องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


นายเจด็จ ขำพลอย
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 086-129-4031

นายชัยวัฒน์ สนิทไชย
นายสมศักดิ์  พาที
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
098-149-6591
081-947-8609
นางสาวจุฑารัตน์ บัญญัติศิลป์
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
093-262-4519