องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-668-4182

นางรวมพร ไชยหงษ์ นางสาวจินตนา พุทธขันธ์ นายโยธิน ปานช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
083-043-0529
097-965-2038
083-039-3605
นางสาวพรรณวลัย ซู นางรวมพร ไชยหงษ์  นางสาวจินตนา พุทธขันธ์
นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

084-556-7740
083-043-0529
097-965-2038