องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 173 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและมารับเช็คฉบับใหม่ [ 2 เม.ย. 2567 ]15
2 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 [ 20 มี.ค. 2567 ]33
3 รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงานในสายงานผู้ปฏิบัติ จากตำแหน่งประเภททั่วไปเป็นตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ [ 14 มี.ค. 2567 ]46
4 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ขอให้ผู้มีสิทธิรับเงินนำเช็คที่หมดอายุมาคืนและมารับเช็คฉบับใหม่ [ 6 ก.พ. 2567 ]39
5 ประกาศขยายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567 [ 12 ธ.ค. 2566 ]62
6 ประกาศ เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2566 [ 7 ธ.ค. 2566 ]7
7 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 20 ต.ค. 2566 ]7
8 กำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 2 ต.ค. 2566 ]60
9 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่องประกาศใช้ขัอบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 [ 15 ก.ย. 2566 ]66
10 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบริการประชาชนในวันหยุดราชการประจำเดือนกันยายน 2566 [ 1 ก.ย. 2566 ]51
11 เรื่องรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ ประจำปี 2566 [ 25 มิ.ย. 2566 ]3
12 ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร [ 8 มิ.ย. 2566 ]89
13 ประกาศ อบต.มวกเหล็ก เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 [ 1 มิ.ย. 2566 ]73
14 ประกาศรายงานการเงินประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงินจากสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]70
15 รายงานการตรวจสอบรายงานการเงิน อบต.มวกเหล็ก ประจำงวดปีงบประมาณ 2565 [ 20 เม.ย. 2566 ]52
16 ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมโครงการรักษ์คลองมวกเหล็ก ประจำปี 2566 [ 31 มี.ค. 2566 ]42
17 ประชาสัมพันธ์รับโอนสายงานผู้บริหาร [ 8 มี.ค. 2566 ]78
18 ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 7 มี.ค. 2566 ]68
19 อบต.มวกเหล็ก ขอประชาสัมพันธ์สัญลักษณ์อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และ เชิญชวนเข้าร่วมเป็นสมาชิกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก  [ 11 ม.ค. 2566 ]6
20 รายงานสรุปผลข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 29 ธ.ค. 2565 ]73
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9