องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี :www.muakleksao.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


ประชาสัมพันธ์ขยายเวลาเปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (หมู่ 4)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก (หมู่ 1)
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน (หมู่ 12 )
📢📢ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2565 
โดยผู้ปกครองนำเด็กมาสมัครด้วยตนเอง 
ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 6 พฤษภาคม 2565 
ในวันและเวลาราชการ  

🙂 คุณสมบัติของผู้สมัคร
1) เด็กมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
2) เด็กมีอายุครบ 2 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2565 (เด็กเกิดระหว่างวันที่ 17 พฤษภาคม 2561 
ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563)
3) เด็กมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคอื่น ๆ อันเป็นอุปสรรคต่อการเรียน

📝 หลักฐานและเอกสารที่จะต้องนำมาในวันสมัคร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว  จำนวน 1 ชุด
2) สูติบัตร (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
3) ทะเบียนบ้าน (ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด
4) รูปถ่าย (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 3 ใบ
5) สมุดบันทึกสุขภาพเล่มชมพู (ฉบับจริง) พร้อมสำเนาเฉพาะหน้าประวัติการรับวัคซีน หรือใบรับรองแพทย์  จำนวน 1 ชุด
6) บัตรประชาชนของบิดา มารดาหรือผู้อุปการะ 
(ฉบับจริง) พร้อมสำเนา  จำนวน 1 ชุด 
7) สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุลของเด็ก บิดา มารดา 
(ถ้ามี)  จำนวน 1 ชุด

🎉 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าเรียน วันที่ 11 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัคร
⚠️ ให้ผู้มีสิทธิ์เข้าเรียน ยืนยันสิทธิ์ภายในวันที่ 13 พฤษภาคม 2565 ตามวันและเวลาราชการ ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่สมัคร ⚠️

# กำหนดการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 
วันที่ 17 พฤษภาคม 2565

🌸 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ เฟซบุ๊ก องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

📞 ติดต่อสอบถาม
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก (หมู่ 4)  โทร. 08 0549 6493 , 06 1561 2269 
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก (หมู่ 1)  โทร. 0 3690 9352 ต่อ 109 , 09 0285 6591
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน (หมู่ 12)  โทร. 06 2153 9341 , 08 0104 4693

2024-01-24
2023-12-19
2023-12-12
2023-12-08
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-01
2023-11-28
2023-11-01
2023-11-01