องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2566


📍📍แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ 📍📍

🏢 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เปิดรับลงทะเบียนผู้สูงอายุรายใหม่และผู้สูงอายุ

ที่ย้ายเข้ามาอยู่ในท้องที่ตำบลมวกเหล็ก

เพื่อรับเบี้ยยังชีพในปีงบประมาณ 2566

📝 รับลงทะเบียนตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 29 กันยายน 2565

ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ในวันและเวลาราชการ (08.30 น.-16.30 น.)

🔶คุณสมบัติผู้ลงทะเบียน🔶

1.มีสัญชาติไทย

2.มีภูมิลำเนาอยู่ในเขตตำบลมวกเหล็ก ตามทะเบียนบ้านและย้ายภูมิลำเนามาใหม่

3.มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ในงบประมาณถัดไป พ.ศ.2566 (เกิดก่อน 2 กันยายน 2506)

4.ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

✅เอกสารหลักฐานประกอบแบบคำขอลงทะเบียน

1.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้านที่เป็นปัจจุบัน

3.สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

4.หนังสือมอบอำนาจ หากผู้สูงอายุไม่สามารถมาลงทะเบียนขอรับเบี้ยยังชีพได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจให้ญาติมาแทนได้ โดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวประชาชนและทะเบียนบ้านของผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

🔹สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสวัสดิการสังคม

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

หมายเลขโทรศัพท์ ☎️ 036 909 352 ต่อ 105

#องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และข่าวสารต่างๆได้ที่

Facebook : องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

เบอร์โทร : 036 909 352 ต่อ 104

2023-01-06
2022-12-06
2022-11-10
2022-11-03
2022-09-24
2022-09-09
2022-07-28
2022-07-26
2022-07-08
2022-04-25