องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567


📍📍แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📍📍
🏢 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2567
📝 รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึงเดือนกันยายน 2567
ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)
🔶คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน🔶
1.มีสัญชาติไทย
2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก ตามทะเบียนบ้านและย้ายภูมิลำเนามาใหม่
3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณถัดไป พ.ศ.2567 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2508)
4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
✅เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน
1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2.สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน
3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์
4.หนังสือมอบอำนาจ หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย
🔹สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 036 909 352

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข่าวสารต่างๆได้ที่
Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
เบอร์โทร : 036 909 352 ต่อ 104 

2024-05-15
2024-05-08
2024-05-03
2024-04-30
2024-04-29
2024-04-24
2024-04-17
2024-04-02
2024-04-01
2024-03-29