องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
สภาพทางสังคม

ข้อมูลด้านสังคม 
     
  การศึกษา
   
  - โรงเรียนประถมศึกษา
4
แห่ง
 
  - โรงเรียนมัธยมศึกษา
2
แห่ง
 
  - โรงเรียนอาชีวศึกษา
-
แห่ง
 
  - วิทยาลัยเอกชน
1
แห่ง
 
  - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน
13
แห่ง
 
     
  สถาบันและองค์กรทางศาสนา
   
  - วัด/สำนักสงฆ์
18
แห่ง
 
  -  มัสยิด
-
แห่ง
 
  -  ศาลเจ้า
-
แห่ง
 
  - โบสถ์ 
1
แห่ง
 
     
  การสาธารณสุข
   
  -  โรงพยาบาล
-
แห่ง
 
  -  โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
3
แห่ง
 
  -  สถานพยาบาลเอกชน   
-
แห่ง
 
  -  ร้านขายยาแผนปัจจุบัน 
-
แห่ง
 
  -  อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ      ร้อยละ    100
 
 
     
  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
   
  -  ป้อมยามตำรวจ
2
แห่ง
 
  -  สถานีดับเพลิง
-
แห่ง