วันที่
ชื่อเรื่อง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้ปฎิบัติงานในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น, สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร จำนวน 6 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น, สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสุดโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค จำนวน 3 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 36 รายการ (ตามบันทึกกรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง