องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

     
วิสัยทัศน์องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
     
   
 
มวกเหล็กเมืองแห่งการท่องเที่ยว    สภาพแวดล้อมดี    สถานที่น่าอยู่    เชิดชูคุณธรรม 
 
     
 

นำด้วยธรรมาภิบาล    และการมีส่วนร่วมของประชาชน

 
     พันธกิจ
   

            1.  พัฒนาการคมนาคม และโครงสร้างพื้นฐาน

            2.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน

            3.  ส่งเสริมการท่องเที่ยว

            4.  ส่งเสริมการศึกษา

            5.  ส่งเสริมการอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

            6.  พัฒนาการบริหารและการบริการตามหลักธรรมาภิบาล

            7.  ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น