องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 50 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]250
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]246
3 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]233
4 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]222
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]224
6 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]231
7 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]234
8 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 17 ส.ค. 2558 ]248
9 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]253
10 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]246
11 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ส.ค. 2558 ]249
12 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]273
13 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]255
14 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]252
15 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]262
16 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]234
17 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]254
18 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]242
19 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]222
20 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ส.ค. 2558 ]235
 
หน้า 1|2|3