องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
ประวัติและความเป็นมา

     
ประวัติความเป็นมาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
     
     
     
     เดิมเป็นตำบลขึ้นอยู่กับอำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ต่อมาปี พ.ศ. 2512 ตำบลมวกเหล็กได้แยก การปกครองออกจากอำเภอแก่งคอย ยกฐานะให้เป็นอำเภอมวกเหล็ก และเขตตำบลมวกเหล็กได้แบ่งแยกออกเป็นตำบลหนึ่ง ของอำเภอมวกเหล็ก เมื่อปี พ.ศ.2512 แบ่งเป็น 10 หมู่บ้าน และแยกเป็น 13 หมู่บ้าน ในปัจจุบัน โดยจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2538