องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 


ภาพกิจกรรมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข


โครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคคลากร อาสาสมัครสาธารณสุข

หลักสูตร ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ โรคระบาด โรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ โรคไม่ติดต่อที่สำคัญ

แนวทางการจัดทำโครงการตามพระราชดำริด้านสาธารณสุข และการจัดทำแผนงานสาธารณสุขของชุมชน

โดย องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี

วันที่ 24 - 25 พฤษภาคม 2561