องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

 
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
093-169-7428
 

 
นางสาวบังอร เข่งพิมล
างสาวภรภัสสรณ์ แจ่มทอง
นางสาววิศตรี ฝีกระโทก
นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าพนักงานป้องกัน
095-957-1630 063-242-2684 082-220-8009 093-196-3296
- ว่าง - 
นิติกร

นางสาวสุทธินี สิทธิสนธิ์
นักจัดการงานทั่วไป
 
 

   
นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง นางสาวอุมาพร เพ็ชรขุดทด  น.ส.เมตตา ศิริสุทธิ์  น.ส.ชไมพร พันธ์วารี
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

     
นางสาววัชรินทร์  สมาธิ
 นายสุรศักดิ์  นามคุณ นายณรงค์ แก้วเสถียร
  นายทนง  สุขมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 

น.ส.วัณธณี พุ่มรัตน์
น.ส.ธมนณัฏฐ  รัตนมรรคคา  นายพิทยา อุบลหอม นายกฤษดา  คำโคตร
นักการภารโรง นักการภารโรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง

 

 

 
นายอนุพงษ์  สุริยวงศ์
นายปรีชา จันทร์พิลา
นายภาสกร  ศรีคำแขก 
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา คนงานทั่วไป