องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 160 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประกาศใช้ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]0
2 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 มิ.ย. 2566 ]34
3 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]16
4 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]19
5 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]16
6 ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหาร [ 8 มี.ค. 2566 ]31
7 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]23
8 รายงานสรุปผลข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]29
9 โครงการจัดประชุมเวทีประชาคมตำบล ระดับหมู่บ้าน ประจำปี 2565 [ 21 ธ.ค. 2565 ]57
10 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการองค์การบริหารส่วนตำบลมวหเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 2 ธ.ค. 2565 ]32
11 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 21 พ.ย. 2565 ]64
12 ประชาสัมพันธ์โครงการปรับปรุงจัดฐานภาษีออกสำรวจข้อมูลภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และป้ายภาษีฯ ประจำปี 2566 [ 18 ต.ค. 2565 ]108
13 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (1 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565) [ 5 ก.ย. 2565 ]84
14 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น [ 2 ส.ค. 2565 ]125
15 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล พนักงานเทศบาลหรือข้าราชการประเภทอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 2 ส.ค. 2565 ]155
16 ประกาศการชนะเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2565 (1 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]88
17 แจ้งรายงานผลการดำเนินงาน คำร้องทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก [ 30 มิ.ย. 2565 ]11
18 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2565 [ 28 มิ.ย. 2565 ]90
19 ข้อบังคับ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2541 อบต.มวกเหล็ก [ 20 มิ.ย. 2565 ]135
20 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2565 [ 15 มิ.ย. 2565 ]29
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8