องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 2566 [ 24 เม.ย. 2566 ]4
2 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]1
3 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 24 เม.ย. 2566 ]0
4 แนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินทางราชการ [ 6 ม.ค. 2566 ]1
5 ข้อมูลลานกีฬา/สนามกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]84
6 การส่งเสริมกีฬา [ 18 ส.ค. 2564 ]75
7 ประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 14 ก.ค. 2564 ]83
8 แผนปฏิบัติการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2564 [ 26 พ.ค. 2564 ]80
9 ประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน [ 26 พ.ค. 2564 ]76
10 คู่มือปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ [ 20 พ.ค. 2564 ]110
11 ประกาศมาตการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต [ 25 มี.ค. 2564 ]72
12 ประกาศมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจจัดซื้อจัดจ้าง [ 24 มี.ค. 2564 ]66
13 คู่มือการปฏิบัติงาน พ.ร.บ.ภาษี [ 25 ก.พ. 2564 ]202
14 ประกาศมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 25 ก.พ. 2564 ]67
15 ประกาศมาตรการการใช้ดุลพินิจ [ 24 ก.พ. 2564 ]110
16 ประกาศมาตรการในการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักแก่บุคลากร [ 24 ก.พ. 2564 ]72
17 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 19 ก.พ. 2564 ]108
18 คู่มือการปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย [ 17 ก.พ. 2564 ]196
19 คู่มือการปฏิบัติงานป้องกัน [ 19 ม.ค. 2564 ]207
20 คู่มือการปฏิบัติงาน [ 25 พ.ค. 2563 ]164