องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก)


📢ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567 🎉
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (หมู่ 4)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก (หมู่ 1)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน (หมู่ 12 )

📢📢เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2567
โดยผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง
ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 เมษายน 2567
ในวันและเวลาราชการ

🔶 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1 ) เด็กมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
2 ) เด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2563
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565)
3 ) เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

📝 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
1 ) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว จำนวน 1 ชุด
2 ) สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
3 ) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
4 ) รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
5 ) สมุดบันทึกสุขภาพเล่มชมพู (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาเฉพาะหน้าประวัติการรับวัคซีน หรือใบรับรองแพทย์ จำนวน 1 ชุด
6 ) บัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ
(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ชุด
7 ) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็ก บิดา มารดา
(ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน วันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัคร

⚠️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567 ตามวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัคร ⚠️
🔥🔥 หากไม่ยืนยันตามวันและเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์🔥🔥

🔷 กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567
วันที่ 16 พฤษภาคม 2567

🌸 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

📞 ติดต่อสอบถาม
☎️ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (หมู่ 4) โทร. 095886 2516 (ครูจ๊อย)
☎️ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก (หมู่ 1)
โทร. 061561 2269 (ครูพิมพ์)
☎️ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน (หมู่ 12)
โทร. 08 0104 4693 (ครูหนูนา)

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29