องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
   นางสาวจินตนา พุทธขันธ์  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
 
  นายเอก เสาร์แก้ว  
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
นางสาวอุษา พยัคฆเพศ นางสาวศศิพร ลานอก -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 นายเนรมิตร จักรพล
-ว่าง-
 พนักงานขับรถยนต์

คนงานทั่วไป