องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
กองคลัง

นางเยาวลักษณ์  ขยันงาน
ผู้อำนวยการกองคลัง
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
(ว่าง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ
       

นางสาวจินดา  เหลืองอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้


นางสาว ฐิติชญาณ์  รัตนมรรคา

 นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร
ผู้วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
นางสาวกัลยา  กิจจานนท์ -ว่าง- นายสุวิทย์  รังสะอินทร์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานขับรถยนต์
 นายปิยะ  เล็งกลาง นางสาวธนิดา  พือสันเทียะ นางสาวจิรวงศ์ กรงจันทร์
คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป คนงานทั่วไป