องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 


การจัดตั้งศูนย์คนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

    รายละเอียดข่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็กจัดตั้งศูนย์คนพิการ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ
-เพื่อให้บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ และการช่วยเหลือตามคนพิการร้องและตามที่หน่วยงานภาครัฐกำหนด รวมทั้งการให้คำปรีกษาหรือช่วยดำเนินการเกี่ยวกับขอใช้สิทธิประโยชน์แก่คนพิการ
-เพื่อเรียกร้องแทนคนพิการให้ได้สิทธิประโยชน์สำหรับคนพิการ หรือข้อขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อคนพิการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.๒๕๕๐ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๖
-เพื่อให้บริการความช่วยเหลือในการดำรงชีวิตขั้นพื้นฐาน การฟื้นฟูสมรรถภาพทางด้านอาชีพ การฝึกอาชีพและการจัดหางานให้แก่คนพิการ
-เพื่อให้บริการความช่วยเหลือคนพิการหรือมีแนวโน้มจะพิการให้ได้รับการดูแล รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพ
-เพื่อประสานความช่วยเหลือกับหน่วยงานภาครัฐที่อำนาจหน้าที่รับผิดชอบเพื่อให้ความช่วยเหลือคนพิการตามประเภทความพิการ
-เพื่อดำเนินงานอื่นใดอันเป็นประโยชน์ต่อคนพิการตามชอบและสมควร

    เอกสารประกอบ การจัดตั้งศูนย์คนพิการองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
 
    วันที่ลงข่าว
: 16 พ.ย. 2559