องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
กองคลัง

นางสาวจินตนา พุทธขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
(ว่าง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ
       

นางสาวจินดา  เหลืองอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้

นางสาว ฐิติชญาณ์  รัตนมรรคา
นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์  นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร
ผู้วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัลยา  กิจจานนท์ นางสาวเขมากร ทองกลม นายสุวิทย์  รังสะอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานขับรถยนต์
 นายปิยะ  เล็งกลาง นางสาวธนิดา  พือสันเทียะ นางสาวณัฏฐิกา  น้อยสวัสดิ์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป