องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางสาวรวมพร  ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นางสาววรัญญา สวนขวัญ นายจำปี  หอมบุตร นายจรินทร์  สีสองเมือง
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

 พนักงานขับรถยนต์

พนักงานขับรถยนต์
 นายสอาด  คิดระเบียบ -ว่าง- นายสนั่น  ศิริกระจาย
นายชิลนะกร จาดสุวรรณ
 คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

 คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
   
นายศักดิ์ชาย  หวลห้อย นายสุริยนต์  อุบลหอม นายนพดล  จักรพล นายสุรศักดิ์  อู่เงิน
คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ
 
 
นายอภิณพ ภู่เอี่ยม
นางสาวจันทิมา เสนาะจิตต์


คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป