วันที่
ชื่อเรื่อง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสุดโครงการผลิตน้ำดื่มสะอาดสำหรับช่วยเหลือประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำบริโภค จำนวน 3 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 40 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อวัสดุสำนักกงาน จำนวน 36 รายการ (ตามบันทึกกรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2561
ซื้อจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 85 - 5328 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 450-54-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจำนวน 15 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ นำรถเข้าศูนย์ ทะเบียน กบ 4469 สระบุรีหมายเลขครุภัณพ์ 001 59 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง