วันที่
ชื่อเรื่อง
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ชุดของขวัญ (ผ้าช็ดตัวอย่างดี) 150 ชุด ๆ 200.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ
10  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ดังนี้1. ลวดสลิง 2 ม้วน ๆ ละ 1,2500.- บาท2. แสลนหนา 1 ม้วน ๆ ละ 4,500.- บาท3. ลวดผูก 200 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  เม.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาจัดทำป้ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 23,339.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  เม.ย. 2561
จ้างเหมาที่พักชั่วคราว (เต๊นท์) , โต๊ะ - เก้าอี้, ไฟแสงสว่าง เพื่อใช้ในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 31,290.- บาท
5  เม.ย. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กและติดตั้งเครื่องออกำลังกาย หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ(บริเวณ รพ.สต.เก่า) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  เม.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมสายนำส่งวิทยุสื่อสาร (ตัวแม่โมบาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บท 9222 สระุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  เม.ย. 2561
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้เก็บเอกสารชนิดกระจกบานเลื่อน 3 ฟุต ยี่ห้อ WORK ขนาด 121.840.687.8 ซม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง