วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม เลขครุภัณฑ์ 001 59 0004 หมายเลขทะเบียน กพ - 1980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  มิ.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน 1 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง จัดซื้อแบตเตอร์รี่และขั้วแบตประจำรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 84 - 5629 สระบุรี หมายเลขครุภัณฑ์ 001 53 0001 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  พ.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 2 คัน 2 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสุดสำนักงาน จำนวน 36 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้ และพัฒนาศักยภาพบุคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข จำนวน 6 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือ LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่องๆ ละ 12,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย ถุงมือยาง (อย่างดี) จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 960.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง