องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ฯ


โครงการฝึกอบรมเสริมสรา้งและพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น ผู้นำกลุ่มชมรมสาธารณะโยชน์ ประจำปีงบประมาณ 2563 ระหว่างวันที่ 12 - 13 กมภาพันธ์ 2563 โดยองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดจันทบุรี