วันที่
ชื่อเรื่อง
11  พ.ค. 2561
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  พ.ค. 2561
จ้างโครงการขุดฝังกลบบ่อขยะ(บริเวณที่กำจัดขยะ อบต.มวกเหล็ก) หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  พ.ค. 2561
ซื้อวัสดุโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 2 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
23  เม.ย. 2561
จ้างเหมาซ่อมแซมเมมบอร์ด, การ์ดจอและชุดแปลงไฟ กล้องวงจรปิด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างจ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ รายละเอียดดังนี้ 1.เวทีขนาด 12 เมตร เป็นเงิน 12,000 บาท 2.เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท 3.เครื่องกำเนิดไฟฟ้า เป็นเงิน 6,000 บาท 4.เต็นท์ เป็นเงิน 10,000 บาท 5.โต๊ะ เก้าอี้ เป็นเงิน 2,600 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างตามโครงการจัดงานวันครอบครัว ดังนี้1.เวที ขนาด 8 เมตร เป็นเงิน 8,000 บาท2. เครื่องเสียง พร้อมอุปกรณ์ เป็นเงิน 8,000 บาท3. เต็นท์ 2 หลัง ๆ ละ 1000 บาท4.โต๊ะ 10 ตัว ๆ ละ 30 บาท5. เก้าอี้ 200 ตัว ๆ ละ 5 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างอาหารกลางวัน จำนวน 160 คน ๆ ละ 100 บาท สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจัดงานวันครอบครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ อาหาร จำนวน 200 คน ๆ ละ 100 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  เม.ย. 2561
จ้างค่าการแสดง นักร้อง ดนตรี(รำวงย้อนยุค) โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10  เม.ย. 2561
จ้างบริการ เช่า ตามโครงการจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2561 จำนวน 4 รายการ ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง