องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเจด็จ ขำพลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 086-129-4031

นายชัยวัฒน์ สนิทไชย นายสมศักดิ์  พาที
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
098-267-6619
081-947-8609
นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
093-262-4519
นายอุทัยวุฒิ ตันเรือง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
063-159-3228

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
081-668-4182

นางรวมพร ไชยหงษ์ นางเยาวลักษณ์  ขยันงาน นายโยธิน ปานช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
083-043-0529
062-262-3048
083-039-3605
นางสาวบุษกร ทาสี นางรวมพร ไชยหงษ์  นายอุทัยวุฒิ  ตันเรือง
รองปลัดรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
และสิ่งแวดล้อม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
081-668-4182 083-043-0529
063-159-3228