องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองคลัง

นางเยาวลักษณ์  ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
062-262-3048
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
 นักวิชาการคลัง  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานพัสดุ
     

นางสาวจินดา  เหลืองอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาว ฐิติชญาณ์  รัตนมรรคา
นางสาวกัลยา  กิจจานนท์  นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร
ผู้วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ


นางสาวธนิดา  พือสันเทียะ -ว่าง- นายสุวิทย์  รังสะอินทร์
คนงานทั่วไป ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานขับรถยนต์ นางสาวชลิญญา  นาสุทธิ
นางสาวจิรวงศ์  กรงจันทร์

คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป