องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
สภาพทั่วไป

     
สภาพทั่วไป
     
  ที่ตั้ง
    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก   ตั้งอยู่เลขที่  234  หมู่ที่  2  บ้านท่ามะปราง  ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี  ซึ่งห่างจากอำเภอมวกเหล็กไปตามถนนสายมวกเหล็ก - วังม่วง โดยมีระยะห่างจากอำเภอมวกเหล็กประมาณ   1   กิโลเมตร  โดยมีอาณาเขตดังนี้
     
  อาณาเขตติดต่อ
     
   
  ทิศเหนือ
ติดต่อกับ

ตำบลแสลงพัน  ตำบลคำพราน ของอำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี

 
  ทิศใต้
ติดต่อกับ
ตำบลมิตรภาพ   อำเภอมวกเหล็ก   จังหวัดสระบุรี  
  ทิศตะวันออก
ติดต่อกับ
อำเภอปากช่อง   จังหวัดนครราชสีมา  
  ทิศตะวันตก
ติดต่อกับ

ตำบลท่าคล้อ  อำเภอแก่งคอย   จังหวัดสระบุรี

 
     
  เขตการปกครอง
                 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก  มีพื้นที่ทั้งหมด  101  ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ      63,125   ไร่  โดยมีสภาพพื้นที่เป็นภูเขา   ที่ราบสูงป่า  แหล่งน้ำธรรมชาติไหลผ่าน  ได้แก่  คลองมวกเหล็ก    มีสถานที่พักผ่อน  แหล่งท่องเที่ยว  เช่น  น้ำตกเจ็ดสาวน้อย    พื้นที่ทางเกษตรส่วนใหญ่  เป็นพืชไร่  พืชสวน เช่น  ข้าวโพด  สวนมะม่วง   สวนน้อยหน่า  และมีการเลี้ยงสัตว์  เช่น เลี้ยงโคนม  เลี้ยงไก่
   

จำนวนหมู่บ้านในเขตการปกครอง  มี  13  หมู่บ้าน
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน มี  12  หมู่บ้าน  ได้แก่  หมู่ที่   1,2,4,-13
- จำนวนหมู่บ้านในเขต อบต.  เป็นบางส่วน มี  1  หมู่บ้าน   ได้แก่  หมู่ที่   3
นอกจากนี้ยังมีท้องถิ่นอื่นในตำบล คือ  เทศบาลตำบลมวกเหล็ก  จำนวน  1  แห่ง

จำนวนครัวเรือนในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก รวมทั้งสิ้น 4,933 ครัวเรือน  รวมประชากรทั้งสิ้น 9,863 คน แยกเป็นชาย 4,918 คน เป็นหญิง 4,954 คน (ข้อมูล ณ เดือนกรกฎาคม 2566)

     
   

หมู่บ้านและเนื้อที่ในเขตการปกครอง  มีดังนี้

   
 
หมู่ที่
ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนพื้นที่ (ไร่)
 
 
1.
บ้านหมาก
2,500
 
 
2.
บ้านท่ามะปราง
4,375
 
 
3.
บ้านมวกเหล็ก
1,875
 
 
4.
บ้านเหวลาด
2,500
 
 
5.
บ้านหินลับ
3,125
 
 
6.
บ้านซับประดู่
6,875
 
 
7.
บ้านหลังเขา
9,375
 
 
8.
บ้านโชคชัยพัฒนา
3,125
 
 
9.
บ้านแก่งหรู
3,125
 
 
10.
บ้านซับอิจิ
3,125
 
 
11.
บ้านปากคลอง
3,125
 
 
12.
บ้านเขาไม้เกวียน
9,375
 
 
13
บ้านท่าเสา
10,625
 

 

 

   
  สัญลักษณ์
 

 

 

 

น้ำตกเจ็ดสาวน้อย