องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 น.ส.อินทิราภรณ์  กิ่งก้าน  น.ส.ภิญญดา  โชติสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป


นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ น.ส.จิรัชยา  อินทร์บุญมา น.ส.สายใหม  อายะชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

   
 นางอนันตพร  คำโคตร นางสอิ้ง ชฎาจิตร น.ส.วิไลลักษณ์  อุบลหอม
นักการภารโรง

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์ -ว่าง-
น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
น.ส.นิศาภสินี  เลิศพันธ์


ผู้ดูแลเด็ก