องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


กิจกรรมวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2562


วันอนุกรัษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2562

ละ ละ เลิก ใช้ถุงพลาสติก กล่องโฟม และบรรจุภัณฑ์พลาสติกใช้ครั้งเดียว ด้วยหลัก 3Rs

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562

ณ หมู่บ้านกอไก่ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)

โดยเครือข่ายกลุ่มน้ำมวกเหล็ก ส่วนราชการ ภาครัฐ และภาคเอกชน