องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 51 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]107
2 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]103
3 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]107
4 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]107
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]106
6 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 17 ส.ค. 2558 ]105
7 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]115
8 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]108
9 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 17 ส.ค. 2558 ]102
10 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]106
11 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]102
12 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ส.ค. 2558 ]108
13 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]106
14 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]105
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]103
16 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]104
17 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]110
18 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]102
19 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]106
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]109
 
หน้า 1|2|3