องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


นางรวมพร ไชยหงษ์ นางเยาวลักษณ์  ขยันงาน นายโยธิน ปานช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
083-043-0529

083-039-3605
นางสาวบุษกร ทาสี นางรวมพร ไชยหงษ์  นางสาวจินตนา พุทธขันธ์
รองปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


083-043-0529
097-965-2038