องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 168 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]10
2 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2567 ]20
3 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและมารับเช็คฉบับใหม่ [ 6 ก.พ. 2567 ]26
4 ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]32
5 กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ต.ค. 2566 ]44
6 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประกาศใช้ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]45
7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]38
8 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 มิ.ย. 2566 ]76
9 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]57
10 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]52
11 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]42
12 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]23
13 ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหาร [ 8 มี.ค. 2566 ]67
14 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]57
15 รายงานสรุปผลข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]60
16 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตำบล ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]84
17 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวหเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]62
18 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]95
19 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]139
20 ประกาศประชาสัมพันธ์การให้บริการประชาชนในวันหยุดราชการ [ 11 ต.ค. 2565 ]31
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9