องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
คู่มือสำหรับประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 63 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการรื้อถอนอาคาร [ 27 เม.ย. 2567 ]12
2 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร [ 27 เม.ย. 2567 ]13
3 การขออนุญาตเปลี่ยนแปลงการใช้อาคาร [ 27 เม.ย. 2567 ]10
4 การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ [ 5 มี.ค. 2567 ]15
5 ฐานข้อมูลผู้สูงอายุ [ 10 ก.ค. 2566 ]48
6 รายชื่อผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลมวกเหล็ก [ 10 ก.ค. 2566 ]55
7 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2566 [ 12 เม.ย. 2566 ]67
8 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต [ 18 เม.ย. 2565 ]175
9 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 29 เม.ย. 2564 ]207
10 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 12 ก.พ. 2563 ]322
11 ภาษีป้าย ประชาสัมพันธ์ [ 6 ม.ค. 2563 ]251
12 เอกสารแนะนำ กองคลัง/งานจัดเก็บรายได้ [ 3 ม.ค. 2562 ]329
13 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]318
14 การแจ้งขุดดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]313
15 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]319
16 การแจ้งดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]329
17 การแจ้งถมดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]279
18 การรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]255
19 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 17 ส.ค. 2558 ]267
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]308
21 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 17 ส.ค. 2558 ]318
22 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 17 ส.ค. 2558 ]315
23 การขอรับบำเหน็จตกทอด(กรณีลูกจ้างประจำผู้รับบำเหน็จรายเดือนหรือบำเหน็จพิเศษรายเดือนถึงแก่กรรม) [ 17 ส.ค. 2558 ]317
24 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]275
25 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]266
26 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 17 ส.ค. 2558 ]264
27 การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศ หรือใบปลิวในที่สาธารณะ [ 17 ส.ค. 2558 ]307
28 การรับชำระภาษีป้าย [ 17 ส.ค. 2558 ]246
29 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 17 ส.ค. 2558 ]261
30 การขอรับบำเหน็จพิเศษของทายาท (กรณีลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถึงแก่กรรมอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่) [ 17 ส.ค. 2558 ]221
31 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 17 ส.ค. 2558 ]285
32 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พืนที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 17 ส.ค. 2558 ]225
33 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 17 ส.ค. 2558 ]218
34 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2558 ]244
35 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ส.ค. 2558 ]227
36 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 17 ส.ค. 2558 ]233
37 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 17 ส.ค. 2558 ]236
38 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ส.ค. 2558 ]285
39 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 17 ส.ค. 2558 ]234
40 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 17 ส.ค. 2558 ]244
41 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 17 ส.ค. 2558 ]243
42 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 17 ส.ค. 2558 ]271
43 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 17 ส.ค. 2558 ]223
44 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 17 ส.ค. 2558 ]330
45 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ส.ค. 2558 ]238
46 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 17 ส.ค. 2558 ]225
47 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 17 ส.ค. 2558 ]222
48 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 17 ส.ค. 2558 ]233
49 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนมูลฝอยทั่วไป [ 17 ส.ค. 2558 ]243
50 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บ และขนสิ่งปฏิกูล [ 17 ส.ค. 2558 ]225
51 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 17 ส.ค. 2558 ]235
52 การแจ้งก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ [ 17 ส.ค. 2558 ]244
53 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 17 ส.ค. 2558 ]230
54 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]278
55 การขออนุญาตดัดแปลง หรือใช้ที่จอดรถที่กลับรถ และทางเข้า-ออกของรถเพื่อการอื่นตามมาตรา 34 [ 17 ส.ค. 2558 ]273
56 การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]240
57 การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 [ 17 ส.ค. 2558 ]238
58 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 17 ส.ค. 2558 ]220
59 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคาร ตามมาตรา 32 [ 17 ส.ค. 2558 ]236
60 การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 17 ส.ค. 2558 ]238
61 การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]322
62 การจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการจดทะเบียน)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]223
63 การจดทะเบียนพาณิชย์(ตั้งใหม่)ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้จดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา [ 17 ส.ค. 2558 ]238