องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
กองการศึกษา

     
  นางสาวบุษกร ทาสี  
  รองปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
 
     
  (ว่าง)  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 

 
 น.ส.อินทิราภรณ์  กิ่งก้าน นางสาวภรณี ศรีสมบัติ
 น.ส.ภิญญดา  โชติสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ น.ส.จิรัชยา  อินทร์บุญมา - ว่าง -
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

   
 นางอนันตพร  คำโคตร นางสอิ้ง ชฎาจิตร - ว่าง -
นักการภารโรง

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก


น.ส.วิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์ -ว่าง-
น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
น.ส.นิศาภสินี  เลิศพันธ์


ผู้ดูแลเด็ก