องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 53 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 12 ก.พ. 2563 ]7
2 คู่มือการให้บริการประชาชน กองคลัง [ 12 ก.พ. 2563 ]36
3 คู่มือการให้บริการประชาชน สำนักปลัด [ 10 ม.ค. 2563 ]21
4 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุข [ 10 ม.ค. 2563 ]10
5 ภาพประกอบแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ [ 10 ม.ค. 2563 ]9
6 คู่มือการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม [ 9 ม.ค. 2563 ]8
7 คู่มือการให้บริการประชาชน กองช่าง [ 9 ม.ค. 2563 ]44
8 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 24 ม.ค. 2562 ]12
9 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]114
10 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]116
11 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]113
12 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]113
13 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 17 ส.ค. 2558 ]114
14 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ส.ค. 2558 ]111
15 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]114
16 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]114
17 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]113
18 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]115
19 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]115
20 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]115
 
หน้า 1|2|3