วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ก.ค. 2561
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (สีเหลือง) หมายเลขทะเบียน 85 - 5328 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ก.ค. 2561
ซื้อถังรองรับขยะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
4  ก.ค. 2561
จ้างค่าจ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 450-54-0020 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2561
ซื้อซื้อวัสดุโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการจำนวน 15 รายการ (ตามบันทึกแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ก.ค. 2561
จ้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ นำรถเข้าศูนย์ ทะเบียน กบ 4469 สระบุรีหมายเลขครุภัณพ์ 001 59 0003 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม หมายเลขครุภัณฑ์ 001 59 0004 หมายเลขทะเบียน กพ - 1980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2561
จ้างเหมาตรวจเช็คสภาพรถยนต์ กองสวัสดิการสังคม เลขครุภัณฑ์ 001 59 0004 หมายเลขทะเบียน กพ - 1980 สระบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  มิ.ย. 2561
ซื้อวัสดุวิทยศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 13 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  มิ.ย. 2561
จ้างจ้างเหมาโครงการติดตั้งเสียงตามสาย หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง