วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ม.ค. 2562
จ้างเหมาจัดทำเวที เครื่องเสียง ซุ้มกิจกรรม เต็นท์ โต๊ะ เก้าอี้ โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ จำนวน 4 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 22 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ม.ค. 2562
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ -เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ระยะที่ 1 ช่วงเทศกาลปีใหม่) จำนวน 7 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ฯ จำนวน 2 รายการ (ตามรายกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 25 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ธ.ค. 2561
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 7 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ธ.ค. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกู้ชีพ - กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กธ - 7400 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 001 56 0003 ) จำนวน 25 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง