หนังสือราชการ งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสรมสร้างความมั่นคงทางสังคมฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ) - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลิอกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอดร์ดประจำปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบและวางแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดการโ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมว่าด้วยมาตราฐานทั่วไปฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดงานประเพณีท้องถิ่นสระบุรี - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 20 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี2565 - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยที่ 1 (2564-2565) - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโลกฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. ทั่วประเทศรวมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ปี 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพัฒนาระบบงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือกำกับติดตามให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามาตรการการเปิดเรียนฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การยืมใช้ทระพย์สินของ อบจ.สระบุรี - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีฯ - 1 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของ อปท.ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเร่งรัดดำเนินการพิส๔ทน์สิทธิการครอบครองที่ดิน - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในถานศึกษาสังกัด อปท. 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพ.ศ.. - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด 2565ญ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามาตรการโควิด-19 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และติดไฟฟ้าถนน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับกสนฝึกอบรมและเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ - 11 พฤษภาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รายงานปัยหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุมัติกู้เงินของ อบต. - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2565 - 10 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกองช่างเพื่อออกแบบ/รับรองแบบงานก่อสร้าง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมิอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค.2565 - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรม KM Online - 12 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบINFO - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบคำร้อง - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ของ อบต.มวกเหล็ก - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การใช้คำนำหน้านาสตรีผู้ได้รับพราราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - 6 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการแว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการสัมมนาระเบียบกฎหมาย สาธารณสุขฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการของค่ายหลวงบ้านไร่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโ๕รงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสร้างประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันให้เกษตรกร - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ ฯ - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบ 3 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวข้าราชการเพื่อเป็นผู้รับรองแบบ - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธษรณะของ อปท. - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอใช้บัญชีบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  จัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอริก)สำหรับการก่อสร้างของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มี.คม.2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนี่ยมจิดรถยนต์แทนอปท. - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8/2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566ฯ - 21 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอให้ปิดประกาศ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พ.ค. 2565 - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำแผนพัฒนากำลงคนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565-2570 - 18 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เอกสารเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้าง - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการแบ่งปันรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต(หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 2) - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการติดตั้งยางชะลอความเร็วพร้อมตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปและติดตั้งป้ายเตือนกระโดน ม.2 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินราคากลางของรถยนต์ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่า บริเวณพื้นที่ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเข้าทำฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอโต้แย้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง - 6 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 7 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการดำเนินการด้านผังเมือง - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัย โรคเบาหวาน ปี 2565 - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกงเินโครงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.หลังเขา - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ใบคำร้อง - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี2564 - 20 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 26 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ค.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณออกมาตราการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 4 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ไข้เลือดออกให้ความรู้แกนนำครัวเรือน - 5 พฤษภาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกต์ฯ - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของอบต. - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 18 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจาหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.(เพิ่มเติม) - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักพื้นฐานของการผลิตควบคุมคุณภาพน้ำประปาฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแก้ไขผังเมืองเฉพาะบริเวณส่วนหนึงส่วนใด มาตรา35 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 - 26 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 20 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 25 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 26 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการแก้ไขผังเมืองรวมเฉพาะบริเวณหรือเฉพาะส่วนหนี่งส่วนใด - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 21 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แบบบันทึกผลการตรวจสอบผู้ประกอบธุรกิจตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา - 21 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตร ปี 2565 - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์การปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยฯ - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เผยแพร่กฎกระทรวงกำหนดข้อความโฆษณาสินค้าหรือบริหารที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคฯ - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 21 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  พนักงานส่วนตำบลขอโอน (ย้าย) - 25 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์ กรณีมีผู้แอบอ้างสถาบันเบื้องสูง และเรียกเก็บเงินค่าสมัครสมาขิกฯ - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิฐชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2565 - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 - 12 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 7 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 7 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ใบคำร้อง - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 27 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่ววมือประชาสัมพันธ์การประฃุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและแนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 15/65 - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการ 130 ปี มหาดไทย เด็กไทยรวมใจภักดิ์ - 22 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาหรือการให้ความช่วยเหลือนักเรียนซื่งเป็นผู้ยากจนหรือด้อยโอกาสฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนเคราะห์สนับสนุนการสำรวจข้อมูลฯ - 22 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ประชุมเสวนาสาธารณะฯ - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ข้าราชการ บุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการฯ - 25 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโ๕รงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. 2565 - 25 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เขตเพลิงไหม้ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร - 25 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 4 - 28 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 27 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน - 20 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนปฏิบัติยุทธศาสตร์การป้อกกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับชาติฯ - 26 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหิจที่เป็นทันตแพทย์เข้าร่วมประชุมวิชาการ ครั้งที่ 113 - 26 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 27 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฝึกอบรมโปรแกม Excel สำเร็จรูปการบันทึกบัญชีสถานศึกษาฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกค์ฯ - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ปีการศึกษา 2564 - 19 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรุฐและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดำทย ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือก ประจำปี 2565 - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กาประชุมชี้แจงแนวทางการตอบรับ OIT - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 - 28 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานซอร์ฟแวร์ส่งเสริมการเรียนรู้เท่าทันดิจิทัลสำหรับเด็ก ผู้ปกครองและบุคคลแวดล้อม - 5 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 5 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการกิจกรรมปลูกป่า TPIPP ลดร้อน รักษ์โลก ประจำปี 2564 - 17 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสนับสนุนบุคลากร - 4 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการอุทธรณ์ และการ้องทุกข์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 - 31 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสนับสนุนเครื่องจักรกลสาธารณภัยเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ภัยแล้ง - 30 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแก้ปัญหาป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กิจกรรมเสวนา KM Online - 4 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งหนังสือ คู่มือการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าน - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน - 11 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลอาสาสมัคร - 11 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 8 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้เสริมผิวคอนกรีตถนน - 12 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 12 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 8 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 7 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2565 - 7 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโครงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  เชิญประชุมคณกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรม - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ร้อยละของหมู่บ้าน/ชุมชนมีการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นอนุกรรมการที่ปรึกษาอิสระด้านการป้องกันฯ - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 31 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเตือนเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ) - 31 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 2) - 31 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อมยุติปัญหาแนวเขตการปกครองตำบลลำพญาการฯ - 4 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  การพิจารณาสนับสนุนการจัดซื้อข้าวสารชาวนาไทย - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กรอบแนวทางการรับรองหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 31 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปกิบัติการโครงการ บอกดิน 3 ระยะที่ 3 - 31 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฎิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 11 - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 4 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 - 4 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานฯ - 31 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรพสามิต - 1 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบรายงานผลการดำเนินงานตมแนวทางปฏิบัติงานเพื่อจัดการพื้นที่สีเขียวฯ - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำขอต่อใบอนุญาติจัดตั้งตลาด (นางสุดากาญจน์ ชัชวงษ์) - 11 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการโ๕รงการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบศูนย์บริการจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ 2565 - 4 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 11 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว 2564 - 9 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำข้อมูลและจ่ายเงินสมทบทุนประกันสังคมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม - 7 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 - 5 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 4 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์สื่อเพื่อการศึกษา - 8 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ควบคุมงานสำหรับงานก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุม - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนเมษายน 2565 - 31 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมทำบุญและเป็นเกียรติเนื่องในโอกาสส่งมอบและรับงานในตำแหน่งหัวหน้าอุทยานฯ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 24 มีนาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 25 มีนาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ใบคำร้อง - 1 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำหนังสือมาตรฐานทั่วไปในการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม ประจำปี 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบและประมวลผลการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชชชิกสภาท้องถิ่น - 29 มีนาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าดว้ยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานและบุคลาก - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การพิจารณาดำเนินการแก้ไขปัญหาราคาขิงต่ำ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2565 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท.ในจังหวัด - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการทำความดีถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทะเบียนและข้าราชการของอปท. - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไขเพิ่มเติมประกาศการคัดเลือกผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษษ เพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี 2565 - 28 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือในการรณรงค์ หยุดรถให้คนข้ามทางม้าลาย #ความดีที่คุณทำได้ - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแก้ไขป้ายความเร็วเพื่อรองรับกฎกระทรวงกำหนดอัตราความเร็วสำหรับการขับรถในทางเดินรถ 2564 - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการของรัฐมนตรีช่สวว่าการกระทรวงมหาดไทยฯ - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กำดำเนินงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนฯ - 29 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมอบรมการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความสเี่ยงของอปท. - 23 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 31 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 24 ก.พ. 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2565 - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัติในการขอใช้บัญชี - 29 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรออกแบบและรับรองแบบแปลนก่อสร้างและปรับปรุงถนน - 22 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ กาลปลูกมันสำปะหลัง - 28 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจผู้จำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลในพื้นที่ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสร้างวัฒนธรรม สุจริต โปร่งใส มหาดไทยใสสะอาด 2565 - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2565 - 25 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี่ยมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีฯ - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินงานฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า2019 - 28 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมาย - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเรียกประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ ตามมาตรา 24 - 29 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจสภาพปัจจุบัน/ความต้องการ/ความคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของจังหวัดสระบุรี - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสภาพปัญหาและการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองเด็กเล็กฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งยืนยันการหมดภาระค้ำประกัน - 29 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. - 28 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลื่อนโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ2565 - 23 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ - 24 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดการศึกษาระดับปฐฒวัยในสถานศึกษาของอปท. - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนายกระดับและพัฒนาความร่วมมือด้านแรงงานในระดับท้องถิ่นในจังหวัดสระบุรี - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญอบรมโครงการสัมมนาระเบียบกฎหมายสาธารณสุขอนามัย สิ่งแวดล้อมฯ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 29 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะพ.ศ.. - 17 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์บุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรถอดรหัสการตั้งงบประมาณรายรับรายจ่า - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2565ฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อยุติปัญหาแนวเขตการปกครองฯ - 18 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดอบรมออนไลน์หัวข้อการบูรณาการความร่วมมือเพื่อสนับสนุนงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชน - 23 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ - 28 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  บันทึกข้อตกลงฯ (ครั้งที่ 2/2562) - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอยของ อปท. - 22 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง - 14 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ - 18 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้ารอบรมโครงการส่งเสริมการจัดการในภาวะฉุกเฉินโดยระบบบัญชาเหตุการณ์ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กำหนดการจัดทำโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมันพันธ์โครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2565 - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กรณีพ้นตำแหน่ง - 21 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหมิชชั่นเอเชียตวันออกเฉียงใต้ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต่ำฯ - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2565 - 21 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอจัดส่งสื่อเพื่อใช้เป็นแนวทางการประเมินประสิทธิภาพของอปท (LPA) ประจำปี 2565 - 17 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การถ่ายทอดสดการประชุม TK Forum 2022 - 15 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่อปท.ในระบบ GFMIS - 23 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 24 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมร่วมติดตามความก้าวหน้าขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพฯ - 23 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติภาษีป้าย(ฉบับที่...)พ.ศ... - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่อปท.ประจำเดือน ก.พ.2565 - 21 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายงานก่อสร้างฯ - 14 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามพระราชกฤษฎีการการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ในพื้นที่หมู่ 3 ตำบลมวกเหล็ก - 22 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 23 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับมาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท. - 21 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 21 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนี่ยมบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรีฯ - 7 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 22 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  เตือนให้ชำระเงินสบทบกองทุนเงินทดแทน - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การติดตตามผลการดำเนินงานของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แอปพลิเคชั่น THAI DISASTER ALERT - 8 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 22 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แนวทางการป้องกันโรคติดต่อทางอาหารและน้ำในฤดูร้อน - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้ที่รัฐ - 15 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กฎกระทรวงว่าด้วยการไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาททางแพ่ง(ฉบับที่2)พ.ศ.2564 - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านยายรันดร) หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ - 17 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 14 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้อถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนฯ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 7 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา ศพด.วิถีใหม่ฯ - 15 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขการขอดูผลคะแนนการสอบฯ - 14 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนพิการเข้าเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ - 7 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ข้าราชการเก็บข้อมูลเพื่อการวิจัย - 11 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการการเรียนรู้สู่การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่นฯ - 8 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การดำเนินตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 9 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรพ.ศ.. - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  คำขอบอกเลิกการดำเนินกิจการสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลการจัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี 2565 - 16 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งการ/การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำเดือนของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 16 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมืออปท.ดำเนินการคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บีและ ซี ฯ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 17 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินการควบคุมและป้องกันการดำเนินการจ่ายเงินของอปท. - 15 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์การประเมินการประกันการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร - 16 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการพิจารณาโครงการชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามแบบวัด EIT - 16 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 21 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 16 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโครงการเศรษฐกิจชุมชน 2541 - 21 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโ๕รงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2565 - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมการสัมมนาและฝึกอบรมสัญจร การใช้ประโยชน์ระบบเฝ้าระวังสุขภาพหนึ่งเดียวของชุมชนฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง พ.ค.-ก.ค.65 - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการกำหนดให้เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นรายจ่ายที่อปท.จ่ายได้ฯ - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศการขึ้นบัญชีและยกบัญชีพนักงานส่วนตำบลผู้ผ่านการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 10 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม - 18 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมือเร่งดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด - 18 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  จัดตั้งศูนย์อำนวยการและศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดระดับพื้นที่ - 16 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจฯ - 17 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการประเมินฝลงานทางวิชาการตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานราชการฯ - 15 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง - 1 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ2565 - 2 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมืออปท.เสนอชื่อผู้แทนจากอปท.เป็นกรรมการสภาสาธารณสุขชุมชน - 9 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 10 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. - 8 มีนาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการเปิดสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัดอปท.ฯ - 9 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แผนปฏบัติการโครงการ บอกดิน 3 ระยะที่ 3 - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 22 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาตฯ - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาสิ่งล่วงลำน้ำ - 3 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้รถส่วนกลาง - 2 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2565 - 3 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้นำท้องถิ่นยุคใหม่กับการขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะอย่างสร้างสรรค์ฯ - 2 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือระเบียบและรูปแบบงบประมาณของ อปท. - 3 มีนาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน มีนาคม 2565 - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 8 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศรับเงินประกันสัญญาคืน - 3 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ประจำปี 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเบิกเงินโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ และผู้เลี้ยงเด็ก0-3ปี - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2565 - 11 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังการควบคุมภายในและการบริหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพ.ศ.. - 10 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอรายชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรรมทางสังคมดีเด่น ประจำเดือน2565 - 8 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมชี้แจงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชุมเลือกผู้แทนผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้อปท. - 7 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมชี้แจงการลงพื้นที่จัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ในเครือ บมจ.ธนาคารกรุงไทยและการจัดทำบันทึกข้อตกลง MOU - 9 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนองานบริการ ติดตั้ง-ซ่อมบำรุง ระบบกล้องวงจรปิดสำหรับรอบเขตชุมชน - 14 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ - 10 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2564 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2564 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมกราคม 2565 - 10 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การนำเงินส่งให้แก่อปท.ในระบบ GFIMS - 11 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบสารสนเทศการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตอบแบบรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาระดับปฐมวัยฯ - 11 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 14 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 4 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสัดิการทางสังคมให้แก้ผู้พิการฯ - 2 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขออนุญาตวางท่อประปาในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การเฝ้าระวังการใช้งบประมาณของ อปท.ประจำปีงบประมาณ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขยายระยะเวลารับสมัครอปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศรายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนดมาตรา6และมาตรา7แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการสนับสนุนการเงินฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งสำเนามติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดขอนแก่น - 1 มีนาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอมอบแผ่นผับการขอพระราชทานเกี่ยวกับพิธีการศพ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 31 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 4 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เเปลี่ยนแปลงครั้งที่9พ.ศ.2565ของอบจ.สระบุรี - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุญาติใช้ห้องประชุม อบต.มวกเหล็ก - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 15 มีนาคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การกำหนดตัวชี้วัดตามกรอบการประเมินส่วนราชการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประจำปี2565 - 3 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบปรมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ2565งวดที่ 3 - 3 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องบุคคลผู้มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและวิธีการจ่ายเงินค่าตอบแทนฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การจัดทำแบบประเมินด้านการตรวจสอบภายในและแบบสำรวจด้านการควบคุมอาหารภายในฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ร่างแผนเฉพาะกิจเพื่อการแก้ไขปัญหามิลพิษด้านฝุ่นละออง ปี 2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมีนาคม2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ตรวจสอบและยืยันความพร้อมแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการของศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประสบภัยกรณีเอกสารราชการสูญหายเนื่องจากสาธารณภัย - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม2565 - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารฯ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 4 มีนาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กกตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68ฯ - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ(ตะโกน โยน ยื่น) - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเครืข่ายเด็กไทยไม่กินหวานตำบลมวกเหล็ก - 3 มีนาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565งวด2 - 2 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการห้ามจัดสอบวัดความสามารถทางวิชาการและสมรรถนะอื่นๆของเด็กปฐมวัยฯ - 3 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 3 มีนาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความประสงค์ข้อมูลเกี่ยวกับการเสนอเงินรางวัลประจำปีของอปท. - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเผยแพร่ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม - 26 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริการฝนสุกร(ASF) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกงเินโครงการส่งเสริมการออกกำลังกายหลักศูตรการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและการส่งเสริมความรู้ด้านกีฬ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กและเยาวชนไทยในศตวรรษที่ 21/2565ฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานหาข้อมยุติปัญหาแนวเขตการปกครองตำบลลำพญาการฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบแบบสำรวจฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การกำกับ ติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่(กปท.) - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แก้ไข เปลี่ยนแปลง มาตรการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี(ครั้งที่2) - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งประชาสัมพันธ์รณรงค์การปฏิบัติตามาตรการ Covid Free Setting ในทุกกิจการ/กิจกรรม - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสมันพันธ์การดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทำขาเทียมพระราชทานประจำปี2565 - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันอุบัติเหตุทางถนนจากกรรีรถจักรยานขนคนเดินข้ามถนนทางข้าม - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอรุรักษ์ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอถอนหลักแระกันสัญญา - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมาย - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตัวชี้วัดจังหวัดการขับเคลื่อนงานอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  มาตราการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  เน้นย้ำสถานศึกษาเรื่องมาตรการป้องกันโรคCovid-19อย่างเข้มข้น - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมการสำหรับการดูแลรักษาผู้ป่วยจาการติดเชื้อไวรัสโคโณงนา 2019 ฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 1 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินเรื่องมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินในการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การพิจารณาทรัพย์สินของเอกชนเฉพาะส่วนที่ได้ยินยอมให้ทางราชการจัดให้ใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  จดหมายบันทึก - 2 มีนาคม 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะทำงานประจำศูนย์พักคอย(community Isolation) - 1 มีนาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแก้ไขประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการกำหนดตำบลในท้องที่อำเภอมวกเหล็กฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การยื่นลงทะเบียนผู้ดูแลระบบ(Admin)ของหน่วยงานเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอรุรักษ์ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนการสอนและการดำเนินการด้านสาธารณสุขฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางปฏิบัติการใช้ข้อมูลนิติบุคคลจากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(e-GP) - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ2564รอบ6 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านการป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับฟังความคิดเห็นต่อ(ร่าง)กฎกระทรวงบัตรประจำตัวพนักงานท้องถิ่นเจ้าพนักงานสาธารณสุขฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเข้าเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เอกสารชุดความรู้เกี่ยวกับกรอบสมรรถนะหลักของผู้เรียนและแนวทางการพัฒนาสถรรนะหลักของผู้เรียน - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การรายงานผลการประเมินความพร้อมเปิดเรียนของสถานศึกษษผ่าน TSC+ตามข้อกำหนดแนวทาง7มาตรการเข้มฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสมรรถนะการคิดแก้ปัญหาฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุัมกันยาเสพติดฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ความร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมหลักสูตรการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2565 - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบสอบถามเรื่อง การปรับจำนวนขยะ อปท.ในกลุ่ม Cluster ที่ 4 - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  แบบร้องเรียน(โรงไก่) - 22 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำราวจข้อมูลองค์กรเครือข่ายที่ดำเนินงานร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมและสัมมนาแนวทางวิชาการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 24 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ในการซ่อมแทงค์น้ำโรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564 - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เตรียมความพร้อม เพื่อรองรับกฎหมาย พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPA - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แบบใบสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติประกาศนียบัตรและเงินช่วยเหลือครูอาวุโสประจำปี 2565 - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ยิมตัวพนักงานส่วนตำบล - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายอปท.พ.ศและร่างประมวลกฎหมายอปท. - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) - 17 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบแจ้งหนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่นตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดสระบุรี ก.อบต.สระบุรี - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนให้ส่งบุคลาการเข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบ ถอดแบบทำรายการวัสดุฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามเรื่องความคิดเห็นของหน่วยรับตรวจที่มีต่อการปฏิบัติงานของ สตง. - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบแจ้งหนี้ - 15 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่อปท. - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนบริเวณทางข้าม - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นผู้คุมานก่อสร้างอาคารห้องสมุดโรงเรียนอนุบาลวังม่วง - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ - 14 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ข้อแนะนำการทดสอบหาขนาดเม็ดของวัสดุ(Sieve Analysis)ที่กำหนดปริมาณวัสดุผ่านตะแกรงเบอร์200ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งรายงานผลการศึกษาวิจัยโครงการศึกษาผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถาม Google Form - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 25 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 25 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนชุดตรวจโควิด-19 - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำร้องขอรับเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างคืนฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการรับลงทะเบียนเบี้ยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีย้ายภูมิลำเนาเข้ามายังพื้นที่เขตธนบุรี - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสมัพันธ์การรับรองมาตรฐานการปฏิบัติงานด้านการจัดสวัสดิการสังคม - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 31 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  โครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนคณะกรรมการระบบสุขภาพปฐมภูมิตามพระราชบัญญัติระบบปฐมภูมิ 2562ระดับจังหวัด - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหรารส่วนตำบลมวกเหล็กเพื่อเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - 26 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลางอปท.(INFO)ประจำปีงบประมาณ2565 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การให้สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นวาระของจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเป็นธรรมโดยขอให้คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้สอบปากคำข้าพเจ้าในฐานะผู้ให้ถ้อยคำฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำร้องทั่วไป - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์พ่นยาฆ่าเชื้อโควิด-19 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 31 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญร่วมโครงการ - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมเพื่อคัดเลือกกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตลุ่มน้ำเจ้าพระยาฯ - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์ในการขอเปิดบริการด้านทะเบียนราษฎรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์เบื้องต้น - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 12 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอนพนักงานส่วนตำบล - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การกำกับดูแลการดำเนินโครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท. - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน (ระบบประเมินออนไลน์)2563 - 11 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มสมรรถนะครูต้นแบบในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดฯ - 4 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือเข้าร่วมอบรมโครงการและประชาสมัพันธ์โครงการประชุมกลุ่มไลน์สมาชิกฐานทรัพยากร - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโ๕รงการเศรษฐกิจชุมชน - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2564 - 26 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ ลดโทษปลอยตัว พ.ศ.2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติในการเชื่อมโยงข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วนอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบล - 8 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานโ๕รงการเศรษฐกิจชุมชน - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้แทนองค์กรสาธารณประโยชน์ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาแพทย์คู่สัญญา ระยะ 10 ปี (ปี66-75) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจแผนความต้องการนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯเข้าปฏิบัติงานชดใช้ทุน ระยะ5ปี(66-70) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งรายชื่อบุคคลเข้ารับโล่รางวัลเกียรติโครงการจิตอาสากู้ชีพไทย ประจำปี2564 - 7 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 26 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมการพิจารณาคุณวุฒิการศึกษาสำหรับการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน ก.พ.2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเปลี่ยนแปลงระยะการบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.ในระบบสารสนเทศฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ตรวจสอบเขตคลองมวกเหล็ก - 26 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 24 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 31 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินช่วยพิเศษกรณีข้าราชการถึงแก่ความตาย - 26 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน(ศพค) - 25 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติชี้มูลความผิด - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เพิ่มช่องทางการยื่นคำขอผ่านทางไปรษณ๊ย์ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลครั้งแรก - 31 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 - 31 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินองค์กร อำเภอคุณธรรม ปีงบประมาณ 2565 - 31 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาฯ65 - 28 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือร ก.พ.2565) - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมข้อมูลการฉัดวัคซีน Pfizer .ในเด็กนักเรียนอายุ 5-ไม่เกิน 12 ปี - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบตำแหน่งว่างและอัตราว่างงานของ อปท.ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การายงานข้อมูลผู้ที่จะยื่นคำขอรับการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครู(มาตรฐานทั่วไป) - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565เงินอุดหนุนค่าเงินเดือน ค่าตอบแทนฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ดำเนินการนำเข้าและบันทึกข้อมูลในแพลตฟอร์ม Jitasa.care - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งด้านพัสดุ พ.ศ.2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือปฏิบัติตามคู่มือปฏิบัติงานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งยกเลิกการถ่ายทอดสัญญาณการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย(ก.พ.65) - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งต่อสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 1 เดือน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 31 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น - 27 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2564 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อไขเกี่ยวกับพนักงานจ้าง(ฉบับที่7)พ.ศ.2564 - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขผู้ปฏิบัติงานฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ยกเลิกการจัดฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแผนการจัดทำฎีกาเบิกจ่ายเงินฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัล นักปกครองท้องถิ่นดีเด่นแห่งปีฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ อปท.พิจารณาให้ความเห็นประกอบการอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตพื้นที่ป่า - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ ประจำปี 2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน / แจ้งหนี้ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งประกาศกำหนดจังหวัดที่จะทำการรังวัดทำแผนที่เพื่อออกโฉนดที่ดิน - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่องเปิดใจ ไขปัญหา ท้องถิ่นถามมา สตง.ตอบไป วินัยการเงินการคลังของรัฐ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การคัดเลือกคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัด และคณะกรรมการพิจารณาอุทรธ์ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนโครงการศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระบบข้อมูลผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การคัดเลือก 1 อำเภอ 1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต้นแบบการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การตอบแบบรายงานการจัดการเรียนการสอน - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาระเบียบกฏหมายสาธารณสุข อนามัย สิ่งแวดล้อม และการจัดการอาสาสมัครบริบาลฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมฯ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์ว่าด้วยการเรียกเก็บค่าธณรมเนียมและค่าบริการ - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การขยายระยะเวลาการรับรองหลักสูตรพัฒนาครูที่สถาบันคุรุพัฒนารับรอง - 2 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โปสเตอร์ก้าวทันใจ ต้านภัยโควิด 19ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 32/2563 - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอมอบหนังสือ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองการศึกษา]
  การลงเวลาในสมุดลงเวลาปฏิบัติงานของผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563ฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอส่งกฎกระทรวงจำนวน 3 ฉบับ ออกตามความใน พรบ.โรงงานฯ - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  รายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค)ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการฯ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์เชิฐชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร และโครงการพระราชดำริฯ - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ถามมา ตอบไป ไขข้อสงสัย โครงการ LESS สำหรับสถาบันการศึกษาและอปท. - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม หลักสูตรตีความวิธีปฏิบัติตามระเบียบว่าด้วยรายได้และการจ่ายเงินของสถานศึกษา - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการหลักการและแนวทางปฏิบัติตามระเบียบฯว่าด้วยการข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ้นฯ - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 18 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณประโยชน์ฯ - 31 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อรถยนต์ของ อปท. - 31 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์เอกสารแนวทางการดำเนินงานด้สนการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย - 14 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุคราะห์ลดค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย - 26 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมขั้นสูงสุด - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2565 - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำร้องทั่วไป - 26 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เรียเชิญร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานชื่อโรงเรียนฯ - 14 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือการจัดกิจกรรมงานวิ่ง ณ อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อยฯ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กิจกรรมลงพื้นที่ให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)65 - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นฯ - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2563 และผลการประเมินความพึงพอใจฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งเมืองฮิโรชิมา ประจำปี 2565 - 25 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองฯ - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกุมภาพันธ์2565 - 25 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 18 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันอันตรายจากอัคคีภัย และอุบัติภัยในช่วงเทศกาลตรุษจีน 2565 - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็กคัพ ประจำปี 2565 - 26 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หินลับ - 27 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 27 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สัญญาการให้ยืมใช้ทรัพย์สินของ อบจ.สระบุรีจะครบกำหนด - 26 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หลักศุตรเกตรเศรษฐกิจพิเพียง Online - 28 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรมแกรมประยุกต์ฯ - 28 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  คำร้องทั่วไป - 27 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าอบรมหลักสูตรแนวทางการจัดทำบัญชีและรายงานการเงินตามมาตรฐษนการบัญชีฯ - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชุมขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวพระราชดำริ ของกระทรวงมหาดไทย - 27 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริหารประกาศสำนักคณะกรรมการกลางฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ คนไทยไร้ E-Waste - 28 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งมาตรากรยกระดับการป้องกันควบคุมโรคฯสำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลตรุษจีนฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตรการโควิด-19 - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุเคราะห์ติดประกาศและประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 4 ฯ - 24 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการป้อกันอันตรายจากอัคคีภัยฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกรมโยธาธิการและผังเมืองเรื่องหลกเกณฑ์และวิธีการกันเงินค่าตอบแทนในการรื้อถอนฯ - 31 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการประชุมสภา อบต.ครั้งแรก - 28 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำครั้งที่ 4 (การประชุมปัจฉิมนิเทศ)ฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 31 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมเจ้าหน้าที่(การใช้ผังน้ำ)โครงการจัดทำผังน้ำ ลุ่มน้ำสะแกกรัง ป่าสัก ฯ - 24 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โอนเงินชดเชยค่าขนส่ง (ขยะ) - 1 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือลงทะเบียนตัวแทนหน่วยงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานโครงการฝึกอบรมส่งเสริมความรู้หญิงตั้งครรภ์ พ่อ แม่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรปฐมนิเทศข้าราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เฝ้าระวังสถานการณ์จากพายุฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุม ก.ท. และ ก.อบต.ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2563 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานของ อบจ. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การให้ประชาชนเข้าฟังการประชุมสภา อปท. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งเงินคืนคลังฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอทราบผลการพิจารณางบประมาณโครงการ สปสช. ปีงบประมาณ 2565 - 24 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งแผนงานทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2565 - 24 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกลุ่มสมาชิกงานฐานทรัพยการท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2565 - 17 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 21 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2565 - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 13 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระรชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อนักเรียนและโครงการขับเคลื่อนทางกายพาเพลินฯ - 25 มกราคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 20 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการคลินิกข้อมูลข่าวสารเคลื่ยนที่ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 19 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 9 - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง วิทยาการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประเมินตนเองตามมาตรารปลอดภัยสำหรับองค์การในสถานประกอบกิจการอาหารฯ - 25 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชียวชาญให้อปท. ประจำปี 2565 - 21 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมและขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรม - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การให้ทุนการศึกษามูลนิธิช่วยการศึกษาบุตรครูและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2564 - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 งบสนับสนุน ศพด.ไตรมาส2(ม.ค-มี.ค.65) - 25 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง(งบองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก) - 21 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพรราชดำริฯ - 24 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญเข้ารวมอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบทบาทหน้าที่ ความรับผิดชอบฯ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์นางรำฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้จำหน่ายพัสดุ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  วันพระราชทานธงชาติไทย - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 17 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 11/2564 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นฯ - 19 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางและแบบการประชุมสภาท้องถิ่นภายใต้บทบาทของประธานสภาท้องถิ่นฯ - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการเกี่ยวกับการให้ทุนการศึกษาบุคลากรของ อปท. - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการบันทึกบัญชีของหน่วยงานฯ - 7 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดเข้ารับการอบรมหลักศูตร การวิเคราะห์เจากลึกการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาท้องถ - 4 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัตของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐภายหลังเทศกาลปีใหม่ - 19 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การมอบทุนอุปการะเด็กก่อนวัยเรียนแก่ครอบครัวยากจนและด้อยโอกาส - 12 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกหล็ก - 12 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐษน (จปฐ) 2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 12 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ ประจำปี 2564 - 19 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2565 - 13 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คู่มือทดสอบ การทดสอบคอนกรีตโดยใช้คลื่นอัตราโซนิกฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกผู้มีผลงานด้านภาษไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2565 - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ คู่มือดูแลสุขภาพสำหรับครูผู้สอน - 19 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนโควิด-19 - 19 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แบบประเมินความพึงพอใจกระบวนการตรวจราชการและนิเทศการปฏิบัติงานของ สถจ.สถอ.อปท. - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านเกษตร ในช่วงฤดูแล้ง ปี 2564/65 - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัยหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 13 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระบุรี - 17 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 17 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองไม้ที่ขึ้นในที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดิน - 19 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้ตรวจเอกสาร รุ่นที่ 14 - 18 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สารเนื่องในโอกาสวันครู (16 มกราคม 2565) - 18 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโ๕รงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 17 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การขยายระยะเวลาข้อตกลงความร่วมมือโครงการ คนไทยไร้ E-Waste - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ซักซ็อมทำความเข้าใจการบันทึกและตรวจสอบข้อมูลในระบบสารสนเทศการจัดการขยะมูลฝอยฯ - 19 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2564 - 13 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2564 - 18 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาคุณภาพอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ - 21 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่ อปท.ในระบบ GFMIS - 21 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 24 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเข้าศึกษาต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์กำกับดูแลให้ อปท.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศ กจ. ก.ท. และ ก.อบต.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับเงินเพิ่มฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจข้อมูลงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การลงทะเบียนเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การเปิดระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่4)2564 - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 5 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาของอปท.และการรายงานผลผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท.(INFO) - 18 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  กำหนดการประชุมคณะกรรมการการบริหารและจัดการระบบคอมพิวเตอร์ของหน่วยงานในสังกัดฯ - 13 มกราคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สอบถามตำแหน่งว่าและรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 19 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 งบเงินอุดหนุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดส่งข้อมูลรูปแปลงที่ดินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  กฎกระทรวงกำหนดค่าตอบแทนรายปีฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่ อปท.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน ผู้ใหญ่บ้านฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบป้านประชาสัมพันธ์หน้อหน่วยเลือกตั้งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตารางการตรวจติดตามจุดตรวจจุดบริการประชาชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชี้แจงภารกิจและวัตถุประสงค์ของสถาบันฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแต่งตั้งชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการใช้สนามเด็กเล่นสร้างปัญญาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการประกวดนวัตกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปรับปรุงแก้ไขฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการลดความเสี่ยงฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  จัดทำโครงการชุมชนปลอดขยะฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบพื้นที่ตามโ๕รงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบจ.สระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การปรับแผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ภายหลังเทศกาลปีหใหม่ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 11 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  คำอธิบายการดำเนินการประเมินผลลงาน ครู เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้นฯ - 14 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโ๕รงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลความประสงค์ในการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อายุระหว่าง 5-11ปี - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโณงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 8 (MU Safe School Virtual Workshop3) - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนโ๕รงการสร้างเสริมสุขภาพป้องกันโรค ในกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประสาน อปท.ดำเนินงานตสมกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 46/2563ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การร่วมมือทางวิชาการในการฝึกอบรมตามหลักสูตร โครงการอบรมผู้บริหารท้องถิ่นผู้รับผิดชอบงานด้านการศึกษาฯ - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญรววมอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา อปท ในเขตสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อหารือการจัดเก็บและยกว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีสนามชนไก่และเขื่อนน้ำอูน เทศบาลตำบลแร่ - 14 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อภายหลังเทศกาลปีใหม่ - 14 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โ๕รงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste) 2565 - 17 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาการจัดทำโครงการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการให้บริการของ อปท.ในเขตพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันการรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลฯ - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ปฏิบัติตามกฏหมายประกันสังคม - 7 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งเอกสารประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเลือกกรรมการผู้แทนผู้บริหารฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบพิมพ์ลายนิ้วมือฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดโครงการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก อบต จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2563 - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กำชับการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ / ส่งมอบงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งแนวทางการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอลดหย่อนค่าบริการจัดเก็บขยะ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน / ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งเข้าดำเนินการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งเข้าดำเนินการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ยกเลิกการจัดพิธีฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เยียวยาดูแลฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจบุคลากรด้ารสาธารณสุขฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าการประชุมกลุ่มย่อยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการรับเงินงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งเงินคืน - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนปฏิบัติงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 13 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แนวทางปฏิบัติรองรับการดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนประสานแผนพัฒนาในระดับอำเภอฯ - 12 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 13 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือให้ อปท.จัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ - 10 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าร่วมอบรม - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งฯ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามคู่มือการประเมินเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตนโยบายในการดำเินโครงการขนาด - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 11 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งประชาสัมพันธ์การยึดถือกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตหนังสือรับรองฯ - 17 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ภาคเรียนที่ 2/2564 - 13 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 2565 - 13 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 การถ่ายโอนบุคลากรฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาส 2(ม.ค.-มี.ค.2565 - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับปล่อยตัว พ.ศ.2564 - 7 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคาดการณ์โรคไข้เลือดออก พ.ศ.2565 และมาตรการป้องกันและเตรียมรับการระบาดโรคไข้เลือดออก - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตามข้อกำหนดฉบับที่ 41 ในพืเนที่สระบุรี - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การกำกับ ติดตาม การปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กรฯ - 12 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เบี้ยยังชีพผู่ป่วยเอดส์ งวดที่ 2 - 12 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 12 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การส่งเสริมปีท่องเที่ยวไทย 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประกวดคลิปวิดิโอ กรมส่งเสริมสุขภาพช่องปากตามแนววิถีชีวิตใหม่ Nwe Normal - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งแนวทางการจัดงานวันครู ครั้งที่ 66 พ.ศ.2565 - 11 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 14 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 14 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอขอบคุณ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับเสด็จฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์กำลังเจ้าหน้าที่ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรับเสด็จฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปี 2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อดำเนินการทางวินัย - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ทราบว่ามีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งรูปถ่าย - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมกราคม 2565 - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคัดเลือกผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น 2565 รุ่นที่ 9 - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม - 11 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC)2565 - 10 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 12 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเพิ่มขีดความสามรถด้านการจัดการอนามัยสิ่งแวดล้อมและกฏหมาย - 11 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 7 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญประชุม - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมบริหารศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงทุกวัยฯ - 7 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแต่งตั้งรองประธานสภา อบต.มวกเหล็ก - 7 มกราคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การกวดขันการเล่นดอกไม้เพลิงฯ - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละองงเกินมาตรฐาน - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบความคืบหน้า - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก - 10 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เงินอุดหนุนด้านการศึกษาท้องถิ่น - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  กำหนดวันเริ่มใช้บัญชีราคาประเมินที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 10 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ตอบข้อซักถามกฎกระทรวงตามประกาศราชกิจจานุเบกขา 19 มี.ค.2564 ฯ - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 10 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอข้อมูลการอนุญาตให้ปลูกสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ โดย อปท. - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการขับเคลื่อนงานวันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.2565 วันเด็กวิถีใหม่ไร้อบายมุขฯ - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 10 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยาง ระยะที่2 - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 11 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชขาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเช้าร่วมประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คำร้องทั่วไป ขอใช้ที่ดินในเขตปฏิรูป - 4 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ร้องเรียนร้านป้ามะลิ น้ำตกริมธาร - 4 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการ - 4 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาสร้างเครือข่ายบุคลากรท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตฯ - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอสนับสนุนเนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 4 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนงาน/โครงการ ในระบบจัดการ (THAI WATER PLAN) - 4 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 4 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 4 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 4 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 4 มกราคม 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 5 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543 - 5 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าร่วมการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม(EHA)และอบต. - 5 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจความต้องการเข้าร่วมกิจกรรมสร้างเสริมศักยภาพโค้ชด้านสุขภาพ - 5 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเปรียบเทียบคดีตาม พรบ.ควบคุมอาคารฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการทดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบการคลัง การบัญชี และการพัสดุ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกหนังสือฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้ดำเนินการชี้แจงฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งปกครองไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบความคืบหน้า - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจสิ่งปลูกสร้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอให้ชำระหนี้ผลิตภัณฑ์อาหารเสริม(นม)โรงเรียน - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการย้ายภูมิลำเนาและสถานะลงทะเบียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเข้าพื้นที่จ้างก่อสร้างถังเก็บน้ำฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้างฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานผลการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเป็นประธานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ รู้แล้วเลิกสูบบุหรี่ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตามกรอบภารกิจฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานในระบบสารสนเทศฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 6 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง - 6 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  สำรวจความประสงค์รับวัคซีนเด็กนักเรียนอายุ 5-11 ปี ของนักเรียนของหน่วยงานทางการศึกษาในพื้นที่สระบุรี - 5 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การส่งรายงานการเงินงวดปีบัญชี 2564 - 5 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของอบต.(เพิ่มเติม)2564 - 5 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำแผนโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 5 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการ KIP NEW GEN - 7 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือการจัดให้มีสถานีขนส่งผู้โดยสารตามมาตรา 115ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารที่ดีฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  จัดทำโครงการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินผู้บริหารองค์การฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์อบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเรื่องแนวทางปฏิบัติการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด กองช่าง]
  ใบเสนอราคา จ้างเหมาลงหินคลุกหรือลงลูกลังฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา ซ่อมแซมถนน คสล. ม.1 บ้านหมากฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเข้าพื้นที่ดำเนินงานโครงการ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบรูปรายการโครงการถมดินเพื่อเตรียมสร้างอาคารสำนักงานใหม่ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแกไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ปี 2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การใช้งานและบำรุงรักษาสถานีโทรมาตรอัตโนมัติเบื้องต้น - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมชี้แจ้งแนวทางในการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อสนับสนุนกิจกรรมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID -19"ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือยกระดับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดคลิปสั้นในกิจกรรมการสร้างการรับรู็และความตระหนัก เนื่องในวันทะเลทรายฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเตรียมความพร้อมในการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปีการศีึกษา 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการสำรวจและปรพเมินความพึงพอใจ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมเสริมสร้างประสิทธิภาพและแลกเปลี่ยนเรีนรู้การดำเนินงานควบคุมเครื่องดื่มฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย วาตภัย และดินถล่ม จังหวัดสระบุรี ปี 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและธุรกิจเฉพาะฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอแก้ไขเพิ่อมเติมการเสนอโครงการรับเงินอุดหนุน - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบประเมินราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2/2563 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอสนับสนุนน้ำดื่มให้กับผู้รับบริการ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือทบทวนและจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งเอกสารเพิ่มเติมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเทียบตำแหน่งเพื่อประโยชน์ในการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรมาปฏิบัติงานทางด้ารช่าง - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเรื่องการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือแจ้งผู้ประกันตนรับสิทธิประโยขน์ทดแทนกรณีสงเคราะห์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเรื่องช่องทางการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งช่องทางการติดต่อ รับ-ส่ง หนังสือฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การต่อประสานงาน การนำส่งหนังสือ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบแจ้งเข้าดำเนินงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ยืนยันการเปิดเรียนวันที่ 1 มิถุนายน 2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งเข้าดำเินงาน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสรุปและถอดบทเรียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แบบคำขอรับใบอนุญาตจัดตั้งตลาด - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดการรับบริจาคโลหิต - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประเมินตนเองฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์รวบรวมรายชื่อครูผู้ดูแลเด็กฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนเรื่องการคัดค้านฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งเงินภาษีบำรุง อปท.ที่จัดเก็บในเดือน ม.ค.2564ฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  การใช้งานระบบฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเอกสารเพิ่มเติมฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอขอบพระคุณ - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคืนเงินประกันการเดินทางฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการของกรมที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งมอบพัสดุโครงการเพิ่มน้ำต้นทุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  สนับสนุนเครื่องจักร - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขออนุญาตขุดลอกพื้นที่ในเขตทางหลวง - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ใบแจ้งหนี้/ส่งมอบงาน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการการศึกษาผู้มีศักยภาพนานาชาติชีอานฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประามาณรายจ่ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คืนเงินสมทบกองทุนฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอยืมตัวบุคลากรฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 1 มกราคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แสดงความคิดเห็นต่อร่าง พรบ.ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเรื่องข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี พ.ศ.2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจความเห็นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 งบกลางฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 1 มกราคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่ อปท. ในระบบ GFMIS - 1 มกราคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอโต้แย้งคำขอต่อใบอนุญาตก่อสร้างรั้ว - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เป่าล้างบ่อบาดาล - 1 มกราคม 2565 [ กองช่าง งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือติดตั้งป้ายฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การควบคุมดูแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ยกเลิกและเลื่อนแผนการฝึกอบรมฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนให้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามรวจสอบคุณภาพฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พรบ.ควบคุมการโฆษณาฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับการจัดตั้งเงินฯ - 1 มกราคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้ง อปท.และผู้เกี่ยวข้องฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งตัวพนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 14/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2564 - 1 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมกิจกรรมฯ - 3 มกราคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติฯ - 23 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารท้องถิ่นเป็นกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดฯ - 27 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การคัดเลือก บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมสระบุรี - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 27 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 27 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เตือนภัยระวังเพลี้ยจักจั่นมะม่วง - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโณคโควิด-19 - 28 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การรวบรวมหลักฐานค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง - 23 ธันวาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ครั้งแรก - 24 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวน อปท.เข้าไปศึกษาดูงานกิจกรรมและโครงการต่างๆของ อบจ.เชียงราย - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 1/2564 - 22 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทาง/คู่มือการจัดตั้งด่านชุมชน - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัใพันธ์ Mobile Application เที่ยวเท่ๆ เสน่ห์เมืองไทย - 24 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 28 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 24 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร (เพิ่มเติม) - 27 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำนามสงเคราะห์ (ไทย-อังกฤษ) - 24 ธันวาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ยังไม่เลือกสิทธิการรักษาพยาบาล - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการขับเคลื่อนภารกิจกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 24 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโ๕รงการ SAFETY ZONE 4.0 และขอรับการสนับสนุนงบประมาณ - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานการใช้จ่ายโ๕รงการบูรณาการบริหารจัดศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการฃ่วยเหลือประชาชนของ อปท.อ.มวกเหล็ก64 - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรีนมความพร้อมรับเหตุสาธารณภัย - 27 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 17 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกันยายน 2564 - 27 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  โครงการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 28 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานควบคุมยาสูบ อปท. - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการปฏิบัติการ รวมพลังพลเมืองตื่นรู็ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสถานประกอบการประเมินตนเองฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการประชุมของศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2564 - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฏกระทรวงฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 29 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้บังคับใช้กฏหมายฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายเวลาดำเนินงานฯ - 30 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจและตรวจสอบการถือสิทธิ์ครอบครองที่ดิน - 6 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  กฏกระทรวงกำหนดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอสนับสนุนบุคลากรฯ - 5 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19ฯ - 12 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  สรปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุนฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  เลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรานยจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจหอพักที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการหอพักฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการฯ - 30 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอโต้แย้งเรื่องการนำส่งใบอนุญาตฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะทำงานตรวจฯ - 27 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือทบทวนและประชาสัมพันธ์ฯ - 28 เมษายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือในการแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกรมอนามัย เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการอบรมผู้ประกอบกิจการและผู้สัมผัสอาหาร - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ITA และระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 13 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งขอให้ศึกษาคำพิพากษาของศาลปกครองเพชรบุรี กรณีจำเป็นต้องมีการลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรงต่อพนักงานสฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2565 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การควบคุมคุณภาพและการจัดการสุขลักษณะฯ - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นยั่งยืน - 20 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของเทศบาลเมืองอรัญญิก และเทศบาลตำบลพลายชุมพล - 17 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติในการต่อายุใบอนุญาติจัดตั้งสุสานและฌาปนสถาน - 20 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโต้แย่งกรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิเสธการขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษฯ - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขออนุญาตและคำขอต่ออายุใบอนุญาตดูดทราย - 22 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมงานก่อสร้าง วางท่อประปา และการตรวจสอบควบคุมคุณภาพน้ำ รุ่นที่1-2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การอนุมัติผ่อนผันการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ตรงกับวันหยุดราชการ - 24 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการขึ้นระบบ New GFMIS Thai - 23 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูล (ร่าง) แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2564-2569 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีดีเด่น สาขายุวสตรีดีเด่น ประจำปี 2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 9 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 15 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งแนวทางการเสนอพยานหลักฐานใหม่ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนฯ - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมชี้แจงรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครั - 21 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมพบปะยามเช้า ชาวมวกเหล็ก ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การายงานติดตามสถานการณ์ฤดูแล้ง ปี 2564/65 - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครการผลิตไฟฟ้าฯ - 16 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกสตรีคนพิการดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2565 - 17 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การออกแบบคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านทานแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 15 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  หารือแนวทางปฏิบัติในการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง - 21 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอหารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างกรณีเทศบาลเมืองคอหงษ์กับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ - 21 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การเข้าใช้งานระบบดาวน์โหลดข้อมูลบัญชีราคาประเมินทรัพย์สิน - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2564 - 21 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.2566-2570)ของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 7 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานประจำปี พ.ศ.2563 ของคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book - 20 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 22 ธันวาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอมอบปฏิทินประจำปี 2565 - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 14 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี - 14 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท.ประจำปี 2564 LPA - 20 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดกิจกรรมประกวดเรียงความ บทกลอน ความรักของพ่อ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพฯ - 17 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  โครงการ ธรรมจักรสีเขียว - 15 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 20 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอรับการสนับสนุนข้อมูล - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินการตามมาตรา 98 วรรคสี่ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 30 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  เลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  หารือข้อกฏหมายการยกเว้นภาษีที่ดินฯ - 29 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตการสอบ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 12/2564ฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะฯ - 27 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เลื่อนการฝึกอบรมตามโครงการฝึกอบรมฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการศึกษาหลักสูตรฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 23 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ/ส่งมอบฯ - 21 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  การรับรองคุณสมบัติบุคคลฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ - 20 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกู้เงินฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดชื่อผู้ใช้งานฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฯ - 20 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ แพลตฟอร์มฯ - 20 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานใรระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ ศ 2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่างเดือน ม.ค.-เม.ษ.2564 - 14 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งสำเนากฏกระทรวงฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขำระเงินสมทบประจำปี 2565 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2564 - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  รายงานผลการทอดทิ้งไม่ทำประโยชน์ในที่ดินประจำปี 2564 - 9 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  โครงการเฝ้าระวังโควิด-19 ด้วยชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เพื่อสนับสนุนการใช้จ่ายงบประมาณฯ - 19 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบอนุญาต และแบบหนังสืออื่นๆฯ - 20 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสนับสนุน การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของสมาชิกสภาและผู้บริหารท้อง - 26 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและป้องกันโณคระบาดสัตว์ปีก - 20 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การกำหนดวันหยุดราขการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2565 - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอย้ายอุปกรณ์ตู้ขยายเสียงตามสาย - 14 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุง อปท.ที่จัดเก็บในเดือน พ.ย.-ธ.ค.ฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี พ.ศ.2564 - 19 เมษายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน - 14 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 19 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้จัดกิจกรรมแจกข้าวกล่อง โครงการค่ายอาสาพัฒนาชุมชน - 8 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อบจ.สระบุรี - 29 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 13 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2564 - 9 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2565 - 8 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมฯ - 19 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2565 - 9 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งประกาศการกำหนดระบบคิวการเข้ารับบริการงานทะเบียนฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมโครงการบูรณาการเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การขยายเวลาการรับสมัครฯ - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันลดอุบัติเห - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว - 20 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทำบุญตักบาตรประจำปี 2564 เนื่องในโอกาศครบรอบ 5 ปี ในการประกาศจัดตั้งอุทยานฯ - 10 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามาตราการโ๕วิด-19 - 13 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - 19 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ใบเสนอราคา - 15 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอหารือข้อกฎหมาย - 16 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การใฃ้แพลตฟอร์ม Jitasa.care สนับสนุนการบริหารสถานการณ์โ๕วิด-19ในพื้นที่ - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการตรวจสอบลายพิมพ์นิ้วมือ - 19 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไข เพิมเติม การผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโรคโควิด-19 - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตราการเฝ้าระวังและปองกันโรคระบาดในสัตว์ปีก - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาของคณะกรรมมาธิการสวัสดิการสังคม สภาผู้แทนราษฎร - 16 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำแบบทดสอบฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 20 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ์ - 12 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอจัดส่งหนังสือกฏหมายและระเบียบฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง(ฉนับบที่...)พ.ศ.. - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโควิด-19 ประจำมหาวิทยาลัยฯ - 17 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ชอเชิญเป็นคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจโควิด-19 ประจำมหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก - 16 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความพึงพอใจของประชาชนฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)และเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง แผนพัฒนาท้องถิ่นฯของ อบจ.สระบุรี - 29 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมินความพึงพอใจโครงการคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) - 15 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 และภาษีสรรสามิต - 20 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนฯ - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 จังหวัดสระบุรี - 9 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนเข้าร่วมการสัมมนาฯ - 5 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 19 เมษายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตรฯ - 1 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบเอกสารฯ - 19 เมษายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินโครงการฯ - 5 เมษายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 5 มีนาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามประกาศจังหวัดฯ - 8 มีนาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สอบถามการโอน (ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 มีนาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ฯ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตนำเสนอ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 4 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเป็นเกียรติในพิธีเปิดการฝึกอบรมฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมฝึกอบรมฯ - 1 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมให้การต้อนรับฯ - 5 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 6/2564ฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมรับการฝึกอบรมหลักสูตรฯ - 9 มีนาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือแจ้งให้ อปท.เข้าร่วมสัมมนาฯ - 3 มีนาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์ฯ - 8 มีนาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การตรวจสอบถือครองที่ดินฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้การสนับสนุนผลการพิจารณาฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งบุคลากรในสังกัดฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเบิกจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สิทธิและสวัสดิการของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการเข้าใช้แอปพลิเคชั่น พ้นภัย - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  หมายศาล - 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ในการเข้าร่วมประชุมฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ฯ - 1 มีนาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย - 3 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โ๕รงการสร้างหลักประกินด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ65 - 7 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์ โ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ในชุมชน - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2565 - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การยื่นบัญชีรายรับและรายจ่ายในการเลือกตั้ง - 1 ธันวาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การคัดเลือก อปท.ที่การบริหารที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานประจำปีของ อบจ.สมัทรปราการ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. - 2 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี (พ.ศ.2566-2570) - 25 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 โครงการโณงไฟฟ้าพลังความร้อน ฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การออกแบบและคำนวณโครงสร้างอาคารเพื่อต้านแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว - 3 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุม - 8 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งการรับเงินโ๕รงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เครื่องมือวิจัย (Try out) - 2 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดป้องกันการระบาดของโณคไข้เลือกออกในช่วงปลายปี - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเร่งรัดเรียกเก็บเงินค่าฝากส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามชิกสภาและนายก อบต. - 9 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ สื่อความรู้เรื่องเชื้อดื้อยา - 13 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมพร้อมสำหรับการจัดทำคำของบประมาณเงินอุดหนุนให้แก่ อปท. (ด้านการศึกษา) - 13 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ไม่ได้รับเบี้ยยังชีพจากระบบข้อมูล TPMAP - 2 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คู่มือการประเมินตามเกณฑ์ชี้วัดความเสี่ยงการทุจริตเชิงนโยบายในการดำเนินฌครงการขนาดใหญ่ - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศชื้อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชุม เวทีวิชาการเพื่อการจัดการ ความปลอดภัยทางถนนอย่างยั่งยืน - 1 ธันวาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกรมประยุกต์ฯ - 3 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ (ไตรมาส4/2564) - 9 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปีแกรมประยุกต์ระบบสาสนเทศฯ - 13 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร ขั้นตอนและแนวทางการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย65 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงินฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2564 - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพัันธ์การประกวดฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบดูแลพระบรมฉายาลักษ์ฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประกวด อปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่นฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาต - 1 มีนาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ - 25 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาลฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งกำหนดการตรวจทันตสุขภาพเด็กนักเรียน - 24 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบแจ้งหนี้ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอร้องทุกข์ - 22 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  มาตรการส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัยฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ไข้เลือดออกฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอต่ออายุใบอนุญาตฯ - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเปิดตรวจรายงานการเงิน - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2563 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำโครงการฝึกอบรมฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดซื้อวัคซีนป้องกัน COVID -19 - 17 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือกำกับดูแลการเจาะฯ - 18 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.ฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 1 ธันวาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฯ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนธันวาคม 2564 - 30 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง ม.ค.-พ.ค.2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางการส่งเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้่ราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. (พ.ศ.2566-2570) - 1 ธันวาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2565 - 29 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการโอนเงิน - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามฯ - 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการจัดทำรายงานการะประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโณงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 7 (MU Safe School Virtual Workshop3) - 3 ธันวาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  หมายเรียก - 10 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2565 ฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศบาลและอบต.) - 1 ธันวาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 (เทศบาลและอบต.) - 26 พฤศจิกายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง อปท.กับการดูแลสุขภาพและการใช้ยาอย่างสมเหตุผลฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งกำหนดการฝึกอบรมตามโ๕รงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวกับการเงินฯ - 1 ธันวาคม 2564 [ กองคลัง]
  ระเบียบการมทรัพยากรน้ำบาดาล ว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำบาดาลตามพระราชบัญญัติฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การเข้ารับการคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น 2565 - 3 ธันวาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือนกันยายน.2564 - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การเตีรยมความพร้อมเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  การคัดเลือกครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ประกาศรายชื่อพนักงานส่วนตำบลผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  โอนเป็นที่สาธารณประโยชน์ - 27 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การประเมินความพร้อมในการเปิดเรียน (On Site)ของ ศพด. - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอควมอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 9 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งโอนเงินค่าบริหารทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งมอบชุดการเรียนรู้ Thai PBS Learning Shelf เพื่อสนุนสนุนให้ อบต. เป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้สูง - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องฯ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แอลกอฮอล์สำหรับเด็ก แลถอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รองรับการเปิดชั้นเรียน - 6 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แอลกอฮอล์สำหรับเด็ก แลถอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย รองรับการเปิดชั้นเรียน - 6 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ให้ดำเนินการขอรับการสนับสนุนงบประมาณส่งเสริมและพัฒนาทักษะชีวิตเด็กเยาวชนไทยฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การขอใช้พื้นที่เพื่อจัดทำโครงการสาธารณูปโภค - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2559 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเรียกคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรณีผู้สูงอายุได้รับบำนาญจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ อปท - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการกับผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  จัดส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตสมแผนฯประจำปีงบประมาณ 2565 - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 17 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาและนายก อบต. - 25 พฤศจิกายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าดวยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติ พ.ศ.2562 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 20 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเปิดใช้งานระบบช่วยตอบข้อความ ตอบคำถาม ให้ข้อมูลในรูปแบบ Chatbot เพื่อบริการข้อมูลท้องถิ่นฯ - 23 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2564-2565 - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2564-2565 - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวปฏิบัติกรณีส่วนราชการหรือหน่วยงานต่างๆ ขอให้กรมการค้าต่างประเทศตรวจสอบการอนุญาตให้นำรถยนต์ฯ - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายสลากบำรุงกาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2564 - 25 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์จังหวัด ประจำปี 2565 - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจข้อมูลสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์ในเขตพื้นที่ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฯ - 29 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ - 26 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์การดำเนินงานเพื่อสร้างแม่ลูกคุณภาพอย่างมีส่วนร่วมฯ - 30 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  จัดทำโ๕รงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 7 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 8 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2564 - 31 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริง - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกอน ในโคเนื้อ - 1 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 6 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 6 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 6 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 6 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ฯ - 3 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อขอรับสนับสนุนงบประมาณ - 25 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 6 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2564 - 30 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน เม.ย.-มิ.ย.2564 - 31 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งแนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดส่งโครงการเพื่อบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดสระุบรี(พ.ศ.2566-2570) - 27 สิงหาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 2 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งจำนวนประชากร และวงเงินจัดสรรสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 - 26 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งหนี้ค่าเช่าสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย ต.มวกเหล็ก อ.มวกเหล็ก - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แผนพัฒนาเด็กปฐม พ.ศ.2564/2570 - 31 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 31 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 26 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  โครงการNXPO Policy Innovation For the Better Future - 31 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ - 31 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการกำหนดแบบรูปรายงานก่อสร้างและคณะกรรมการกำหนดราคากลาง - 26 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 24 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 8 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ - 2 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 8 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 8 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การอนุมัติงบประมาณรายจ่ายงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 2564 - 8 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 8 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินที่จัดเก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติให้แก่ อปท. - 8 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งสัญญาจ้าง - 4 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญโครงการทอดผ้าป่าสามัครคีเพื่อการศึกษาสำหรับคนตาบอด พ.ศ.2564 - 16 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ช่องทางแก้ปัญหาการใช้งานของสัญญาอินเทอร์เน็ตประชารัฐ - 0 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำข้อเสนอปผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570ฯ - 3 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ - 1 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เฝ้าระวังและติดตตามสถานการณ์พยุฤดูร้อน โดยมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรง และน้ำป่าไหลหลากฯ - 31 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บประจำเดือน พ.ค.-มิ.ย..2564 - 31 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การขอความอนุเคราะห์งดยกเว้นเก็บค่าไฟฟ้าศูนย์พักคอย CI - 1 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนโ๕รงการ ประชา รัฐ สร้างสุข ประจำปี 2564 - 31 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลโ๕รงการเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวานตำบลใวกเหล็ก ประจำปี 2564 - 27 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือให้การช่วยเหลือเยียวยาหมอนวดคนพิการทางการมองเห็น - 31 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดและประเมินให้ความยืดหยุ่นในสถานการณ์โ๕วิด-19 - 31 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม การศึกษาสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขฯ - 8 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช่จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลโรคโควิด-19 - 8 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 2 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 29 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 16 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 13 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งประกาศอำเภอมวกเหล็ก - 23 สิงหาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  โครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใจในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 4 สิงหาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 5 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 9 อ.มวกเหล็ก - 13 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 23 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดให้บริเวณหมู่เกาะกะ ตำบลปากพนัง ฝั่งตะวันออกฯ - 9 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสอบถามเกี่ยวดับการขอออกโฉนดที่ดิน - 11 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งรายงานการประชุมของคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 3/2564 - 15 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินความเสี่ยงภัยจากสารเคมีและวัตถุอันตรายใต้แผนการป้องกันและบรรเทาสาธาาณภัยจังหวัด 2564-2570 - 19 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 20 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 20 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 27 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอสอบถามเกี่ยวดับการขอออกโฉนดที่ดิน - 11 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การพิจารณาอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล(คทช - 26 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 26 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอยกเลิกการใช้บริการจัดเก็บขยะ - 27 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกรมโยธาธิการและผังเมืองว่าด้วยการให้บริการวิเคราะห์วิจัยและทดสอบวัสดุ พ.ศ.2554ฯ - 26 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  มาตรการผ่อนคลายกิจการบางประเภทที่มีความจำเป็นต้องเปิดดำเนินการ(เพิ่มเติม) - 18 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้สนับสนุนและเร่งรัดการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีโณคประจำตั - 17 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอลดค่าจัดเก็บขยะ - 26 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 25 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 13 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์โครงการกระจายข้าวสารเพื่อช่วยเหลือชาวนาและลดค่าครองชีพของผู้บริโภคฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 25 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งการายงานการติดตามผู้ต้องราชทัณฑ์ที่ได้รับการปล่อยตัว - 24 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การยืนยันงบประมาณไม่ซ้ำซ้อน - 24 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกฯ - 25 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ 2564 - 20 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 24 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 24 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอยกเว้นค่าปรับ - 4 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขออนุญาตก่อสร้างบนที่ิดิน ส.ป.ก. 4-01 ข - 20 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  สำรวจรายชื่อบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโควิด-19 ที่ประสงค์กระตุ้นภูมิเข็ม 3 - 24 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  คู่มือทดสอบคุณสมบัติวัสดุก่อสร้าง การทดสอบเพื่อหาค่าแรงอัดแกนเดียว - 20 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 24 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 24 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 30 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 26 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งเงินคืนกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมวกเหล็ก - 30 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งเตือนภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2564 จังหวัดสระบุรี - 23 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการเรัยนรู้การปฏิบัติงานด้านกฎหมายท้องถิ่น - 24 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการจัดทำ (ร่าง) แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ และ (ร่าง)ฯ - 26 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกันยายน 2564 - 26 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 7 2564 - 18 สิงหาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากร - 25 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ - 16 สิงหาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 24 สิงหาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  มาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยกรณีมีการนัดหมายเคลื่อนไหวชุมชนในพ้นที่ - 23 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดที่ยังดำรงดำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฯ - 26 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.ภายในเขตจังหวัดสระบุรี - 5 สิงหาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสมันพันธ์ข้อมูลสารสนเทศ - 18 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 11 สิงหาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  สำีวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ - 23 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 26 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การกำกับ ติดตามประเมินผลการจัดการเตรียมการสอนและการดำเนินการตามาตราการป้องกันและควบคุมโรคฯ - 27 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 - 27 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 24 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด ประจำปี 2564 - 26 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 23 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพ (สปสช) ปี 2564 - 20 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าใช้จ่ายในการเคลื่อนย้ายยานพาหนะและค่าดูแลรักษายานพาหนะ 2564 - 23 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การแจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 23 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 9 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลั่มนักเรียนฯ - 27 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนฯ - 27 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2564 - 26 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแจ้งวันที่มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีทุกสามปีตลอดที่ยังดำรงดำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ฯ+ - 24 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2565 - 19 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการะประชุมสภาน ภายใต้ข้อกำหนดออกตามมาตรา 9 ฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุฯ - 17 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 20 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเสร้มสร้างปฏิบัติราชการที่ดีจากการวินิจฉัยของศาลปกครองฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่องภารกิจต้องโปร่งใส รอบรู้วินัยการเงินการคลัง ประจำปี 2564 - 20 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งกำชีบหน่วยงานของรัฐปฏิบัติหน้าตามข้อเสนอแนะตามที่ผู้ตรวจการแผนดินฯ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 13 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัดประจำปีงบประมาณ64 - 20 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ความช่วยเหลืออำนวยความสะดวกแก่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ - 10 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชุมทางวิชาการสภาการศึกษาเสวนา (OEC Forum) - 20 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงการร้องเรียน และให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กรณีการออกใบอนุญาตจัดตั้งตลาดส - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แก้ไขเพิ่มเติมการปิดสถานที่เสี่ยงต่อกานแพร่โรคติดต่ออันตราย - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลด้านกฎหมายแลวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการมูลฝอยติดเชื้อฯ - 20 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินของศูนย์ยุติธรรมชุมชน - 4 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างฯ - 15 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 13 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ใบเสนอราคา - 19 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 19 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การยืนยันงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก - 13 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งค่าใช้จ่ายค่ามิเตอร์ - 11 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประขุมปัจฉิมนิเทศฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศฯ - 9 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 23 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประชากรที่เข้าถึงการขนส่งสาธารณะฯ - 20 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความรับผิดทางละเมิดกรณีเจ้าหน้าที่ของ อปท.กระทำละเมิดต่อบุคคลภายนอก - 13 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 17 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมิถุนายน 2564 - 17 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งประกาศฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมนวัตกรรม TWIN รุ่นที่ 2 - 10 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโณงเรียนและศพด.ของ อปท. - 19 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดหาวัคซีนป้องกันโรโควิด-19ของ อปท. - 17 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งจำนวนประชากร และวงเงินจัดสรรสำหรับกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 - 18 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐฯ - 10 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการฯ - 9 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงความรู้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม - 22 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี - 29 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลหัวปลวก - 23 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ากลุ่มไลน์ฯ - 6 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 29 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริง - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 16 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 13 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 13 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 13 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 1 บ้านหมาก - 10 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งชื่อที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-Mail) - 4 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโ๕รงการก่อรา้งฝายน้ำล้น หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา - 6 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 11 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือให้ อปท.จัดส่งโครงการเกินศักยภาพ - 5 สิงหาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การใช้จ่ายงบประมาณป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 11 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบข้อมูลและบริหารจัดการวัคซีน - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอยกเลิกการใช้บริการจัดเก็บขยะ - 11 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การอบรมผ่านระบบออนไลน์หลักสูตร 7Q สำหรับเด็กและเยาวชนไทยสู่การเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษ 21 - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 10 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  กระบวนการและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2566-2570 - 10 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม big Cleaning Day ครั้งที่ 2 - 9 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอชื่อผู้แทน อปท. เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 9 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 3 ฯ - 10 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 9 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 9 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 1 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ระดับจังหสัด - 2 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานผลโครงการส่งเสริมะีฒนา ทั้ง 4 ด้าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 - 9 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลโครงการส่งเสริมะีฒนา ทั้ง 4 ด้าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 - 9 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลโครงการส่งเสริมะีฒนา ทั้ง 4 ด้าน ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2564 - 9 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การสำรวจข้อมูลภารกิจด้านแหล่งน้ำที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ อปท. - 5 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  การแจ้งจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 6 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542ฯ - 6 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 5 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รีะลอกที่ 4 - 2 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565 - 20 กรกฎาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - 3 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแก้ไขมาตรฐษนกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษาระกับต้น-สูง - 30 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจความต้องการทัตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุญาตจัดประชุมสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 6 สิงหาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 16 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 16 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564ฯ - 13 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 13 สิงหาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสุขาภิบาลอาหารโรงเรียนฯ - 10 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบรายชื่อผู้รับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท.ฯ - 3 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค)2564 - 10 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้การบริหารจัดการน้ำระบบธนาคารต้ดินสู่ อปท ประจำปีงบประมาณ 2564 - 9 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565ฯ - 9 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมผังน้ำ ครั้งที่ 3 (ระดับกลุ่มจังหวัด) - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเข้าพบ และเตรียมความพร้อมสำหรับพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินตามมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐเป็นกรรมการในคณะกรรมการป่าชุมชนประจำจังหวัดสระบุรี - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 5 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ - 29 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนน้ำยาพ่นฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 29 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 29 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2564 - 27 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนตำบลช่วยราชการ - 2 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 30 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 30 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาหนังสือการคืนหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารฯ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 5 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งนิตยสาร TO BE NUMBER ONE - 25 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้เช่าแผงค่าแล้ว - 4 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 4 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอให้ชำระค่าไฟฟ้าค้างชำระ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 3 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 3 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 3 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 3 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำทะเบียนแหล่งน้ำ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การใช้มาตรการทางการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการดำเนินการทางวินัยและจริยธรรม - 30 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งแนวทางการปฏิบัติตนของข้าราชการพลเรือนตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการวงเวียนช่วยชีวิต ประจำปี 2564 - 30 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งข้อมูลดัชนีราคาผู้บริโภคจังหวัดสระบุรี - 15 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขอให้นำบัญชีวัตกรรมไทย ไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดหาสินค้าและบริการของหน่วยงานฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 3 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งแบบรายงานการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับนักเรียน - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดตั้งสถานที่ในการป้องกันควบคุมและรักษาโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา2019 - 4 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งรายชื่อผลิตภัณฑ์และบริการวัตกรรมในบัญชีวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนในสถานการณ์โควิด-19 - 3 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อเสนอแนะมาตรการหรือแนวทางในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน - 3 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์การเปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูง - 3 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินโครงการรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสบทบทุนงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2564 - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันน - 3 สิงหาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และส่งเสริมพัฒนาของเด็กปฐมวัยในช่วงสถานการณ์โ๕วิด-19 - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564ฯ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2565 - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 2 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  นำเงินภาษีบำรุง อปท. ที่จัดเก็บประจำเดือนเมษายน 2564 - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 - 30 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เลื่อนกำหนดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 27 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ประชาสัมพันธ์โครงการ สายบุญนมไทย-เดนมาร์ค ส่งกำลังใจสู้ภัยโควิด-19 - 23 กรกฎาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ อปท. - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12ฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 พ.ศ.2564และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 6 2564 - 9 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ทำความดีถวายในหลวง - 21 กรกฎาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอส่งหนังสือ คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของ อปท. ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2563 - 20 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนสิงหาคม 2564 - 23 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2564 - 23 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ อปท.ส่งรายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้เข้าใช้งานข้อมูลการประเมินมาตฐานสะอาด ฯ - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบความคืบหน้าเรื่องผลพิจารณาการตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งประกาศการกำหนดพื้นที่เป้าหมายส่งเสริมการปลูกข้าวปี 2564/65 รอบที่ 1 - 20 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งแนวปฏิบัติในการป้องกันคุ้มครองเด็กในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณโควิด-19 - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งรายชื่อวัดที่มีความพร้อมในการฌาปณกิจผู้เสียชีวิตจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สระบุรี - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือกำกับติดตามกิจการการผลิต สะสม แบ่งบรรจุและค้าส่งน้ำแข็ง - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องปลดล็อคอุปสรรสู่บริการภาครัฐยุค New Nomal - 20 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 23 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการ วงเวียน ช่วยชีวิต ประจำปี 2564 - 16 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อปท.ฯ - 23 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กฎกระทวง กำหนดการดำเนินการของราชการส่วนท้องถิ่นเพื่อให้วัยรุ่นได้รับสิทธิ์ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฯ - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การรายงานข้อมูลหนี้สินของ อปท. ภายใต้กฎหมายว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐและระเบียบที่เกี่ยวข้อง - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งแบบรายงานการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับเด็กนักเรียนตามโ๕รงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ของ อปท. - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์นิทรรศกานสืบสร้างสุข - 29 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 23 กรกฎาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 - 27 กรกฎาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ประจำปี 2564 - 23 กรกฎาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นในรูปแบบออนไลน์ฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานกำกับดูแลตลาดในพื้นที่ อปท.ฯ - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการตลาดที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 - 27 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯงบประมาณในการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุพืชฯ - 20 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 - 23 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ฯ - 19 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งพิ้นที่สถานการณ์ที่กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้างวด พิ้นที่ควบคุมสูงสุด พื้นที่ควบคุมฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอร่วมือประชาสัมพันธ์โครงการ ล้านต้น สืบสาน รักษา ต่อยอด 99 สู่ 100 ปี ยุวกาชาดไทย - 19 กรกฎาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - 5 กรกฎาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 7 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 9 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 8 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์สารนายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาศวันรณรงค์ต่อต้านการค้ามนุษย์ ประจำปี2564 - 19 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามงานวิจัยฯ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลางฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งเข้าดำเนินการ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  รายงานผลโครงการถวายความรู้ด้านโภชนาการและสุขภาพที่ดีแด่พระภิกษุ สามเณรในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 20 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 20 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอถอนหลักแระกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท. ปีการศึกษา 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งข้ามูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร้ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1-2564 - 16 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อผู้แทนองค์กรผู้ใช้น้ำฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความต้องการเครื่องกันหนาวสงเคราะห์ราษฎร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 12 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 8 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 - 8 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 25 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 9 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟีงการชี้แจงแนวทางการดำเนินโครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง อ.ส.ค - 10 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำเพ่อทำความสะอาด - 10 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ให้การสนับสนุนกำลังพลในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI)ต.มวกเหล็ก - 12 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ให้การสนับสนุนยุทโธปกรณ์ยานยนต์ในการจัดตั้งศูนย์พักคอย (CI) ต.มวกเหล็ก แห่งใหม่ - 12 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการให้พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 8 พฤศจิกายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตมมติคณะการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจกลุ่มเป้าหมาย - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการตรวจสอบเขตทางสาธารณะประโยชน์ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการตรวจสอบแนวเขตป่าชุมชนตามมติคณะรัฐมนตรีระดับพื้นที่อำเภอ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมือในการเตรียมความพร้อมให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นเพื่อรองรับการบังคับใช้เกณฑ์มาตรฐานอาคารฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุเคราะห์ตรวจสอบเขตทางสาธารณประโยชน์ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การดำเนินการของศูนย์พัฒนาเด็กสังกัด อปท. ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ปนะชาสัมพันธ์สื่อการ์ตูนแอนิเมชั่นสร้งสรรค์เพื่อส่งเสริมความซื่อสัตย์แก่เด็กวัย4-6ปี - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  เชิญชวนจัดนิทรรศการหนังสือ นิทานเรียนรู้ความสูญเสียและปลุกพลังบวกเพื่อเด็กปฐมวัย - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุม - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลและรายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกอบต. - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรม โค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต.(Big Day) ในการเลือกตั้งฯ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุเคราะห์รำน้ำดับเพลิงเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์การรวบรวมและบันทึกข้อมูลการแจกจ่ายเครื่องกันหนาว - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบเสนอราคา - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขออนุญาตใช้ที่ดินปรับปรุงเส้นทางสาธารณะ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งกำหนดฏารโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาครูปฐมวัยในการจัดกิจกรรมตามหลักสูตรการศึกษาฯ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำโครงการบริหารจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินสาธารณประโยชน์ที่มีการบุกรุกเพื่อขจัดความยากจนฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเฝ้าระวังโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนมขั้นสูงสุด - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ปรับปรุงและผ่อนคลายมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์และค่าส่ง - 30 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสารและจ่ายภาษีป้าย - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติของ อปท.ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ของโรงเรียนเป็นอาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (CI)ฯ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการส่งเสริมให้เครือข่ายฯซึ่งสมัครใจ ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติหรือเป็นผู้สังเกตการ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สปอตวิทยุประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาและนายก อบต. - 22 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งกำหนดจัดกิจกรรมโค้งสุดท้ายเลือกตั้ง อบต. (Big Day) - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 16 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเลือกตั้งท้องถิ่นของอาสาสมัคร วีวอทซ์ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การพัฒนาความรู้ของผู้ปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ 2565 - 16 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปณกรณีพิเศษฯ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยผ่านระบบวีดีทัศน์ทางไกล(VCS) - 18 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนเผชิญเหตุไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM25/Pm10 2565 - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การใช้พื้นที่ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำหรับติดตั้งอุปกรณ์ตรวจวัดสภาพอากาศฯ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่และรถกู้ชีพ - 22 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 28 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 15 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้สนับสนุนและเร่งรัดการฉีดวัคซีนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้กับประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมาย - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าอบรมโครงการฝึกอบรมผู้ทำหน้าที่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ฯ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคระาห์ตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเพื่อเป็นข้อมูลการจัดการจัดทำแบบมตรฐานสนับสนุนภารกิจของ อปทฯ - 15 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและรับรองมาตรฐานวัสดุ สำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งคู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเจ้าหน้าที่ฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การสัมครขอรับรางสัลเกียรติคุณ โครงการ เด็กไทย ใส แซ่บ สุข ยุควิถีชีวิตใหม่ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบันทุกบัญชีและปฏิบัติงานจัดทำรายการคพนวณค่าเสื่อมราคาฯ - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานในพื้นที่รับผิดชอบ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การแจ้งข้อมูลการเป็นผู้ทำบัญชีของหน่วยงานชองรัฐ - 12 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางและมาตราการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีลอยกระทง 2564 - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  เชิญเข้าร่วมโ๕รงการฝึกอบรม - 5 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 - 15 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุในช่วงวันลอยกระทง 2564 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 19 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  การขอความเห็นชอบการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าไม้ ตามมตรา 54 ฯ - 18 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนตุลาคม2564 - 19 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การพิจารณาอุทรณ์คำสั่งทางปกครอง - 19 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทยฯ - 22 กรกฎาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอรับทราบแผนปฏิบัติงานฯ งบประมาณฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การดำรงเงินฝากกับธนาคารเพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ อปท. - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การบริหารจัดการแก้ไขปัญหาการถ่ายโอนภารกิจงานก่อสร้างและบำรังรักษาถนนและสะพานฯ - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  การขอออกโฉนดที่ดินเกี่ยวข้องกับหน่วยงานของรัฐ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ E-Publication - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป - 19 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 21 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564ฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รีะลอกที่ 4 - 19 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 13 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 3/2564 - 9 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ - 7 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมือในการดำเนินการตามแนวปฏิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงตั้งครรภ์ในสถานการณ์โควิด19 - 9 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตอบรับการวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจคุณภาพการให้บริการงานบริการต่อประชาชน - 30 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หารือการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินปริมาณเพื่อปรับปรุงตำแหน่งฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวขข้อมูลการเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ของพระสงฆ์ - 1 กรกฎาคม 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แต่งตั้งชุดเคลื่อยนที่เร็วเพื่อคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดในห้วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโร - 9 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมการประกวดภาพถ่ายในกิจกรรม เล่าเรื่องเมืองเขตเศรษฐกิจพิเศษในแบบของคุณ - 7 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  หลักสูตรการฝึกอบรม อปพร.และหลักสูตรการฝึกอบรมทบทวน อปพร. - 12 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท. - 13 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 8 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ร่วมรับฟังการออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ - 6 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 - 13 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรีในการเปิดเรียนรูปแบบ On Site ครั้งที่ 18/2564 - 19 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น คุ้มครองเด็ก - 5 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญส่งข้อเสนอเพื่อขอรับงบประมาณสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยนวัตกรรมการจัดการความรู้ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอลดค่าจัดเก็บขยะ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์อบรมความรู้ประกันภัยฯ - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมือสนับสนุนแนวทางในการกักตัวผู้ที่ได้รับการพักการลงโ?ษและลดวันต้องโทษจำคุกที่ได้รับการปล่อย - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สัญญาการให้ยืมใช้ทรัพย์สินของ อบจ.สระบุรีจะครบกำหนด - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งประกาศฯ - 14 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564ฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการสำรวจความรู้ความเข้าใจของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. 2565 - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ซักซ่อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565ฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติฯ - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดทำแบบสำรวจหน่วยงานภายใต้สังกัดของ อปท. - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ตรวจสอบและยืนยันความถูกต้องของข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ปี 2563 - 16 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งแนวปกิบัติในการดูแลสุขภาพหญิงครรภ์ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ของประเทศไทย ประจำปี 2563 - 15 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการประกวดสื่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ เพื่อนำมาตรฐานการศึกษาของชาติฯ - 15 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 15 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท.ในการป้องกันฯ - 14 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์อาหารและเครื่องดื่ม - 14 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครโครงการนวัตกรรมดิจิทัลเข้าประกวด รางวัลท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2564 - 5 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งรายนามประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล นายเทศมนตรี และคณะผู้บริหารเทศบาลหินกอง - 30 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนอบริการสื่อสารไร้สาย my โครงข่าย 4G - 5 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้แจ้งพยานให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน - 8 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน - 9 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ในการดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัย - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  การก่อสร้างระบบประปาถังแซมเปญกลุ่มบ้านนายสุชาติ พหรมบุตร - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. - 29 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดทำแผนปฏิบีติการด้านทรัพยากรน้ำในระบบ Thai water Plan - 8 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 8 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 5 กรกฎาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การแต่งตั้งประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล และคณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหน้าพระลาน - 29 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีผู้ใช้งานโปรแกรม (Username)และรหัสผ่าน(Password)สำหรับเข้าใช้โปรแกรมสำรวจประชากรสุนัขและแมว - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ปิดสถานที่เสี่ยง การปฏิบัติสำหรับบุคคลที่เดินทางเข้าพื้นที่จังหวัดสระบุรีฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 22 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งกฎกระทรวง ฉบับ 69 (พ.ศ2564) - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอรับการานับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้มุ่งสู่การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนฯ - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อปท. ประจำปี 2563 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการขยายเวลาดำเนินการผ่านระบบ Google form - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณหน้าโณงเรียนบ้านหลังเขา - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าโซล่าเซลหน้าโรงเรียนบ้านหลังเขา - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ/การก่อสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมพร้อมอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าของ อปท. - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุ้คราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ - 2 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  สนับสนุนวัสดุวิทยาศาสตร์ (ผลิตภัณฑ์ป้องกันและกำจัดลูกน้ำยุงชนิดเม็ดจากสารไดฟเบนซูรอน) - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอคัดค้านการทำธุรกรรมและนิติกรรมเกี่ยวที่ดิน ภบ.บ.ท.5 - 7 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  เร่งรัดขอให้ส่งพยานหลักฐานเพิ่มเติม และเข้าพบเพื่อสอบสวนปากคำเพิ่มเติม - 7 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย - 30 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้สูงอายุฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โึรงการสนับสุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 13 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงาน โครงการอสม.ร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2564 - 12 กรกฎาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 30 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  การคัดเลือก อทป.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 - 8 กรกฎาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  พระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่อใบอนุญาต 64 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ส่งแบบรายงานแจกผลิตภัณฑ์นมโครงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม - 12 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตามข้อหารือของสมาขิกสภาผู้แทนราษฎร - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการแจกจ่ายผลิตภัณฑ์นมให้กับเด็กนักเรียนตามโ๕รงการเยียวยาเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมฯ - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐาน (ระบบประเมินออนไลน์)2563 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อขัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 8 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มวกเหล็ก - 9 กรกฎาคม 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับตลาดในพื้นที่ อปท. - 9 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งสถานะการลงทะเบียนรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ชอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธาาณณสุข 2564 - 30 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอตรวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 24 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลตลาดในพื้นที่ของ อปท. - 2 กรกฎาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางปฏิบัติการดำเนินการทางวินัยและการบริหารงานบุคคลของพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 2 กรกฎาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางการรายงานผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. - 23 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชาสัมพันธ์โครงการ Plus 1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต (ปี2) - 1 กรกฎาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี 2563 - 28 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 28 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศสำนักเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการฮัจย์แห่งประเทศไทย - 22 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  อนุญาติฃติดตั้งป้าย ในเขตทางหลวง - 28 มิถุนายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท. - 25 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการและบุคลากรภาครัฐในสังกัดเข้ารับการศึกษาอบรมฯ - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการอาหารกลางวันภาคเรียนที่ 2/2563 - 28 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แบบคำขอต่อใบอนุญาติจัดตั้งตลาด - 30 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 28 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 17 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนเกี่ยวกับการทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นข้าราชการฯ - 24 มิถุนายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งรายชื่อผู้สูงอายุที่ย้ายออกจากพื้นที่เขตพระนคร - 29 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเข้าทประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ฯ - 22 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งสำเนากฎกระทรวง (ฉบับที่69)พ.ศ.2564และสำเนากฏกระทรวง(ฉบับที่70)พ.ศ.2564 - 21 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งคู่มือ รู้ง่าย เข้าใจไว กฎหมายอาคาร - 21 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 25 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 28 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 โครงการศึกษาความเหมาะสมและวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 24 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(กลุ่มฤาษีตาไฟ) - 24 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 29 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 30 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2564 - 25 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - 24 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบเสนอราคา - 29 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 - 28 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การอบรมผู้ใช้งานระบบคลังข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Big Data) เพื่อการบูรณาการพัฒนาจังหวัดสระบุรี - 25 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนการดำเนินการสรรหาตามประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลฯ - 24 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีหารือคุณสมบัติพนักงานจ้าง - 25 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งข้อมูลให้แก่คณะกรรมาธิการ - 25 มิถุนายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2564 - 25 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปี 2564 - 2 มิถุนายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอส่งสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการดำเนินของศูนย์ยุติธรรม - 24 มิถุนายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอเชิญประชุม - 28 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลรายชื่ออาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระบุรี - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ออนไลน์ฯ - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์จัดทำแบบประเมินโครงการ การจัดภูมิทัศน์ป่าไม้อย่างบูรณาการเพื่อพัฒนาแนวเชื่อมต่อป่าฯ - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 25 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 25 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การขอรับใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น - 2 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนเงินค้ำประกันสัญญา - 6 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอถอนเงินค้ำประกินสัญญา - 6 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งสำเนาใบรับฝากเงินและใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าฯ - 24 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งเลื่อนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือจากโควตาปกติฯ - 18 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมฯ - 30 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณ๊ขอความเป็นธรรมประเด็นการขออนุญาตจัดตั้งตลาดนัดสี่แยกต้นแคฯ - 30 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 2 กรกฎาคม 2564 [ กองช่าง]
  ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 29 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเอกสารเผยแพร่ความรู้รู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ 2540 - 18 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งว่าคณะรัฐมนตีได้มีมติเห็นชอบให้วันที่ 26 เมษายน ของทุกปี เป็นวันจัดประชุมและนิทรรศการแห่งชาติฯ - 23 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การประกวดออกแบบตราสัญลักษ์ฯ - 23 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอส่งสำเนาหนังสือ เรื่องขอความร่วมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรมม - 22 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งกฎกระทรวงกรมโยธาธิการและผังเมือง ฉบับที่ 71 (พ.ศ.2564) - 28 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  มาตราการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 24 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 16 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 16 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  งบสนับสนุนของ อบต.ในหมู่บ้านฯ - 22 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 16 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอชื่อบุคคลเพือเข้ารับรางวัลกระแส ชนะวงศ์ ประจำปี 2564 - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 1 กรกฎาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 25 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ข้อหารือแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 - 25 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  โครงการ Thailand Rabies awarda 2021 - 25 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุม - 28 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมจัวพนักงานส่วนตำบล - 23 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอรังวัดตรวจสอบลำรางสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 - 21 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอรังวัดตรวจสอบลำรางสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 - 21 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งแผนการดำเนินงานของ อบจ.สระบุรี - 21 มิถุนายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งข้อมูลพฤติการณ์ความเสี่ยงการทุจริตและร่ำรวยผิดปกติ ครั้งที่ 1/2564 - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2564 - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาธงชาติและการดำเนินการกับธงชาติที่ชำรุดฯ - 21 มิถุนายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีฯ - 22 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.จ.จ.ปทุมธานี ให้โอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด - 16 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมการปะเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์นฃรถกระเช้า - 22 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  แบบสำรวจการดำเนินดารตาม 7 มาตราการเพื่อสถานศึกษาปลอดบุหรี่ - 23 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. - 23 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงาน อบจ.สระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564 - 4 มิถุนายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์สร้างเครือข่ายบุคลากร ฯ - 15 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการจำหน่ายรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู็สูงอายุออกจากระบบสารสนเทศ - 17 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 16 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศใช้ยุทธศรสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขจังหวัดสระบุรี - 15 มิถุนายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ซักซ้อมการปะเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 17 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย การสมัครเป็นผู้ประกันตนมาตรา 40 - 14 มิถุนายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จิดรถ ค่าใช้จ่ายในการใช้เครื่องมือบังคับไม่ให้เคลื่อนย้ายรถ - 17 มิถุนายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2564 - 19 มิถุนายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาการรับสมัครสามชิกเครือข่ายระดับโลกด้านเมืองแห่งการเรียนรู้ - 15 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองคุณสมบัติบุคคลประกอบการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2564 - 16 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับฟังรายการทางวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ฯ - 15 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานประจำปี 2563 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 15 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การพิจารณาผ่อนคลายการห้ามดำเนินการเฉพาะกรณี ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 ฯ - 21 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง - 18 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฑหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารฯ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอทราบความคืบหน้า กรณีขอรับข้อมูลข่าวสารราชการ - 21 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันรายชุมชนของ อปท. - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเน้นย้ำการดำเนินมาตราการเพื่อป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การจัดเวทีส่งเสริมภาคประชาสัมพันธ์สังคมขับเคลื่อนวาระเป้าหมายการพัฒนาฯ - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รูปแบบและการจำแนกประเภทรารับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีของ อปท. - 22 มิถุนายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  แนวทางปฏิบัติในการประเมินผลการปฏบัติงานของข้าราชการพรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 21 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. - 21 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 22 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงสื่อสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพในการลดโรคอ้วนในเด็กวัยเรียนฯ - 22 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งผู้ทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญสั่งซื้อหน้งสือคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ราชการสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 25 พฤษภาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงานบุคคลหรือองค์กรเข้าชิงรางวัลฯ - 16 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 - 21 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณ๊ - 21 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือประขาสัมพันธ์ประกาศจุฬาราชมนตรี เรื่องมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - 11 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งประชาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดตากให้ผู้ประกอบการที่มีแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา - 14 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมือในการดำเนินงานเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการสำมะโนธุรกิจและอุตสาหกรรม พ.ศ.2564 - 16 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 - 15 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุชั้นเบื้องบน จำนวน 18 ชั่วโมง ในรูปแบบออนไลน์ - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานการประเมินตนเอง(ASR)ตามมาตรฐานสถาพันพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติของสถานศึกษาฯ - 17 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บประจำเดือน ก.พ.-มี.ค.2564 - 16 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์งานสัมมนาและเผยแพร่แนวคิด เมืองคาร์บอนต่ำ สุขอาศัยอย่างยั่งยื่น(รูปแบบออนไลน์) - 17 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือกผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นกรรมการสุขภาพ - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับข้อมูลข่าวสารราชการ - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมือดำเนินมาตรการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลาย ปี 2564 - 17 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  หลักการจัดส่งนมโณงเรียน และแนวทางการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนประจำปีการศึกษา2564 - 16 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดหาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19เพื่อให้บริการประชาชนของ อปท. - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  คำแนะนำเกี่ยวกับการจัดการหน้ากากอนามัยที่ใช้แล้วในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 16 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถาบันพัฒนาเด็กปฐมแห่งชาติ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการใช้จ่ายงบประมาณของ อปท. กรณีเกิดโรคระบาดสัตว์ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณในการบริหารจัดการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์ - 14 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมือประชาสัมพันธ์สนับสนุนกำกับดูแลให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฯ - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม ซื้อลิ้นจี่เกษตรกรไทย ปันน้ำใจ 2 ต่อ - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์ ระบบ เพื่อนครอบครัว :Family Line - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามข้อหารือของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์โ๕รงการ Pre-Order ผลไม้ตามฤดูกาลผ่านช่องทาง E-Commerce - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิ.ย.63 - 10 มิถุนายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2564 - 10 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การประชาสัมพัธ์ข้อมูลข่าวสารของคณะกรรมการกำหนดแผนบริหารจัดการระบบการเชื่อมโยงกล้องวงจรปิด CCTV - 4 มิถุนายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ขอแจ้งงดจัดงาน เทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2564 - 7 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - 1 มิถุนายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอจัดส่งสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ และประเมินความพึงพอใจต่อสื่อที่สนับสนุน - 8 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 17 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบูรณาการโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุธศาสตร์ชาติ - 1 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจโครงการที่ต้องการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม 2565 - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมือใช้ประโยชน์ระบบสารสานเทศเพื่อการคุ้มครองเด็กฯ - 17 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลรับรองแบบแปลน - 16 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงว่าด้วยการควบคุมเครื่องเล่น (ฉบับที่2)พ.ศ.2564 - 16 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง ขยายถนน และไฟฟ้าแสงสว่าง - 15 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  รายงานตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ค่าธรรมเนียมการเก็บและขนมูลฝอยของอปท.62 - 15 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 15 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยของเด็กปฐมวัยใน ศพด.และโรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยฯ - 17 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดส่งสื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยและคู่มือการใช้สื่อ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 16 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ร่างแผนปฏิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษ พ.ศ.2565/2570 - 15 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 - 18 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  เผยแพร่ประชาสัมพัธ์รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระุบรี - 9 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 7 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการเปิดใช้งานเว็บเพจคลังเครื่องมือป้องกันการทุจริต - 2 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 9 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ประมาณราคาสิ่งก่อสร้าง - 15 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  การสำรวจข้อมูลคลองส่งน้ำ(คลองไส้ไก่)ทุกพื้นที่ทั่วประเทศ - 16 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  รายชื่อประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564 - 15 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 15 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งผลคำวินิจฉัย - 11 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระบุรีฯ - 31 พฤษภาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมือในการประชาสัมพันธ์ สนับสนุน และกำกับดูแลร้านอาหารหรือเครื่องดื่มอย่างเคร่งครัดฯ - 8 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การประชาสัมพันธ์รณรงค์จัดทำบัตรประจำตัวประชาชนแบบอเนกประสงค์ (Smart Card) - 8 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง19/2564 และครั้งที่ 20/2564 - 7 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือ แนวทางการยกระดับธรรมาภิบาลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 29 เมษายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุ้คราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้างฯ - 4 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก - 9 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน - 10 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านแก่งหลุ - 4 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 9 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 9 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 9 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 9 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 8 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 9 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินในการแก้ไขปรับปรุงประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับ253 - 21 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจข้อมูลความต้องการของชุมชน - 31 พฤษภาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การรับฟังความคิดเห็นประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายของพระราชบัญญัติสำรวจการกักตุนโภคภณฑ์ 2497 - 2 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 25 พฤษภาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 8 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 31 พฤษภาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 1 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ยุทธการพิชิตภัยยาเสพติด ด้วยแนวคิดชีวิตวิถีใหม่ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิ.ย.ประจำปี 2564 - 4 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกจัดทำ ปรับปรุงแผน และฝึกทดสอบแผน กิจกรรมการวางแผนอำนวยการด้านการพิทักษ์และฟื้นฟูฯ - 1 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยสมเด็จพระราชกุศลบำรุงสภากาชาดไทย - 21 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมสนับสนุนและประชาสัมพันธ์แคมเปญ พลังใจ 99 บาท ก้าวผ่านวิกฤต COVID-19) - 7 มิถุนายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการปรับโครงสร้างส่วนราชการและอำนาจหน้าที่ของ อปท (เพิ่มเติม) - 8 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร(ฉบับที่2)64 - 8 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2564 - 2 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสนับสนุนการดำเนินการของชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ อปท. - 31 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน)ประจำปี 2564 - 7 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งรายชท่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2564 - 2 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2564 - 2 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดวันสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น - 8 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เรียนเชิญเป็นประธานในการจัดประชาคมของโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง สัญญาที่3-2 - 8 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ฯ - 31 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่แหล่งท่องเที่ยวบริเวณอ่างเก็บน้ำมวกเหล็ก - 7 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การมอบหมายภารกิจสนับสนุนการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโณนา2019 - 2 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่3)2564 - 8 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ตรวจสอบ/ปรับปรุงข้อมูลทางหลวงท้องถิ่นเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณประจำปี 2566 - 20 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  ติดตามความคืบหน้า กรณีร้องทุกข์จากศูนย์ดำรงธรรม อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี - 8 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 10 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 10 มิถุนายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน - 28 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อย - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอถอนเรื่องร้องเรียน และ ขอยุติเรื่องร้องเรียนดังกล่าว - 9 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้พ้นโทษ - 25 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานข้อมูลและตรวจสอบสถานะผู้สูงอายุกรณีย้ายที่อยู่ - 2 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งรายงานการศึกษาโครงการวางและจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรีได้ดำเนินการเสร็จแล้วฯ - 6 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 2 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 2 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ติดตามผลการปิดประกาศ 30 วัน แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมหจังหวัดสระบุรีฯ - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  ใบเสนอราคา - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  การรณรงค์รับสมัครอาสาสมัครเพื่อร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่บริการฉีดวัคซีนให้แก้ประชาชน - 7 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือกลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่ งานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2564 - 8 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  มาตราการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ในโรงงานอุตสาหกรรมฯ - 1 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดจัดวันออมแห่งชาติฯ - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่)2564 - 2 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปีการผลิต 2564 - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 4 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอรุเคราะห์ข้อมูลปริมาณและการจัดการขยะมูลฝอย - 12 มีนาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  อนุญาตให้ทำทางเชื่อมเข้า-ออก ตลาดนัดในเขตทาหลวง - 28 พฤษภาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมเก็บขยะ - 7 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการฯ - 8 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอหารือการใช้ประโยชน์ในที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง - 2 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 มิถุนายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 31 พฤษภาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.64 - 1 มิถุนายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปถอดบทเรียนผลการดำเนินงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกานต์ 2564 - 28 พฤษภาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564 ฯ - 9 มิถุนายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564ฯ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินงานและบริหารงบประมาณการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาฯ - 10 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการปฏิบัติ กรณีการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 งบกลางฯ - 31 มิถุนายน 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2563 - 21 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 31 พฤษภาคม 2564 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษ ลดโทษปล่อยตัว 2564 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล2565ฯ - 4 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเพื่อการเปิดศูนย์แยกกักตัวในชุมชนหรือศูนย์พักคอย - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสนับสนุนเครื่องอุปโภค บริโภค (ถุงยังชีพ) เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนฯ - 4 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ในถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  หารือแนวทางการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันนักเรียน ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้านฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครู2565 - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำรายงานสถานการณ์การกีฬาของชาติ พ.ศ.2563 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าสารของราชการ พ.ศ.2540 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  รายงานผลเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบ6 - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การเปิดสถานศึกษา(โรงเรียน/วิทยาลัย/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการบันทึกบัญชีและปฏิบัติงานฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเป็นคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 5 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 13 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศชุดมาตรฐานการทดสอบวัสดุสังเคราะห์ทางปฐพี(มยผ.1281-63ถึงมยผ.1288-63)กรมโยธาธิการผังเมืองฯ - 4 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  หารือแนวปฏิบัติการจัดทำเอกสารประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย การใช้จ่ายงบประมาณค่าจ้างออกแบบฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดการขยะมูลฝอยในภาวะอุทกภัย - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การข่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 เพิ่มเติม - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าจากสถานการณ์การแพร่เชื้อของโควิด-19 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปรับปรุงข้อมูลเลขที่บัญชีใหม่ของผู้มีสิทธิรับเงินเบี่ยยังชีพที่รับเงินผ่านบัญชีธนาคารธนชาต จำกัด - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจกจ่ายเครื่องกันหนาว กรณีอากาศหนาวจัดผิดปกติ - 29 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 28 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 2565 - 8 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 9 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 8 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 8 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565 - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณภาพสถาบันพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D ฯ - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานเด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลกและการเรียนอนไลน์หลักสูตรผู้อำนวยการเล่นฯ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  เร่งรัดให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 9 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 พฤศจิกายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์รายชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นภาษาอังกฤษ - 10 พฤศจิกายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 11 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดภาพเครื่องหมายราชการของจังหวัดสระบุรี(แทนฉบับเดิม) - 5 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (ครั้งที่2) - 8 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับเงินเพิ่มสำหรับพนักงานจ้างผู้ปฏิบัติงานที่มีลักษณะเป็นการเสี่ยงฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของ อปท. - 10 พฤศจิกายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขออนุเคราะห์ติดตั้งไฟแสงสว่างในงานลอยกระทงในบริเวณวัดบ้านหมาก หมู่ที่ 1 - 12 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 11 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ - 10 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 2 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุเคราะห์ของขวัญ สำหรับร่วมจัดงานปีใหม่ประจำปี 2565 ของลูกค้า - 20 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 4 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 25 ตุลาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งการติดสิทธิผู้มีสิทธิได้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เร่งรัดการดำเนินการและรายงานผลการดำเนินผลการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 26 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2564 - 29 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  รายงานการใช้จ่ายโครงการฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 20 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมือปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาขฃชิกสภาและนายก อบต.(ส.ถ./ผ.ถ./1/5) - 29 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แผนดำเนินการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 ระหว่าง พ.ย.-ธ.ค.54 - 28 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอโต้แย้งการตรวจสอบตลาดนัดฯ - 12 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แผนป้องกันฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การใช้สินเชื่อเพื่อพัฒนาเมืองฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการศึกษาฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานเหตุการกระทำความผิดตามมาตรา 92 แห่งพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาหรือผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 2 พฤศจิกายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์ เชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 ฯ - 27 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 26 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งที่อยู้ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่ยงาน - 19 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  การคืนหลักประกินการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งผลสรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศปก.ศบค.) - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนอสื่อสารการเรียนการสอน - 4 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงสนของ อปท. - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแนวทางป้องกันเชื้อโควิด19สำหรับเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครปศุสัตว์ - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมพัฒนาศักยภาพผู้เชี่ยวชาญด้านการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 23 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การได้มาซึ่งกรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรรมการลุ่มน้ำผู้แทนองค์กรผูู้ใช้น้ำฯ - 30 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การเตรียมพร้อมสำหรับสำรองน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง ปี 2564 - 18 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในการติดตาม ตรวจเยี่ยมพื้นที่ประสบอุทกภัยจังหวัดชัยภูมิ - 26 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมของการบริหารฯ - 27 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด - 20 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านมรัพยากรน้ำ พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan) - 18 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 25 ตุลาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  การติดตั้งป้ายหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสถาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ปรับปรุงและผ่อนคลายมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - 26 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 27 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให่ตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 - 28 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงาน กิจกรรมสาธารณะ การส่งเสริมกัฬาฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์กฎหมายระดับอนุบัญญัติและแนวทางการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายอื่นฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานการดำเนินการของอปท.ในการบริหารจัดการขยะติดเชื้อในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท.ตามโครงการบูรณารากฐานข้อมูลฯ - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 5 พฤศจิกายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดงานการจัดกิจกรรม - 21 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแบบประเมินผลการปฏิบัติงานภาคปฏิบัติ ความก้าวหน้าในสายงานฯ - 15 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการทางวินัยตามมติของคณะกรรมการ ป.ป.ช.แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ้น - 2 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประฃาชน ครั้งที่ 1 ต่อโครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนฯ - 27 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกรมธุรกิจพลังงาน เรื่องการถ่ายโอนภารกิจงานควบคุมน่ำมันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและฯ - 2 พฤศจิกายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์การป้องกันความพิการการประกวดคลิปวิดิโอฯ - 14 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หมายศาล - 25 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  แจ้งที่อยู้ไปรษณ๊ย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลเมืองแก่งคอย - 22 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอตรวจด฿ข้อมูลข่าวสารราชการ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 30 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อบจ. - 27 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การกำหนดที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กมรอนิกส์กลางของส่วนราชการให้สอดคล้องกับภาคผนวก 7 ฯ - 25 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และก.อบต.ครั้งที่9/2564 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2564 - 26 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 20 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ภารกิจการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 26 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอสอบถามกรณีเกี่ยวกับจัดงานประจำปี งานรื่นเริง และงานสังสรรค์ต่างๆ - 25 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2566 - 20 ตุลาคม 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับผู้มีส่วนได้เสียที่จะมีสิทธิยื่นคำร้องฯ - 27 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 29 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทางการแพทย์และสาธารณสุข พ.ศ.2563-2565 - 26 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตตามและตรวจสอบผลการปรับปรุงแก้ไขตลาดสีทองคำ - 27 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวงการดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อร่วมกันระหว่างราชการส่วนท้องถิ่นกับข้าราชการฯ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  กำหนดแบบประกาศงานรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำปีงบประมาณของ อปท. - 28 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 29 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 1 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์จัดเตรียมสถานที่สำหรับพิธีพระราชทานอาหารสัตว์ - 2 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  รายละเอียดการเบิกจ่ายค่าอาหารผู้ป่วยโควิด-19ศูนย์พักคอยตำบลลำสมพุง - 26 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 25 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 20 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดประกาศเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเพื่อเตรียมการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้าฯ - 15 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ประชาสัมพันธ์การสัมครเข้ารับการศึกษาฯ - 19 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์สัมภาษณ์เพื่อขอข้อมูลประกอบกิจกรรมในชั้นเรียน - 5 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมประชุมเพื่อพิจารณาเปิดเรียน On site - 19 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 20 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดส่งรายชื่อและรายงานการประเมินนเอง (SAR)ของ ศพด. เพื่อรับประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปี 2565 - 28 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวปฏิบัติในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 20 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งหนังสือเชิญร่วมทำบุญพิธีถวายผ้ากระฐินพระราชทานกรมบัญชีกลาง - 30 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อปท.ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้ามงวด - 25 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสผ่านระบบ CFS - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีและเงินอุดหนุนทั่วไปให้แก่ อปท. - 20 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542ฯ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือจัดส่งข้อมูลรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.ในช่วงสถานกานณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ฯ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว 2564 - 25 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฯ - 20 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ร่วมรับฟังการออกอากาศรายการวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติฯ - 7 ตุลาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพเอเปคไทยในปี พ.ศ.2564 ตามบทบาทและภารกิจของกรมการปกครองฯ - 12 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำเดือน พ.ย.-ธ.ค.2564 หลักสูตร Online - 12 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการในสถานการณ์ของโรคโควิด-19 - 15 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อุทกภัย - 13 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ - 12 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาหนังสือสำนักการสอบสวนและนิติการ เรื่องการออกใบอนุญาตจัดให้มีการเรี่ยไรและทำการเรี่ยไรฯ - 16 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ สื่อเรียนรู้การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะสำหรับหน่วยงานของรัฐ - 14 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งความก้าวหน้าการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านมรัพยากรน้ำ พ.ศ.2566-2570 ผ่านระบบ Thai Water Plan) - 18 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กำชับกวดขันการจุดและปล่อยบั้งไฟ พลุ ตะไล โคมลอย โคมไฟ โคมควัน หรือวัตถุอื่นใดที่คล้ยคลึงกันฯ - 4 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 25 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลผู้ค้า ผู้ขายในตลาดที่ประสงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 - 20 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ให้หน่วยงานของท่านทำหนังสือถึงผู้จัดการประปาส่วนภูมิภาค สาขามวกเหล็ก - 10 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอคืนเงินค้ำประกันสัญญา - 19 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  พิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโ๕รงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย - 18 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งแผนงานโ๕รงการ ภายใต้โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัย 2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง งานป้องกัน]
  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สอบถามราคา - 14 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งมอบงานโครงการซ่อมแซมกล้องวงจรปิด CCTV บริเวณจุดเสี่ยงในพื้นที่ตำบลมวกเหล็ก - 18 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับตามกฎหมาย พ.ศ.2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ - 30 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขั้นตอนและกระบวนการแก้ไขผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 - 8 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดอาคารที่ต้องทำประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย พ.ศ.2564 - 22 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานที่มีคุณสมบัติด้านคุณวุฒิการศึกษาฯ - 11 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์การเปิดโณงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดฯ(ฉบับที่32) - 15 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แจ้งรายชื่อผู้ติดเชื้อโควิด-19 - 14 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 15 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์ - 7 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 15 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  มาตราการดำเนินการเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.ในช่วงสถานกานณ์การแพรืระบาดของโรคโควิด19 - 29 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 3 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์สถานศึกษาประเมินตนเองในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาด - 29 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสาธารณะฯ - 21 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  คู่มือการปฏิบัติงานเมื่อเกิดอุบัติภัยของกิจการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติงานและถอดประเด็นปัญหากรณีศึกษาข้อทุกท้วงด้านงบประมาณฯ - 7 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบื้อผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ฯ - 14 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน - 28 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การนำแนวทางการจัดการทำข้อตกลงคุณธรรม(integrity Pact)ตามโครงการความร่วมมือป้องกันในการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การถอดบทเรียนการใช้ฟ้าทะลายโจรกับผู้ติดเชื้อโควิด-19ในเรือนจำกลางเชียงใหม่ และข้อเสนอแนะฯ - 29 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ การประกวดคลิปวิดิโอ(Viral Clip Video)และคำขวัญ(Slogan)การรณรงค์ฯ - 20 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ Line Official Club - 20 ตุลาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 30 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แก้ไขคำผิด และเพิ่มเติมข้อความรูปแบบและการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่าย งบประมาณรายจ่ายประจำปีอปท. - 15 ตุลาคม 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  กำชับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 29 กันยายน 2564 [ แจ้งทุกกอง]
  ประกาศรับสมัครสรรหาพนักงานจ้างส่วนตำบลให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร - 12 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสำรวจข้อมูลความพร้อมและความประสงค์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดฯ - 12 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเข้าพบเพื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการศึกษาความเป็นไปได้โ๕รงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผงฯ - 14 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ หลักเกณฑ์และวิธีการคัดแยกองค์ประกอบมูลฝอย ณ สถานที่กำจัดมูลฝอย 2564 - 18 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าอบรมตามโครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุชชุมชนแบบออนไลน์ประจำปี2564 - 19 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 18 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2564 - 18 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  เร่งรัดการดำเนินโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 18 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งสำเนาหนังสือตอบข้อหารือหรือการทำไม้ในที่ดินกรรมสิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายที่ดินฯ - 14 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอรายชื่อ เพื่อรับพิจารณาคัดเลือกเข้ารับประทานรัลฯ - 12 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์ การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 - 14 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่ีอง มาตราการควบคุมการขนมูลฝอยที่เป็นพิษฯ - 11 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการออกคำสั่งและการบังคับใช้กฎหมาย กรณ๊ การออกคำสั่งห้ามผู้ใดกระทำการซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะไม่ถ - 28 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัย (อุทกภัย) และประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกดฉิน - 11 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  หลักเกณฑ์หรือแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณในการเลือกตั้งของ อทป. - 12 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการและเตรียมการก่อนการรับฟังความคิดเห็นโครงการโรงไฟฟ้ - 11 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตใช้ถนนเพื่อใช้ในการสัญจร สำหรับโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทย-จีนฯ - 15 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นเพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิ - 15 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งสัญญาจ้าง - 14 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 15 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่องกำหนดประเภทหรือขนาดของกิจการและหลักเกณฑ์ฯ - 19 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การบันทึกข้อมูลการบริหารจัดการขยะฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอครวจดูข้อมูลข่าวสารราชการ - 15 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ.2542 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ขอให้ส่งเจ้าหน้าที่รังวัดมาตรวจสอบฯ - 11 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  ขอข้อมูลเกี่ยวกับการบุกรุกที่ดินของรัฐ - 12 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การแก้ไขปัญหาการจัดการมูลฝอยติดเชื้อในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564 - 11 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล กรณีไม่มีนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 11 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณกรรมการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 8 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรายชื่อประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 30 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 12 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งให้ผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทราบว่ามีหน้าที่ต้องยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินกรณีพ้นจากตำแหน่ง - 5 ตุลาคม 2564 [ ปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ขั้นตอนและแนวทางจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2565 - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติของ อปท.ในการกำจัด จัดเก็บและการแปรรูปผักตบชวาเป็นสารบำรุงดิน - 12 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจและขอรับสนับสนุนงบประมาณในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ซ่อมแซมถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. - 14 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไปฯ - 14 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 14 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การกำหนดผลงานที่เป็นที่ประจักษ์ระดับประเทศขึ้นไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่ง ครูผู้ช่วยฯ - 11 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งคู่มือการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2 พ.ศ.2564) - 21 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  แนวทางการเบิกจ่ายค่าชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARA-CoV-2 - 11 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนักบ้า - 11 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเลื่อนกำหนดการประชุม - 7 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งจัดส่งหนังสือ คู่มือระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563-2564 - 1 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานขอมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 6 ตุลาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอส่งข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 - 6 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำชาติ พ.ศ.2564 - 30 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอส่งประกาศ - 6 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การเฝ้าระวังและติดตสมสถานการณ์พายุดีเปรสชันฯ - 6 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 30 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 30 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของ อบจ. - 27 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเทียบตำแหน่งและอันดับเงินเดือน สำหรับการโอนย้ายข้าราชการฯ - 5 ตุลาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคา ค่าจ้างผลิตสปอตประชาสัมพันธ์รณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกอบต.และนายกอบต./2564 - 8 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การพ้นจากตำแหน่งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 8 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แบบพิมพ์และเอกสารที่ใช้ในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 8 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 5 ตุลาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 29 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 12 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารฯ - 8 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ให้ บริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน) หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว - 30 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอส่งผลสรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศปก.ศบค.) - 6 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งผลสรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศปก.ศบค.) - 6 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งผลการประชุม ศูนย์บูรณาการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล - 6 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ปรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 - 6 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินการจัดเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น กรณีแทนตำแหน่งว่างฯ - 1 ตุลาคม 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การขออนุญาตให้ใช้อาคารสถานที่เพื่อเป็นศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community lsolation:CI) ต.มวกเหล็ก - 7 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพทธศักราช 2564 - 29 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 7 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอให้ช่วยแก้ไขปัญหาน้ำท่วม - 7 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ส่งคืนเงินค่าลงทะเบียน - 5 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขออนุญาตเข้าพื้นที่เพื่อปฏิบัติงาน - 6 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแก้ไขปัญหาขยะติดเชื้อขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระยะเร่งด่วน - 5 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข - 4 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO ระบบใหม่) - 4 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  ขอเสนอโครงการออกแบบและพัฒนาโปรแกรมจัดเก็บค่าน้ำและค่าขยะ - 5 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 1 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปีฯ - 22 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานข้อมูลการดำเนินงานศูนย์เยาวชน ตามแนวทางสร้างภูมิคุ้มกันและป้องกันยาเสพติดในเยาวชนนอกสถานศึกษา - 11 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โ๕รงการสร้างหลักประกินด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ65 - 8 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แบบสำรวจความต้องการในการจัดการฝึกอบรมนักขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพฯ - 8 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 8 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเลขที่เแกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนี่ยมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนสิงหาคม 2564 - 4 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 5 - 4 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตามพระราชฟฤษฎีการการกำหนดให้ผู้รับใบอนุญาตขำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุใบอนุญาตฯ - 5 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ยกเลิกแบบมาตรฐานถนนผิวจราจรดินซีเมนต์ - 5 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ - 4 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ - 28 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงิน้บี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 64 - 4 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 4 ตุลาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 27 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพ2564 - 4 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 1 ตุลาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 1 ตุลาคม 2564 [ กองคลัง]
  การบันทึและปรับปรุงข้อมูลประปาหมู่บ้านในระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(INFOระบบใหม่) - 30 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.ค.-ส.ค.2564 - 30 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ อปท. - 30 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปีของ อปท. - 30 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนตุลาคม 2564 - 28 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏบัติเกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งพนักงานจ้างในสถานศึกษา(โรงเรียน/ศพ.)สังกัดอปท. - 30 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อย - 30 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ของส่งมอบรายงานผลการวิจัยความพึงพอใจคุณภาพการให้บริหารต่อประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 27 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 30 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากระฐินพระราชทานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และการทอดกระฐินสามัคคีฯ - 28 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงาน โครงการรถไฟความเร็วสูงไทย-จีน โดยการตอบแบบสอบถาม - 30 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  รายงานการดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสโคโรนา2019 องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 30 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 30 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารสำนักงาน อบต.มวกเหล็ก (อาคาร ชั้น 3) - 29 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังที่ชำรุดเสียหายซึ่งได้รับผลกระทบจากพายุโซนร้อนเตี้ยนหมู่ - 29 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 28 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรม - 28 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข้อกำหนดออกตามในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 - 28 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเปิดรับข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น - 28 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2564 - 28 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนการจัดการเลือกตั้งสมชิกองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 28 กันยายน 2564 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  กำหนดการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (VCS) - 28 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข งานป้องกัน]
  ส่งมอบงาน - 15 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งให้ อบต.มารับเงิน - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  การแก้ไขเพิ่มเติมการลดอัตราเงินฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง กองการศึกษา]
  ขอแจ้งสิ่งที่เปล๊ี่ยนแปลงในโปรแกรมฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกล (VCS) - 28 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ปรับปรุงรายการโอนเงินคืนค่าประกันสังคม - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งวารสารประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลพุกร่าง - 15 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลฯ - 13 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้รถเข้าสู่ระบบประกันภัยภาคบังคับ (พ.ร.บ.)100 - 17 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การตรวจสอบและประมวลผล การบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมชิกสภาท้องถิ่นในระบบฯ - 21 กันยายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ใบเสนอราคา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 28 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานะของผู้สูงอายุ - 28 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 - 27 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 27 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 23 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมารรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบกลางรายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นฯ - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง - 23 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย (ศพด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2564 - 23 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 27 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 27 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางโดยปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (บริเวณหน้าบ้านนายอำเภอ)ม.3 - 18 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้าเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตโดยปูแอตฟัลท์ติกคอนกรีต (ซอยข้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน)ม.2 - 18 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (กลุ่มหน้าวัดหลังเขา) - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน โดยติดตั้งหอถังแชมเปญ หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยโรงฟักไก่) หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิมจากสายอนามัยหินลับไปหมู่ที่5) - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางพรรณา) หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนายประยูร ป้องจิต) หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยซับตาเพ็ง) หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา - 22 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซ่อมคอสะพานเส้นหมู่ที่4) หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายโสภณ) หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณใต้อ่าง) หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(ซอยเอเจฟาร์) หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยค่ายนิยมไพร) หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายตุ๋ย) หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยเฟอร์นิเจอร์) หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล (กลุ่มเขาน้อย บริเวณบ้านนางสุทิพย์) หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยลงท่าน้ำ) หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ต่อจากถนนเดิม) หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากบ้านนายจำปี หอมบุตร ไปถึงบ้านนายเปล่ว) ม.5 - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านป้านวล) หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง (กลุ่มหลังวัดณานสังวร) - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโ๕รงการซ่อมแซมฝสยน้ำล้น หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา (บริเวณกลุ่มผาแดง) - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก 5 สายทาง ในเขตตำบลมวกเหล็ก - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการเจาะบ่อบาดาล(บริเวณบ้านป้าทองรักษ์) หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ - 23 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ถอนรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยผู้สูงอายุของสำนักงานเขตลาดกระบัง ปีงบประมา 2565 - 20 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้หลักสูตรศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยและโรงเรียนอนุบาล New normal ระดับ3 - 1 ตุลาคม 2564 [ กองการศึกษา]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำ - 1 ตุลาคม 2564 [ กองช่าง]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 6 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือควบคุม กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการตลาดในการปฏิบัติตามาตรการป้องกันการพร่ระบาดของโควิด 19 - 30 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ - 21 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมของสถาบันการเรียนรู้การสร้างเสริมคุณภาพ - 27 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 - 30 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ขอรับใบอนุญาตให้มีเลื่อยโซ่ยนต์ - 10 สิงหาคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งปรับปรุงระบบรายงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาและวัชพืช - 30 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การเตรียมความพร้อมในการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งสมาชิกสภาและนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 29 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินการตามโครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง - 30 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 - 27 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอ เรื่อง สาระน่ารู้กับโรคสมองติดยา ฯ - 27 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2564 - 22 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2564 - 22 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งผลสรุปการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 (ศปก.ศบค.) - 23 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอาสายุวกาชาดดีเด่นฯ - 20 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งยุติการทำงานบริการทางสังคมแทนค่าปรับ - 20 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ใบคำร้อง - 22 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 23 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการติดตามผลการกระจายอำนสจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด กองช่าง]
  ใบคำร้อง - 20 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าพนักงานป้องกันฯ - 16 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  มอบหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี พ.ศ.2563 - 2 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ - 16 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรี - 20 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอขอบคุณ - 20 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 20 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยจังหวัดสระบุรี ปี 2564 และผลกระทบโซนร้อนโกนเซิน(CONSON) - 14 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งคำสั่งแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน - 21 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 14 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญรวมบำเพ็ญกุศลถวายผ้ากฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี พ.ศ.2564 - 20 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี (พ.ศ.2565-2569)ของสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสระบุรี - 20 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 กันยายน 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของ อปท. - 16 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกอาสายุวกาชาดดีเด่น โล่พระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - 31 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งตัวอย่างโครงการเฝ้าระวังโควิด 19 ในชุมชน ด้วยชุดตรวจ Antigen Kit (ATK) - 2 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2564 - 14 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งจำนวนประชากร และวงเงินจัดสรรสำหรับกองทุนหลักประกินสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ 2565 (ฉบับแก้ไข - 22 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดทำแผนงาน/โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (กปท.)ปีงบประมาณ 2565 - 22 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การดำเนินการตามมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ - 9 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 21 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความเห็นชอบพื้นที่คำขออนุญาตจัดตั้งสถานที่ทิ้งหรือเก็บมูลดินทรายนอกเขตประทานบัตรคำขอ1/2564 - 13 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 27 สิงหาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตามผู้พ้นโทษ - 1 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อ งานครอบครัวอุปถัมภ์ - 16 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกอน ในโคเนื้อ - 15 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีความรู้ และเข้าใจการป้องกันโรคโควิด - 14 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ ห้ามนำและใช้ครีมกันแดดที่มีส่วนประกอบของสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อประการัง - 14 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินสามัคคี ประจำปี 2564 - 16 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 4 (MU Safe School Virtual Workshop4) - 14 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (LPA)ประจำปีงบประมาณ 2564 - 14 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา เรื่อง การขับเคลื่อนการถ่ายโอน รพ.สต.ไปสู่ อปท. - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบสถานะผู้พิการ - 10 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การติดตามเร่งรัดการแก้ไขปัญหาผักตบชวาฯ - 4 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การเตรียมการป้องกันฯ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเข้าดำเนินงาน - 5 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 20 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  กายช่วยเหลือเยียวยาคนพิการทางการมองเห็นที่ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 17 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบลฯ - 14 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล เรื่องมาตราฐานทั่วไปฯ - 9 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้านฯ - 17 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความอนุเคราะห์จัดส่งแบบสอบถามการถ่ายโอนภารกิจด้านแหล่งน้ำขนดเล็กให้แก่ อปท - 9 กันยายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 8 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์พายุหมุนเขตร้อนฯ - 10 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 6 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ขอรับการสนับสนุนห้องประชุม องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม - 9 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานผลสัมฤทธิ์ของโครงการด้านแหล่งน้ำตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 20 ปี - 21 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ประชาพิจารณ์ร่างกฎกระทรวงป่าสงวนแห่งชาติ ภายหลังการปรับปรุงที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการฯ - 3 กันยายน 2564 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 8 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อยนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ อบต. (เพิ่มเติม) พ.ศ.2564 - 8 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนสถานพยาบาลสัตว์ เข้าร่วมกิจกรรมตรวจสุขภาพเบื้องต้นฯ - 17 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 13 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 - 17 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ แนวทางปฏบัติเพื่อขับเคลื่อนการจัดการพื้นที่สีเขียวอย่างยั่งยืนฯ - 14 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขออนุญาตแผ้วถางป่าตามมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2584 - 21 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2564-65 - 21 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 16 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (LPA) ประจำปี 2564 - 8 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอหารือเกี่ยวกับภารกิจถ่ายโอนตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนสจให้แก่ ปอท. พ.ศ.2542 - 15 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น - 25 สิงหาคม 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอคืนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพชีวิตคนพิการและดูแลคนพิการ ประจำปี 2564 - 30 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ใบคำร้อง - 14 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 14 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 14 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 13 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์ - 31 สิงหาคม 2564 [ กองคลัง]
  ส่งมอบพัสดุ / แจ้งหนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  กำหนดหน่วยบริการในพื้นที่ ทำหน้าที่รับแบบคำขอความช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมตามภารกิจกระทรวงฯ - 9 กันยายน 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สำรวจข้อมูลจำนวนบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ที่ได้รับการฉีดวัคซีนและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนฯ - 13 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  ส่งมอบพัสดุ / แจ้งหนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย - 3 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 7 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง - 2 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การรับฟังวิทยุทางสถานีวิทยุพิทักษ์สันติราษฎร์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ(สวพ.91) ความถี่ FM91MHz - 1 กันยายน 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  ส่งมอบพัสดุ/แจ้งหนี้ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบข้อมูลผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและผู้ที่ได้รับการทาบทามเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อปท. - 3 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ยังไม่เลือกสิทธิการรักษาพยาบาล - 23 สิงหาคม 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 31 สิงหาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 30 กรกฎาคม 2564 [ ประชาสัมพันธ์]
  การดำเนินงาน โ๕รงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563-2564 ส่วนที่ 2 - 1 กันยายน 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ใบเสนอราคา - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรม พม.ชวน ชิมฯ - 9 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบเสนอราคา - 17 พฤศจิกายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 17 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการขอกันเองนงบประมาณปี พ.ศ. 2564 ไว้เบิกเหลื่มปี - 14 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการส่งหนังสือราชการทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือโทรสาร หรือทางไปรษณีย์ - 31 สิงหาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ของส่งคำสั่งเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล - 3 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกัน ควบคมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 9 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำเอกสานเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราขการ พ.ศ.2540 รวม 5 บทความ - 31 สิงหาคม 2564 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอคืนหลักประกันสัญญาเช่าสถานที่จัดทำศูนย์พักคอย ตำบลมวกเหล็ก - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 10 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอรา - 10 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบเสนอรา - 10 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ปรับปรุง ขยายถนนและไฟฟ้าแสงสว่าง - 4 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2563 - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอส่งสำเนากฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรมฯ - 30 สิงหาคม 2564 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2564 - 8 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 8 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอขยายเวลาในการยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน - 2 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการปิดประเทศ - 28 มกราคม 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อเชื้อโควิด 19 - 9 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  ในเสนอราคา - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ใบส่งมอบงานจ้าง/ใบแจ้งหนี้ - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการศึกษาความเป็นได้โครงการจัดตั้งโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมผง - 13 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งแผนการตรวจติดตามฯ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลการเสริมโณงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน และ สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง - 13 กันยายน 2564 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนไทยรัฐวิทยา68 - 13 กันยายน 2564 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสถานการณ์การจัดการเหตุรำคาญและกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพฯ - 31 สิงหาคม 2564 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 กันยายน 2564 [ กองช่าง]
  การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น - 8 กันยายน 2564 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 1 กันยายน 2564 [ สำนักงานปลัด]
  ขอข้อมูลประกอบการจัดทำร่างฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2564 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ฯ - 9 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2564 - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ไตรมาสที่ 4 - 9 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เแกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนี่ยมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 - 8 กันยายน 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี - 3 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี - 1 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมฯ - 5 กุมภาพันธ์ 2564 [ กองคลัง]
  แจ้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี - 3 กันยายน 2564 [ กองสาธารณสุข]
  แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 26 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งปิดการจราจร 1 ช่องถนน ทางหลวงแผ่นดิน 2224 - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเป็นธรรม - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบาบและซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำคลองบ้านหมาก หมู่ 1 - 16 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเเจ้งการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อมประจำเดือน กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ - 2 กรกฎาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การประชาสัมพันธ์เเละรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมเเห่งชาติ - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเเละสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง งบประมาณสนับสนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 26 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลีายนฟฤติกรรมสุขภาพคนมวกเหล็กห่างไกลโรคเบาหวาน - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การรับการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทัพฟ้า-มวกเหล็ก สัมพันธ์ ประจำปี 2562 - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนอาหารเลี้ยงผู้ร่วมบริจาคโลหิต - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย - 2 กันยายน 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ (สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์) - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจ.สระบุรี 2562 - 30 สิงหาคม 2562 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการสมัครรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านป้องกันเเละระงบอัคคีภัย - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งมอบงาน / เเจ้งหนี้ - 23 สิงหาคม 2562 [ กองคลัง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 26 สิงหาคม 2562 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น - 22 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การควบคุมแล้วป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - 22 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบข้อเท็จจริง - 28 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  กรมปกครองท้องถิ่นเเจ้งเเนววินิจฉัยคณะกรรมการวิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 สิงหาคม 2562 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบ 2563 - 14 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 20 สิงหาคม 2562 [ กองช่าง]
  ตอบรับการศึกษาดูงาน - 14 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิษก ปี2562 - 14 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแแจ้งปิดการจราจร 1 ช่องทาง บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรืออากาศ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนวันรัมอบประกาศเกียรติบัตร หมู่บ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียนต้นเเบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 15 พฤศจิกายน 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบาบและซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]

Log in

: เข้าสู่ระบบ :