วันที่
ชื่อเรื่อง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง 1 คัน จำนวน 3 โครงการอบรมทบทวน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
ซื้อต้นไม้ จำนวน 1,000 ต้น โดรงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างจัดนิทรรศการ(ศาสตร์พระราชา) และจัดทำเอกสารให้ความรู้ ตามโครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 10 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาสถานที่จัดกิจกรรมตามโครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ(ประกอบด้วย โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องเสียง ป้ายโครงการ รวมถึงการตกแต่งสถานที่ให้เหมาะกับการจัดกิจกรรมตลอดจนค่ากระแสไฟฟ้า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเวที เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างเหมาขุดหลุม จำนวน 1,000 หลุม โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ.2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2561
จ้างทำอาหารว่างและเครื่องดื่ม พร้อมอาหารกลางวัน ตามโครงการอนุรักษ์และพื้นฟูสิ่งแวดล้อม และธรรมชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง