หนังสือราชการ งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

  แจ้งเลื่อนการประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนกันยายน 2566 - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการขับเคลื่อนนโยบาย จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การทบทวนการเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 11 กันยายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับการเข้าศึกษาดูงาน - 7 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอลาออก - 30 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 7 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 12 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างฯ - 13 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งคู่มือการปฏิบัติงาน HIA สำหรับ อปท. - 13 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอการถ่ายทอดสดย้อนหลังการสัมมนา เรื่องคลายปมปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ - 13 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณค่าอาหารกลางวันและค่าอาหารเสริม (นม) - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผล อปท.ที่มีการขอทำความตกลงกับผู้ว่าราชการจังหวัด - 12 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 25 - 13 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การจัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ฯ - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูล อปท.ที่เข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต - 18 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2566 - 14 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 (วัดเหวลาด) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 14 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 6 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย - 8 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ก.ค..2566 - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 8 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 7/2566 เมื่อวันที่ 27 ก.ค.2566 - 6 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การปรับปรุงการใช้งานระบบยืนยันตัวตน (SSO) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 5 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ติดตามการจัดส่งนมโรงเรียนสำหรับช่วงปิดภาคเรียนที่ 1/2566 - 11 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือการชำระเงินผ่านระบบ KTB - 11 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการดำเนินการเกี่ยวกับผลการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางาน PA - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขอรับเงินบำเหน็จดำรงชีพ กรณีผู้รับบำนาญหรือข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฯ - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดสินค้าสำหรับดำนเนินการจัดซื้อด้วยวิธีตลาดอิลเล็กทรอนิกส์ - 12 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมเรื่อง กฎหมายที่สำคัญต่อการปฏิบัติหน้าที่และสมรรถนะทางการบริหารของข้าราชการฯ - 22 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการตรวจมลพิษรถราชการของ อปท.ระหว่างเดือน ม.ค.-มิ.ย.2566 (รอบที่ 1/2566) - 12 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 12 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ย.2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การศึกษาดูงาน - 4 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 - 8 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรณรงค์งานเลี้ยงเกษียณปลอดเหล้า เบียร์ บุหรี่ ปีที่ 7 - 11 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย - 5 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2567 - 7 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เชิญประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอ ปัญหาความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การปรับบทบาทสถิติจังหวัด และการสำรวจการใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งแบบรายงานความเสียหายเบื้องต้น ด้านพืช (คชภ 1 ด้านพืช ระดับหมู่บ้าน) - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมโครงการบริหารจัดการข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนจังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบความคืบหน้าในการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของ อปท. - 6 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2566 - 6 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตก่อสร้างอาคารหรือสิ่งล่วงล้ำลำน้ำในเขตจังหวัดสระบุรี - 5 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลาออก - 30 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุข (สปสช) ปี 2566 - 8 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมพัฒนนาการทั้ง 4 ด้าน - 7 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การปรับปรุงรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือนฯ - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการเพื่อลดอุบัติเหตุจราจรกับผู้ใช้ทางม้าลาย - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2567 - 8 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งมอบวารสารประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 18 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมติดตามผลการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมและขออนุเคราะห์ในการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล - 11 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนาวิชาการฯ - 8 กันยายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ - 28 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 30 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขออุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้า่ง - 31 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 1 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจากกองทุน - 3 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 25 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำหนังสือ ศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2566 - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งสัญญาจ้าง - 1 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการปฏิบัติงานโครงการสนับสนุนการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมเสวนา KM Online ห้วข้อ ระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำ Thai Water - 31 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขอใช้ที่ราชพัสดุ - 4 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การอนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุฯ - 4 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารแบะจัดการพลังงานครบวงจรในขุมชนระดับตำบล - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 28 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยปลอดภัย - 5 กันยายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคไข้หวัดใหญ่ - 6 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ 2566 - 1 กันยายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่ในการอบรมบุคลากรและนำคณะเข้าศึกษาดูงาน - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบลงทะเบียนและบริหารจัดการฯ - 30 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มอบหมายผู้แทนเป็นคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดทำแผนการดำเนินงานของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การขอบำนาญปกติและบำดหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่น - 29 กันยายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มอบหมายผู้แทนส่วนราชการเป็นผู้แทนในคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของ อปท. - 31 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 29 สิงหาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการของวิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ - 29 มิถุนายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการผู้สูงวัย ใส่ใจโรคเข่าเสื่อม - 29 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกันยายน 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานำเภอ ประจำเดือนกันยายน 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้าราชการเป็นวิทยากร - 30 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุข ประจำปี 2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก เรื่อง ตลาด พ.ศ.2566 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการพิจารณาทุเลาการบังคับตามคำสั่ง - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้าร่วมงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ - 4 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 5 ) - 25 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2566 ไว้เบิกเหลื่อมปี - 6 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานข้อมูลตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียฯ - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นโยบายขับเคลื่อนแก้ไขปัญหานำเสียติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. ระยะที่ 2 - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อมูลสถานการณ์ผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกในช่วงที่มีการยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข - 5 กันยายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับ้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างฯ - 5 กันยายน 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 5 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  ตอบแบบสอบถามการรับรู้แนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2565 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนา เรื่องการจัดการบริหารงานบุคคล ของ อปท. ประจำปี พ.ศ.2566 - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับบที่4) - 18 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว - 24 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 19 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 25 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตอบรับการเข้าร่วมฝึกอบรม - 22 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  สำรวจจำนวนอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูในสถานศึกษาฯ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ฝนทิ้งช่วง - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการสมุนไพรไทยในหัวใจเด็กบ้านหลังเขา ประจำปี 2566 - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - 11 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 31 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออุทธร์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง - 26 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการบุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่างองค์กรปกครองท้องถิ่นภายในเขตจังหวัดสระบุรี - 25 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบที่ดิน - 25 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน เม.ย.-มิ.ย.2566 - 25 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 25 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกรกฎาคม 2566 - 29 กันยายน 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพด้านการดูแลสุขภาพช่องปากของกลุ่มวัยทำงานฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนการเจ็บป่วยจากการกินเห็ดพิษ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งโครงการเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพ ระดับท้องถิ่น ปี2567 - 28 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ผลกการคัดเลือกบ้านเข้มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น) - 29 กันยายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางในการจัดทำรายงานการบริหารจัดการความเสี่ยงของ อปท. - 29 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน (แก้ไขโครงการ) - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุน - 30 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานเครือข่ายการประกันคุณภาพภายนอกรูปแบบOnline - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านระบบ Zoom - 30 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 24 - 29 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 18 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เลื่อนกำหนดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลฯ - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การซักซ้อมการจัดส่งเอกสารให้ ก.ท.จ. และ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี พิจารณาเกี่ยวกับการบริห่ารวานบุคคล - 17 สิงหาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นสายงานผู้บริหาร - 3 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งหนังสือ คู่มือการดำเนินคดีปกครองสำหรับประชาชน - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการจัดการบริหารงานบุคคลของ ปท. ประจำปี พ.ศ.2566 - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือก อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2566 - 18 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้ารับรางวัลเกียรติคุณ รางวัลไทย รางวัลท้องถิ่นเลิศรัฐ ประจำปี 2566 - 25 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว - 19 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท. - 17 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลลานจอดรถยนต์ - 23 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญเข้าร่วมประชุม - 21 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 17 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  คำวินิจฉัย คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 18 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ต้านโกงเสมือนจริง - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืข มาตรการรับมือฤดูฝน ปี2566 - 23 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจริง ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2567 - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  กิจกรรมประกวดคลิปประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริมสร้างความเป็นพลเมืองและการมีส่วนร่วมพัฒนาประชาธิปไตย - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งมอบรายงานผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ - 17 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาการสื่อสารเรียนรู้ดิจิทัล หลักสูตร อุ่นใจไซเบอร์ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบข้อมูลของนักเรียน และเด็กเล็กในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  จัดส่งเครื่องจักรกลออกปฏิบัติงานตามแผนฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การเตรียมการวางแผนการบริหารงบประมาณรายการเงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 24 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมความรู้สร้างเครือข่ายเยาวชนพิทักษ์สิทธิหลักประกันสุขภาพฯ - 23 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศไทย - 15 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 24/2566 - 30 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าสิริกิติ์ ฯ - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ SME-GP DAY : รัฐพร้อมซื้อ SME พร้อมขาย - 16 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินระบบ KTB Corporate Online - 16 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมิถุนายน 2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รายการงบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปฯ - 17 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การอนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ - 16 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การจัดทำบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551ปี2566 - 16 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสำรวจข้อมูลการดำเนินการคัดแยกขยะรีไวเคิลของ อปท. - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อเท็จจริงในการอุทธรณ์คำสั่งเจ้าพนักงานท้องถิ่น - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์เอกสารรายงานผลการกำกับติดตามและให้คำปรึกษาการขับเคลื่อนหลักสูตรทุจริตศึกษา - 17 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 - 18 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองทุน - 16 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมส้รางความรู้ความเข้าใจการใช้บริการของกองทุนฯ - 18 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคว่าดว้ยการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชนฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ทุนการศึกษาระดับปริญญโท - 10 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2566 เมื่อวันที่ 29 มิ.ย.2566 - 10 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการเกลี่ยอัตรากำลังข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 16 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 - 15 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้ดำเนินการตรงจสอบ - 9 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน ประจำปี 2566 - 8 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่าง อปท. ประจำปี 2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น - 10 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดสระบุรี โดยใช้ Social Media (TikTok) - 3 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 8 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 3 พ.ศ.2565 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข้อสั่งการเกี่ยวกับโรคไข้มาลาเรีย - 10 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  อนุญาตให้ขยายเวลาการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยสามัญ สมัยที่ 3/2566 - 16 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต - 15 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวข้าราชการเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อขอเลื่อนระดับและแต่งตั้งพนักงานฯ - 29 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งมติคณะรัฐมนตรี - 26 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 - 27 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนปฏิบัติการยุติปัญหาเอดส์ ประเทศไทย พ.ศ.256-2573 - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการผู้สูงอายุฟันดี ปี 2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ พ.ศ.2566 - 8 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งประกาศข้อบังคับของประธารศาลฎีกาด้วยวิธีพิจารณาคดีความผิดทางพินัย พ.ศ.2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นสักขีพยานการประกาศเจตนารมณ์ - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมการเรียนรู้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูสภาพทางสังคม - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจการนำปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน (ไฮดรอลิก) มาใช้ในการก่อสร้างของ อปท. - 9 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าทำงานในพื้นที่รับผิดชอบ - 7 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติสิทธิมนุษยชน พ.ศ. .. - 9 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เน้นย้ำการปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังและการเบิกจ่าย - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบันทึกบัญชีของ อปท. - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 1/2566 - 9 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้น (2FA) ในระบบ KTB Corporate Online - 10 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอเชิญบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการฯ - 11 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแนวทางการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ สำหรับครูผู้ดุแลเด็ก - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนโครงการท้องถิ่นไทยพัฒนานักกีฬาฟุตบอลสู่ความเป็นเลิศ - 10 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 5 พ.ศ.2566 - 19 สิงหาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานเทศบาล ช่วยปฏิบัติราชการ - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศล AIR FORCE RUN 2023 - 26 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุม - 21 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของ อปท. - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัย และถวายพระราชกุศล ฯ - 27 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจเยียม และมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับ อปท.ในพื้นที่อำเภอมวกเหล็ก ของนายอำเภอมวกเหล็ก - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การปรับระดับผลการประเมินคุรธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฯ - 27 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอรับการสนับสนุนเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จอดรถยนต์ - 3 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาจากอัคคีภัย - 3 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรายงานข้อมูลอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2566(ระหว่างวันที่ 28 ก.ค.ถึงวันที่ 2 ส.ค.2566) - 7 สิงหาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 27 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การยืนยันการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น(@dla.go.th) - 26 กรกฎาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่/คณะทำงาน และส่งเสริมการดำเนินงานเติมความรู้ฯ - 11 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 3 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกครู บุคลากรทางการศึกษาและผู้มีคุณูปการ เพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี 2566 - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  อนุญาตใช้หลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติมนักบริบาลท้องถิ่น จำนวน 50 ชั่วโมง - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดในการใช้หรือยินยอมให้บุคคลอื่นใช้ที่ดินฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งแนวทางการนำร่องให้วัคซีนป้องกันโรคโปลิโอ สูตร 2 IPV + 3 OPV - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน สิงหาคม 2566 - 27 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดเหตุอุทกภัย - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ข้อเสนอแนะ ข้อสังเกตจากการลงพื้นที่ในการตรวจติดตามการดำเนินโครงการก่อสร้างภายใต้การดำเนินงานของ อปท - 3 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่ฯ - 3 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แนวทางการปฏิบัติในการรับเงิน และการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธษรณสุขของ อปท. (เพิ่มเติม) - 4 สิงหาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเลื่อนการตรวจพิสูจน์ที่ดิน - 7 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  เร่งรัดการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. ประเทศไทย - 7 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือให้สถานศึกษาในส่วนภูมิภาคประเมินโรรงเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย ปีงบประมาณ 66 - 7 สิงหาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน วัสดุคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอมอบเสื้ออาสาสมัครกาชาด - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ฯ - 24 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 4 สิงหาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความช่วยเหลือกรณีมีบุคคลปิดทางเข้า - ออก - 4 สิงหาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอคืนเงิน โครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566 - 7 สิงหาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน (ฉบับที่4) พ.ศ.2566 - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพนะชนมพรรษา 28 ก.ค.66 - 21 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำปจังหวัดสระบุรี - 21 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจความต้องการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ของ อปท. - 14 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธษรณะของ อปท. - 17 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 13 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งสถานการณ์และความคืบหน้าของผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรในการดำเนินงานเบิกจ่ายค่าชดเชยฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปข้อสั่งการของปลัดกระทรวงมหาดไทยในการมอบนโยบายของตรวจเยี่ยมการขับเคลื่อนโครงการฯ - 18 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ระยะที่ 3 กิจกรรมตรวจติดตามและนิเทศ - 20 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์พิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูง ประจำปี 2566 - 18 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของอบจ.สระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ ที่ 5/2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือกรณีพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 17 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 7 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำข้อเสนอโครงการที่สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570 - 17 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขออนุญาตกำจัดวัชพืชในคลองมวกเหล็ก - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  เร่งรัดติดตามผลการดำเนินการตามนโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คลิปวิดิโอองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการขับเคลื่อนงานเพศวิถีฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน - 24 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กิจกรรมการประกวดรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำผังการปฏิบัติงาน (Flowchart) เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชา รัฐ ฯ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ฯ - 26 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับเงินงบประมาณอุดหนุนการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ - 25 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถำยาบาลพร้อมอุปกรณ์และทีมงาน อภปร. ร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรผู้บริหารการแพทย์ฉุกเฉินของหน่วยปฏิบัติการ รุ่นที่ 7 - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดประทรวงมหาดไทยฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมโครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรดินฯ - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์และทดลองใช้เครื่องมือการประเมินความเสี่ยงการเกิดภาวะฉุกเฉินจากไฟไหม้บ่อขยะ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจต่อนโยบาย การเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของ อปท. - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2566 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดค่าเป้าหมายตามร่างแผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ระบบจับคู่ที่ปรึกษา ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสมของ อปท.ภายในจังหวัดสะบุรี - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มิ.ย.2566 - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประกาศงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามโครงการศึกษาความปลอดภัยในสถานศึกษาสำหรับเด็กปฐมวัย - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 19 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเวียนประกาศคณะกรมปศุสัตว์ เรื่อง กำหนดแบบคำขอ แบบใบอนุญาต และหนังสืออื่นๆ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งยอกเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุมหารือพิจารณากำหนดแนวทางการแก้ไขปัยหาในพื้นที่ไม่สามารถพัฒนาได้ฯ - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2566 - 19 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 20 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามงานเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อทการขอเข้ารับการตรวจประเมินฯ - 3 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอซักซ้อมความเข้าใจต่อแนวทางการขออนุญาตถ่ายทำภาพยนต์ต่างประเทศในราชณาจักร - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กานถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามหลักสูตร การพัฒนาอย่างยั่งยืนในจังหวัดสระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมสัมมนาเสริมสร้างความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชนในหน่วยงานของรัฐ - 11 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2566 - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศเชิญชวนประชาชนในพื้นที่แสดงความคิดเห็นต่อผังน้ำ ลุ่มน้ำป่าสัก - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 6/2566 - 5 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชาสัมพันธ์การใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) อปท.ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 - 12 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ คู่มือการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สำหรับ อปท. - 12 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งวารสาร จดหมายข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลราชาเทวะ เพื่อประชาสัมพันธ์ - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมประชุทหารือการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศล Air Force Run ประจำปี 2566 - 6 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในโอกาสคล้ายวันรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพลประจำหน่วย - 7 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์อบรม อาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ - 10 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกปรับปรุงและรับรองข้อมูลในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 กรกฎาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอชี้แจงว่าการกระทำของท่านเป็นการกระทำที่ซ้ำซากล่าช้าเพิ่มภาระให้กับประชาชน - 18 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัยฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณที่ อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการต่อใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป - 30 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแก้ไขปัญหาการอยู่อาศัยทำกินในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 26 พ.ย.2561 ฯ - 17 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ - 7 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยกเลิกการส่งใบแจ้งเรียกเก็บประจำเดือน - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  คำสั่งเรียกพยานเอกสาร พรือพยานวัตถุ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเข้าร่วมโครงการอบรมสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายวารสารวิชาการศาลปกครอง ประจำปี พ.ศ.2566 - 1 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมครูด้วยระบบออนไลน์ ประจำปี 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางประเมินตนเองตามแบบติดตามการดำเนินงานอนามัยโรงเรียน สำหรับสถานศึกษา 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการก่อการครู ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่นที่ 5 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดกิจกรรมตามโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. และกิจกรรมตามโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข 2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 เพิ่มเติม - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลความต้องการและการสนับสนุนเครื่องแบบลูกเสือและเนตรนารีให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญคณะกรรมการร่วมตรวจพิสูจน์ที่ดิน - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่อปท. - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมดำเนินงานสัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 23 - 11 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแผนปฏิบัติการคุรภาพชีวิตระดับอำเภอด้านสิ่งแวดล้อมฯ - 13 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบล - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กวดขันดูแลก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารของรัฐ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมฯ - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่4)พ.ศ.2566 - 12 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมนิเทศการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชน - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 10 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ - 5 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 5 กรกฎาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมติดตามงานเรื่องการวางแผนเตรียมความพร้อมการขอเข้ารับการตรวจประเมินฯ - 3 กรกฎาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุญาตก่อสร้างสิ่งปลูกสร้างที่พักอาศัย - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเหลือกรณีบุคลลปิดทางเข้าออก - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองช่าง]
  ราษฎรร้องเรียนขอให้แก้ไขปัญหาเสียงและฝุ่นจากการก่อสร้าง - 14 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ประจำปี 2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวด้วยองค์ความรู้ด้านทักษะสมองฯ - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ค.2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมและส่งผลงานงานประชุมวิชาการประจำปี 2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการ แว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน - 6 กรกฎาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เรียนเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงวิชาการ การจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง ฯ - 8 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการผังเมือง เรื่อง การวางและจัดทำผังเมืองรวม พ.ศ.2566 - 27 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การถวายพระราชมัญญา พระอัครราชูปถัมภิกาการจดหมายเหตุไทย ฯ - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แกเไข้ ครั้งที่ 4 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 29 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น เพิ่ม/เปลี่ยนแปลง ของอบจ.สระบุรี - 29 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 28 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐในการปฏิบัติตามกฎหมายฯ - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  มาตราการรณรงค์ลดภาวะโลกร้อนของ อปท. - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เร่งรัดการขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรับลงทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการให้กับคนพิการ (กรณีย้ายภูมิลำเนา) - 28 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนการดำเนินโครงการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 4 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสมัพันธ์การประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงแนวทางการป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 - 5 กรกฎาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 30 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท.ที่ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 5/2566 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อกำหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ประมวณจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - 30 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์รับสมัครผลงานด้านการควบคุมยาสูบของ อปท. - 3 กรกฎาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  สรุปสาระสำคัญในพิธีเปิดการประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่ - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 28 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 21 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ - 28 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการคุ้มครองและพัฒนาชีวิตผู้ทำการขอทานจังหวัดสระบุรี - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการฯ - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ - 23 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอพิจารณาคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม - 28 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ ขุดเจาะน้ำบาดาลพร้อมติดตั้ง Tower Tank - 6 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรการบังคับใช้พระราชบัญญัติการสาธารสุข พ.ศ.2535 ฯ - 19 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาข้อหารือตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 28 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - 29 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลฯ - 30 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 23 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร จิตอาสา ตามโครงการปลูกป่าเพื่อนุรักษ์ฟื้นฟูฯ - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การปฏิบัติตามาตรการการป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. - 29 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การขออนุญาตสร้างวัด (ที่พักสงฆ์เขาไม้เกวียน ตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก สระบุรี) - 26 มิถุนายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการก่อาร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก - 26 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การเช่าบ้านพักอาศัยในระหว่างรับราชการ - 1 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานประจำปี 2565 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - 27 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 27 มิถุนายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดโปสเตอร์รณรงค์และประชาสัมพันธ์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนฯ - 28 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีปิด โครงการชุมชนยั่งยืน - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามให้สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจฯ - 15 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธธรรมราชูทิศจำลอง และพระหล่อลอยองค์ - 16 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่่วนตำบลในคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.)กรณีพ้นตำแหน่ง - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิฐเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมรับฟังการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ - 23 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ - 26 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบพื้นที่และส่งต่อความยั่งยืน โครงการชุมชนยั่งยืนฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจบุคลากรด้านสาธารณสุขของ อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเปิดประชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอหยุดการปฏิบัติงาน - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแก้ไขคำอธิบายแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 26 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา การขับเคลื่อนท้องถิ่นไทยสู่การบริการสาธารณะระดับสากล - 9 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 22 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการหลักสูตรเชิงปฏิบัติการพัฒนา เพื่อศักยภาพด้านกฎหมายสำหรับนักสาธษรณสุขฯ - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2.5) ปี 2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางปฏิบัติการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 ของ อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 16 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรประเภทเพิ่มประสิทธิภาพ(หลักสูตรระยะสั้น) - 21 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แบบตรวจร่างข้อบัญญัติ/ร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม - 20 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การหารือการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล - 20 มิถุนายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่น - 20 มิถุนายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การตรวจสอบพฤติการณ์ของผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการบริหารจัดการถนนทางหลวงฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าฯ - 20 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รวบรวมข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ - 23 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน พ.ค.2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง กรณีติดตั้งแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งบนหลังคา - 20 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แบบรายงานผลและแบบสอบถามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้ชื่อโครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมระยะสั้น(หลักสูตรฟื้นฟู)เรื่องการพัฒนาสมรรถนะสำหรับพยาบาลเวชปฏิบัติเพื่อสุขภาวะ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ยิยามโรคไข้หวัดนกตามพระราชบัญญัติโรคระบาด พ.ศ.2558 - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  จุดเนินเชิงนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ขอเชิญหน่วยงานในสังกัดของท่านส่งบุคลากรเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาต้นแบบผู้ช่วยครูด้านการทำวิจัยในชั้นเรียนด้วยปัญญาประดิษฐ์ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือดำเนินโครงการคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชาชนกลุ่มเป้าหมายฯ - 22 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการพัฒนาศักยภาพข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา อปท. - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  คู่มือและเครื่องประเมินคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย ฯ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์และกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาดศาสนสถานปี2566 - 20 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 20 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช ฯ - 19 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและพนักงานฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอทราบข้อเท็จจริงและเอกสารพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง - 22 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพประปาหมู่บ้านของ อปท. - 19 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการด้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งรายชื่อผู้ชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเวียน ประกาศเทศบาลเมืองแพรกษา เรื่อว ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ฯ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ประจำงบประมาณ 2566 - 19 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานความคืบหน้าการดำเนินการทางแพ่ง ทางอญา กรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ทุจริต - 22 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 - 1 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญชวนฝากเงินออมทรัพย์พิเศษ ดอกเบี้ยสุขใจ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก - 26 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจความต้องการของคนพิการที่ขอรับการสนับสนุนรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ - 16 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือทบทวนและรวบรวมข้อมูลการประกาศกำหนดพื้นที่สาธารณะสำหรับการแสดงความสามารถ - 21 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 3/2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง กองช่าง]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 15 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานสรุปผลการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ประจำปี 2565 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประชาสัมพันธ์การเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเข้ารับรางวัล สำเภา-นาวาทอง ประจำปี 2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 7 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำเป้าหมายและแผนปฏิบัติการคุณภาพชีวิตระดับอำเภอด้านสิ่งแวดล้อมฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะของ อปท. - 13 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 10 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รัฐบาลญี่ปุ่นเปิดข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น - 14 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมทำบุญ กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา - 13 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รวบรวมข้อมูลอาคาร 9 ประเภทที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งเตือนประชาชนให้ระมัดระวังกลุ่มมิจฉาชีพที่แอบอ้างหลอกลวงการทำธุรกรรมชำระภาษีที่ดินฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  หารือการประเมินราคาสิ่งปลูกสร้างตามประเภทของสิ่งของสิ่งปลูกสร้างฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-มี.ค.2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการจัดซื้อนมโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 22 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมวิชาการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 16/2566 - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุม - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมและประชาสัมพันธ์กิจกรรมรณรงค์ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิยประชุมขับเคลื่อนการประเมินมาตรฐานที่จำหน่ายอาหารผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัลฯ - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเพื่อสุขภาพแห่งอนาคตอย่างยั่งยืนโอกาสและท้าทาย - 14 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเจาะลึกการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามวิธีการงบประมาณใหม่ฯ - 29 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมระยะสั้นเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากร อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 12 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 14 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  รายงานจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (ครั้งที่1) - 8 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ - 26 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประจำเดือน เม.ย.2566 - 29 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 7 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 5/2566 - 6 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอดูข้อมูล CCTV - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหน้งสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 25 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม ประจำเดือน มิ.ย.2566 - 7 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 8 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 9 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 9 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 5 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 8 มิถุนายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  เข้าตรวจสอบตลาดสีทองคำ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเลื่อนการจัดงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 8 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 31 มิถุนายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอประชาสัมพันธ์บัญชีนวัตกรรมไทย ฉบับเพิ่มเติม พ.ค.2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการเกี่ยวกับป้ายโฆษณาหรือป้ายอื่นใดในเขตทางหลวงที่อาจเป็นการกีดขวางหรือบดบังทัศนวิสัยฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอตรวจสอบยืนยันความถูกต้องรถบรรทุกเพื่อขายทอดตลาด - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ 2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 13 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2566 - 13 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล ช่วยชีวิตสตรีไทย ปลอดภัยมะเร็งเต้านม - 13 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติด(สำนักงาน ป.ป.ส.) - 2 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การหารือเกี่ยวกับความพร้อทที่จะรับผิดชอบในการปฏิบัติงานต่างๆของกรมส่งเสริมการปกครองฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 7 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการบริหารงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันรณรงค์ป้องกันการจมน้ำโลก - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการจัดทำโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ตามมตราฐานการบัญชีภาครัฐฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการหารือเพื่อจัดทำหลักเกณฑ์การจัดทำงบประมาณให้แก่ อปท. - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุญาตใช้สถานที่ในการถ่ายทำภาพยนต์ - 2 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไข อัตรา และวิธีการจ่ายเงินประจำตำแหน่งฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ ประจำปี 2566 - 12 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขอรับการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น (เพิ่มเติม) - 1 มิถุนายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อตกลงต้านและลดการทุจริตด้วยกลไกสหยุทธิ์ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 6 มิถุนายน 2566 [ กองคลัง]
  มาตรการป้องกันการถือครองที่ดินแทนคนต่างด้าว - 6 มิถุนายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ เพจการศึกษาท้องถิ่นไทย - 2 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ อปท.ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รายการงบเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการฯ - 2 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2566 วันที่ 27 เม.ย.2566 - 31 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการกรณีผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีพฤติกรรมที่เป็นการฝ่าฝืนมาตราฐานฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำหนดหลักเกณฑ์การเขียนรายละเอียดคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้เร่งรัดการส่งเอกสารเพิ่มเติมประกอบการขอรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยไร้สิทธิเบิกค่ารักษา - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเผยแพร่ข้อมูลภาระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างผ่านระบบค้นหาตำแหน่งรูปแปลงที่ดินฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประชุมสัมมนาวิชาการ(ผ่านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์) - 6 มิถุนายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชนในชุมชนและท้องถิ่น - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารของ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ตรวจสอบข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  เชิญชวนจัดกิจกรรมภายใต้โครงการศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนาฯ - 31 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตร การควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าใรงานประปาฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงฤดูฝน - 2 มิถุนายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มิ.ย.2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสั่งจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญตกทอดและเงินช่วยพิเศษให้แก่ทายาท นายวรศักดิ์ ชะเอมเทศ - 1 มิถุนายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยฯ 66 - 31 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 7 มิถุนายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายผู้บริหารว่าง - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการรับส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ - 11 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงระยะเวลาในการชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 30 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมิถุนายน 2566 - 30 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเวียน ประกาศเทศบาลตำบลเลาขวัญ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานฯ - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งช่องทางการติดต่อทางอิเล็กทรอนิกส์ - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอกนิกส์กลางสำหรับการรับและส่งหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 28 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 12 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจสถานการณ์ อปท. - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตรวจสอบร้องเรียน - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืนที่จะเรียกมาตกลงทำสัญญา ครั้งที่ 1/2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้ถูกเวนคืนที่จะเรียกมาตกลงทำสัญญา ครั้งที่ 2/2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ (แผ่นพับ) ตามโครงการขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริต - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงานการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยของ อปท. - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้มาชำระค่าเช่าพื้นที่ก่อสร้างท่อประปาหมู่บ้านในเขตทางหลวง - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น-สูงฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลมวลชน อำเภอมวกเหล็กคัพ ประจำปี 2566 - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเมษายน 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การปรับปรุงบัญชีค่าแรงงาน/ดำเนินการสำหรับถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 26 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปารุ่นที่ 3/2566 - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์คู่มือการอนุมัติ อนุญาตขอใช้พื้นที่จากส่วนราชการ(ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2565) - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ เรื่องธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ.2566 - 10 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางการปฏิบัติในการจัดทำร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการรับ - ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง พ.ศ.2562 - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอให้ตรวจสอบแนวเขตที่ดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานอำเภอ ประจำเดือนมิถนายน 2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการประเมินประสิทธิภาพของอปท. ประจำปี 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมปรึกษาหารือร่วมกับบุคคล เกี่ยวกับการจัดทำวัตถุประสงค์และทิศทางการพัฒนาฯ - 23 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เนื่องในวันสำคัญแห่งราชวงศ์จักรี ประจำปี 2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมวกเหล็กด้านสิ่งแวดล้อม 2566 - 25 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 - 25 มิถุนายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิ.ย.2566 - 25 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันการคลอดก่อนกำหนดเพื่อการสื่อสารเชิงรุกในพื้นที่ - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสารองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มอบหมายภารกิจโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและพิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนโครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนตำบล - 15 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการเดิน-วิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันฉัตรมงคล 4 พฤษภาคม 2566 - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่3)ของ อบจ.สระบุรี - 11 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 16 พฤษภาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองฯ - 19 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอสนับสนุนรถยก - 22 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของอาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กฯ 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ฯ - 19 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมพิธีเชิญธงชัยเฉลิมพล และสวนสนามเข้าที่ตั้งโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช - 16 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งติดประกาศสอบราคาจ้างเหมาบริการตรวจสุขภาพ ประจำปี 2566 - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนงานศุนย์ช่วยเหลือสังคมประจำตำบลมวกเหล็ก - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กำหนดแบบแจ้งผลการจัดซื่อจัดจ้าง และแบบแจ้งเหตุผลเพิ่มเติม - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในสถานศึกษา ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการสมุนไพรไทยในหัวใจเด็กบ้านหลังเขา - 23 พฤษภาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมปลอดภัย2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอตรวจสอบยืนยันความถูกต้องรถยนต์ เพื่อขายทอดตลาด - 23 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ พ.ศ.2566 - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจ่ายเงินคืนให้แก่ผู้สูงอายุ กรณีที่ อปท.เรียกคืนและได้นำส่งเงินคืนเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการวัด ประชารัฐ สร้างสุข เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การรับ-ส่งข้อมูลที่ดินตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ.2564 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำเงินส่งให้แก่อปท.ในระบบ GFIMS - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมด้านความปลอดภัยเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติในการขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะที่ไม่ถูกต้อง - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุนฯ - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้เร่งรัดการให้บริการวัคซีนและกำกับติดตามความครอบคลุมการได้รับวัคซีนพื้นฐาน - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสร้างความรับรู้เพื่อการป้องกันยาเสพติดในครอบครัวฯ - 28 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำเหมืองสมัยใหม่ - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำประปา - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด้กเล็กอัจฉริยะ - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการถ่ายโอนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปสังกัด อปท. - 16 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 18 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ สารสนเทศเพื่อบริหารจัดการน้ำชุมชน - 18 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสามชิกสภาผู้แทนราษฎร - 10 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับมอบปูนซีเมนต์โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 67-69 - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอให้ดำเนินการตรวจสอบ - 10 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฯ - 12 พฤษภาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์โครงการโรงผลิตไฟฟ้าฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการยกระดับประกันภัยเชิงรุกสู่สาธารณชนทั่วประเทศ ประจำปี 2566 - 15 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกคนพิการ ทุพพลภาพ และผู้สูงอายุในการใช้สิทธิเลือกตั้ง - 12 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2565 - 12 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการโรงไฟฟ้า ฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมรับมอบเตียงสำหรับผู้ป่วยติดเตียง โครงการโรงไฟฟ่า บมจ.ทีพีไป โพลีน เพาเวอร์ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาเพื่อดำเนินการวิจัยและผระเมินความพึงพอใจ - 21 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ให้ความอนุเคราะห์รถดูโคลนเลนพร้อมคนขับ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  อุดหนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมฯ - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเสนอราชชื่อและประสาทปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2565 - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2567 - 10 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งเตือน ครั้งที่ 1 ให้พิจารณาคำขอต่อใบอนุญาตจัดตั้งตลาดสี่แยกต้นแคฯ - 3 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งเงินค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 28 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวางแผนเตรียมความพร้อมการขอรับการตรวจประเมินและอนุัมติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ฯ - 28 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการลงนามความร่วมมือ เพื่อยกระดับการศึกษาระบบทวิภาคีฯ - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ค.2566 - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน เมษายน 2566 - 4 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหา Traffy Fondue - 3 พฤษภาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง/เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 2 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการปะชุม ก.จ.ก.ท.และ ก.อบต.ครั้งที่ 3/2566 วันที่ 30 มีนาคม 2566 - 1 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเบิกเงินโครงการสุขภาพดีวิถีไทย ด้วยสมุนไพรใกล้ตัว ปีงบประมาณ 2566 - 3 พฤษภาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอลาออกและยกเลิกสัญญาจ้างพนักงานจ้างเหมา - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการผู้สูงอายุฟันดี ปี 2566 - 3 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 12 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 8 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน - 24 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมีนาคม 2566 - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือส่งใบเสร็จรับเงินให้กับสำนักงานกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการท้องถิ่น - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญชวนส่งผลงานเกี่ยวกับหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือในโครงการยกย่องเกียรติคุณคนพิการดีเด่นในการพัฒนาคุณภาพชีวิต - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  คำร้องแจ้ง เปลี่ยนแปลง/ยกเลิก ป้าย - 11 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การประกวดคลิปวิดิโอรำวงมาตรฐานประกอบเพลง รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ในสถานศึกษาฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกฯ - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การลงนามถอนเงินฝากธนาคารของ อปท. - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ขั้นหนึ่งฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสมัครใช้บริการระบบรักษาความปลอดภัยแบบสองชั้นในระบบ KTB - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลกลุ่มวิชาเพื่อจัดทำประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่องกลุ่มวิชาในใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูฯ - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อขอรับเงินอุดหนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือส่งบุคคลหรือจิตอาสาที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์สมัครเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุม - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งการยืดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างค้างชำระ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการติดตามผู้ผ่านฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่งยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดนาเสพติดฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบร้องเรียน - 20 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 21 - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กฎกระทรวงกำหนดทรัพย์สินที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ฉบับที่2) - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ระยะที่ 5 - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท.และก.อบต. ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 2566 - 27 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเสริมศักยภาพท้องถิ่นแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจัดเก็บข้อมูลการประเมินเมืองฯ - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำสั่งคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและระบบสุขภาพอำเภอมวกเหล็ก - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการน้ำและเมืองสมัยใหม่ - 28 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งแนวทางการออกประกาศและคำสั่งตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน - 24 พฤษภาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้สำรวจข้อมูลงานประเพณีของท้องถิ่นในเขตพื้นที่(เพิ่มเติม) - 1 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเผยแพร่ชุดคู่มือแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำภายใต้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานหน่วยงานและบุคลากรเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ - 28 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับการดำเนินการตามมาตรการจัดการมูลฝอยติดเชื้อชุมชนฯ - 27 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2566 - 5 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 1/2566 - 8 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การยกระดับมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากฝุ่นละองในช่วงสถานการณ์วิกฤต - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งเตือนเฝ้าระวังสถานการณ์พายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 ม.ค.-1 พ.ค.2566 - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรฯ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) - 1 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมและส่งบุคลกรเข้าร่วมโครงการอบรม - 4 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี - 4 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ(ITA)ประจำปี 2566 - 27 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)เพิ่มเติ่ม ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 - 20 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการปฏิบัติคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ฯ - 27 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอยกเลิกการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน เม.ย.2566) - 27 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอขอบคุณ - 7 พฤษภาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการฝึกอบรมหรือประชุมสัมมนา - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคืนเงินอุดหนุนโครงการอาหารหลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการการอาหารกลางวันฯ - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การเลือกกันเองในระดับเขตสุขภาพเพื่อเป็นกรรมการผู้แทนในคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉินฯ - 26 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขต อปท. พ.ศ.2562 - 21 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - 2 พฤษภาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน เม.ย.2566) - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ2565-2566 - 10 เมษายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ประกาศรับรองรายชื่อกรรมการธรรมมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 20 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอใช้ประโยชน์ที่ดินสาธารณประโยชน์เพื่อสร้างวัด - 20 เมษายน 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แนวทางการแต่งตั้งคณะกรรมการการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดชอบละเมิดของเจ้าหน้าที่ - 21 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์สื่อสารการขอรับบริจาคอวัยวะและดวงตา - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริาคโลหิต - 25 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศเพื่อใช้ในการบริหารศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ - 24 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอแจ้งที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์กลางสำหรับการับและการส่งหนังอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เร่งรัดการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี2566 - 24 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 26 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 23 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศในการทำงาน - 21 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (INFO) ด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านบริหารจัดการน้ำ - 26 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.วังหมี - 19 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมประชุม - 21 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการดำเนินงานขับเคลื่อนแผนจัดการมลพิษ พ.ศ.2566-2570 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 24 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุ์ XBB.1.16 - 26 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอจัดส่งเอกสารองค์ความรู้การเสริมสร้างศักยภาพของ อปท.ในการจัดการขยะมูลฝอย - 28 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดกิจกรรม สัปดาห์แห่งการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสาธารณภัยและภับพิบัติ - 11 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอมวกเหล็ก - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  อนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น - 7 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินองค์กร อำเภอคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการบริจาคอะลูมิเนียมเพื่อจัดทขาเทียมพระราชทาน ประจำปี 2566 - 17 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญรับโล่ประกาศขอบคุณที่ให้การสนับสนุนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจัดเจ้าหน้าที่ประจำถนนบริเวณจุดตัดผ่านทางรถไฟ - 7 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สำรวจทางม้าลาย - 19 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล้ก (PM2.5)ไฟป่าและหมอกควันของ อปท. - 28 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดตั้งศูนย์และแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกรานต์ 2566 - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 27 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอปิดประกาศคณะกรรมการการกำหนดราคาเบื้องต้นค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนฯ - 7 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) 2566 - 7 เมษายน 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  จัดส่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 3 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับจังหวัด - 7 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางปฏิบัติอันเนื่องจากการยุบสภาผู้แทนราษฎร - 7 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งค่าน้ำประปา - 0 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานกิจการประจำปีงบประมาณ 2565 - 11 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครอบรมหลักสูตรการสร้างความเป็นเลิศองค์กรว่าด้วยการใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI) - 30 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 - 19 เมษายน 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวเป็นคณะกรรมการสอบสวนวินัยพนักงานส่วนตำบล - 19 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น - 19 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 10 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัยหา Traffy Fondue จังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค - 18 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วนตำบล - 10 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งรายชื่อนักศึกษาเข้ารับการฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2566 - 28 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กำชับการเฝ้าระวังป้องกันการจมน้ำของเด็กในช่วงฟดูร้านและปิดภาคเรียน - 21 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด้กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น - 20 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้เพื่อการส่งเสริมและฟื้นฟูพัฒนาการของเด็กปฐมวัยฯ - 21 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ - 19 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานฯ - 17 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลทะเบียนหญิงตั้งครรภ์ในระบบข้อมูลกลางของ อปท. - 19 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้พิจารณาข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารฯ - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอุจจาระร่วง - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา 2565 - 11 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรการเฝ้าระวังและผลกระทบต่อสุขภาพจากโรคฮีทสโตรก - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่ อปท. - 12 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 กรณีย้ายภูมิลำเนา - 4 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้การป้องกันโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังสำหรับสถานศึกษา - 7 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2565 - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ บทบาทในการเกี้อหนุนระหว่างวัดฯ - 11 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจตรวจสอบการบุกรุกที่ดินของรัฐ - 23 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการขยายผลท้องถิ่นต้นแบบด้านการมีส่วนร่วมของสภาเด็กและเยาวชน - 20 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การตรวจสอบคุณภาพน้ำอุปโภคบริโภคของ อปท. - 18 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขยายผลโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น(สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัด อปท.ฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการสร้างภูมิคุ้มกันป้องกันเด็กจมน้ำ(ตะโกน โยน ยื่น) - 20 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กกตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68ฯ - 20 เมษายน 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ในการร่วมตรวจสอบการนำหินมาวางขวางกั้นทางน้ำ บริเวณพื้นที่คลองมวกเหล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมตรวจสอบการนำหินมาวางขวางกั้นทางน้ำ บริเวณพื้นที่คลองมวกเหล็ก - 19 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครองดูแลใช้และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุเพื่อให้ความรู้แก่หน่วยงานฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม - 12 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมโอกาสทางการเรีบนรู้และพัฒนาทักษะเยาวชนและแรงงานนอกระบบปี2566 - 18 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้ง อปท ชำระค่าลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมฯ - 18 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 10 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอผ่อนชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง/ห้องชุด - 24 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอมอบวารสารประชาสัมพันธ์ - 28 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 3/2566 - 31 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตอบแบบสำรวจความคิดเห็น เรื่อง ความคิดเห็นต่อการเปลี่ยนชื่อกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น - 5 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2565 ของ อบต.มวกเหล็ก - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งผลพิจารณาตรวจร่วมความพร้อมก่อนเปิดใช้ถนนสัญจรลอดใต้สะพานรถไฟฯ - 31 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎณเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป - 16 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาสหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูฯ - 31 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนพนักงานส่วนตำบล - 31 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขยายเวลาการจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ - 27 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมอบรม - 29 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 เมษายน 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 3 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 - 31 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินการโครงการอาหารกลางวัน - 3 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญ อปท.เข้าร่วมโครงการรางวัลพระปกเกล้า พ.ศ.2566 - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์มอบหมายให้เ้จาหน้าที่เข้าร่วมรับฟังการชี้แจงแนวทางการประเมินมาตรฐานขั้นต้ำฯ - 17 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติพิธีเปิด โครงการชุมชนยั่งยืน - 29 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ของ อบจ.สระบุรี - 20 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประกาศใช้ทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน เม.ย.2566 - 31 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งสำเนาแต่งตั้งคณะบุคคลเป็นผู้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งฯ - 26 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสำเนาคำสั่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการตรวจเลือกฯ ประจำปี 2566 - 30 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมปัญหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  การส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะ และเงินอื่น ฯ - 7 เมษายน 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ตอบแบบสอบถาม - 10 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบผลการดำเนินโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 10 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นฯ - 5 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 5 เมษายน 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ร้องเรียนการนำหินมาเรียงรุกล้ำคลองสาธารณะ - 4 เมษายน 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัควีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปี 2566 - 7 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ตัวอย่างแนวทางการดำเนินการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร อปท. - 7 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เลื่อนการดำเนินการโครงการพัฒนาศํกยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติบุคคลในการยื่นขอรับใบอนุยาตประกอบวิชาชีพครูฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองการศึกษา]
  รูปแบบและหลักเกณฑ์การประกวดอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 5 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรักษาสิ่งแวดล้อมช่วงประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 ฯ - 5 เมษายน 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับฉีดป้องกันล่วงหน้า - 30 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านระบบปิด กรมอนามัย - 29 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2566 - 30 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 31 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับดอนพนักงานเทศบาล - 17 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติในการเร่งรัดการปฏิบัติงานตามสัญญาและการกำหนดคุรสมบัติของผู้มีสิทธิยื่นข้อเสนอ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อป้องกันยาเสพติดในระดับครอบครัวฯ - 30 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอเล็กทรอนิกส์ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขในแบบประกาศและแบบเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ - 31 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 21 เมษายน 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามเรื่องร้องเรียนจากการดำเนินงานของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  หมายนัด - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการยกย่อง สตรีไทยดีเด่น ประจำปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 28 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอขอบคุณ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องปรามปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละออง PM2.5 - 27 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตร ปี 2566 - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มีนาคม 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 8/2566 และครั้งที่ 9/2566 - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเทคนิคการยกร่างข้อบัญญัติตามกฎหมายว่าด้วยการสาธษรณสุข - 30 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 30 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  พระราชกฤษฎีกาลดภาษีสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท(ฉบับที่3) พ.ศ.2566 - 29 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ตอบรับพนักงานส่วนตำบลขอโอน(ย้าย) - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การขอความอนุเคราะห์พิจารณาแนวทางการควบคุมการโฆษณาจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบนทางสาธารณะ - 24 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคและวิธรการการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายอปท. - 27 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  รายงานการประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาส วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือแจ้งเวียนประกาศนายทะเบียนกลางสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งสำเนาหนังสือการตอบข้อหารือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน - 27 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอส่งสำเนาหนังสือการตอบรับข้อหารือเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงาน - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  สมัครเข้าร่วม Application เรียกช่าง - 24 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การนิเทศติดตามการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ - 23 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการจัดการเรียนรู้ฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการด้านการจัดการขยะของประเทศ ฉบับที่ 2 (2565-2570) - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนอย่างปลอดภัยฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แจ้ง อปท.ให้ความเห็นต่อแบบสำรวจสถานการณ์การบังคับใช้กฎหมายฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  คำสั่งกรมควบคุมโรคเรื่องมอบหมายผู้ที่มีอำนาจออกหนังสือรับรองการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิถีใหม่ฯ - 24 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญส่งบุคลการเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการลงทะเบียนทางหลวงท้องถิ่น สำหรับ อปท. - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แนวทางการพิจารณาความเป็นเจ้าพนักงานของรัฐของพนักงานจ้างตามภารกิจหรือพนักงานจ้างทั่วไปฯ - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ปี 2566 - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการอบรมและประกาศรายชื่อเข้ารับการอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการฯ - 21 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 22 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการปกครอง ดูแล ใช้ และจัดหาประโยชน์ที่ราชพัสดุฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมปัยหาการทุจริตการรับจ่ายเงินในระบบอิเล้กทรอนิกส์ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี e-bidding ผ่านระบบ e-GP (ระยะที่ 5) - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกุมพาพันธ์ 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของหน่วยงานภายใต้สังกัด อปท.ฯ - 22 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ข้อเสนอการยกระดับสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่ถูกต้อง - 22 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาศทางสังคมฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรายงานผลการดำเนินการติดตตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสีย - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 20 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 20 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ด้านการป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งแผนการปฏิบัติงานขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนดจังหวัดสระบุรี - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งรายงานกิจการ ประจำปีงบประมาณ 2565 - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์วารสาร - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปประเด็นการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารรภัยกลาง - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 23 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566 - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เผยแพร่ประชาสมัพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานตามนโยบายนายก อบจ.สมุทรปราการ - 20 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 27 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและมาตรการรณรงค์เพื่อสืบสานคุณค่าทางวัฒนธรรมเนื่องในประเพณีสงกรานต์ พุทธศักราช 2566 - 27 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอให้ชี้แจงข้อเท็จจริงและส่งเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเรื่องร้องเรียน - 23 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ร้องเรียนการถมคลองสาธารณะ - 27 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  อนุญาตให้บุคลการในสังกัดเป็นวิทยากร - 20 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนื้องถิ่น รัฐวิสาหกิจฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือผู้นำการเปลี่ยนแปลงในระดับท้องถิ่น - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ - 22 มีนาคม 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่อวราชฯ ประจำปี 2566 - 22 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ - 22 มีนาคม 2566 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ขอเชิญร่วมบริจาคเงินทุนการศึกษาฯ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การออกประกาศกำหนดสถานที่และจัดสถานที่ปิดประกาศเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 16 มีนาคม 2566 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  การกำหนดสถานที่ติดแผ่นป้ายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร - 16 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการะบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 21 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ - 17 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - 21 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 23 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตอบรับการเป็นวิทยากร - 21 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสเนอความคิดเห็นในการจัดร่างทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนา - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลน - 21 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม - 21 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เชิญร่วมโครงการ - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย 2566 - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเข้าชมการแสดงโขนพระราชทานจังหวัดสระบุรี - 15 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอประชาสัมพันธ์พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 15 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจ - 14 มีนาคม 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอแจ้งการปิดถนนและเบี่ยงช่องจาราจร (หน้าไทวัสดุ) - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปฏภคบริโภค ปี 2566 - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งร่างรายงานการประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ปิดประกาศ - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยฯ - 25 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจปีงบประมาณ 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญเป็นประธานเปิดการประชุมกองทุนข้าวสารพัฒนาสตรีตำบลมวกเหล็ก ประจำปี 2566 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้ห้องประชุมชั้น 3 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์หลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงที่มีช้างป่าอาศัยหรือหากิน - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพเททองหล่อเจ้าพ่อบุญลือ - 14 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมีนาคม 2566 - 15 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งให้ขออนุมัติทำลายบัตรเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองค์การบริหารส่วนตำบล - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการถ่ายโอนภารกิจการควบคุมไฟป่าจากกรมป่าไม้ - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566-2570) - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุรธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันฯ - 13 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญบุคลากร อปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 16 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมทำบุญและเข้าร่วมพิธีเททองหล่อองค์เจ้าพ่อบุญลือ - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาด้านสังคม กิจกรรมการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอขอบคุณ - 22 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ในกรณีเกิดสาธารณภัย - 21 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี2566 - 13 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสำรวจเอกสาร ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหมาก - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 14 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ให้ความชอบร่างข้อบัญญัติการบริหารส่วนจชตำบลมวกเหล็ก เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร - 13 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออกรพ.สต.หินลับ - 15 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาไม้เกวียน - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 10 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 8 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 9 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 2 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์จากกิจกรรมเด็กและเยาวชน กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ - 15 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566 จังหวัดสระบุรี - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือของ อปท. (สถานที่กลาง)ฯ - 13 มีนาคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมพัมนาการทั้ง 4 ด้านในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.มวกเหล็ก - 16 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุนไฟฟ้า]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอให้กำกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและเจ้าพนักงานท้องถิ่นควบคุมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผุ่นฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบ Onsite และ Online - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำการปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 13 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษและสื่อสร้างสรรค์ระดับปฐมวัยในโรงเรียนฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเพิ่มประสิทธ์ภาพและความครอบคลุมในการจัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 14 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการของ อปท.เหลื่อจ่ายปีเก่า - 14 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเปลี่ยนหน่วยงานที่รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสารและจ่ายชำระภาษีป้ายสาขา และภาษีป้ายตู้เอทีเอ็ม - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับ อปท. - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การขึ้นทะเบียนการรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2567 (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมิลำเนา) - 8 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอยกเลิกและมีคำสั่งคณะกรรมการการจัดงานการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการประชุมสภาในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 10 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ Open House ปีการศึกษา 2565 - 8 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญร่วมโครงการกิจกรรมปลูกป่า TPIPP ลดร้อน รักษ์โลก - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักเรียนเข้าฝึกงาน ปีการศึกษา 2566 - 1 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดผ่านบริการพร้อมเพย์ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังวหัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรฯ - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 2/2566 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินคดีของราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภาค ราชการส่วนท้องถิ่นฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มี.ค.2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการตรวจสอบข้อเท็จจริงการบุกรุกที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขอรับเงินบำเหน็จตกทอดและเงินช่วยพิเศษ - 3 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการรับสมัครคัดเลือก อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดีฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านงบประมาณการเงินการคลังฯ - 3 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเบิกเงินโครงการขับเคลื่อนทางกายภาพพาเพลิน เด็กไทยสุขภาพดี - 8 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคติดต่อนักเรียน - 8 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2568 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอลดอัตราค่าเก็บขยะมูลฝอย - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการจัดทำผังภูมิสังคมเพื่อการบริหารจัดการน้ำหมู่บ้าน/ชุมชน แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน - 9 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การเฝ้าระวังเหตุเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนว่ายน้ำเพื่อเอาชีวิตรอดฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริมรำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย ฯ - 10 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบปรมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ2566งวดที่ 3 - 13 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ2566 - 13 มีนาคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการสวมหน้ากากอนามัยของเด็กในสถานศึกษา - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวัน - 13 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับการสนับสนุนรถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันควบคุมโรคติดต่อนำดดยยุงลาย ปี พ.ศ.2566 - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งการอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม - 10 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งข้อมูลการจ้างงานและความต้องการจ้างงานผู้สูงอายุและคนพิการ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2566 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การใช้คลื่นความถี่ เครื่องวิทยุคมนาคม และติดตั้งสถานีวิทยุคมนาคมของ อปท. - 7 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรออนไลน์ Coding for All - ฉลาดคิดพิชิตยุคดิจิทัล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 30 ชั่วโมง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครประกวดป่าชุมชนโครงการคนรักษ์ป่า ป่ารักชุมชน ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ชี้แจงและกำชับการดำเนินการเกี่ยวกับการขอใชับัญชีตำแหน่งสายงานผู้บริหารของ อบต. - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่6)2566 - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่6)2566 - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หารือแนวทางปฏิบัติกรณีผู้มอบสิ่งปลูกสร้างที่ตั้งอยู่บนที่ดินสาธารณประโยชน์ให้กะบเทศบาล - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือกรณีการขอทำไม้ในเขตทางหลวงและทางสาธารณประโยชน์ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของ อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ (Wetlands) ระดับท้องถิ่น ฯ - 7 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ เชิญชวนศึกษาเรียนรู้ในอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรและโครงการพระราชดำริฯ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนมกราคม 2566 - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์จำหน่ายรายชื่อผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฯ - 3 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนพฤศจิกายน 2565 - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเบิกเงินโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 3 มีนาคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรหลักพื้นฐานของการผลิต และควบคุม คุณภาพน้ำประปา รุ่นที่1/2566 - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาหาร - 3 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แผนพัฒนาการศึกษาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินมาตรการความปลอดภัยในการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา สังกัด อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ต.ค. - ธ.ค. 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณาการดำเนินการตามคำปรึกษาหรือแนะนำฯ - 2 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 - 2 มีนาคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมเครื่องสูบน้ำ และมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามผลการดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอให้กำชับเจ้าพนักงานท้องถิ่นปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร เรื่องการตรวจสอบอาคาร - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเรื่องการออกแบบทางสุขาภิบาล ระบบบำบัดน้ำเสีย ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ติดตามการดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครเพื่อขอรับการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ไทย 2565 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติการฌาปนกิจสงเคราะห์ (ฉบับที่...)พ.ศ... - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศคณะกรรมการควบคุมอาคาร เรื่อง การนำกฎกระทรวงกำหนดประเภทหรือขนาดของอาคารฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  คู่มือการปฏิบัติตามโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  แจ้งโอนเงินค่าบริการทางการแพทย์กองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  กาจัดทำแผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2566 จังหวัดสระบุรี - 1 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันปัญหาการลักลอบเผาอ้อยเพื่อลดผลกระทบจากมลพิษของฝุ่นละอง PM2.5 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ยินดีให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้างของภาครัฐและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม - 1 มีนาคม 2566 [ กองช่าง]
  แจ้งชำระคะลงทะเบยีนเข้าฝึกอบรมฯ - 3 มีนาคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าไฟฟ้า - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิยประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้าที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จพต้องเวนคืนฯ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมเสวนา KM Online - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกและยกย่อง คนดีศรีจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเสนอชื่ออาสาสมัครดีเด่นและองค์การที่มีกิจกรมมมางสังคมดีเด่น ประจำปี 2566 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์เชิญชวนฉีดวัคซีนตามแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการระบบท้องถิ่นดิจิทัล ฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสัมมนาเรื่องทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการแผ่นดินในภูมิภาคฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนเข้าร่วมประชุม - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสัมมนา เรื่อง ทิศทางและรูปแบบการบริหารราชการของแผ่นดินในภูมิภาค(การมอบอำนาจและการกระจายอำนาจ) - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเสนอราคาทำงานวิจัยและประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชนของ อปท.ประจำจังหวัดสระบุรี ปี66 - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์และรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญชวนร่วมโหวต คลิปวิดิโอ รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย จังหวัดสระบุรี - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานส่วนตำบลและพนักงานส่วนื้องถิ่น - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เว็บไซต์ไม่สามารถเข้าใช้งานได้ - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบทุนการศึกษา ปูนแก่งคอย มอบให้นักเรียนที่อยู่ในเขตชุมชนรอบโรงงาน - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูลตามแบบวัด EIT - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำรวจข้อมูลสถานภาพการรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2566 - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลภาครัฐ รุ่นที่ 2 - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการกำหนดสินค้าควบคุมเพิ่มเติมและมาตรการกำกับดูแล - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชน - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การกำหนดให้มีและเผยแพร่ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติฯ - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าควบคุมหรือซากสัตว์ป่าควบคุม - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์พายุฤดูร้อน ปี 2566 - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณ - 24 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับรองไม้ปลูกขึ้นที่ไม่ใช่ไม้หวงห้ามในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกร (ส.ป.ก.4-01) - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเตือนปริมาณฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การใช้งบประมาณเหลือจ่ายการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตรวจสอบและดูแลสภาพรถยนต์ของ อปท. - 2 มีนาคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู็ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 - 28 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้างค้างชำระ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ตรวจเยี่ยมศูนย์คัดกรอง ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม และนำผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟู - 17 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอัคคีภัยในสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เตือนให้รายงานค่าจ้างประจำปี 2565 - 7 มีนาคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การอบรมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ของข้าราชการหรือพนักงานท้องถิ่นบรรจุใหม่ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมรับฟังการเสวนา ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัยด้วยแผน ปภ.จังหวัด - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงานวันรณรงค์ให้ปลอดควันพิษจากไฟป่าประจำปี พ.ศ.2566 - 18 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสรุปกิจกรรม มวกเหล็กเมืองน่าอยู่ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ต จดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมโครงการอาสาสมัคร กระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ.) - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์รางวัล - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานมหัษจรรย์ 1000 วัน พลัส สู่ 2500 วัน - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การติดตามนักเรียนยากจน และการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนยากจน กรุ่มรอยต่อระหว่างชั้น - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การสมัครเข้าใช้งานระบบงานสุขาภิบาลอาหาร - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมการเพื่อใช้งานระบบสารสนเทศในการให้บริการประชาชน - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการส่งเสริมเงินกู้เหลือจ่ายเพิ่มเติมโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตอำเภอมวกเหล็ก - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้กำชับติดตามรายงานผลการเฝ้าระวังอาการไม่พึงประสงค์ภายหลังการได้รับวัคซีนฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการฯ - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การกรอกข้อมูลผู้ขอรับการประเมินรายบุคคล ข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ลงพื้นที่เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้พระราชกำหนดฯ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  นโยบายของกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับการส่งเสริม รำวงมหาดไทยเพื่อคนไทย - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมการดำเนินงานตามแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษ - 22 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถาม - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งแบบแจ้งข้อมูลการรับโอนเงินผ่านระบบ KTB - 27 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การจัดเวทีเสวนาออนไลน์ระดับนานาชาติเรื่องการมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมจัดทำแนวทางการติดตามภายหลังปล่อยเด็กและเยาวชน - 17 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2566 - 15 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนัดพิจารณาตรวจความพร้อมก่อนเปิดใช้ถนนสัญจรลอดใต้สะพานรถไฟฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  เรียนเชิญร่วมงานการตรวจราชการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม บริเวณพื้นที่โครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนร่วมโครงการสายบุญนมไทย-เดนมาร์ค - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมให้คำปรึกษาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปี 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) - 4 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 9 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ติดตามผลการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 2/2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติเฉลิมพระเกียรติฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขั้นตอนและกระบวนการวางและจัดทำผังเมืองเฉพาะตามพระราชบัญญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562(ฉบับปรับปรุง) - 26 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการ - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการปฏิบัติธรรมเพื่อสร้างคุณธรรม จริยธรรม เป็ฯพลเมืองตัวอย่าง รุ่นที่ 1 - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา บทบาทท้องถิ่นไทยกับการกระจายอำนาจเพื่อการไปต่ออย่างยั่งยืน - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ผลการประชุมมอบนโยบายเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองในพื้นที่ภาคเหนือ ปี 66 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพหลังเขาฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2566 - 31 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประสานโครงการพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประชุมให้แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและวินัยด้านความปลอดภัยทางถนนสำหรับเด็กปฐมวัย - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการประเมินข้อตกลงในการพัฒนางานข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  การขัลเคลื่อนข้อเสนอเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอให้สำรวจข้อมูลวัด/สำนักวงฆ์/ที่พักสงฆ์/สถานปฏิบัติธรรมและสิ่งปลูกสร้างอื่นๆฯ - 20 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพัฒนาศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวโดยชุมชนเชิงสร้างสรรค์ - 16 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลฯ - 14 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งการสมัครสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร เขตเลือกตั้งที่ 2 กรณีมีผู้สมัคร - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์โครงการจัดการพลังงานในองค์กรระบบดิจิทัลของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุยาตของทางราชการ พ.ศ.2558 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นรูปแบบการแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสระบุรี - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปช้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบฯ - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุของ อปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศใช้ทบทวนยุทธศาสตร์การพัมนาฯ และทบทวนกรอบการประสานโครงการพัฒนาฯ - 26 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานข้อมูลรายเดือน - 13 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์จัดรถเข้าเก็บขยะในงาน ของดีมวกเหล็ก เนื้อ นม ไข่ กระหรี่(ปั๊ป) - 10 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ให้เ้จ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนการบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินแลพป่าไม้ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหารองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง จังหวัดสระบุรี ปี 2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6000 ลิตร - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนรถกระเช้าประเภท 6 ล้อ - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลการมาปฏิบัติงานด้านการช่าง - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  การอบรมเรื่องโมเดลเศรษฐกิจใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมเทคนิคการจัดทำราคากลางและควบคุมงานก่อสร้างของทางราชการ สำหรับ อปท0ประจำปี 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการควบคุมมลพิษสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์โครงการรางวัลนักสาธารณสุขทองคำ ปี 2566 - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินสาธารณสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกัน - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่งของ อบต.(ฉบับที่5)2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกรประจำอำเภอมวกเหล็กฯ - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัตอราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปี 2566 - 7 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขออนุญาตสร้างฝายน้ำล้น - 1 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองช่าง]
  โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณพ.ศ.2566ฯ - 8 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 6 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกเงินโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงวัยในชุมชน ประจำปี 2566 - 31 มกราคม 2566 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่เล่มรวมกฎหมาย/ประกาศ/ระเบียบ ที่ออกตามในพระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ.2546ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ถอดบทเรียนการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา นวัตกรรมการศึกษาแห่งชีวิต - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 19 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาสนับสนุนพื้นที่สำหรับจำหน่ายผลิตภัณฑ์ - 3 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 26 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างรายงานก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อปท. - 31 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การเปลี่ยนแปลงประเภทรายจ่ายของเิงนอุดหนุนสำหรับสนับสนุนก่รป้องกันและควบคุมไฟป่าของอปท. - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 26 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจข้อมูลผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองการศึกษา]
  เพื่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 31 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ผลการทดสอบวัดระดับความรู้ภาาาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือขับเคลื่อนการดำเนินงาน มหัศจรรย์ 1000 วัน Plus 2500 วัน - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ ปี 2565 - 31 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐของผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานโครงการสำมะโนการเกษตร พ.ศ.2566 - 30 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การศึกษาและวิจัยรูปแบบการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้แบบนำตัวเองเชิงสร้างสรรค์ - 27 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การจัดตั้งคณะกรรมการศูนย์ชุมชนค้มครองเด็กตำบล - 30 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอหารือการขออนุญาตก่อสร้างช่องลอดเหลี่ยม(บล็อกคอนเวร์ส)ใต้ถนนทางหลวงท้องถิ่น - 27 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีหย่วยงานภายใต้สังกัดองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนธันวาคม 2565 - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม - 30 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอฯ - 27 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 2 กุมภาพันธ์ 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต.จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการบริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ - 30 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ฯ (ITA)ประจำปีงบประมาณ 2566 - 31 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสอดส่องดูแลพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังของ อปท. - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอประชาสัมพันธ์ข้อเสนอสิทธิประโยชน์ของบริษัท ทรู คอร์เปเรชั่น จำกัด (มหาชน) - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 12/2565 เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.พ.2566 - 31 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับพนักงานส่วนตำบล ประจำปี 2565 - 25 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุม - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561/2565 - 27 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2566 - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 30 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปข้อสั่งการ/ข้อเสนอแนะตามประเด็นการตรวจราชการของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย - 30 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดินกรณีออกโฉนดที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรประมาณการโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาสัยคนพิการผู้สูงอายุกลุ่มเปราะบาง - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจติดตามและนิเทศการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การติดตามสถานการณ์และการแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออกขนาดเล็ก(PM2.5)ในปี2566 - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 27 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งสำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินงานการจัดบริการสุขภาพและอนามัยเจริญพันธุ์ที่เป็นมิตรฯ - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือเกณฑ์วิธีและแนวทางปฏิบัติตามคำสั่งแพทย์และอำนวยการสำหรับหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2565 - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  รับฟังความคิดเห็นต่อ (ร่าง) ประกาศกระทรวงสาธารณสุข - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำอนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งปวดล้อม - 30 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ปฏิทินการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ - 30 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการร่วมรุ่นโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 27 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การประชุมชี้แจงระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน (Traffy Fondue) - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลักสูตรด้านการบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 26 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอส่งข้อมูลพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย - 17 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างเยาวชนเพื่อการพัฒนา รุ่นที่ 10 - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 แห่งประมงลกฎหมายที่ดิน - 19 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาและแก้ไขแนวเขตหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตของอปท. - 25 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดกำหนด - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปปฏิบัติงานกิจกรรมโครงการจัดทำแผนบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินและป่าไม้ระดับพื้นที่ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การพัมนาตนเองผ่านแพลตฟอร์มการเรียนรู้ทางสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมบริจาคโลหิต - 23 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสำรวจความต้องการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานอาชีพ ปีการศึกษา 2566 - 23 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์รถดับเพลิง - 25 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 25 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธษรณูปการ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  โครงการขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุรธรรม จริยธรรมและการป้องกันปราบปรามการทุจริตฯ - 24 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การแต่งตั้งประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ประธาน ก.ถ.) - 20 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญสมัครเข้าเป็นสามชิกสมทบสหกรณ์ออมทรัพย์ อปท. จำกัด - 10 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงานเลี้ยงปีใหม่ 2566 - 21 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มกราคม 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการเพื่อทำหน้ที่กำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนฯ - 18 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์แผนการฝึกอบรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2566 - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสาราชการ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประกาศสรรหาผู้แทนเกษ๖รกรเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นผู้แทนเกษตรกรฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาออนไลน์ เรื่อง การทำลายและการส่งมอบเอกสารราชการ - 20 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดกิจกรรมสัปดาห์รณรงค์ สำรวจ ซ่อม และสร้างภาชนะเก็บน้ำประจำปี 2566 - 13 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมระบบการประเมินเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืนด้วยตัวเอง ประจำปีงบประมาณ 2566 - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจพื้นที่หมู่บ้านที่ไม่สามารถพัฒนาระบบสาธารณูปโภคและรบบสาธารณูปการฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอรับเงินสนับสนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศเจตนารมณ์ สุจริต โปร่งใส จังหวัดสระบุรีใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดใช้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดฯ - 13 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 10 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศ กำหนดเขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัด ประเภทผู้แทนเกษตรกร อำเภอมวกเหล็ก - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 1 พ.ศ.2566 ของ อบจ.สระบุรี - 9 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอรับการสนับสนุนบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมไทบอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิค และวิธีการ การนำแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำโครงการในงบประมาณรายจ่ายฯ - 13 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 20 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบเชิงป้องกันโครงการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ผสมน้ำยาโพลิเมอร์ของ อปท.ภายในจังหวัดสระบุรี - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการพัฒนาช่องทางชำระค่าธรรมเนียมตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผู้ได้รับอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การประชาสัมพันธ์สรุปผลการเข้าร่วมกิจกรรม Workshop กระทรวงมหาดไทยกับองค์การสหประชาชาติ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อพยาบาลดีเด่นผู้สมควรได้รับรางวัลศรีสังวาลย์ - 25 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 25 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรมไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) - 24 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและภารกิจสำคัญของปลัดกระทรวงมหาดไทยฯ - 19 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งผู้ทำงานบริการสังคม - 24 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิฐชวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมัครเข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการ - 19 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การสัมครรางวัลเลิศรัฐ สาชาบริหารราชหารแบบมีส่วนร่วม ประเภทร่วมใจแก้จน ประจปีงบประมาณ 66 - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษย์ชนประจำปี 2565 - 23 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรการศึกษา สังกัด อปท.เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาปฐมวัยฯ - 23 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายในการดูแลรักษาและคุ้มครองป้องกันที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมและการสุขาภิบาลอาหารและน้ำ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานข้อมูลครัวเรือนที่จัดทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนกรณีครัวเรือนในชุมชนเมืองหรือไม่มีพื้นที่ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ 6 มาตรการ ป้องกันโรคอาหารเป็นพิษในสถานศึกษา - 19 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การสำรวจข้อมูลที่สนับสนุนการดำเนินงานตามโ๕รงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการตั้งคณะรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพ เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 19 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  เรียนเชิญเข้าร่วมเป็นคณะที่ปรึกษาของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ของบริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) - 16 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนโครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด - 19 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินการโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ความเห็นต่อ(ร่าง)ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯ - 20 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2565 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอุปถัมภ์กิจการคณะสงฆ์ - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง การตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกฯ - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลโครงการก่อสร้างถนน ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียน - 3 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจการดำเนินงานของ อปท.ในการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Service) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล - 4 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่และประชาสัมพันธ์โครงการพาณิชย์...ลดราคา!ช่วยประชาชน ปี 2565(งวด2) - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิยประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรับบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือนมกราคม2566) - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมผู้บริหาร อปท. ประจำเดือนมกราคม 2566 - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารแด้พระภิกษุในโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำตราเครื่องหมายของ อปท. - 9 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 11 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ปี 2565-2566 - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดทำและทบทวนยุทธศาสตร์การพัฒนาฯ - 4 มกราคม 2566 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 12/2565 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการสร้างหรือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ของเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ประจำผี 2566 - 17 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  นโยบายขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาน้ำเสียโดยการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคารของ อปท. - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศคระกรรมการผังเมือง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังคงามคิดเห็น การปึกษาหารือและการมีส่วนรร่วมฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างตลาดทั่วไทย ป้องกันโรค ต้อนรับปีใหม่ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ตลอดช่วงวัย - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการบริหารจัดการงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนบัสนุนอาหารเวริม(นม)ฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เผยแพร่เอกสารวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  สำราจข่้าราชการครู และบุคลการกรทางการศึกษาผู้เป็นจิตอาสาในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการดำเนินการตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ.2561 - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  มาตรฐานกำหนดตำแหน่งและกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องเกื้อกูล(เพิ่มเติม) - 9 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานปีการศึกษาปี66 - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การเปิดรับสมัครเป็นสมาชิก ช.พ.ค.และสมาชิก ช.พ.ส.เป็นกรณีพิเศษเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี - 12 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  หารือการใช้หลักเกณฑ์การคำนวณมูลค่าสิ่งปลูกสร้างที่มีลักษณะพิเศษที่ไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ - 12 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การจัดซื้อวัสดุในกิจกรรมสาธารณะเพื่อรณรงค์ให้ประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะมูลฝอย - 13 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่อบรมหลักสูตรการอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการดำเนินงานสุขาภิบาลอาหาร ปีงบประมาณ 2566 - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์มาตรากรเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อทางอาหารและน้ำช่วงเทสกาลฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการอนุญาตตามาตรา 9 - 9 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การติดตามการใช้ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิกของกรมโยธาธิการและผังเมือง - 11 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัด ติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 11 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท.เข้ารับการประเมินพัฒนาคุรภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมของ อปท - 9 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญครูปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ศพด.)และโรงเรียนสังกัดอปท.สมัครอบรมโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดภาพระบายสี โตโยต้ารถยนต์ในฝัน ครั้งที่ 12 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการขอรับเงินอุดหนุน - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ - 10 มกราคม 2566 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีศึกษาคำพิพากษาคดีปกครองตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข - 6 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขยายเวลาเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 18 (MU Safe School Virtual Workshop18) - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือจัดเก็บข้อมูลสถานการณ์เด็กปฐมวัย และรายงานผลการดำเนินงานฯ - 6 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และสำรวจข้อมูลโ๕รงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกฯ - 13 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิยประชุมชี้แจงแนวทางการจัดบริการสาธารศุในชุมชนโดยกลไกลการสนับสนุนจากองทุนฯ - 12 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 11 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 10 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับการสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2566 - 9 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการ Update โปรแกรม NHSO UCAuthentication MX เพื่อรองรับการต่อ License ปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนท่วไปฯ - 5 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมบำเพ็ญเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี ฯ - 5 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรักษาความสะอาดและจัดการขยะช่วงเทศกาลปีหม่ พ.ศ.2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมขั้นตอนการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การรายงานและจัดส่งข้อมูลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2565 - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การบันทึกข้อมูลระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมชิงรางวัล the king of thailand vetiver awards - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมความเข้มแข็งฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)ระยะที่ 5 (เพิ่มเติม) - 5 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวทางจัดกิจกรรมจักยานขาไถ Balance Bike ส่งเสริมพัฒนาการเด็กและปลูกฝังความีน้ำใจนักกีฬา - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  แนวปฏิบัติการลดภาระงานครูที่นอกเหนือจากภาระการสอนในสถานศึกษาสังกัด อปท. - 5 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมลงพื้นที่ติดตามเด็กในโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กฯ - 4 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การปรับปรุงเมนูการใช้งานและประเภทสิ่งปลููกสร้างระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 4 มกราคม 2566 [ กองคลัง]
  การปิดประกาศบัญชีรายรับรายจ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 3 มกราคม 2566 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการเพื่อกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเปณกรณีพิเศษฯ - 4 มกราคม 2566 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนของขวัญในงานวันเด็กแห่งชาติ - 5 มกราคม 2566 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเรียนเชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ขอรับบริจาคเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 4 มกราคม 2566 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นประธานกรรมการตรวจพัสดุ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 6 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  มาตรการรองรับฤดูแล้ง ปี 2565/2566 - 8 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 11/2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2566 - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม - 16 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมคัดเลือกผู้แทนองค์การบริส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการบริการกองทุนฯ - 7 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 15 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 16 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การชำระเงินสมทบประจำปี 2566 และรายงานค่าจ้างประจำปี 2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเชิญชวนรับชมภาพยนตร์ HANUMAN White Monkey - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งขยายระยะเวลาการเปิดระบบชำระเงินค่าลงทะเบียน - 15 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้เร่งรัดการฉีดวัควีนโควิด 19 วัคซีนไฟเซอร์ ฝาสีแดง สำหรับเด็กอายุ 6 เดือน 4 ปี - 16 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาชั้นสูง - 15 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล - 15 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการเร่งรัดการปฏิบัติงานสำหรับสัญญาที่ได้รับการช่วยเหลือให้อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ 0 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเจ้าพนักงานสาธารณสุขตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข ฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. ตามนโยบายการจัดการและดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงฯ - 13 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการป้องกันการจมน้ำปีงบประมาณ 2566 - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสัญญาจ้าง - 13 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขออนุมัติดำเนินการกิจการนอกเขตเทศบาลย้อนหลัง - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทำกิจการนอกเขตเทศบาล - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 5 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคืนเงินมัดจำรังวัดค้างบัญชีเกิน 5 ปี - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริมการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของนาย ชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ออกคำสั่งหักเงินรายของ นายชิลนะกร จาดสุวรรณ์ เพื่อส่งชำระหนี้สหกรณ์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญอบรมการใช้โปรแกรมบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น Version 2565 ฯ - 8 ธันวาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสระบุรี - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอลดค่าขยะรายเดือน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการเปลี่ยนแปลง - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การน้อมนำแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อสั่งการแนวทางการป้องกันและลดอุบัติเหตุมางถนน - 30 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ธ.ค.2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิยประชุมเตรียมความพร้อมแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือนธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อโครงการโรงผลิตไฟฟ้า - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมกิจกรรม Open House - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2565 - 1 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรูปแบบไฟล์ดิจิตอล - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจำหน่ายดอกพุธรักษาสัญลักษณ์งานวันพ่อแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ QR Code (Traffy Fondue) การแจ้งเบาาะแสการทุจริตของสำนักงาน ป.ป.ช. - 24 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 21 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เอกสารและภาพถ่ายการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ ฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยจากอากาศหนาว พ.ศ.2565-2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งคู่มือตามแนวทางประมวลกฎหมายยาเสพติด - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ ปท. - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการขึ้นทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 - 6 ธันวาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการประเมินคู่มือการจัดการเรียนรู้สิทธิมนุษยชนศึกษาสำหรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือส่งแบบสำหรับติดตามและประเมินผลการยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตและหนังสือรับรอง - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำแก่ผู้บริหารท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีของอปท.ในจังหวัด - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตด้านการเงินการคลังของ อปท. - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเสนอคำขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2567 (เทศบาลและอบต.) - 30 ธันวาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ข้อหารือการปฏิบัติงานในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างของ อบต.ทุ่งโพ อ.หนองฉาง จ.อุทัยธานี - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  เพิ่มจำนวนรุ่นตามโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองคลัง]
  พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการ ตลาดน่าซื้อ ขายสินค้าได้มาตรฐาน มอก. - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญชวนกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทย พ.ศ.2565 - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานสถานธนานุบาล - 28 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 2 ธันวาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการบูรณาการกิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอให้พิจารณาคัดเลือกแหล่งน้ำที่มีความเหมาะสมที่จะจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟื้นฟูและแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ - 1 ธันวาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา วันที่ 5 ธันวาคม 2565 - 29 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การควบคุมและการป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินของ อปท. - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ร่างคู่มือการบำรุงรักษาแหล่งน้ำขนาดเล็ก - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  แผนการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชีและการพัสดุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจ (ไตรมาส4/2565) - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การอบรมหลักสูตร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการป้องกันแก้ไขความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กหญิง - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานสัมมนาออนไลน์ ลดโลกร้อนกับLESS - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเงินเบี้ยความพิการและเงินสงเคราะห์ฯ - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมการจัดตั้งสมาคมฌาปณกิจสงเคราะห์คนตาบอดระดับจังหวัด - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงศึกษาธิการเรื่องมาตรการและแนวทางปฏิบัติการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรมพิเศษภายใต้โครงการ Be Internet Awesome - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ติดตามผลดำเนินงานตามบันทึกคงามเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีงานทำให้นักเรียนฯ - 29 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งเวียนการประกาศเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์ - 24 ธันวาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2566 - 30 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาให้การสนับสนุนโครงการ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนบริจาคเงิน สิ่งของ เพื่อมอบให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี วันธารน้ำใจสู่กาชาดสระบุรี - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนอำเภอมวกเหล็กแทนตำแหน่งที่ว่าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความนนุเคราะห์วิทยากร - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานป้องกัน ควบคุม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 27 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมดับเพลิง ทีมกู้ชีพ พร้อมรถดับเพลิงและรถกู้ชีพ เข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงฯ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 22 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งแบบประเมินความเสียหายด้านพืชและการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคาดการณ์ช่วงเวลาที่สถานการณ์น้ำจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อเสนอในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตรตำบล (ศส.ปชต.) - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานการใช้จ่ายโครงการบูรณาการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของ อปท.ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  หลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือหน่วยงานราชการที่ประสงค์ขอตรวจสอบการอนุญาตนำรถภายใต้มาตราการควบคุมการนำเข้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การขับเคลื่อนการใช้ระบบ e-Document ผ่าน e-Service Catalog - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือจำหน่ายสลากกาชาดการกุศลจังหวัดสระบุรี ประจำปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อ วิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่ อปท.วางและจัดทำผังเมืองรวมร่วมกัน - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  เชิยร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้สยการพัฒนาทักษะ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศรษฐกินฐานราก ปี 2565 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอหารือการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสรา้ง 2564 ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งผู้มีความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม(ผู้มีใบอนุยาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม) - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้ฯ - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การบูรณาการแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเครษฐกิจพอเพียง - 25 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์การสนับสนุนงบประมาณการจัดกิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชนภายในประเทศ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องวิธีดำเนินการและการกำหนดค่าใช้จ่ายที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการดำเนินการวางแลจะจัดทำผังเมืองรวม มาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2562 - 24 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งคู่มือประชาชน ลดโลกร้อน ด้วยปูนลดโลกร้อน - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2566 ฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การคัดเลือกสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กนดีเด่น เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2566 - 28 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประสานงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อรับรองสถานการ์ภัยแล้งฯ - 23 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแก้ไขและป้องกันปัญหาภัยแล้งและอุทกภัย - 21 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชาสัมพันธ์กิจกรรมนิทรรสการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏบัติเกี่ยวกับแนวเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการอบรมเรื่องความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2567 ฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น - 18 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2566 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้ดำเนินการสั่งจ่ายเช็คชื่อสหกรณืใหม่ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนดำเนินงาน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แผนป้องกันและดับไฟป่าจังหวัดสระบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเห็นจากสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 15 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กิจกรรม เดิน วิ่ง การกุศล ครั้งที่ 6 ก้าวด้วยธรรม ก้าวด้วยใจ เพื่อสร้างโรงพยาบาล - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาการพัมนาศักยภาพของท้องถิ่นสู่ความเป็นเมืองฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งประกาศรับสมัครเพื่อการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้าง - 16 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ยืนยันข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 / 2565 - 17 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งการขออนุญาตติดตั้งป้าย - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมการพัฒนาการเรียนการสอน - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานประจำปี 2564 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แก้ไขข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 /2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 15 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนน้ำดื่ม - 16 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  อุบัติเหตุในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงหลักเกณฑ์และแนวทางการจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำฯ - 11 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคของ อปท.(ครั้งที่1)ออนไลน์ - 22 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน กก.ย.2565 - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท.ประจำเดือน ต.ค.2565 - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความต้องการการอบรมบุคคลในท้องถิ่นที่ประสงค์จะเป็นอาสาบริบาลท้องถิ่นฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งยุติการอุดหนุนการปฏิบัติการฉุกเฉินให้แก่หน่วยงานปฏิบัติการแพทย์หรือสถานพยาบาลฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ผ่านการเล่นสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาของสถานศึกษาระดับฐมวัยฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลและขอบเขตของพื้นที่ชุ่มน้ำ(Wetlands)ระดับท้องถิ่นที่อยู่นอกเขตพื้นที่อนุรักษ์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านการทุจริต - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจ การจัดการสิ่งปฏิกูลของ อปท. - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธืการตรวจสอบประวัติการอบรมและประเมินการจัดอบรมในหลักสูตรสถาบันคุรุพัฒนา - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการชุมชนปลอดขยะ (Zero Waste)2565และโครงการโรงเรียนปลอดขยะฯ - 21 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเชิญชวนลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนองค์กรรอบรู้ด้านสุขภาพฯ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การใช้งานระบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างขอทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ยุทธศาสตร์สำนักงานทรัพยการน้ำแห่งชาติ (2566-2570) - 18 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการแพทย์ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ผลการตรวจสอบพื้นที่ประสบภัยตำบลมวกเหล็ก - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปประเด็นนโยบายของนายกรัฐมนตรีในการประชุมบริหารจัดการสถานกราณ์อุทกภัยและให้ความช่วยเหลือ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สำรวจการใช้งานระบบบริหารจัดการปัญหาและข้อร้องเรียน - 14 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บในเดือนตุลาคม 2565 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่องค์ความรู้จากงานสัมมนาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับการบริหารท้องถิ่นฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ2566 - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น (ฉบับที่3) 2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขันฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานการศึกษาวิเคราะห์ผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2564 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลกลางจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศของ อปท.ลงในระบบข้อมูลกลาง อปท.ระยะ 2 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 27 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งคู่มือบำรุงทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่น - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้เท่าทันและป้องกันยาเสพติดด้วยการพัฒนาทักษะสมอง - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ชี้แนวทางการลงทะเบียนเจ้าหน้าที่รับผิดชอบบัญชีผู้ใช้งานแพลตฟอร์ม - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับตำแหน่งครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนตำบล - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินมาตรการเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด อปท - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจข้อมูลครัวเรือนที่ไม่มีพื้นที่ดำเนินการรวมถึงไม่มีพื้นที่ส่วนกลางเพียงพอในการจัดทำถังขยะฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการงบประมาณด้านการศึกษาฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 14 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การกำหนดภาระงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง มาตรฐานวิทยฐานะ และมาตรฐานการประเมินตำแหน่งฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หารือการดำเนินการอนุญาต/เพิกถอนใบประกอบกิจการพอหักเอกชน ตามพระราชบัญญัติหอพัก 2558 - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขสังกัด อปท. - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประเด็นเด้กปฐมวัย ครั้งที่ 9/2565 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์การแจ้งเปลี่ยนชื่อหน่วยงาน สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่ 7 (สระบุรี) - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  กำชับมาตรการบริหารจัดการสภาพแวดล้อมเพื่อความปลอดภัยในสถานศึกษาระดับปฐมวัยสังกัด อปท. - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การถอนคืนเงินรายได้แผ่นดิน ประเภทค่าปรับ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แต่งตั้งคณะทำงานสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัย - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ ประจำปีงบประมาณ 2566 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566 ฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติทีประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกลาง โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการดำเนินงานตามระบบประกันคุรภาพการศึกษาและเครื่องประเมินฯ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การพิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ครั้งที่ 11/2561 - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของ อปท. - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดส่งเอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้กำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเกิดเพลิงไหม้อาคารที่เข้าลักษณะเป็นเขตเพลิงไหม้ฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการสำรวจออกแบบประมาณราคาควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อ - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย - 9 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ข้อหารือกรณีราษฎรมีทะเบียนบ้านไม่ตรงตามแนวเขตการปกครอง - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การจัดการขยะมูลฝอย (ฉบับที่2) พ.ศ.2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรสุขาภิบาลอาหารสำหรับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานฯ - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนพัฒนาเด็กปฐม พ.ศ.2564/2570 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปและหลักเกณฑ์ผลงานข้าราชก - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การขับเคลื่อนเชิงนโยบาย สวัสดิการหนังสือเพื่อเด็กปฐมวัย - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์เพิ่มช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมการป้องกันอุบัติเหตุภัยในช่วงวันลอยกระทง 2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมคณะกรรมการนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2565 - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้ตอบแบบสำรวจความต้องการการพัฒนาบุคลากรระดับท้องถิ่นในกลุ่มเป้าหมายที่ปฏิบัติงานในบาทบาทอาสาสมัคร - 8 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินงานโครงการนวัตกรรม ตำบลร่มเย็น อบต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หารือการจ่ายค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 10 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สลากบำรุงสภากาชาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 8 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ปราสัมพันธ์รับโอนพนักงานครูเทศบาล - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมปั่นให้สุด มาหยุดที่มวกเหล็ก โครงการท่องเที่ยวเชิงกีฬาปั่นจักรยานจังหวัดสระบุรี - 9 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศใช้แผนพัมนาท้องถิ่นฯเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 31 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งประชาสัมพันธืให้ทราบ - 10 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมฯ - 10 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสรรหาผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การทดสอบวัดระดับความรู้ภาาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2565 - 7 พฤศจิกายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดตั้งและเปลี่ยนแปลงฐานะ อปท. - 7 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่2/2565 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การควบคุมสถานบริการหรือสถานประกอบการที่เปิดให้บริการในลักษณะที่คล้านสถานบริการสถานที่ประกอบธุรกิจฯ - 7 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวบุคลากรเป็นคระกรรมการจัดทำแบบรูปรายการ,คระกรรมการกำหนดราคากลาง - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความช่วยเลือกเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเพื่อเป็นคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายงานก่อสร้าง กำหนดราคากลางฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ(ผ่านระบบออนไลน์)เนื่องในวันผังเมืองโลก พ.ศ.2565 - 26 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการ - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมสำหรับการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายปนะจำปีงบประมาณ 2567 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้นำรถเข้ารับการตรวจสอบมลพิษทางอากาศและเสียง - 5 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัยหายาเสพติดของ อปท. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การบันทึกข้อมูลภารกิจถ่ายโอนของ อปท. ในระบบข้อมูลกลาง อปท. (INFO) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) เพิ่มเติม - 4 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งข้อมูลผู้มีหน้าที่ยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิ้นต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมารจากกองทุนส่งเสริมการจัดการสวสัดิการสังคมฯ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 1/2566 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 10/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ย.2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สีทาภายนอก - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือน พ.ย.2565) - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมงาน เทศกาลตำนานคาวบอยมวกเหล็ก ครั้งที่ 3 - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งประกาศสอบราคาจ้าง - 2 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 (ครั้งที่ 2) - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน (ครั้งที่2) - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาตเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 3 พ.ย.2565 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประกาศดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคาร - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวปฏิบัติในการจัดทำรายงานการเงินภาพรวมเพื่อการบริหาร สำหรับหน่วยงานของรัฐ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลงเพื่อสร้างการรับรู้รณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องกันยาเสพติด - 31 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องตามพระราชบัญญัติสุขภาพจิต - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.(ฉบับที่ 3)2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติฯ - 31 พฤศจิกายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือเสนอรายชื่อบุคลการและส่งคำขอมีบัตรประจำตัวพนักงานเจ้าหน้าที่ - 31 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 17 - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้สยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการของ อบต.มวกเหล็ก - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมพัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 3 พฤศจิกายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการเกี่ยวกับระบบจดทะเบียนพาณิชย์ - 2 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจออนไลน์ การรับรู้ความเชื่อมั่น และความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ร่าง)หลักสูตรและสื่อการเรียนรู้ด้านทุจริตศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือผู้สูงอายุฯกรณีกรมบัญชีกลางโอนไม่สำเร็จฯ - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรฯ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางและกรอบเวลาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินค่าเล่าเรียนบุตร - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ติดตามและเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือแก้ปัยหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุอุทกภัย - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ในการสำรวจเตาเผาศพในวัด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการดำเนินโครงการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ตอบรับเงินค่าแบบพิมพ์ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการประชุมคณะกรรมการภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้างประจำจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 31 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 28 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระดับสูงของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 27 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์รถกระเช้า - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์เป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทง - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การควบคุมดุแลความปลอดภัยของอาคารและป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกในการดำเนินการตามมาตรฐานว่าด้วยการควบคุมอาคารของวัดคาทอลิก - 31 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 31 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 31 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือตอบแบบแสดงความคิดเห็น ร่าง ประกาศจังหวัดสระบุรี ข้อกำหนดจริธรรมจังหวัดสระบุรี - 26 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปีพุทธศักราช 2565 - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 28 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประชุมมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี - 27 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การขออนุญาตจัดกิจกรรมในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและวนอุทยาน - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดกาฬสินธุ์2565 - 26 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งแบบตอบรับเป็นคณะกรรมการการตัดสินการประกวดกระทงสวยงาม - 27 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดการเลือกตั้งภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งแนวทางและกรอบเวลาเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 25 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งให้ปฏิบัติตามกฏหมายประกันสังคม - 10 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - 3 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดทำทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)ของ อบจ.