องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567

    รายละเอียดข่าว

กระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๓/๖๑๐๙๔๑ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่องการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปี ๒๕๖๗ ด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอาศัยอำนาจตาม มาตรา๑๔ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ ให้ขยายเวลากำหนดเวลาดำเนินการของผู้มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามกำหนดเวลาในพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและ สิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ เฉพาะการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นการทั่วไปออกไปอีก๒ เดือน จึงขอให้จังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถินดำเนินการภายในกรอบระยะเวลาที่รัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบให้ขยายกำหนดเวลาดำเนินการ     เอกสารประกอบ

ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567
 
ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567
ประกาศขายเวลาจัดเก็บภาษี ปี 2567
    วันที่ลงข่าว
: 12 ธ.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผุ้ดูแลระบบ