องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น


นางปฏิมา สังฆะมณี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก พร้อมด้วยพนักงานข้าราชการ และลูกจ้าง ร่วมกิจกรรมการแสดงสุจริตในการบริหารงานและร่วมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน