วันที่
ชื่อเรื่อง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ส.ค. 2561
จ้างแรงงานซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ ตามโครงการบ้านประชารัฐจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มบ้านนางรุ่งฤทัย สาย รพ.สต. หินลับ) ตำบลมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (บริเวณบ้านนายแอร์) ตำบลมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 28 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 38 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ส.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2561
จ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับคนพิการ ศูนย์บริการคนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 1 คัน จำนวน 3 วัน โครงการอบรมทบทวน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ส.ค. 2561
จ้างเหมารถตู้ไม่ประจำทาง 1 คัน จำนวน 3 โครงการอบรมทบทวน การซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง