องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

 
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
น.ส.บังอร เข่งพิมล
างสาวภรภัสสรณ์ แจ่มทอง
นางสาวิศตรี ฝีกระโทก
นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าพนักงานป้องกัน- ว่าง -  น.ส.สุทธินี สิทธิสนธิ์

นิติกร นักจัดการงานทั่วไป


   
นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง น.ส.จีรภา สงโสด  น.ส.เมตตา ศิริสุทธิ์  น.ส.ชไมพร พันธ์วารี
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
 
     
 - ว่าง -
 นายสุรศักดิ์  นามคุณ นายณรงค์ แก้วเสถียร
  นายทนง  สุขมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 
น.ส.วัณธณี พุ่มรัตน์
น.ส.ธมนณัฏฐ  รัตนมรรคคา  นายพิทยา อุบลหอม - ว่าง -
นักการภารโรง นักการภารโรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง

 
 

นายชนิล สวนมอน นายปรีชา จันทร์พิลา

นายกฤษดา คำโคตร 
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
  คนงานทั่วไป