วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ค. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น, สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสุดโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค จำนวน 3 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 36 รายการ (ตามบันทึกกรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 85 - 5328 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 450-54-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจำนวน 15 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง