องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2567 ]1
2 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 5 มี.ค. 2567 ]1
3 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ [ 5 มี.ค. 2567 ]1
4 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 มี.ค. 2567 ]1
5 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ [ 5 มี.ค. 2567 ]1
6 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]53
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]43
8 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]39
9 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]44
10 แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]41
11 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]124
12 การส่งเสริมกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]113
13 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2564 ]124
14 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]118
15 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 พ.ค. 2564 ]110
16 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 พ.ค. 2564 ]156
17 ประกาศมาตการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2564 ]109
18 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มี.ค. 2564 ]102
19 คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ภาษี [ 25 ก.พ. 2564 ]254
20 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ก.พ. 2564 ]105
 
หน้า 1|2