องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ


นายธีรพัฒน์ เสาร์แก้ว
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ

086-461-1035
 
ว่าง
นายธีรพัฒน์  เสาร์แก้ว
นักพัฒนาชุมชน
 นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นางสาวอุษา พยัคฆเพศ นางสาวศศิพร ลานอก นางสาวพินทวา แสงน้อย
นางสาวสุรีย์พร  สุขม่วง
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 

 
 นายเนรมิตร จักรพล
นางสาวนุศรา น้อยทอง
 พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป