วันที่
ชื่อเรื่อง
11  เม.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวัน จำนวน 160 คน ๆ ละ 100 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ อาหาร จำนวน 200 คน ๆ ละ 100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างค่าการแสดง นักร้อง ดนตรี(รำวงย้อนยุค) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างบริการ เช่า ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 รายละเอียดดังนี้1.ป้ายขนาด3.00x6.00เมตร จำนวน 3 ป้ายๆ ละ 6,300 บาท2.ป้ายโครงการ 1.2 x 3.5 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆ ละ600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างทำอาหารว่างและน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโตรงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างเต็น และรถประชาสัมพันธ์ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ชุดของขวัญ (ผ้าช็ดตัวอย่างดี) 150 ชุด ๆ 200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ดังนี้1. ลวดสลิง 2 ม้วน ๆ ละ 1,2500.- บาท2. แสลนหนา 1 ม้วน ๆ ละ 4,500.- บาท3. ลวดผูก 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง