วันที่
ชื่อเรื่อง
1  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ ( ตามบันทึกรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างทำอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
ซื้อถังขยะปิดมีฝา สีดำ พร้อมพ่นข้อความ ขนาด 120 ลิตร จำนวน 250 ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาอาหารกลางวัน จำนวน 100 คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 2 คัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้ปฎิบัติงานในองค์กร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  ก.ค. 2561
จ้างเหมาทำตะแกรงเหล็กคัดแยกขยะ 4 ช่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น, สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุในการฝึกอบรมและสัมมนา โครงการพัฒนาศักยภาพ พนง.ส่วนตำบล ลูกจ้าง และผู้ปฏิบัติงานในองค์กร จำนวน 6 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
จ้างสำรวจและประเมินความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุเครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 1.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 2 เส้น, สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อทองเหลือง ขนาด 2.5 นิ้ว ยาว 20 เมตร จำนวน 4 เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง