องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองช่าง


นายโยธิน ปานช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-039-3605
 


 
 ว่าง  ว่าง
 วิศวกรโยธา  นายช่างโยธา

 นายอณัฐชัย นามบุตร
 นายช่างโยธา
 
 
นางจีระภา  สามี นายสวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ นายปรมินทร์  ปวงจันทร์หอม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ผู้ช่วยนายช่างเขียนแบบ
-ว่าง- นางสาวลลิตา ปวงจันทร์หอม  นายอาคม  อุดมโภชน์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
คนงานทั่วไป
นายปิยะ  เล็งกลาง

  คนงานทั่วไป