หนังสือราชการ งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

  ขอให้แก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นรบกวนจากการเผาขยะ - 8 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 8 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้แก้ไขปัญหากรณีควันไฟจากการเผาถ่านรบกวน - 13 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็ตคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 11 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ - 8 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2567 - 5 มีนาคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย พ.ศ.2565 ฯ - 12 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผ่นพับประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม - 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าโครงการอบรม - 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคลากรและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการและส่งบุคลกากรเข้าร่วมฝึกอบรม - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐ - 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งผลการพิจารณาคำขอรับเงินสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 1 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2567 - 12 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  แจ้งลงนามในบันทึกข้อตกลงหรือสัญญาโครงการชุมชน ประจำปี พ.ศ.2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  การป้องกันและแก้ไขปัยหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM10) ปี 2567 - 14 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ส่งเอกสารประกอบการพิจารณาโครงการเพิ่มเติม - 6 มีนาคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นประจำปี 2566 - 18 มีนาคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการอบรมหลักสูตรวิธีการขอรับงบประมาณจรงจากสำนักงงบประมาณ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน มีนาคม 2567 - 15 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ - 14 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ให้ยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสบอคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 13 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนบูรณาการต่อต้านทุจริต - 15 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครเกาหลี ประจำปี 2567 - 14 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2567 - 4 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ยืนยันพื้นที่การให้บริการน้ำประปา - 18 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  เชิญประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชนสำหรับกิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงฯ - 18 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566 - 15 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  มอบหมายภารกิจกิจรรม อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน อำเภอมวกเหล็ก - 14 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ชะลอการออกใบอนุญาตก่อสร้างอาคารและติดตั้งเครื่องบดย่อยหิน - 13 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  การยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 14 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอคสามอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - 14 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 13 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมเพื่อสรรหาและคัดเลือก ในการร่วมจัดตั้งศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) - 13 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อม อปท.ในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองและชุมชนฯ - 20 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรหลักปฏิบัติราชการที่ดีสำหรับ อปท. ฯ - 19 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการพัฒนาองค์ความรู้กฎหมายพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการฯ - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัคร เพื่อคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 13 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2.5/PM10) - 6 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 12 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำร่างขอบเขตงานทั้งโครงการ (TOR) - 1 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกกรรมการตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการรับทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียก ฯ - 11 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - 13 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การพิจารณาอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง กรณีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้ออกคำสั่งทางปกครองแทนยายกเทศมันตรี - 15 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอแนะให้ทุกส่วนราชการงดการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรม - 13 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบอิเล็กทรอนิกส์ฯใหม่ - 18 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส้งเสริมสถานศึกษาฯ การศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 13 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการแลกเปลี่ยนนักสังคมสงเคราะห์ระหว่างประเทศ ฯ - 13 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 20 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอของงบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูล ฯ - 18 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยฯ - 18 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประเมินส้วมสาธารณะตามมาตรฐาน HAS (16 ข้อ) - 18 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเลือนกำหนดการจัดกิจกรรมโ๕รงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน อปท.แห่งประเทศไทย ฯ - 14 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือ อปท.ที่มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเข้าร่วมกิจการจัดทำคลิปวิดิโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ - 7 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  แจ้งประชาสัมพันธ์บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตราเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ - 14 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการขององค์การโลกทางการศึกษา ครั้งที่ 76 - 14 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการประกวดน้ำประปาสะอาดดื่มได้ของ อปท. - 14 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกอาสาสมัครดีเด่น ประเภทองค์กรสวัสดิการชุมชน ประจำปี 2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการบริหารงานของามคมฌาปนกิจสงเคราะห์ของ อปท. - 14 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้่สูงอายุ ประจำปี 2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมฯ - 14 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย - 10 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอดไทย - 10 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างและการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอให้แก้ไขปัญหากรณีผู้ประกอบการน้ำมันจากซากสัตว์ ส่งกลิ่นเหม็นในบริเวณผู้พักอาศัยรอบข้าง - 12 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือ อปท.เข้าร่วมรับฟังคลินิกให้คำปรึกษาการรายงานให้บริการศูนย์บริการร่วม ฯ - 14 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี พ.ศ.2567 - 14 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการควบคุม กำกับ ป้องกันการเกิดไฟไหม่บ่อขยะ และคำแนะนำสำหรับประชาชนฯ - 8 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งหนี้ค่าบริการน้ำประปา - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคักเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 7 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 1 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ยกระดับมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5/PM.10) - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพื้นฐานการพัฒนาเมืองอัจฉริยะเพื่อการประยุกต์ใช้งานจริง - 29 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประสานความร่วมมือในการดำเนินการเปิดเวทีสาธารณะ และเปิดบ้าน ป.ป.ท. - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การยื่นแบบแสดงราบการภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90 ภ.ง.ด.91)ปีภาษี2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการบรรพขาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครหัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหารสำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางในการดำเนินการแก่ผู้ถูกกล่าวหาซึ่งไม่มีกฎหมายระเบียนหรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามศึกษาความต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐฯ - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 20 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2567 - 27 มีนาคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญร่วมเวทีประชุมทีมกลไกสร้างความเข้าใจโครงการขับเคลื่อนความปลอดภัยด้านการใช้ถนนฯ - 1 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การปรับปรุงภูมิทัศน์และเก็บขยะบริเวณสองข้างทางถนนในความรับผิดชอบของ อปท. - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีอัญเชิญรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทานฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน - 2 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ขออนุญาตใช้สถานที่ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังวัดสระบุรี (ชั้น3) - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุเคราะห์ใช้ห้องประชุม อบต.มวกเหล็ก - 26 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเป็นประธานเปิดประชุมกองทุนข้างสาร (ก พ ส ต.) ประจำปี 2567/1 - 26 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระาบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การเฝ้าระวังและเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ที่อาจเกิดขึ้นในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลปลัด อปท. - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งรายงานวิจัยเรื่องการทุจริตและระดับความเสี่ยงต่อการกระทำการทุจริตของ อปท.ในเขตพื้นที่ภาค 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 15 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับเงินอุดหนุนกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก โครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบล - 6 มีนาคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุญาตเข้าติดต่อและสำรวจสถานที่สำหรับจัดโครงการฯ ณ ตำบลมวกเหล็ก - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อบูรณาการรองรับการติดตาม ดูแลช่วยเหลือฯ - 1 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2567 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรม ฯ - 1 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงาน อปท. - 4 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน มี.ค.2567 - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ชอเชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ฯ - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน มี.ค.2567 - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในและความสงบเสงียมเรียบรอยอำเภอมวกเหล็ก ฯ - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาทางลักผ่าน(จุดตัดทางรถไฟกับถนน) - 5 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การเพิ่มจำนวนรุ่นโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลฯ - 6 มีนาคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวตัวพนักงานส่วนตำบล - 1 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการน้ำชุมชนฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  สรุปประเด็นปัญหาจากการประชุมเสวนาการบูรณาการแก้ไขปัยหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สินฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งปรับปรุงแนวทางการจัดเตรียมเอกสารสำหรับทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ - 8 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 8 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสมัครเพื่อคัดเลือกกรรมการตาม พรบ.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 8 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งความเห็นชอบขอยกเลิกคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป - 5 มีนาคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมอเสื่อมครบวงจร - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สำรวจฐานข้อมูลน้ำหนักเด็กอายุ 0-5 ปี และข้อมูลภาวะการณ์เจริญเติบโตของเด็กใน อปท. ฯ - 5 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเจ้าร่วมโครงการ ฯ - 5 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ครั้งที่ 1/2567 - 4 มีนาคม 2567 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 ฯ - 6 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดงาน MOI Waste Bank Week - 6 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลและองค์กรเพื่อเข้ารับรางวัล ฯ - 6 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยจังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 - 4 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดเตรียมเอกสารสำหรับการเตรียมการรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจกจากโครงการถังขยะเปียกฯ - 5 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าน ฯ - 4 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 4 มีนาคม 2567 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเพิ่มพูลและพัฒนาความรู้ทักษะปฏิบัติงานด้านงบประมาณฯ - 22 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง ฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องการแสดงสื่อรณรงค์ฯ - 29 มีนาคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับนานาชาติกับเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย - 4 มีนาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการคำนวณเงินเพิ่มร้อยละยี่สิบห้าจากเงินบำนาญ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำซุ้มเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธ๊มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การพิจารณาจัดสรรโควตาเข้าศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ปิดระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ (NLC) - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใขสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการหนูน้อยวัยใส ใส่ใจสุขภาพ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร/รถน้ำอเนกประสงค์ และรถกู้ชีพ ฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิส์ 2565 - 15 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  เรียกเก็บเงินได่รายเดือนของสมาชิก - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานการดำเนินการ เพื่อบูรณาการป้องกันการทุจริตเชิงรุกในหน่วยงานภาครัฐ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานท้องถิ่น ประจำปี 2567 ชุดที่ 10 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ และกรอบประสานโครงการพัฒนาฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ปี 2567 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งวารสารเทศบาลตำบลพุกร่าง - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือน มีนาคม 2567 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การปักหลักเขตที่ดิน - 21 สิงหาคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือน้ำประปาหมู่บ้านไม่ไหลบ่อยครั้ง - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  มาตรการลดค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้สมัครสอบเพื่อเข้ารับการประเมินความรู้เพื่อเตรียมการขึ้นทะเบียนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งแผนขับเคลื่อนน้ำสะอาดเพื่อการอุปโภคบริโภค (พ.ศ.2566-2580) - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการการพัฒนาขีดความสามารถเจ้าพนักงานตมกฎหมายฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล่อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2569 - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเสนอและให้ทุกส่วนรการงดการจัดซื้อจัดจ้างเสาไฟประติมากรรม - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การยกเลิกการอยู่เวรของครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลกรทางการศึกษาของ อปท.ฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการส่งผลลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ)ฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งข้อกฎหมายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดเขตปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภณฑ์ยาสูบฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ม.ค.67 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ส่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัญหาระบบประปาหมู่บ้าน - 22 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ประจำปี 2567 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำแนะนำการให้บริการวัคซีนป้องกันโรคโปลิโอชนิดฉีด (IPV) - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การแต่งกายเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 16 กรกฎาคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินงาน ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินงาน ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามเรื่องข้อร้องเรียนจากการดำเนินงาน ของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการออกคำสั่งทาวงปกครอง การเปรียนเทียบคดี ฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การบูรณาการป้องกันและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความช่วยเหลือดำเนินมาตรการป้องกัน ควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานที่ 7 ร. - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพและติดตามผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ - 28 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การปรับปรุงข้อมูลผลงานนวัตกรรมด้านการแพทย์ในบัญชีนวัตกรรมไทย - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี 2566 ของกองงานคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ - 29 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานสถขาภิบาล กระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้แก่ชมรมฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์บทเพลงถวายกำลังใจสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือในการขับเคลื่อนโครงการท้องถิ่นร่วมใจแก้ไขปัยหายาเสพติดอย่างยั่งยืนด้วยกีฬาฟุตบอลฯ - 29 มีนาคม 2567 [ กองการศึกษา]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม - 17 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ในการจำหน่าย เข็มกลัดจังหวัดสระบุรี - 15 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นประจำปี 2567 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การแก้ไขเอกสารแนบท้ายประกาศ ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตัดต้นไม้ในบริเวณ รพ.สต. - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรายงานข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษา อปท. - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งหนี้ค่าบริการน้ำประปา - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมสังคมดีเด่น ประจำปี 2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจ่ายเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 - 26 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาหาร พ.ศ.2522 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การรับฟังความคิดห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติกิจกรรมเดินรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า จ.สระบุรี - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2566 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ อปท.เข้าร่วมโครงการวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่า จ.สระบุรี ปีงบประมาณ 2567 - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศใช้ยุทธศาสนต์การพัฒนาฯ และกรอบการประสานโครงการพัฒนาฯ - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ เพื่อใช้ในการบริหารงานศุนย์ปฏิบัติการร่วมฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการบริหารงานศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ก.พ.2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2567 - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อเสนอการเตรียมความพร้อมรับมือภัยแล้งที่จะเกิดขึ้นจากปรากฎการณ์เอลนีโญฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญร่วมโครงการ - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเป็นประธานเปิดโครงการชุมชนอบรมอาชีพการทำก้อนเห็กนางฟ้าภูฐาน ตำบลมวกเหล็ก - 15 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท. - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เร่งรัดการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจความต้องการใช้รถดับเพลิงทีมีความจำเป็จต้องนำเข้ารถดับเพลิงใช้แล้วจากต่างประเทศ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล 2566 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  เงินเฉลี่ยคืน ประจำปี 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  โครงการซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาสในพื้นที่ จ.สระบุรี เฉลิมพระเกียรติฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ระบบศูนย์ข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นแห่งชาติ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานหอพัก - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเสริมสร้างความรู้ทักษะการติดตามดุแลผู้มีอาการทางจิตจากการใช้ยาเสพติด ฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์วิน และผนที่ประกอบการประเมินราคาที่ดิน ฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การเข้าร่วมเป็ยครู ข ผู้เล่นเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำเดือน ของ อปท. - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  การรายงานข้อมูลผลการดำเนินงานธนาคารขยะ ของ อปท. รายเดือน - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมการจัดทำฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นของ อปท. ประจำปี 2567 - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  แจ้งข้อค้นพบ ข้อสังเกต และข้อเสนอแนะของคณะกรรมาธิการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอให้รับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุกหนุนโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยฯ - 31 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับ อปท. - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้งานทะเบียนพาณิชย์ให้กับ อปท. - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม - 22 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพสำหรับประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเตรียมความพร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อบูรณาการรองรับการติดตามดูแลช่วยเหลือผู้มีอาการทางจิต - 20 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติด จ.สระบุรี ประจำปี 2567 ฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติกรณีการประเมินเพื่อเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 19 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลและร่วมลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยม ติดตาม และสังเกตการณ์ - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 29 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การสรรหากรรมการดำเนินการสหกรณ์ อปท.จำกัด - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การลงคะแนนสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ - 31 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำผีที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าใช้สอย - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายระยะเวลาการรายงานผลการดำเนินการตามมาตฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2566 - 26 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการการป้องกันเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  คณะกรรมการตรวจรับนมโรงเรียน - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การดำเนินงานโครงการติดตั้งชุดเสาไฟถนนโคมไฟแอลอีดีพลังงานแสงอาทิตย์ฯ - 18 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมและขอเชิยเข้าร่วมงานโครงการหมอและยาเพื่อชีวิต - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมระยะสั้น 3 หลักสูตร - 31 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงเลขที่บัญชีโอนค่าลงทะเบียนโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศรับฟังข้อคิดเห็นต่อโครงการทบทวนแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้งฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเบิกเงินโครงการชะลอไตเสื่อมในพื้นที่รับผิดชอบ รพ.สต.สาวน้อย ประจำปี 2567 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาและสร้างศักยภาพด้านการดุแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทำงานฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การเสนอชื่อผู้แทนจาก อปท. เพื่อเลือกกันเองเป็นกรรมการสภาการสาธารณสุขชุมชน - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดงานประกาศเจตนารมณ์และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดงานประกาศเจตนารมณ์การลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  กำหนดจัดมหกรรมจัดการความรู้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 13 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมส่งเสริมความรู้การพัฒนาเมืองอัจฉริยะฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการสมุนไพรในหัวใจเด็กบ้านหลังเขา ต่อเนื่องปีการศึกษา 2567 - 8 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ข้อหารือการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการปรับเป็นพินัย 2565 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอหารือการขอเงินคืนภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกล (MOU)การขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชฯ - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์โครงการขุดลอกแม่น้ำ ลำคลอง เพื่อดูแลและรักษาสภาพลำน้ำ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ประเด็นปัญหา - คำถามที่พบบ่อย ของการขับเคลื่อนธนาคารขยะ - 12 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งแนวทางการให้วัคซีนป้องกันโรคไอกรนชนิดไร้เซลล์ (aP)ในหญิงตั้งครรภ์ ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การขออนุญาตเข้าสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูลบริเวณแนวเขตพื้นที่ตลิ่งริมแม่น้ำป่าสักฯ - 30 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความพึงพอใจในการจัดประชารัฐสวัสดิการจากผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รณรงค์ป้องกันควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงนอกพรรษาในรูปแบบการณรงค์ นอกพรรษาฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus 2,500 วัน - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการ อสม.รพ.สต.หลังเขาร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2567 - 7 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อปท. (เพิ่มเติม) 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำแล้ง - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 26 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 26 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันคบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลร้านค้า/ร้านชำ จ.สระบุรี - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขแจ้งแนวทางการให้บริการวัคซีนโรคหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การขอตั้งงบประมาณเพื่อดำเนินแผนงานโครงการในการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยของ อปท. - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อหารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 5 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  แนวทางการใช้จ่ายเงิน อปท. กรณีเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบเงินอุดหนุนฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบข้อมูลหมุดหมายแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (2566-2570) - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน ก.พ.2567 - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือน ธ.ค.2566 - 31 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอเข้าทำการสำรวจภาคสนามในเขตพื้นที่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก - 24 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือ อปท.ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานประกอบกิจการ การเพาะพันธุ์เลี้ยง และการอนุบาลสุกร - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศผลการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ เราปรับเพื่อโลกเปลี่ยนฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ อปท. (New e-LAAS) - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองคลัง]
  เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) การขับเคลื่อนเมืองสระบุรีคาร์บอนต่ำฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการความร่วมมือรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมความรู้ในกรป้องกันโรคไข้หูดับและเมลิออยต์ - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งบัญชีราคามาตรฐานสื่งก่อสร้าง ฉบับเดือน ธ.ค.2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพ ลดเสี่ยง ลดโรค ห่างไกล Stroke ปี 2567 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอกำชับให้หน่วยงานจัดซื้อเข้มงวดในขั้นตอนการส่งมอบและรับมอบนมโรงเรียน - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอให้หน่วยงานจัดซื้อรายงานผลการทำสัญญาซื้อขายและจัดส่งนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 12/2566 วันที่ 21 ธ.ค.2566 - 24 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้ อปท.ประจำปี 2567 - 25 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 11 - 25 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเร่งรัดติดตามการขับเคลื่อนการดำเนินงานธนาคารขยะ ของ อปท. ระยะที่ 1 - 31 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การประเมินองค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 31 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกคนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 31 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 15 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเป็นคณะกรรมการตรวจพัสดุ - 29 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ - 29 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2567 - 29 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. - 29 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเก็บข้อมูลตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2 - 30 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น - 30 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การประสานขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ดูแลความสงบและความปลอดภยในสถานศึกษา - 30 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือจัดชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.),(อพปร.)ดูแลสถานศึกษา - 30 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ช่องทางการร้องทุกข์ ร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ rongtook.senate.go.th - 30 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน ก.พ.2567 - 29 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 25 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 30 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเข้าทำการสำรวจภาคสนามในเขตพื้นที่ ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - 24 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนงาน/โครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 2570 ฯ - 18 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการใช้ประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดตั้งบนหลังคา - 17 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน - 26 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลตลาดที่อยู่ในพื้นที่ อปท. - 26 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยืนในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 24 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 29 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง ปี 2566/67 )เดืนอพ.ย66-เม.ย.67) - 24 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือยินยอมให้ส่วนราชการหักเงินได้รายเดือน - 15 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ธ.ค.2566 - 24 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  กำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ระดับอาวุโส - 18 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2566 เมื่อวันที่ 30 พ.ย.2566 - 16 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2566) ออกตามความในพระราชบัติญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 - 18 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  แจ้งเวียนคำสั่ง แต่งตั้งชุดปฏิบัติการเพื่อเฝ้าระวังการเผาในพื้นที่เกษตรกรรม ระดับอำเภอ - 22 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมแลกเปลี่ยนเรียรู้การดำเนินการธานาคารขยะ ฯ - 24 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการขับเคลื่อนโรงเรียนอีโคสคูล (Eco-School) ในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 24 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีบัญชี 2567 ของกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน - 18 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญนำนักเรียนทัศนศึกษา เข้าร่วมโครงการ พิพิธภัณฑ์ครุฑ ร่วมปลูกฝัง สืบสาน ความซื้อสัตย์ กตัญญู ฯ - 24 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 29 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนภายใต้ (Participation Programme) สำหรับปี ค.ศ.2024/2025 - 29 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การรายงานการสร้างความมั่นคงทางอาหารอย่างยั่งยื่นในสถานศึกษาของสังกัด อปท. - 29 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือดำเนินมาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 25 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม - 29 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอติดตตั้งเทคโนโลยีบำบัดอากาศ - 28 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดของ อปท. - 24 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 24 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. - 29 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2567 - 25 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการเฝ้าระวังการปนเปื้อนเชื้อ Norovirus และ Legionella spp. - 25 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 19 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  จดหมายบันทึก - 29 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  จดหมายบันทึก - 29 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตพื้นที่ อบต.มวกเหล็ก - 22 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก - 15 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสำรวจบุคคลที่สนใจงานผู้ช่วยคนพิการ พื่อเข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยคนพิการระดับพื้นฐาน - 16 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง - 23 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 17 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ITA 2567 - 22 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 18 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตอำเภอมวกเหล็ก - 18 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แก้ไขเพิ่มเติมการมอบอำนาจของผู้ว่าราชการ จ.สระบุรี - 22 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปสาระสำคัญบทความ เรื่อง Some Progress,must do better - 22 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  มาตราการรับฤดูแล้ง ปี 2566/2567 - 16 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หนังสือกฎหมายควบคุมอาคาร ฉบับการ์ตูน (ปรับปรุง พ.ศ.2566) - 22 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์สารเนื่องในโอกาศวันครู (16 ม.ค.2567) - 16 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 24 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การสมัครขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก GECC ประจำปี 2567 - 24 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 22 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมงานพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปร พ.ศ.2567 - 19 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ตัวอย่างความสำเร็จจากการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานโยธาธิการและผังเมือง จ.สกลนคร - 26 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลาออก - 18 กุมภาพันธ์ 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 23 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ดำเนินการตอบแบบสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นฯ - 26 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เลื่อนการดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบประเมินผลและการรายงานผลโครงการฯ - 25 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได่เรียนต่อหลังจบการศึกษา - 17 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งค่าไฟฟ้า (กล่องวงจรปิด ประจำเดือน ธันวาคม 2566) - 12 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ 3/2567 ของ อบจ.สระบุรี - 15 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเสนอโครงการเพื่อบรรจุเข้าแผนพิจารณา - 9 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 15 มกราคม 2567 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอยืมแผงเหล็กจราจรและกรวยยาง - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาฯ - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายชื่อวิทยากร - 7 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการส่งเสริม พัฒนา และยกระดับ ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. - 10 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมเตรียมความพร้อมในการรับเสร็จฯ พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแผนยันต์ดวงตราจักรวาลมาประดิษฐาน ณ ส่วนราชการ - 15 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 4 ปีงบประมาณ 2566 - 2 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตามเยี่ยมบ้านผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว - 9 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอราคาผ้าอ้อมผู้ใหญ่ แผ่นรองซึมซับ และอื่นๆ - 15 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบความคืบหน้าการพิจารณาคำขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ - 21 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตราการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2566/2567 - 16 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติฯ - 18 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง มาตรการรักษาเสถียรสภาพราคามันสำปะหลัง ปี2566/2567 - 16 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคู่มือการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนทุกช่วงวัย(จากครรภ์มารดาถึงเชิงตะกอน)ในระดับพื้นที่ - 22 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การให้ความยินยิมเผยแพร่ข้อมูลการประเมินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. - 18 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ - 17 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ดำเนินการจัดทำทะเบียนรับวัสดุการแพทย์ให้เป็นไปตามระเบียนต่อไป ฯ - 12 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการริเริ่มแผนกลยุทธ์เพื่อพัฒนาชุมชนฯ - 15 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานนายทะเบียนสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ประจำท้องที่ฯ - 15 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 16 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 16 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 16 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 16 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินการให้บริการวัคซีนโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV - 16 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ - 17 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข - 17 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาขีดความสามารถของเจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 17 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 15 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ในสถานศึกษา สัปดาห์ วันความปลอดภัยของผู้ใช้ถนน - 15 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ - 15 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบความซ้าซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 / 2 - 15 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การขอความอนุเคราะห์ - 11 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ฯ - 15 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เลื่อนการจัดฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราบัญญัติการสาธารณสุข - 11 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 10 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงวันครูปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ปีที่ 9 และวันเด็กไทยวิถีใหม่ฯ - 18 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม ตักบาตรประจำปี 2567 - 10 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การน้อมนำแนวพระราชดำริ ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราช ฯ - 9 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย - 10 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ 2/2567 ของ อบจ.สระบุรี - 2 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2567 - 4 มกราคม 2567 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการ อบต. พ.ศ.2566 - 5 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการป้องกันและลดอถบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 - 8 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบลรับรองแบบรูปรายงานก่อสร้าง - 8 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ของ อปท. - 11 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรม จ.สระบุรี - 2 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง (รถน้ำ) - 4 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย - 4 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2567 - 5 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว - 3 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการออกรางวัลสลากบำรุงสภากาชาดไทยกรมการปกครอง ประจำปี 2566 - 3 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การสนับสนุนการผลิตและการใช้รถไฟฟ้า EV ที่ปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ - 28 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน - 3 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง67 - 9 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 29 - 10 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กที่มีความต้องการพิเศษฯ - 12 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้ดูแลเด็กและบัคลากรที่เกี่ยวข้องฯ - 12 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานขับเคลื่อนเป้าหมายฯ (SDG4) จ.สระบุรี - 9 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประเด็นเด็กปฐมวัย ครั้งที่ 1/2567 - 11 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  ส่งสำเนาคำสั่งคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบล - 8 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กบ้านหมากใส่ใจสุขภาพ และความปลอดภัย - 9 มกราคม 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 2 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเผยแพร่ความรู้ให้แก่หน่วยงานของรัฐฯ - 8 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 5 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 21 ธันวาคม 2567 [ กองช่าง]
  การให้บริการของธนาคารกรุงไทย ผ่านระบบ KTC Online - 5 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน ต.ค.-พ.ย.2566 - 8 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 9 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นการปรับปรุงมาตรฐานกระบวนงาน EHA 1000 - 5 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ของ อปท. - 8 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกำหนดเขตที่ทำการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สัตว์ควบคุมโดยไม่เสียค่าธรรมเนียม - 5 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2567 - 3 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางการให้ความช่วยเหลือประชาชนของ อปท.กรณีเกิดสาธารณภัย - 3 มกราคม 2567 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ฯ - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 3 มกราคม 2567 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ของขวัญชองรางวัล เนื่องในกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 - 4 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบสถานสงเคราะห์สัตว์เอกชน ณ จังหวัดสระบุรี - 5 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อมูลพื้นที่เป้าหมายและผลการดำเนินงานการส่งเสริมการปลูกป่า ฯ - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬาในโรงเรียน - 2 มกราคม 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อนักเรียน - 2 มกราคม 2567 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนฯ - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  คำแนะนำการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2567 - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการขับเคลื่อนธนาคารขยะ ของ อปท. - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การแต่งตั้งคณะทำงานจัดเตรียมข้อมูลสำหรับการทวนสอบรับรองปริมาณก๊าซเรือนกระจก รอบที่ 3 - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ฯ - 3 มกราคม 2567 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 3 มกราคม 2567 [ กองการศึกษา]
  การเสนอแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำเพิ่มเติม ตามมติการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ - 3 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเก็บข้อมูลออนไลน์เพื่อประกอบการจัดทำดุษฎีนิพนธ์ - 3 มกราคม 2567 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เน้นย้ำการดำเนินการตามมาตรการป้องกันระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดเก็บค่าบริการบำบัดน้ำเสียชุมชนสำหรับ อปท. - 3 มกราคม 2567 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการออกใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 2 มกราคม 2567 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนดารจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ - 14 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างคณะสงฆ์กับกระทรวงมหดาไทย - 14 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสั่งซื้อหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2567 - 14 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของ อปท.2567 - 14 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  การชำระเงินสมทบประจำปี 2567 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2566 - 1 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 14 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - 15 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ.2560 - 14 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  แต่งตั้งบุคลากรผู้มีความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) - 14 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาทักษะด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการปฏิบัติงานฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 29 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือรายงานข้อมูลสวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สถานที่ออกกำลังกายของ อปท. - 21 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลุกเสือระดับผู้นำ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ ฯ - 30 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น - 22 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดคลิปวิดิโอภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2567 - 22 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งข้อมูลผู้ได้รับความช่วยเหลือให้กับ อปท. - 6 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการการบริหารจัดการการจัดการด้านผู้สูงอายุในชุมชนของ อปท. - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการสร้างพลังสร้างสรรค์ - 22 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเข้าใช้งานในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน - 22 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. - 22 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพผู้ปฏิบัติงานการเงินกาคลังของสถานศึกษา - 22 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 18 ธันวาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการการจัดทำราคากลางงานก่อสร้างการจัดทำใบแจ้งปริมาณและราคาฯ - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมเสวนาการบูรณาการแก้ไขปัญหาการใช้บัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน ฯ - 14 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริง - 18 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน ธันวาคม 2566 - 18 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก - 15 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ และขอเชิญร่วมรับมอบน้ำดื่ม ตรา ทีพีไอ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเลื่อนวันหยุดชดเชยวันหยุดราชการ ประจำปี 2566 และการกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ 2567 - 13 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมเป็นเจ้าภาพผ้าป่าเพื่อการศึกษา - 13 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การเปิดรับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาชนบทแบบผสมผสานฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินงานสำหรับ อปท.ในการเป็นศูนย์บริการร่วม/ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) - 8 ธันวาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับการรับรองมาตราฐานการให้บริการของศุนย์ราชการฯ - 12 ธันวาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2566 - 29 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Upskill - 13 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ดำเนินการปรับปรุงฐานข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) - 20 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งการใช้แพลตฟอร์มบริการจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 13 ธันวาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาเขต - 14 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอสำเนาข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง สำเนาใบอนุญาตทุกประเภท เงินอุดหนุนและขอตรวจโครงการงบประมาณ - 19 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 19 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 11 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลโครงการปรับสภาพสิ่งแวดล้อมที่อายู่อาศัยฯ - 22 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาฟุตซอลเยาวชน - 22 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 8 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  การขอความร่วมมือกรอกข้อมูลประกอบการใช้บริการชำระค่าบริการเงินเชื่อเพิ่มเติม - 21 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  เรียกเก็บเงินได้รายเดือนของสมาชิก - 14 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ - 25 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตรวจสอบเลขที่บัญชีรับเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน - 15 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  การขอยืมตัวข้าราชการมาช่วยปฏิบัติงานชั่วคราว - 8 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนายกและรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รุ่นที่ 3 - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์การจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรกฎหมาย PAPD สำหรับผู้ปฏิบัติงานคุ้มครองข้อมูลฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมชี้แจงแนวทางการสมัครขอรับรองมาตราฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก EGCC 2567 - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ สมาร์ทซิตีด้านการบริหารภาครัฐอัจฉริยะฯ - 1 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อชี้แจงระบบการรายงานผลการดำเนินงานตามมารตราฐานจริยธรรมฯ - 12 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุมคณะรัฐมนตรี ฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 7 ปี ในการประกาศจัดตั้งอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 6 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2567 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการ 72 พรรษา 7,300 โครงการ พัฒนาตามผังภูมิสังคมฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลรับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ ฯ - 4 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 8 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดวิธีปฏิบัติในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบสาธษรณภัย ฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธืการรับสมัครรางวัล อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2567 - 8 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดวันเสนอเรื่องเพื่อขอความเห็นขอบต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จ.สระบุรี - 7 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาทำงานวิจัยเพื่อประเมินความพึงพอใจในการบริการประชาชนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ติดตามข้อมูลอาคาร 6 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวสอบ - 7 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครกสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาที่มีความเหมาะสอมและมีผลงานที่เป็นประจักษ์ในด้านการพัฒนาชนบท ฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลคนพิการของ อปท. - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ติดตามและเร่งรัด อปท.ให้สมัครเข้าร่วมสนองพระราชดำริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาฯ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี การส่งเสริมการศึกษา กีฬา สร้างคน สร้างชาติ - 8 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งเปลี่ยนคณะกรรมการตรวจรับนมโรงเรียน - 8 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ต่อความเห็นต่อ (ร่าง)ประกาศควบคุมมลพิษ เรื่อง กำหนดเขตคุณภาพน้ำทะเล ฯ - 7 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครตัวแทนจังหวัดเพื่อทำหน้าที่ครู ก หรือผู้เล่าเรื่ิองประวัติศาสตร์ชาติไทยและประวัติศาสตร์ฯ - 13 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและโครงการของกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ จ.สระบุรี - 7 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การปรับแผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ฯ - 6 ธันวาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ติดตามผลการแต่งตั้งคำสั่งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคประจำเทศบาลและ อบต. - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมการประชุมวิชาการสภาสาธารณสุขชุมชนระดับชาติ ประจำปี 2566 - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จ.สระบุรี - 8 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  มาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย จ.สระบุรี - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เร่งรัดให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลรายผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม การใช้จ่ายเงิน ฯ - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  จัดกิจกรรมวันดินโลก - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งปราสัมพันธ์กำหนดเปิดรับแจ้งความประสงค์เข้ารับอบรมและเปิดรับลงทะเบียนอบรมฯ - 13 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 ธันวาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดการจัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ฯ 5 ธ.ค.2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 1 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 1 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 1 ธันวาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจ และจัดทำฐานด้านการรวมกลุ่มอาชีพ ปราชญ์ชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บเงินประจำเดือน - 1 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกสมาคมแม่บ้านมหาดไทย - 1 ธันวาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาความรู้และเพิ่มประสิทธิภาพด้านการเงิน การคลัง และการพัสดุของ อปท.2567 - 29 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน ธ.ค. 2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน ธ.ค.2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง กำหนดเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้มีอำนาจปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติฯ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์หลักสูตรนักบริหารการจัดการภาวะวิกฤติและการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนใน จ.ชลบุรี - 24 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ฯ 5 ธ.ค.2566 - 28 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กิจกรรมพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2567 - 22 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ธ.ค.2566 - 28 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมระบบรายงานการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเมืองฯ - 6 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 6 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. - 6 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมวิธีปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน ฯ - 6 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี พ.ศ.2566 - 7 ธันวาคม 2566 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาฯ - 6 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งผู้ป่วยเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ(ระยะยาว)ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด - 6 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การหารือเรื่องการบริหารจัดการศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในศาสนสถาน - 6 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นการดูแลและพัฒนาเด็กฯ - 6 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข - 28 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมสนับสนุนและฟื้นฟูการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และจริยธรรมศึกษาฯ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนเข้าร่วมโครงการพัฒนาแหล่งน้ำดิบเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพวาดระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือตามแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ ฯ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมส่งผลงานวิจัยและนวัตกรรมเข้าประกวดงานประชุมวิชาการระดับชาติฯ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้ง อปท. (เทศบาลและอบต.)ดำเนินการบริหารจัดการขยะภายในหน่วยงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรมฯ - 22 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การแจ้งปรับแผนการจัดสรรวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก(HPV) - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลกรณีร้องเรียนด้านสิ่งแวดล้อมจากสถานประกอบการปศุสัตว์ - 28 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอมถามเรื่องการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือในการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโรงแรมที่เป็นมิตรกับสุขภาพและสิ่งแวดล้อม - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งดำเนินการบันทึกข้อมูลรายงานผลการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสเอสพีวี - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเพิ่มประสิทธิภาพแบะครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์รายงานผลการดำเนินงานภายใต้โครงการเมืองสมุนไพร จ.สระบุรี - 1 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันโรคติดต่อและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูหนาวของประเทศไทย พ.ศ.2566 - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) - 1 ธันวาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์สมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท. 2567 - 30 ธันวาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งคู่มือบริหารงานทางสำหรับ อปท. ในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล - 1 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 8 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมโครงการผืนป่าพระบารมี ตามรอยพระราชา พระบิดาแห่งพลังงานไทยเนื่องในวันชาติไทย 2566 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการพัฒนาศักยภาพคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนท้องถิ่น ฯ - 14 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับเงินประกันสัญญาคืน - 15 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการรักความลับของทางราชการที่เกี่ยวข้องกับการประชุมคณะรัฐมนตรี - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมเพื่อมอบนโยบายการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอนำส่งติดประกาศสอบราคาจ้าง - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 17 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช ประจำปีงบประมาณ 2567 - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  กำหนดการตรวจราชการของผู้ตรวจรการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 22 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดให้การจัดการขยะเป็นวาระเร่งด่วน - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการควบคุมดูแลสถานบริการ สถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้ายกับสถานบริการโรงแรมฯ - 24 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิง การจุดโคมลอย โคมไฟ โคมควัน - 24 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมงานวันโคนมตำบลลำพญากลาง ครั้งที่ 10 ประจำปี 2566 - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2567 - 21 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สนับสนุนงบประมาณโครงการประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การส่งเสริม สนับสนุนองค์กรสตรีขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจในระดับพื้นที่ - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมซักซ้อมการใช้ระบบติดตามประเมินผลโครงการขจัดความยากจนฯ - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปูนแก่งคอยมอบให้นักเรียนในเขตชุมชนรอบโรงงาน - 14 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมมิตรประชาช่วยเหลือประชาชน - 24 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้บันทึกจำนวนประชากรสุนัขและแมวประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมขับเคลื่อนแผนสิทธิมนุษย์ชนแห่งชาติ ฉนับที่ 5 - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเตรียมการป้องกันอุบัตเหตุในช่วงวันลอยกระทง ปี 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม Open House คนปูนเปิดบ้าน - 24 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอจัดส่งคู่มือบริหารงานทางสำหรับ อปท. - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอคัดรับรองเอกสาร - 22 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอคัดรับรองเอกสาร - 22 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจ่ายค่าตอบแทนการนำส่งเงินกู้และเงินค่าหุ่นแก่ผู้นำส่งเงินให้สหกรณ์ ประจำปี 2566 งวดที่ 2 - 8 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามหลัก เปลี่ยนผู้เสพ เป็นผู้ป่วย - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งช่องทางการใช้งานข้อมูลภูมิสารสนเทศ (GIS) สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม - 20 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับกำหนดให้มีการศึกษาดูงานในต่างประเทศ - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ฯ - 20 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมกฎหมายและระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่สำคัญและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ฯ - 10 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในงานเลี้ยงสังสรรค์ต้อนรับปีใหม่ ประจำปี 2567 - 14 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประทเศไทย - 30 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการยืนยันสิทธิการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีย้ายภูมิลำเนา - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กำหนดการจัดพิธีมอบรางวัลการบริหารจัดการขยะมูลฝอย จังหวัดสะอาด ระดับประเทศ ประจำปี 2566 - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การช่วยเหลือคนพิการทางการเห็นที่ประสบภัยหนาว - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คู่มือแนวทางการขับเคลื่อนเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย - 23 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานสงเคราะห์สัตว์เอกชน ณ จังหวัดสระบุรี - 23 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 4 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมของ อปท. - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงานโ๕รงการอาหารกลางวัน ประจำปีงบประมาณ 2567 - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการวิชาการหลักสูตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชนฯ - 6 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรผู้ปฏิบัติงานพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกา - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบติการส่งเสริมความเข้มแข็งของการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนั - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน เพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารฯ - 28 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสมัครโรงเรียนต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกาย ประจำปี 2567 - 28 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ภายใต้กรอบสังคมโลก (SDGs) - 1 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยความรู้ฐานราก 3 มิติ - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษอังกฤษแบะสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนฯ - 13 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาเด็กปฐมวัยด้วยคงามรู้ฐานราก 3 มิติ - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินตนเอง (SAR)ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับมาตรฐานสากลโรงเรียนฯ - 28 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การจัดการคุณภาพน้ำ ฯ - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งคู่มือบริหารทางสำหรับ อปท. - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ - 17 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.2566 - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567 - 29 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติในการพิจารณากำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอในโครงการก่อสร้างทางฯ - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงาน - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจักสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารโครงการก่อสร้างระบบจ่ายน้ำฯ - 30 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวันปลอดภัย EP.4 - 13 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลการในหน่วยงานเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทง - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียรู้ประเด็นเด็กปฐมวัน ครั้งที่ 10/2566 - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 27 - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านยาเสพติดในสถานศึกษาและศูนยืพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี67 - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การอัญเชิญพระบรทฉายาลักษณ์ ประดับหน้าห้องเรียนในสถานศึกษา สังกัด อปท. - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการทดสอบของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของส่วนราชการของรัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคารของส่วนราชการของรัฐที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนฯ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การดำเนินงานการป้องกันโรคเลปโตสไปโรสิส และติดตามการดำเนินงานกิจกรรมฯ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี 2567 - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้เกี่ยวกับการป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสซิกาและไข้เลือดออก - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการออกอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ (1คน1ต้น) - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การสรรหาบุคคลและนิติบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาของชาติ ประจำปี2567 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การอัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือจัดกรรมรณรงค์วันส้วมโลก - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมโครงการเมืองสุขภาพดีและรับฟังการชี้แจงมาตรฐาน ฯ - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ วันรวมดวงใจเยาวชนชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ - 3 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)ของ อปท. - 15 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัย - 3 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา ฯ - 17 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนฯ - 17 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 16 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสู่ระดับมาตรฐานสากล - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การบันทึกขอ้มูลระบบสารสนเทศโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนปฏิบัติการด้านเด็กและเยาวชน ประจำปี 2567 - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรักษาความสะอาดในช่วงเทศกาลลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.2566 - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ - 21 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ อปท. - 25 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2566 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนมรัพย์สิน - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  เชิญร่วมเวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตราการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนฯ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 10 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 13 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ - 14 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  การรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย - 10 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตลาดแห่งนี้น่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก.ประจำปี 2567 - 27 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 9 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตการการใช้งานระบบการประเมินผลและการรายงานผลตามโครงการยุทธศาสตร์ชาติ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้งานระบบการประเมินผลการขยายผลรายงานตามโครงการยุทธศาสตร์ชาติ - 8 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์การขยายกำหนดเวลาการลงทะเบียนเพื่อใช้สิทธิเลือกตั้ง ฯ - 15 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ทุนการศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น - 15 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติการดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 - 15 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. - 15 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมการป้องกันอุบัติภัยในช่วงลอยกระทง ปี 2566 - 13 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลรับบประปาหมู่บ้าน - 4 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 เพิ่มเติม - 20 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขยายเวลาการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 - 16 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาหนังสือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า - 16 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 17 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาโท - 2 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2566 - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานการเสนอต่อคณะรัฐมนตรีกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์อินโฟกราฟิก เรื่อง การจัดทำถังขยะเปียก ลกโลกร้อน กรณีครัวเรือนในชุมชนเมือง - 7 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการโหวตผลงานโครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การขอรับวนับสนุนเงินอุดหนุน กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอข้อมูลการอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดย อปท. - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งบัญชีโครงการ/กิจกรรมพัฒนาผังภูมิสังคม เพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการฯ - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือแจ้ง อปท.ให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นตรายฯ - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การปฎิบัติงานตามแผนการจรวจสอบการคลัง การเงิน แการบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2567 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งให้หน่วยงานจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานนะพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งผู้ผ่านคุณสมบัติตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 ให้ยืนยันตัวตน - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 9/2566 เมื่อวันที่ 28 ก.ย.2566 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมจักรยานขาไถ Balance Bike - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 13 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 - 10 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารฯ - 7 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 6 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรยน นักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - 27 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลดำเนินงานโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจโรคเข่าเสื่อม ปี 2566 รพ.สต.หินลับ - 11 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงปี 2566 รพ.สต.หินลับ - 16 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่ 2) - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 8 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 - 8 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 (ค่าอาหารกลางวัน) - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอากาศหนาว ปี พ.ศ.2566 -2567 - 31 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมดับเพลิง ทีมกู้ชีพ พร้อมรถดับเพลิงและรถกู้ชีพ เข้าร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิง - 4 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเจ้าพนักงานสาธษรณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธษรณสุข พ.ศ.2535 - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน้วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 6 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับ อปท. - 24 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการปโิบัติในการส่งสำนวนคดีความผิดทางพินัยให้พนักงานอัยการ - 7 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมผู้อำนวยการท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกันฯ - 7 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ติดตามสอบถามเรื่องทางสาธษรณะประโยชน์ที่ไม่สมารถใช้ได้ - 8 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  การจัดทำแผนปฏิบติการด้านส่งเสริมคุรธรรมในภาพรวมของจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2567 - 7 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงสถานะและเขต อปท.กรณีให้มีผลในวันครบวาระการดำรงตำแหน่ง - 7 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รณรงค์งดเผาตอซังข้าวและฟางหลังฤดูเก็บเกี่ยว - 7 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ติดตามเรื่องร้องเรียนที่ศูนย์ดำรงธรรมอำเภอมวกเหล็ก - 7 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร - 9 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรับบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาค ประจำปี 2567 - 9 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือคนไทยในอิสราเอลฯ - 9 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การรับโอน(ย้าย) - 6 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานทอดผ้าพระกฐิน - 30 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบวารสารประชาสัมพันธ์ของ อบจ.สระบุรี - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมขับเคลื่่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย - 3 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจ ประจำปี พ.ศ.2566 - 25 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ เพิ่มเติม ของ อบจ.สระบุรี - 26 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 25 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนการดำเนินงานฯ แก้ไข ครั้งที่ 1/2567 ของ อบจ.สระบุรี - 26 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การสั่งจ่ายเงินบำนาญปกติและบำเหน็จดำรงชีพให้แก่ข้าราชการส่วนท้องถิ่น - 3 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ร้องเรียนเสียงดังเดือดร้อนรำคาญมาอย่างต่อเนื่อง - 3 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนฯ LTC - 3 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศ - 27 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายผู้บริหาร - 9 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ย.2566 - 31 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี - 31 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2566 - 31 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566-2567 - 31 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขออนุญาตนำเสนออากาศยานไร้คนขับ โดรนตรวจการ โดรนดับเพลิง และลูกบอลดับเพลิง - 31 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งเงินอุดหนุนโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมมือในการช่วยเหลือประชาชน - 24 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 1 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 27 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงิดอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน - 30 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี - 30 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน ประจำปี 2567 - 31 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขออนุญาตเข้าติดต่อและสำรวจสถานที่สำหรับจัดโครงการฯ ฯ ตำบลมวกเหล็ก - 30 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครอบรมปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาท้องถิ่นดิจิทัลเพื่อการบริหารและการบริการประชาชน - 30 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยา - 2 พฤศจิกายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประขาสัมพันธ์การขอรับสนับสนุนเงินอุดหนุนกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว - 3 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนประกันตนฯ - 31 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 30 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น - 30 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการสำหรับผู้บริการ สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของ อปท. - 31 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาระบบสมรรถนะของหน่วยงานไปสู่องค์กรคุณภาพระบบ Local MOOC - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานข้อมูลการรับ - จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อปท.เป็นข้อมูลระดับจังหวัด - 31 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 31 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับ อปท. - 31 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี - 31 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประขาสัมพันธ์และจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษาศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยกรท้องถิ่น - 30 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปา - 30 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  การดำเนินการอำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวของ อปท. - 30 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของ อปท. - 31 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567ฯ - 30 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 31 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 31 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ส่งผลการดำเนินงานของโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชุมแผนปฏิบัติการคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมวกเหล็ก ด้านสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามและครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสำรวจข้อมูลฝายแกนตินซีเมนต์ในความรับผิดชอบของ อปท. - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 31 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. - 2 พฤศจิกายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ก่อสร้างฝายกักเก็บน้ำ - 20 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน - 24 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดส่งหนังสือแผนแม่บทความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2565-2570 - 24 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งตัวนักศึกษาเข้าฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 - 17 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมทางวิชาการสำหรับผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่ของ อปท. - 2 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้รายงานผลโครงการเศรษฐกิจชุน - 18 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินโครงการขุดวางท่อน้ำขุดวางท่อระบายน้ำ - 26 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานฯ - 18 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หนังสือยืนยันยอดลูกหนี้ - 17 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอสนับสนุนงบประมาณโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน - 26 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 25 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมสัมมนาวิชาการฯ - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 6 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบจ.สระบุรี - 12 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน พ.ย.2566 - 25 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน พ.ย.2566 - 25 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับ อปท. - 21 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  เสนอสินค้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบเทป - 30 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งคำสั่งเชิญประชุมประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้น - 19 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 30 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ GIAHS National Workshop for Thailand 2023 - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาพระกฐินพระราชทานสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปี 2566 - 27 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ - 24 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 16 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 24 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ - 11 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการปฏิบัติหน้าที่ในการแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภาฯ - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรนิกส์ - 16 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มตราฐานหน่วยป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัยของ อปท. - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (จังหวัดสะรบุรี) - 27 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 26 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 24 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำนเนิการจัดกิจกรรม ตลาดนัดท้องถิ่นสีเขียว เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก การผลิตการจำหน่าย - 26 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เร่งรัด ติดตามความคืบหน้าการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย - 26 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าบริการดูแลระยะยาวด้านสาธษรณสุขสำหรับผู้มีภสวะพึ่งพิง - 24 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงการพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การยืนยันการปฏิบัติงานสอบบัญชี - 25 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธษรณภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การทบทวนและยืนยันการรวมกลุ่มพื้นที่ในการจัดการมูลฝอย - 27 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอขอบคุณการเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริการและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชน - 25 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น - 27 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งรายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - 27 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ชะลอการขอกำหนดผลงานเป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปจากการแข่งขันทางวิชาการฯ - 17 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ผลทดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโปรแกรมระบบใหม่ - 7 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 18 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา (ผ่านระบบออนไลน์) เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2566 - 10 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการจัดทำข้อเสนอปรับปรุงตำแหน่ง - 27 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การประยุกต์ใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาฯ - 26 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมและประชุมสมัมนาทางวิชาการประจำปี 2566 - 2 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ - 16 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 - 24 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 16 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนาสมรรถนะผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลของ อปท. - 17 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ - 17 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนการยืมตัวฯ - 17 พฤศจิกายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการเบิกจ่ายสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น - 17 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งเอกสารการประชุมสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดและสารเสพติดชนิดใหม่ - 17 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดพัทลุง ครั้งที่ 2/2566 - 19 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ฯ - 19 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการฯ - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเสนอโครบงการอบรมและมาศึกษางานสำหรับผู้นำชุมชน ณ จังหวัดกาญจนบุรี - 24 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ - 24 พฤศจิกายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางในการเข้าร่วมโครงการลดก๊าซเรือนกระจก - 24 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 - 24 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม - 2 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 5 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ - 1 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์โครงการผลิตไฟฟ้าฯ - 2 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2562 และคู่มือธณรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2562 - 24 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  การขอยืมตัวข้าราชการปฏบัติงานชั่วคราว - 19 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติพระบามสมเด็จพระบรมชนการธิเบศรฯ - 12 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กรมส่งเสริมการปกครองฯ - 16 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ - 16 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 11 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 27 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การจัดทำร่างระบบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินงานของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 12 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 17 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 - 17 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเลก้าอยู่หัว - 18 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรฯ - 12 ตุลาคม 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรตคพระบาทสมเด็จพระจุลจอลเกล้าเจ้าอยู่หัว - 18 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยของ อปท. - 12 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 19 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรายงานผลการเปิดให้บริการศูนย์บริการร่วมเป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ OSS - 19 ตุลาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 19 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าพระกฐิน ประจำปี 2566 - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาแก่เด็กพิการ - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อบุคลากรในสังกัด สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ฯ - 19 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท. - 19 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งผลการพิจารณาอุทธรณ์ - 19 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุน - 24 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ขอข้อมูลผู้ประกอบการายขูดไก่ - 11 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 6 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบการประเมินผลและรายงานผลโครงการตามยุทธศาสตร์ชาติ - 11 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัยทางไซเบอร์ - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม - 2 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยทางถนน หัวหน้าการสวมหมวกนิรภัย 100% - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สอบถามการดำเนินโครงการขุดวางท่อน้ำ - 12 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอรับการสนับสนุนนถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 10 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 10 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งเงินคงเหลือและรายงานผลการดำเนินงานโครงการการอุดหนุนโรงเรียนบ้านหลังเขา - 12 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - 16 ตุลาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดทำคลิปวิดีโอการทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์จิตอาสาของสถานศึกษาสังกัด อปท. - 5 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรกระบวนการพัฒนาความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีฯ - 2 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ - 6 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลรายปี(มฝ.1)ในระบบสารสนเทศด้านการจัดการขยะมูลฝอยของ อปท. - 11 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fomdue - 11 ตุลาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล - 16 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการปรับปรุงบัญชี ปิดบัญชี และจักทำรายงานการเงิน ประจำปี 2566 - 16 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การลงทะเบียนขอรับข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 16 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุการ้าง ประจำปี 2566 - 26 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนหรือเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาฯ - 17 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กำชับการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร - 16 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ฯ - 17 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลสดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ผลสดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ผลสดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ผลสดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ผลสดสอบลูกบาศก์คอนกรีต - 17 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งมาตรการป้องกันการระบาดของโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน - 17 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมฯ - 16 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุฯ - 16 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวสัดิการทางสังคมฯ - 16 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ - 10 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการโ๕รงการการบริหารจัดการการจัดบริการด้านผู้สูงอายุในชุมชนของ อปท. - 6 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการรับมือฤดูฝนปี 2566 เพิ่มเติม เพื่อรองรับสถานการณ์เอลนีโญ - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน - 6 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การถวายผ้ากระกฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีพุทธศักราช 2566 - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์ปกตรองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนตุลาคม 2566 - 6 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งวารสาร ข่าวเทศบาลเมืองสระบุรี - 25 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 7/2566 - 28 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) - 25 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 22 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 26 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม ครั้งที่ 6/2566 - 27 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้เตรียมข้อมูลบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2566/2567 - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งผลขอรับเงินอุดหนุน - 28 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการจ้างครูขาดแคลนปี2566 - 5 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวภายหลังวันที่ 31 ก.ค. 2566 - 6 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน - 9 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช - 9 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ รายงานผลการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 1 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2566 - 3 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ฯ - 3 ตุลาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเอกสาร - 4 ตุลาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานประจำปี 2565 ของ ก.ถ. และสำนักงาน ก.ถ. - 27 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ็อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณฯ - 2 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนชุมชนของ อปท. - 27 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การสำรวจความพร้อมและความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐฯ - 2 ตุลาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติงานด้านการช่าง - 5 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การก่อสร้างในพื้นที่ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี - 28 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน - 25 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2566 - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือแนวทางการปฏิบัติในการกำหนดโทษทางวินัยกรณีกระทำความผิดซ้ำในเรื่องเดิม - 29 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 4 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 6 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ผลการคัดเลือกอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 3 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบคณธกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลืกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น(ฉบับที่ 4) - 25 กันยายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แนวทางการบริหารงบประมาณด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 5 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ผลการคัดเลือกจังหวัดที่มีการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2566 - 3 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้งานแบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ONLINE) ประจำปี 2567 - 6 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ก.ย.2566 - 6 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเสริมสมทบกงอทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น - 6 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษษปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก))ครั้งที่2/2566 - 3 ตุลาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 3 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำาจให้แก่ อปท. - 3 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เหลือจ่าย - 3 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  การถ่ายโอนข้อมูลปีภาษีในระบบบูรณาการทะเบียนทรัพย์ - 3 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 26 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 25 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมการใช้งานระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนแลพประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. - 28 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ของ อบต.มวกเหล็ก - 28 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 28 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ต.ค.2566 - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะและระบบความปลอดภัยของอาคารที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ.2566 - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประุชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนตุลาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือนตุลาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดูแลเด็ก - 29 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒาเด็กปฐมวัยปลอดภัย ครั้งที่ 8/2566 - 29 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  นำส่งเงินภาษีบำรุง อปท. ที่จัดเก็บประจำเดือน ส.ค.2566 - 29 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ - 22 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 29 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งขยายระยะเวลาการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ .พศ.2568 - 29 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดการสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - 2 ตุลาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 29 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินที่จัดเก็บกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่เทศบาลและ อบต. - 2 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  กฎกระทรวงที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา - 2 ตุลาคม 2566 [ กองช่าง]
  การกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข อัตราค่าตอบแทน และการจ่ายค่าตอบแทนของอาสาสมัครบริภาลท้องถิ่น - 3 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจสถานการณ์ผู้ผ่ายการอบรมหลักสูตรผู้ตรวจสอบสุขาภิบาล - 2 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 12 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 5 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตร ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการผัง - 19 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากร อปท.เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.2566 - 21 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ข้อมูลโครงการ/กิจกรรมตามผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชนแบบบูรณาการอย่างยั่งยืน - 21 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัดฯ - 26 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เวทีให้คำแนะนำการดำเนินงาน 7 มาตรการเพื่อโรงเรียนปลอดบุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้าของโรงเรียนฯ - 25 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอจัดส่งคู่มือโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 27 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ติดตามการจัดทำแผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช มาตรการรับมือฤดูฝน ปี พ.ศ.2566 - 22 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 21 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทเพลงกระทรวงมหาดไทย - 21 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 20 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสมัพันธ์การทำประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอจัดส่งคู่มือเสริมสร้างและสนับสนุน อปท.ในการกำกับดูแลแหล่งกำเนิดมลพิษประเภทการเลี้ยงสุกรฯ - 25 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลสถานการณ์มลพิษของประเทศไทย ปี 2565 - 25 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามนโยบายการตรวจคัดกรองโรคไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี - 25 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งเสริมการกักเก็บน้ำด้วยบ่อเก็บน้ำคอนกรีตเสริมไม้ไผ่ที่ได้มาตรฐาน - 25 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 21 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ส่งแผนการจัดประสบการณ์ การป้องกันการทุจริต ระดะบปฐมวัย - 25 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 26 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโครงการสัด ประชา รัฐ สร้างสุข - 25 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขของ อปท. - 26 ตุลาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 26 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวง กำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่4) - 25 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัตรในการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 25 ตุลาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่องโครงการความโปร่งใสในการก่อสร้างภาครัฐ - 25 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 27 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กวดขันการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาหาร - 27 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การจัดเก็บข้อมูงสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 27 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการพัฒนาบุคลากรในระบบคุ้มครองสุขภาพผู้สูงอายุฯ - 27 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 27 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให่แก่ อปท. - 27 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 7 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 14 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจังหวัดสระบุรี - 7 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ - 5 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายเวลาทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 20 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเสนอชื่อเพื่อการสรรหาบุคคล หน่วยงานและโครงการเพื่อประกาศเกียรติคุณเป็นค่าของแผ่นดิน ประจำปี 2566 - 22 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมบำรุงหลอดไฟ - 21 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอลาออกจากราชการ - 3 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอลาออกจากราชการ - 1 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งวารสารเทศบาลตำบลพุกร่าง ประจเดือนมิถุนายนถึงกันยายน 2566 - 15 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบการขออนุญาตก่อาร้างอาคารฯ - 21 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งประกาศอำเภอมวกเหล็ก การยื่นแบบความจำนงของรับการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติด้านการเกษตร - 22 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อปท.เพื่อจัดทำโครงการงานรัฐพิธีอำเภอมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2567 - 26 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอทราบเรื่องการอนุญาตต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสีทองคำ - 8 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งสัญญาจ้างตามการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 18 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งให้ส่งสัญญาจ้างตามการจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 18 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์บทเพลงกระทรวงมหาดไทย - 13 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2566 - 13 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 6 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567ฯ - 14 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 - 7 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขออนุญาตลาไปต่างประเทศ - 14 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่ววนท้องถิ่น - 1 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 14 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมติดตามงานประจำสัปดาห์ของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน - 13 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 15 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2566 - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 19 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 6 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 19 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ชอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของกองทุนไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 - 15 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธอเบศร ฯ - 14 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Space Week 2023 - 13 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ - 13 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง (งบองค์การบริหารส่วนตำบลมวหเหล็ก) - 18 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 - 18 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ตรวตสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2566 ภาคเรียนที่ 1 - 19 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  อุทัศที่ดินเป็นที่สาธารณประโชน์ - 13 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนนสาธารณประโยชน์ที่ชำรุด - 14 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์รณรงค์การบริหารจัดการขยะ - 19 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ทุนฝึกอบรมของรัฐบาลออสเตรเลีย - 19 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  งาน Thailand Space Week 2023 - 19 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแผนป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน) พ.ศ.2566 ฯ - 13 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนกันยายน 2566 - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน - 7 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอลาออก - 30 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 7 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ - 13 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน HIA สำหรับ อปท. - 13 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่องคลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - 13 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด - 12 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 25 - 13 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ฯ - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูล อปท.ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต - 18 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566 - 14 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 6 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย - 8 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.ค..2566 - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2566 - 6 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 5 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 - 11 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB - 11 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดสินค้าสำหรับดำนเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิลเล็กทรอนิกส์ - 12 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง กฎหมายที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่และสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการฯ - 22 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการตรวจมลพิษรถราชการของ อปท.ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.2566 (รอบที่ 1/2566) - 12 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 12 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ย.2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การศึกษาดูงาน - 4 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 - 8 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 - 11 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย - 5 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 - 7 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เชิญประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การปรับบทบาทสถิติจังหวัด และการสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งแบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านพืช (คชภ 1 ด้านพืช ระดับหมู่บ้าน) - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. - 6 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 - 6 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี - 5 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลาออก - 30 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุข (สปสช) ปี 2566 - 8 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนฯ - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งมอบวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 18 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมติดตามผลการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขออนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการฯ - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 28 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 30 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง - 31 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจากกองทุน - 3 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 25 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2566 - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งสัญญาจ้าง - 1 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมเสวนา KM Online ห้วข้อ ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water - 31 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ - 4 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ - 4 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารแบะจัดการพลังงานครบวงจรในขุมชนระดับตำบล - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย - 5 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ - 6 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรมบุคลากรและนำคณะเข้าศึกษาดูงาน - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการฯ - 30 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มอบหมายผู้แทนเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การขอบำนาญปกติและบำดหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น - 29 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มอบหมายผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 29 สิงหาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ - 29 มิถุนายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจโรคเข่าเสื่อม - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากร - 30 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุข ประจำปี 2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการพิจารณาทุเลาการบังคับตามคำสั่ง - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ - 4 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) - 25 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี - 6 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียฯ - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานำเสียติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. ระยะที่ 2 - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ - 5 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 5 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ตอบแบบสอบถามการรับรู้แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2565 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการบริหารงานบุคคล ของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับบที่4) - 18 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว - 24 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 19 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม - 22 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  สำรวจจำนวนอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูในสถานศึกษาฯ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมุนไพรไทยในหัวใจเด็กบ้านหลังเขา ประจำปี 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - 11 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออุทธร์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 26 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่างองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระบุรี - 25 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน - 25 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน เม.ย.-มิ.ย.2566 - 25 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกรกฎาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทำงานฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปี2567 - 28 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ผลกการคัดเลือกบ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) - 29 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน (แก้ไขโครงการ) - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกรูปแบบOnline - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 24 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 18 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลฯ - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การซักซ้อมการจัดส่งเอกสารให้ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี พิจารณาเกี่ยวกับการบริห่ารวานบุคคล - 17 สิงหาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร - 3 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งหนังสือ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการจัดการบริหารงานบุคคลของ ปท. ประจำปี พ.ศ.2566 - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลไทย รางวัลท้องถิ่นเลิศรัฐ ประจำปี 2566 - 25 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 19 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท. - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลลานจอดรถยนต์ - 23 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมประชุม - 21 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 17 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 18 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืข มาตรการรับมือฤดูฝน ปี2566 - 23 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจริง ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  กิจกรรมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งมอบรายงานผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  จัดส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การเตรียมการวางแผนการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศไทย - 15 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 - 30 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าสิริกิติ์ ฯ - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย - 16 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินระบบ KTB Corporate Online - 16 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมิถุนายน 2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 17 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - 16 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551ปี2566 - 16 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไวเคิลของ อปท. - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา - 17 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 18 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุน - 16 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมส้รางความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าดว้ยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ทุนการศึกษาระดับปริญญโท - 10 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 16 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 - 15 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้ดำเนินการตรงจสอบ - 9 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ประจำปี 2566 - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 10 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี โดยใช้ Social Media (TikTok) - 3 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 8 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 - 16 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานฯ - 29 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี - 26 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 - 27 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.256-2573 - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการผู้สูงอายุฟันดี ปี 2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 - 8 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งประกาศข้อบังคับของประธารศาลฎีกาด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ.2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศเจตนารมณ์ - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคม - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างของ อปท. - 9 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ - 7 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .. - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เน้นย้ำการปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังและการเบิกจ่าย - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (2FA) ในระบบ KTB Corporate Online - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ - 11 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดุแลเด็ก - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 - 19 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเทศบาล ช่วยปฏิบัติราชการ - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 - 26 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม - 21 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท. - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล ฯ - 27 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจเยียม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ อปท.ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ของนายอำเภอมวกเหล็ก - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การปรับระดับผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ - 27 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถยนต์ - 3 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย - 3 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2566(ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.ถึงวันที่ 2 ส.ค.2566) - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การยืนยันการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(@dla.go.th) - 26 กรกฎาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/คณะทำงาน และส่งเสริมการดำเนินงานเติมความรู้ฯ - 11 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 3 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี 2566 - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  อนุญาตใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของ อปท - 3 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ฯ - 3 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธษรณสุขของ อปท. (เพิ่มเติม) - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเลื่อนการตรวจพิสูจน์ที่ดิน - 7 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย - 7 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคประเมินโรรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ 66 - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอมอบเสื้ออาสาสมัครกาชาด - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความช่วยเหลือกรณีมีบุคคลปิดทางเข้า - ออก - 4 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอคืนเงิน โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่4) พ.ศ.2566 - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพนะชนมพรรษา 28 ก.ค.66 - 21 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำปจังหวัดสระบุรี - 21 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ อปท. - 14 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธษรณะของ อปท. - 17 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 13 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งสถานการณ์และความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรในการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าชดเชยฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการมอบนโยบายของตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการฯ - 18 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 3 กิจกรรมตรวจติดตามและนิเทศ - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 - 18 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของอบจ.สระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 7 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 - 17 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขออนุญาตกำจัดวัชพืชในคลองมวกเหล็ก - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานเพศวิถีฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กิจกรรมการประกวดรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ ฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับเงินงบประมาณอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถำยาบาลพร้อมอุปกรณ์และทีมงาน อภปร. ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดประทรวงมหาดไทยฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินฯ - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2566 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของ อปท.ภายในจังหวัดสะบุรี - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย.2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประกาศงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 19 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเวียนประกาศคณะกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และหนังสืออื่นๆ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งยอกเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัยหาในพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาได้ฯ - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 - 19 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามงานเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อทการขอเข้ารับการตรวจประเมินฯ - 3 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในราชณาจักร - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กานถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ - 11 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566 - 5 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ อปท. - 12 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งวารสาร จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เพื่อประชาสัมพันธ์ - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมประชุทหารือการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run ประจำปี 2566 - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสคล้ายวันรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วย - 7 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์อบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ - 10 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอชี้แจงว่าการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่ซ้ำซากล่าช้าเพิ่มภาระให้กับประชาชน - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการต่อใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป - 30 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย.2561 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ - 7 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยกเลิกการส่งใบแจ้งเรียกเก็บประจำเดือน - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  คำสั่งเรียกพยานเอกสาร พรือพยานวัตถุ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางประเมินตนเองตามแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน สำหรับสถานศึกษา 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลความต้องการและการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญคณะกรรมการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดิน - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23 - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแผนปฏิบัติการคุรภาพชีวิตระดับอำเภอด้านสิ่งแวดล้อมฯ - 13 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กวดขันดูแลก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมนิเทศการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 5 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามงานเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการตรวจประเมินฯ - 3 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัย - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือกรณีบุคลลปิดทางเข้าออก - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ราษฎรร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงและฝุ่นจากการก่อสร้าง - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองฯ - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ค.2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการ แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ฯ - 8 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2566 - 27 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การถวายพระราชมัญญา พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย ฯ - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แกเไข้ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 29 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของอบจ.สระบุรี - 29 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 28 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  มาตราการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของ อปท. - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เร่งรัดการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) - 28 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวณจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานด้านการควบคุมยาสูบของ อปท. - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 28 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 21 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาชีวิตผู้ทำการขอทานจังหวัดสระบุรี - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฯ - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ - 23 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - 28 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง Tower Tank - 6 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 ฯ - 19 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 28 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - 29 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 23 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ฟื้นฟูฯ - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์เขาไม้เกวียน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี) - 26 มิถุนายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 26 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การเช่าบ้านพักอาศัยในระหว่างรับราชการ - 1 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานประจำปี 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 27 มิถุนายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปิด โครงการชุมชนยั่งยืน - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามให้สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจฯ - 15 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชูทิศจำลอง และพระหล่อลอยองค์ - 16 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กรณีพ้นตำแหน่ง - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิฐเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบพื้นที่และส่งต่อความยั่งยืน โครงการชุมชนยั่งยืนฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเปิดประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอหยุดการปฏิบัติงาน - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 26 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล - 9 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรเชิงปฏิบัติการพัฒนา เพื่อศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธษรณสุขฯ - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2.5) ปี 2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของ อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 16 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น) - 21 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม - 20 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 มิถุนายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น - 20 มิถุนายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าฯ - 20 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รวบรวมข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ - 23 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน พ.ค.2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา - 20 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แบบรายงานผลและแบบสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู)เรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสุขภาวะ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ยิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  จุดเนินเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือและเครื่องประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย ฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถานปี2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ - 19 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง - 22 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านของ อปท. - 19 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเวียน ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษา เรื่อว ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ฯ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ประจำงบประมาณ 2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทางแพ่ง ทางอญา กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต - 22 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - 1 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสุขใจ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการของคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือทบทวนและรวบรวมข้อมูลการประกาศกำหนดพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความสามารถ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 3/2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง กองช่าง]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 7 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแผนปฏิบัติการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้านสิ่งแวดล้อมฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. - 13 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น - 14 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมทำบุญ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา - 13 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รวบรวมข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งของสิ่งปลูกสร้างฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-มี.ค.2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิยประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนโอกาสและท้าทาย - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจาะลึกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามวิธีการงบประมาณใหม่ฯ - 29 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 12 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  รายงานจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่1) - 8 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ - 26 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประจำเดือน เม.ย.2566 - 29 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 7 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2566 - 6 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอดูข้อมูล CCTV - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม ประจำเดือน มิ.ย.2566 - 7 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 8 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 9 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 9 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 5 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 8 มิถุนายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  เข้าตรวจสอบตลาดสีทองคำ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเลื่อนการจัดงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 8 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 31 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ค.2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือป้ายอื่นใดในเขตทางหลวงที่อาจเป็นการกีดขวางหรือบดบังทัศนวิสัยฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอตรวจสอบยืนยันความถูกต้องรถบรรทุกเพื่อขายทอดตลาด - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม - 13 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) - 2 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การหารือเกี่ยวกับความพร้อทที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 7 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมตราฐานการบัญชีภาครัฐฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่ อปท. - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนต์ - 2 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (เพิ่มเติม) - 1 มิถุนายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธิ์ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย - 2 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการงบเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ - 2 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 เม.ย.2566 - 31 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตราฐานฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษา - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเผยแพร่ข้อมูลภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประชุมสัมมนาวิชาการ(ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) - 6 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าใรงานประปาฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน - 2 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มิ.ย.2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายวรศักดิ์ ชะเอมเทศ - 1 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยฯ 66 - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 7 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหารว่าง - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - 11 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 30 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเวียน ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานฯ - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 28 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจสถานการณ์ อปท. - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตรวจสอบร้องเรียน - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืนที่จะเรียกมาตกลงทำสัญญา ครั้งที่ 1/2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืนที่จะเรียกมาตกลงทำสัญญา ครั้งที่ 2/2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้มาชำระค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้างท่อประปาหมู่บ้านในเขตทางหลวง - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูงฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็กคัพ ประจำปี 2566 - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 26 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปารุ่นที่ 3/2566 - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่องธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566 - 10 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการรับ - ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือนมิถนายน 2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคล เกี่ยวกับการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาฯ - 23 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมวกเหล็กด้านสิ่งแวดล้อม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - 25 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2566 - 25 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มอบหมายภารกิจโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 15 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่3)ของ อบจ.สระบุรี - 11 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 16 พฤษภาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองฯ - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอสนับสนุนรถยก - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กฯ 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ - 19 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งติดประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนงานศุนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลมวกเหล็ก - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื่อจัดจ้าง และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการสมุนไพรไทยในหัวใจเด็กบ้านหลังเขา - 23 พฤษภาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอตรวจสอบยืนยันความถูกต้องรถยนต์ เพื่อขายทอดตลาด - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่ อปท.เรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำเงินส่งให้แก่อปท.ในระบบ GFIMS - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุนฯ - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสร้างความรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวฯ - 28 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำเหมืองสมัยใหม่ - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด้กเล็กอัจฉริยะ - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร - 10 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับมอบปูนซีเมนต์โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 67-69 - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ - 10 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการยกระดับประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการโรงไฟฟ้า ฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการโรงไฟฟ่า บมจ.ทีพีไป โพลีน เพาเวอร์ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการวิจัยและผระเมินความพึงพอใจ - 21 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ให้ความอนุเคราะห์รถดูโคลนเลนพร้อมคนขับ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเสนอราชชื่อและประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 10 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งเตือน ครั้งที่ 1 ให้พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสี่แยกต้นแคฯ - 3 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 28 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการขอรับการตรวจประเมินและอนุัมติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฯ - 28 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการลงนามความร่วมมือ เพื่อยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคีฯ - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ค.2566 - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 - 4 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 3 พฤษภาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 2 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการปะชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566 - 1 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเบิกเงินโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอลาออกและยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมา - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการผู้สูงอายุฟันดี ปี 2566 - 3 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน - 24 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมีนาคม 2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การลงนามถอนเงินฝากธนาคารของ อปท. - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ขั้นหนึ่งฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาเพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุม - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งการยืดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่งยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดนาเสพติดฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบร้องเรียน - 20 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่2) - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 - 27 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมวกเหล็ก - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ - 28 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งแนวทางการออกประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้สำรวจข้อมูลงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่(เพิ่มเติม) - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเผยแพร่ชุดคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ - 28 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 5 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละองในช่วงสถานการณ์วิกฤต - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 พ.ค.2566 - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม - 4 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี - 4 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปี 2566 - 27 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯ - 27 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอยกเลิกการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน เม.ย.2566) - 27 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอขอบคุณ - 7 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารหลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการการอาหารกลางวันฯ - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ.2562 - 21 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน เม.ย.2566) - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ2565-2566 - 10 เมษายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด - 20 เมษายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ - 21 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสารการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริาคโลหิต - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ - 24 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี2566 - 24 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 26 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 23 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน - 21 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านบริหารจัดการน้ำ - 26 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังหมี - 19 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม - 21 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 - 26 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้การเสริมสร้างศักยภาพของ อปท.ในการจัดการขยะมูลฝอย - 28 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและภับพิบัติ - 11 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอมวกเหล็ก - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น - 7 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินองค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2566 - 17 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญรับโล่ประกาศขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ประจำถนนบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ - 7 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สำรวจทางม้าลาย - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2.5)ไฟป่าและหมอกควันของ อปท. - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์ 2566 - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 27 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอปิดประกาศคณะกรรมการการกำหนดราคาเบื้องต้นค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ - 7 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2566 - 7 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 3 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร - 7 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งค่าน้ำประปา - 0 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรการสร้างความเป็นเลิศองค์กรว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) - 30 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 - 19 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนตำบล - 19 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 19 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัยหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล - 10 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 - 28 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฟดูร้านและปิดภาคเรียน - 21 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น - 20 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยฯ - 21 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ - 19 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานฯ - 17 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางของ อปท. - 19 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 - 11 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อปท. - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 กรณีย้ายภูมิลำเนา - 4 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา - 7 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกี้อหนุนระหว่างวัดฯ - 11 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ - 23 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน - 20 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ อปท. - 18 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ(ตะโกน โยน ยื่น) - 20 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กกตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68ฯ - 20 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ในการร่วมตรวจสอบการนำหินมาวางขวางกั้นทางน้ำ บริเวณพื้นที่คลองมวกเหล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมตรวจสอบการนำหินมาวางขวางกั้นทางน้ำ บริเวณพื้นที่คลองมวกเหล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครองดูแลใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม - 12 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรีบนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี2566 - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้ง อปท ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 10 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - 24 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอมอบวารสารประชาสัมพันธ์ - 28 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2566 - 31 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - 5 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ของ อบต.มวกเหล็ก - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งผลพิจารณาตรวจร่วมความพร้อมก่อนเปิดใช้ถนนสัญจรลอดใต้สะพานรถไฟฯ - 31 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 16 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาสหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ - 31 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนพนักงานส่วนตำบล - 31 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขยายเวลาการจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ - 27 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - 29 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 3 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 - 31 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน - 3 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้เ้จาหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต้ำฯ - 17 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืน - 29 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของ อบจ.สระบุรี - 20 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน เม.ย.2566 - 31 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งฯ - 26 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566 - 30 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ และเงินอื่น ฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตอบแบบสอบถาม - 10 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 10 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ - 5 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 5 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ร้องเรียนการนำหินมาเรียงรุกล้ำคลองสาธารณะ - 4 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2566 - 7 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อปท. - 7 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศํกยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุยาตประกอบวิชาชีพครูฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 5 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า - 30 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบปิด กรมอนามัย - 29 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 - 30 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 31 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับดอนพนักงานเทศบาล - 17 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุรสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 30 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 21 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หมายนัด - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 28 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอขอบคุณ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM2.5 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตร ปี 2566 - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 และครั้งที่ 9/2566 - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธษรณสุข - 30 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 30 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่3) พ.ศ.2566 - 29 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตอบรับพนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย) - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธรการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายอปท. - 27 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งสำเนาหนังสือการตอบข้อหารือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งสำเนาหนังสือการตอบรับข้อหารือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  สมัครเข้าร่วม Application เรียกช่าง - 24 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ - 23 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการจัดการเรียนรู้ฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (2565-2570) - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้ง อปท.ให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท. - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปฯ - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการฯ - 21 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมปัยหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล้กทรอนิกส์ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - 22 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรายงานผลการดำเนินการติดตตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 20 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 20 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดสระบุรี - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งรายงานกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยกลาง - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบจ.สมุทรปราการ - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 23 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ร้องเรียนการถมคลองสาธารณะ - 27 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  อนุญาตให้บุคลการในสังกัดเป็นวิทยากร - 20 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนื้องถิ่น รัฐวิสาหกิจฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ - 22 มีนาคม 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่อวราชฯ ประจำปี 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ - 22 มีนาคม 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาฯ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 16 มีนาคม 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 16 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการะบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ - 17 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - 21 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 23 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตอบรับการเป็นวิทยากร - 21 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสเนอความคิดเห็นในการจัดร่างทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนา - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลน - 21 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เชิญร่วมโครงการ - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 2566 - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเข้าชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 15 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 15 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ - 14 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอแจ้งการปิดถนนและเบี่ยงช่องจาราจร (หน้าไทวัสดุ) - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปฏภคบริโภค ปี 2566 - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ - 25 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจปีงบประมาณ 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนข้าวสารพัฒนาสตรีตำบลมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมชั้น 3 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีช้างป่าอาศัยหรือหากิน - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อเจ้าพ่อบุญลือ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุรธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันฯ - 13 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 16 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมพิธีเททองหล่อองค์เจ้าพ่อบุญลือ - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอขอบคุณ - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในกรณีเกิดสาธารณภัย - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสำรวจเอกสาร ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 14 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ให้ความชอบร่างข้อบัญญัติการบริหารส่วนจชตำบลมวกเหล็ก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร - 13 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หินลับ - 15 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 8 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 2 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 15 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566 จังหวัดสระบุรี - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ อปท. (สถานที่กลาง)ฯ - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัมนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มวกเหล็ก - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผุ่นฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 13 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเพิ่มประสิทธ์ภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท.เหลื่อจ่ายปีเก่า - 14 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสารและจ่ายชำระภาษีป้ายสาขา และภาษีป้ายตู้เอทีเอ็ม - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การขึ้นทะเบียนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนา) - 8 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอยกเลิกและมีคำสั่งคณะกรรมการการจัดงานการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า TPIPP ลดร้อน รักษ์โลก - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกงาน ปีการศึกษา 2566 - 1 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังวหัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรฯ - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภาค ราชการส่วนท้องถิ่นฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มี.ค.2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ - 3 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงบประมาณการเงินการคลังฯ - 3 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการขับเคลื่อนทางกายภาพพาเพลิน เด็กไทยสุขภาพดี - 8 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อนักเรียน - 8 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอลดอัตราค่าเก็บขยะมูลฝอย - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน - 9 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบปรมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ2566งวดที่ 3 - 13 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2566 - 13 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำดดยยุงลาย ปี พ.ศ.2566 - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจ้างงานและความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของ อปท. - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใชับัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่6)2566 - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่6)2566 - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กะบเทศบาล - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่น ฯ - 7 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมกราคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายรายชื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฯ - 3 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2565 - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 3 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรหลักพื้นฐานของการผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำประปา รุ่นที่1/2566 - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาหาร - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัด อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามคำปรึกษาหรือแนะนำฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่องการตรวจสอบอาคาร - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ติดตามการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...)พ.ศ... - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  กาจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566 จังหวัดสระบุรี - 1 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละอง PM2.5 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ยินดีให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้างของภาครัฐและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม - 1 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งชำระคะลงทะเบยีนเข้าฝึกอบรมฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จพต้องเวนคืนฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมเสวนา KM Online - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรมมมางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสัมมนาเรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการของแผ่นดินในภูมิภาค(การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาทำงานวิจัยและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อปท.ประจำจังหวัดสระบุรี ปี66 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนร่วมโหวต คลิปวิดิโอ รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย จังหวัดสระบุรี - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนื้องถิ่น - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปูนแก่งคอย มอบให้นักเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนรอบโรงงาน - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมและมาตรการกำกับดูแล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับรองไม้ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.4-01) - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การใช้งบประมาณเหลือจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ของ อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู็ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรอง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู - 17 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2565 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี พ.ศ.2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปกิจกรรม มวกเหล็กเมืองน่าอยู่ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์รางวัล - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัษจรรย์ 1000 วัน พลัส สู่ 2500 วัน - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การติดตามนักเรียนยากจน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน กรุ่มรอยต่อระหว่างชั้น - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการส่งเสริมเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตอำเภอมวกเหล็ก - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้กำชับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้ขอรับการประเมินรายบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการติดตามภายหลังปล่อยเด็กและเยาวชน - 17 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนัดพิจารณาตรวจความพร้อมก่อนเปิดใช้ถนนสัญจรลอดใต้สะพานรถไฟฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เรียนเชิญร่วมงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 4 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 9 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ติดตามผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 2/2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง) - 26 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็ฯพลเมืองตัวอย่าง รุ่นที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 66 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลังเขาฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 - 31 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขัลเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอให้สำรวจข้อมูลวัด/สำนักวงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีมีผู้สมัคร - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ.2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปช้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัมนาฯ และทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนาฯ - 26 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลรายเดือน - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์จัดรถเข้าเก็บขยะในงาน ของดีมวกเหล็ก เนื้อ นม ไข่ กระหรี่(ปั๊ป) - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ให้เ้จ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินแลพป่าไม้ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ปี 2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าประเภท 6 ล้อ - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลการมาปฏิบัติงานด้านการช่าง - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การอบรมเรื่องโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับ อปท0ประจำปี 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่5)2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรประจำอำเภอมวกเหล็กฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตอราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุญาตสร้างฝายน้ำล้น - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2566 - 31 มกราคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 19 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 26 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. - 31 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่รป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 26 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  เพื่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 31 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาาาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus 2500 วัน - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี 2565 - 31 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 - 30 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การศึกษาและวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตัวเองเชิงสร้างสรรค์ - 27 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนค้มครองเด็กตำบล - 30 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวร์ส)ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น - 27 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีหย่วยงานภายใต้สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2565 - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอฯ - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 30 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.พ.2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 - 25 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561/2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 30 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประมาณการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก(PM2.5)ในปี2566 - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรฯ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือเกณฑ์วิธีและแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และอำนวยการสำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2565 - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งปวดล้อม - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - 30 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการร่วมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 27 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - 17 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 แห่งประมงลกฎหมายที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอปท. - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกำหนด - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การพัมนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566 - 23 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธษรณูปการ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ - 24 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสามชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท. จำกัด - 10 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2566 - 21 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้ที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ - 18 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสาราชการ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาผู้แทนเกษ๖รกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสารราชการ - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและรบบสาธารณูปการฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอรับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสระบุรีใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดใช้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ - 13 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 10 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศ กำหนดเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอมวกเหล็ก - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 9 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไทบอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายฯ - 13 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 20 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ของ อปท.ภายในจังหวัดสระบุรี - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 24 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งผู้ทำงานบริการสังคม - 24 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิฐชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการ - 19 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การสัมครรางวัลเลิศรัฐ สาชาบริหารราชหารแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจปีงบประมาณ 66 - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนประจำปี 2565 - 23 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา - 19 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโ๕รงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตั้งคณะรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 19 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล - 4 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา!ช่วยประชาชน ปี 2565(งวด2) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิยประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือนมกราคม2566) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566 - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด้พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายของ อปท. - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566 - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ - 4 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำผี 2566 - 17 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศคระกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังคงามคิดเห็น การปึกษาหารือและการมีส่วนรร่วมฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารเวริม(นม)ฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำราจข่้าราชการครู และบุคลการกรทางการศึกษาผู้เป็นจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาปี66 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเปิดรับสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ - 12 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรากรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทสกาลฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 - 9 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง - 11 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท - 9 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)และโรงเรียนสังกัดอปท.สมัครอบรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 12 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ - 10 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 6 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขยายเวลาเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18 (MU Safe School Virtual Workshop18) - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย และรายงานผลการดำเนินงานฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลโ๕รงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิยประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารศุในชุมชนโดยกลไกลการสนับสนุนจากองทุนฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 10 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 9 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการ Update โปรแกรม NHSO UCAuthentication MX เพื่อรองรับการต่อ License ปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไปฯ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีหม่ พ.ศ.2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล the king of thailand vetiver awards - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความีน้ำใจนักกีฬา - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลููกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 3 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปณกรณีพิเศษฯ - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจพัสดุ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 - 8 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริการกองทุนฯ - 7 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 15 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การชำระเงินสมทบประจำปี 2566 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน - 15 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้เร่งรัดการฉีดวัควีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน 4 ปี - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาชั้นสูง - 15 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 15 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันการจมน้ำปีงบประมาณ 2566 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสัญญาจ้าง - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทำกิจการนอกเขตเทศบาล - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคืนเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของนาย ชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของ นายชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น Version 2565 ฯ - 8 ธันวาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลดค่าขยะรายเดือน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการเปลี่ยนแปลง - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุมางถนน - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ธ.ค.2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงผลิตไฟฟ้า - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม Open House - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 21 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2565-2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งคู่มือตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติด - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ ปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท.ในจังหวัด - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศบาลและอบต.) - 30 ธันวาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตลาดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญชวนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ - 1 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ (ไตรมาส4/2565) - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อนกับLESS - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ Be Internet Awesome - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ติดตามผลดำเนินงานตามบันทึกคงามเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนฯ - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งเวียนการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - 24 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอมวกเหล็กแทนตำแหน่งที่ว่าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความนนุเคราะห์วิทยากร - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 27 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมดับเพลิง ทีมกู้ชีพ พร้อมรถดับเพลิงและรถกู้ชีพ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงฯ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแบบประเมินความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อเสนอในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล (ศส.ปชต.) - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการใช้จ่ายโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ประสงค์ขอตรวจสอบการอนุญาตนำรถภายใต้มาตราการควบคุมการนำเข้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ อปท.วางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  เชิยร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้สยการพัฒนาทักษะ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกินฐานราก ปี 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 2564 ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุยาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเครษฐกิจพอเพียง - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องวิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการดำเนินการวางแลจะจัดทำผังเมืองรวม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรับรองสถานการ์ภัยแล้งฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรสการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คชื่อสหกรณืใหม่ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนดำเนินงาน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการพัมนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งการขออนุญาตติดตั้งป้าย - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานประจำปี 2564 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม - 16 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฯ - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท.(ครั้งที่1)ออนไลน์ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน กก.ย.2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งยุติการอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานปฏิบัติการแพทย์หรือสถานพยาบาลฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับฐมวัยฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Wetlands)ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริต - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท. - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนา - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขอทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยการน้ำแห่งชาติ (2566-2570) - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมบริหารจัดการสถานกราณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ2566 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลกลางจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.ระยะ 2 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ชี้แนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกอบกิจการพอหักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก 2558 - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด อปท. - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด้กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติทีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุรภาพการศึกษาและเครื่องประเมินฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจออกแบบประมาณราคาควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ข้อหารือกรณีราษฎรมีทะเบียนบ้านไม่ตรงตามแนวเขตการปกครอง - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนพัฒนาเด็กปฐม พ.ศ.2564/2570 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ผลงานข้าราชก - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุภัยในช่วงวันลอยกระทง 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่นในกลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในบาทบาทอาสาสมัคร - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม ตำบลร่มเย็น อบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมปั่นให้สุด มาหยุดที่มวกเหล็ก โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่นฯเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งประชาสัมพันธืให้ทราบ - 10 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่2/2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้านสถานบริการสถานที่ประกอบธุรกิจฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเป็นคระกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ,คระกรรมการกำหนดราคากลาง - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเลือกเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ(ผ่านระบบออนไลน์)เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565 - 26 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2567 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง - 5 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดของ อปท. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวสัดิการสังคมฯ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2566 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ย.2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สีทาภายนอก - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน พ.ย.2565) - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 3 - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งประกาศสอบราคาจ้าง - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ครั้งที่2) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาตเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 3 พ.ย.2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประกาศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 3)2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ - 31 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลการและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 17 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้สยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯกรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จฯ - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและกรอบเวลาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแก้ปัยหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 28 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 27 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทง - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การควบคุมดุแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรฐานว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิก - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือตอบแบบแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศจังหวัดสระบุรี ข้อกำหนดจริธรรมจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]