องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นางสาวบุษกร ทาสี  
  รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
  081-668-4182  
   
(ว่าง)  (ว่าง)
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  เจ้าพนักงานธุรการ
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ช่วย)  

 

 
ว่าง นางสาวภรณี ศรีสมบัติ
 น.ส.ภิญญดา  โชติสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ช่วย ผู้ช่วยครูผู้ช่วย
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ น.ส.วิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์ น.ส.นิศาภสินี  เลิศพันธ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
   
น.ส.ประภาพร  ศรีสวัสดิ์  นางสอิ้ง ชฎาจิตร น.ส.สุกัญญา  วัดเขียว
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
นางอนันตพร  คำโคตร น.ส.ศสิตา  ชมะโชติ น.ส.จิรัชยา  อินทร์บุญมา
นักการภารโรง คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป
น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ

คนงานทั่วไป