องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
สำนักงานปลัด

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

 
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
   
 
น.ส.บังอร เข่งพิมล
นางสุภาวดี  แสงสว่าง
นางสาวิศตรี ฝีกระโทก
นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าพนักงานป้องกัน- ว่าง -  น.ส.สุทธินี สิทธิสนธิ์

นิติกร นักจัดการงานทั่วไป


   
นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง น.ส.จีรภา สงโสด  น.ส.เมตตา ศิริสุทธิ์  น.ส.ชไมพร พันธ์วารี
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
 น.ส.สิริยากร เทียบสี  นายสุรศักดิ์  นามคุณ นายณรงค์ แก้วเสถียร
  นายทนง  สุขมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 
น.ส.วัณธณี พุ่มรัตน์
น.ส.ธมนณัฏฐ  รัตนมรรคคา  นายพิทยา อุบลหอม - ว่าง -
นักการภารโรง นักการภารโรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง

 
 

นายชนิล สวนมอน

นายกฤษดา คำโคตร 
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย

  คนงานทั่วไป