องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
สมาชิกสภา อบต.


 
 
นางรุ่งฤทัย  นาสุทธิ
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล


081-704-3197


 
นายประเสริฐ นาคเม้า นายนุกาน มิลินทจินดา
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
092-980-5337
080-205-3277


นายสุรัตน์  เทพจันทึก นายประเสริฐ ชัยบุรัมย์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 1
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 2
 081-946-2973  098-896-7888

นายนุกาน มิลินทจินดา นายวิเชียร ดิษฐกรณ์
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 3
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 4
 080-205-3277  089-409-3777


นางรุ่งฤทัย นาสุทธิ นางสดใส  สามี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 5
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 6
 081-704-3197  098-259-7346


นางกรวรรณ พรมจันทึก นายสุวรรณ์ ยามดี
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 7
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 8
 094-351-1171  091-062-5959


นายประสาท กวางทอง นายสมศักดิ์  แพทย์เสลา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 9
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 10
 063-216-6001  091-602-0989

นายประเสริฐ นาคเม้า นายอภิวัฒน์ แสงสุธา
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 11
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 12
 092-980-5337  092-890-3415

นายทวี  ตันเรือง
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหมู่ที่ 13
062-504-1294