องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 29 เม.ย. 2567 ]15
2 คู่มือการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ [ 25 เม.ย. 2567 ]15
3 คู่มือการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 25 เม.ย. 2567 ]13
4 คู่มือการปฏิบัติงานการยื่นคำร้องขอรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ [ 25 เม.ย. 2567 ]16
5 คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น [ 9 เม.ย. 2567 ]16
6 คู่มือการปฏิบัติงานกองสวัสดิการสังคม [ 5 มี.ค. 2567 ]14
7 คู่มือการปฏิบัติงานกองการศึกษาฯ [ 5 มี.ค. 2567 ]11
8 คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณ [ 5 มี.ค. 2567 ]14
9 คู่มือการปฏิบัติงานกองสาธารณสุขฯ [ 5 มี.ค. 2567 ]18
10 คู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [ 1 มี.ค. 2567 ]17
11 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]63
12 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]54
13 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]50
14 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]53
15 แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]53
16 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]140
17 การส่งเสริมกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]125
18 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2564 ]135
19 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]127
20 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 พ.ค. 2564 ]118
21 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 พ.ค. 2564 ]168
22 ประกาศมาตการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2564 ]118
23 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มี.ค. 2564 ]113
24 คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ภาษี [ 25 ก.พ. 2564 ]269
25 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ก.พ. 2564 ]116
26 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 ก.พ. 2564 ]164
27 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 24 ก.พ. 2564 ]118
28 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2564 ]171
29 คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 17 ก.พ. 2564 ]249
30 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน [ 19 ม.ค. 2564 ]269
31 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]218