องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 54 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 12 ก.พ. 2563 ]70
2 ภาษีป้าย ประชาสัมพันธ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]47
3 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]85
4 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]71
5 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]71
6 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]70
7 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]80
8 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]63
9 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]66
10 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]69
11 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]72
12 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ส.ค. 2558 ]69
13 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2558 ]65
14 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 17 ส.ค. 2558 ]72
15 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]70
16 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]70
17 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]71
18 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 17 ส.ค. 2558 ]69
19 การรับชำระภาษีป้าย [ 17 ส.ค. 2558 ]68
20 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]66
 
หน้า 1|2|3