องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเจด็จ ขำพลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 086-129-4031


นายชัยวัฒน์ สนิทไชย นายอนุพงษ์  อยู่คำ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
098-267-6619
089-146-8446

นายสมศักดิ์  พาที
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-947-8609

นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางสาวบุษกร  ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-668-4182