วันที่
ชื่อเรื่อง
24  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น จำนวน 5 คัน 3 วัน เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ อบต.มวกเหล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างค่าอาหารกลางวัน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV)ภายในเขตพื้นที่ตำบลมวกเหล็กและสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
6  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ย. 2561
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 2 วัน (6-7 กันยายน 2561)เดินทางจาก อบต.มวกเหล็ก ไปสถานอบรม และสถานที่ศึกษาดูงานจังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  ส.ค. 2561
จ้างเหมาจัดเตรียมสถานที่ เวที เครื่องเสียง เครื่องขยายเสียง เต็นท์ เก้าอี้ และตกแต่งสถานที่ในการจัดงาน โครงการปกป้องสถาบัน ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง