องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี: www.muakleksao.go.th

 
 
 


ภาพงานกิจกรรมโครงการวันครอบครัว  และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565  
องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
ได้จัดงานกิจกรรมโครงการวันครอบครัว 
และวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2565
ณ วัดบ้านหมาก หมู่ 1 บ้านหมาก ตำบลมวกเหล็ก 
อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
โดยมี นายสมบัติ  อำนาคะ 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฏร สระบุรี เขต 2 
นาย เจด็จ ขำพลอย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก 
รองนายก นายชัยวัฒน์ สนิทไชย นายอนุพงษ์ อยู่คำ
ประธานสภา อบต.มวกเหล็ก นาง รุ่งฤทัย นาสุทธิ
เลขานายก นายสมศักดิ์ พาที
คุณวิบูลย์ศิริ บุญพัฒน์ ผู้จัดการแผนกประชาสัมพันธ์
บริษัท ทีพีไอโพลีน จำกัด (มหาชน) พร้อมทีมงาน
เจ้เป็ด (ตลาดนัดสี่แยกต้นแค) พร้อมทีมงาน  
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 13 หมู่บ้าน สมาชิกสภา อบต.มวกเหล็ก 
หน้าหน้าส่วนราชการ  สมาชิก อปพร. เจ้าหน้าที่ อสม. 
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ประชาชนชาวตำบลมวกเหล็ก
ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวและวันผู้สูงอายุ (วันสงกรานต์)
เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีสงกรานต์แล้ว 
ยังเป็นการส่งเสริมให้สถาบันครอบครัวได้แสดงถึง
ความมีน้ำใจ รักใคร่ เกื้อกูลกัน และมีความสัมมาคารวะ
ต่อผู้สูงอายุในท้องถิ่นอีกด้วย ซึ่งบรรยากาศในงานเต็มไปด้วย
ความสนุกสนานและรอยยิ้มของทั้งผู้สูงอายุและผู้เข้าร่วมงาน 
นอกจากนี้ทางวัดยังได้มีการจัดทอดผ้าป่าสามัคคี
เพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ทอดถวาย ณ วัดบ้านหมาก
รวมถึงมีการจัดโรงทานไว้สำหรับผู้ที่มาร่วมกิจกรรมและมาทำบุญ ซึ่งถือได้ว่าประชาชนได้ร่วมทั้งกิจกรรม
และร่วมทำบุญร่วมกันอีกด้วย

2022-04-25
2022-04-20
2022-04-14
2022-04-12
2022-04-08
2022-03-18
2022-03-08
2022-01-31
2022-01-28
2022-01-20