องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
063-159-3228

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-668-4182

นางรวมพร ไชยหงษ์ นางเยาวลักษณ์  ขยันงาน นายโยธิน ปานช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
083-043-0529
062-262-3048
083-039-3605
นางสาวบุษกร ทาสี นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นายเอก เสาร์แก้ว
รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
นักวิชการสาธารณสุข
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-668-4182 082-852-6355
086-461-1035