วันที่
ชื่อเรื่อง
19  เม.ย. 2562
จ้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง(ซอยอู่ซินฮั่ว) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน (บริเวณทางเข้า รพ.สต.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (กลุ่มโค้งเขาไป รพ.สต.หินลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ดังนี้1. กระดาษ A4 จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 650.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ดังนี้1. เต้นท์ จำนวน 10 หลังๆ ละ 1,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ จำนวน 4 รายการ ดังนี้ 1.แสลน ยาว 2 x 50 ม. จำนวน 1 ม้วนๆ ละ 4,500 บาท2. ลวกผูก จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 200 บาท3. เชือกฟาง จำนวน 1 ม้วน ๆ ละ 100 บาท4. ลวดสลิง จำนวน 2 ม้วน ๆ ละ 2,500 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาแต่งกายนางสงกรานต์ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งสถานที่ เวที แสตน ติดธงสี โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาตกแต่งรถขบวนแห่ โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ.2562 ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2562
จ้างเหมาโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 ระยะที่ 2 (เทศกาลสงกรานต์) จำนวน 6 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง