องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


 นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 
นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นักวิชาการสาธารณสุข


นางสาววรัญญา สวนขวัญ นายจำปี  หอมบุตร นายจรินทร์  สีสองเมือง
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
 พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์ นายสอาด  คิดระเบียบ นายสมาน  ร้ายสูงเนิน
นายสนั่น  ศิริกระจาย
นายชิลนะกร จาดสุวรรณ
 คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ


นายศักดิ์ชาย  หวลห้อย นายสุริยนต์  อุบลหอม นายนพดล  จักรพล นายสุรศักดิ์  อู่เงิน
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ

นายอภิณพ ภู่เอี่ยม นางสาวจันทิมา เสนาะจิตต์

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
นางกัญญากร ปรีสงค์ นายสมรภูมิ สุขมนต์

พนักงานจ้างเหมาบริการ พนักงานจ้างเหมาบริการ