สระบุรี - 25 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญประชุม - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  จัดกิจกรรมการรณรงค์สร้างจิตสำนึกและการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการใช้ทางม้าลาย - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การดำเนินการจ้างเอกชนและการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประกาศจัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย - 21 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หารือแนวทางการขอเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนบุคคลที่ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเลือกตั้งฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ในประเทศไทย - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือและประชาสัมพันธ์ในการเสนอชื่อบุคคลหรืองค์กรฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 1 พฤศจิกายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคระาห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการสำรวจออกแบบประมาณราคาและควบคุมงานก่อสร้างระบบท่อจ่ายน้ำฯ - 19 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนของ อปท.ประเทศไทย - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรายงานข้อมูลด้านงบประมาณและบุคลากรของศูนย์พัฒนาเด็กเล้ก - 25 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจ้างที่ปรึกษา - 25 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมผู้ป่วยเบาหวานควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินโครงการคัดกรองโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง 2565 - 28 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมฯ - 9 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัยหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่หากเกิดอุทกภัย - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 11/2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสมัครเป็นสมาชิก (APCAD) - 18 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลโครงการอบรมสัมมนาเพื่อซักซ้อมทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำความร่วมมือตกลงร่วมมือระหว่างประเทศฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งข้อมูลเพื่อสร้างการรับรู้สู่ชุมชน ครั้ง35/2564 และครั้งที่ 36/2564 - 7 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือหน่วยงานรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งปรับแนวทางป้องกันควบคุมโรค มือ เท้า ปาก ในสถานศึกษาฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน - 26 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำร่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานกิจกรรม Open House โครงการเหมืองฯและโครงการโรงไฟฟ้าฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งประชาสัมพันธ์เพื่อทราบ - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือการปฏิบัติงานตามประกาศคณะกรรมการผังเมืองฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอคืนเงินโครงการซึ่งรับเงินอุดหนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ - 25 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอลดหย่อนค่าธรรมเนียมเก็บขยะ - 25 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ปัญหาสาธารณสุขในช่วงสถานการณอุทกภัย - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 25 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหาร - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ต.ค.2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 11 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบปะรมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 7 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อการจัดการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น(2566-2570)ของ อบจ.สระบุรี - 19 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การจัดพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบศูนย์ข้อมูลเลือกตั้งฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศการประชาคมระดับจังหวัด - 7 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการแก้ไขการจัดสรรเงินภาษีให้แก่ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แนวทางการปฏิบัติตามแผนพัมนาท้องถิ่นของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือแจ้งการสนับสนุนงบประมาณกองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัยหาสาธารณสุขฯ - 26 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แผนปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย(พ.ศ.2560-2570) - 18 ตุลาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ชุมชนปลอดภัย ครั้งที่ 5 - 19 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การให้ความช่วยเหลือ อปท.ในการฟื้นฟู บูรณะ ซ่อมแซมสิ่งสาธารณประโยชน์หลังเกิดอุทกภัย - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. - 20 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรับมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการฯ - 18 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หารือการอุทิศที่ดิน - 17 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ผลการคัดเลือก อปท.ที่มีผลงานเป็นประจักษ์ ด้านการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งชำระค่าลงทะเบียนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบอผนที่ภาษีทะเบียนทรัพย์สินฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำ ปี 2567-2570 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 17 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรณีผู้มีสิทธิย้ายภูมอลำเนา) - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 18 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขออนุมัติยกเว้นระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 18 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่อปท. - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การไว้อาลัยจาเหตุสะเทือนขวัญในพื้นที่อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู - 20 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนกันยายน 2565 - 20 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 20 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การปรับอัตราเงินอุดหนุนรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช่จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด. - 20 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้สยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟ้าฯ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุฯ - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจข้อมูลเพื่อพิจารณาให้การช่วยเหลือสำหรับคนพิการทางการมองเห็นที่ประสบสาธารณภัย - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจข้อมูลการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุของ อปท. - 21 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งการเปิดตรวจ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในมหาพระกรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้านวันสวรรคต 13 ต.ค.2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งหนังสือรายงานประจำปี 2564 - 7 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีปิดโครงการออมสิน อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 12 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรนคต 12 ต.ค.2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำของชาติ พ.ศ.2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตจัดกิจกรรมวิ่ง รายการ MUAK LEK TRAIL 2022 ครั้งที่ 2 - 5 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การร้องเรียน กรณีโทรสายด่วนการแพทย์ 1669 - 14 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การสำรวจข้อมูลการเกิดอุทกภัย และการให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยของ อปท. - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประกาศผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 12 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 18 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบกลิ่นและหมอกควัน - 19 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งสำเนาประกาศคณะกรรมการประเมินราคาทรัพย์สินเพื่อประโยชน์แห่งรัฐประจำจังหวัดสระบุรี - 17 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้ากฐินสามัคคี ประจำปี 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 11 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือติดตามสถานการณ์ และดำเนินมาตรการ เฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 10 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญประชุมโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปบมวัยด้านสุขภาพ 4D - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจรายชื่อข้าราชการ พนักงานครู ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงารครูฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 21 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสถานธนานุบาลฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพครูการศึกษาพิเศษ พ.ศ.... - 10 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสฯ - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไปรายงานการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันในช่วงโควิด-19 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับสมัครบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชนประจำปี 2565 - 11 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ข้อบังคับคุรถสภา ว่าด้วยการรับรองความรู้และประสบการณ์วิชาชีพเพื่อการประกอบวิชาชีพทางการศึกษาฯ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการฝึกอบรมผู้ทำบัญชีของหน่วยงานของรัฐที่มีคุณสมบัติด้ารคุณวุฒิการศึกษาฯ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ซักซ้อมแนงทางการส่งเสริมเงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2566 - 6 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตร(ฉบับบที่2)2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีของผู้สมัครรับเลือกตั้ง - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงบประมาณ ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมส่งผลงานประกวดนวัตกรรม ท้องถิ่นดิจิทัล ประจำปี 2565 ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากลิ่นและหมอกควัน - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นที่ปรึกษาผู้ตรวจราชการภาคประชาชน - 6 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 26 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาลฯ - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งรายงานการประชุมเพื่อคัดเลือกผู้แทนเทศบาล และผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นคณะกรรมการฯ - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขอต่อใบอนุญาตตลาดสีทองคำ - 11 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพสายตาผู้สูงอายุ - 12 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบผู้ที่ได้รับเครื่องราชิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การถวายผ้ากฐินพระราชทานของกรมการปกครอง ประจำปี 2565 - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งผู้มีสิทธิในที่ดินข้างเคียงให้มาลงชื่อรับรอบแนวเขตที่ดินหรือคัดค้านรังวัด - 10 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 11 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการรับขึ้นทะเบียนเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ งีงบประมาณ 2566 กรณีย้ายภูมิสำเนา - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565 - 17 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการออมสิน อาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน - 29 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การยืนยันงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก - 27 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 9/2565 - 30 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประเมินความพึ่งพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียฯ - 4 ตุลาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม (ประจำเดือน ต.ค.2565) - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมสุขภาพในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 อ. - 30 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกองช่างเพื่อออกแบบ/รับรองแบบงานก่อสร้าง - 28 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ต.ค.2565 - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความช่วยเหลือกรณีได้รับผลกระทบจากกลิ่นและหมอกควัน - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 28 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศใช้ข้อบัญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ของ อบจ. - 23 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมครูและผู้ดูแลเด็ก สังกัด อปท. - 26 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลกาประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย (ศูนย์พัฒนาเด็ก) ผลการประเมิน SAR - 5 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเขียนแผนการฝึกอาชีพ ปีการศึกษา 2565 - 30 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงาน โ๕รงการ ส่งเสริมสุขภาพ (สปสช) ปี 2564 - 4 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกและขอความอนุเคราะห์ตอบแบบประเมิน QC100 - 23 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้มอบหมายเจ้าหน้าที่ไปร่วมระวังชี้และรับรองแนวเขตที่ดิน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การบันทึกข้อมูลด้านการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของอปท. รายปี (มฝ.1) - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้ารับการอบรมหลัดสูตรการจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรือันตรายจากชุมชนอบ่างปลอดภัยฯ - 30 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุข และประกาศกรมอนามัยฯ - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขอหารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการเกี่ยวกับการขุดลอกแหล่งน้ำฯ - 30 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  กฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตดำเนินการในอุทยานแห่งชาติฯ - 29 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้ อปท. - 29 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน ส.ค.2565 - 30 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด อปท. - 26 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเสนอโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานสรุปแนวคำวินิจฉัยของศาลปกครองเพื่อเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการต่อหน่วยงานรัฐ - 4 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การควบคุมและป้องกันการเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ KTB ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงิน้บี้ยความพิการขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 65 - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง - 3 ตุลาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อเสนอแนะในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่องนวทางการบริหารจัดการมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนฯ65 - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ผลการคัดเลือกหมู่บ้านเข็มแข็งตามแนวทาง แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง (หมู่บ้านอยู่เย็น)ประจำปี 65 ระดับภาค - 7 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 7 ตุลาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 ตุลาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือจัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลก ประจำปี 2565 - 6 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับปีงบประมาณ 2567ฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการขออนุญาตหรือขอความเห็นชอบเกี่ยวกับการขุดลอกการใช้แหล่งน้ำสาธารณะฯ - 6 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การปรับอัตราเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายรายหัวตามความจำเป็นพื้นฐาน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หารือการดำเนินการคืนค่าตอบแทนในการขออนุญาตมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน - 7 ตุลาคม 2565 [ กองช่าง]
  การบริหารงบประมาณโครงการพัฒนาและเสริมสร้างความเข็มแข็งของเศษฐกิจฐานรากปี2565 - 10 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการขับเคลื่อนและเตรียมการทวนสอบโครงการถังขยะเปียกฯ - 10 ตุลาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หารือการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 7 ตุลาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแจ้งข้อมูลโครงการก่อสร้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความโปร่งใสฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำ จัดทำแผนและดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 21 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 26 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งคืนเงินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้ดูแลคนพิการ 2565 - 27 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก ประจำปี 2565 - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอสนับสนุนการดำเนินงานโครงการคาร์กิลล์มีทส์ ส่งเสริมอาชีพ สร้างรายได้ ให้ผู้พิการตามมาตรา35/2566 - 23 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 26 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการการสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.มวกเหล็ก ปีการศึกษา 2566 - 21 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 27 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์คำสั่งกรมควบคุมโรคฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ผลการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 26 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทางธงชาติไทย ฯ - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอให้เตรียมข้อมูลการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ฤดูแล้ง ปี 2565/66 - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2565 - 26 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญร่วมงานแข่งขันทักษะทางวิชาการอปท.ฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขออนุญาตติดป้ายประชาสัมพันธ์งาน - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งภารกิจการจัดงาน Soft Openning โรงเรียนนายเรืออากาศฯ - 15 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนข้าราชการและพนักงารส่วนตำบลฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ - 21 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ทีมกู้ชีพพร้อมรถฉุกเฉิน เข้าร่วมซ้อมแผนอุโมงค์ถล่ม - 22 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยื่นฯ - 27 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตอบรับการโอน(ย้าย)และประสานวันรับโอน - 21 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดงานสัมมนาเพื่อความร่วมมือและแลกเปลี่ยนระหว่างอปท.ประจำปี 2565 - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคารฯ - 28 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ - 28 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญชวนร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีฯ - 28 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดสาธารณภัยของ อปท. - 27 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมวลชนสัมพันธ์โครงการไฟฟ้า ฯ 2/2565 - 20 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับคณะศึกษาดูงาน - 19 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งผลการเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้มีอำนาจในการสั่งจ่ายเงิน - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเตรียมความพร้อมรับสถานการณน้ำหลากฯ - 25 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานการสำรวจนาร้างและที่ดินเปล่า - 26 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งผลการประชุมเครือข่ายประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนมวกเหล็ก สระบุรี - 12 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบ ควบคุม ดูแล จำนวนวัตถุระเบิดคงเหลือประจำคลังเก็บรักษาวัตถุระเบิด - 14 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งรายงานรายชื่อผู้ประกันตนที่ยังไม่เลือกสิทธิการรักษาพยาบาล - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดส่งหนังสือแนวทางการปฏิบัติราชการจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุด ประจำปี 2564 - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์วิทยากร - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 15 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีทอดผ้าป่ามหากุศลเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ประจำปี 2565 - 16 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ข้อสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการตรวจราชการติดตามสถานการณ์น้ำฯ - 19 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประกาศโฆษณาคำขอจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เรียกเก็บเงินค่าขนส่งบัตรเลือกตั้งและวัสดุอุปกรณ์การเลือกตั้งสมาชิกสภา อบต.ฯ - 20 กันยายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 209 - 19 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ - 21 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการฝึกอบรมอาชีพกลุ่มสตรีตำบลมวกเหล็ก - 21 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดประชุมสนทนากลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 การวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนมวกเหล็ก สระบุรี - 19 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การนนำกรอบทิศทางการสนับสนุนเงินกองทุนเพื่อสิ่งแวดล้อมฯ - 13 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม - 1 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์(1คน1ต้น) - 21 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 13 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน กันยายน 2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งหนี้ค่าแบบพิมพ์และค่าขนส่ง - 15 กันยายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอขยายระยะเวลาดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวิตคนพิการฯ - 16 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือดำเนินงานตามโ๕รงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การรับลงทะเบียนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ - 19 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการปฏิบัติการให้มีสิ่งก่อสร้างในเขตอุทยานแห่งชาติฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ส่งคำสั่งแต่งต้งคณะกรรมการจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้างและกำหนดราคากลาง - 20 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมส่งเสริมและพัฒนาคุรภาพชีวิตคนพิการฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  มาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพที่มีความซ้ำซ้อนกับสวัสดิการอื่น - 22 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การกำหนดหลักเกณฑ์และรูปแบบเอกสารตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงินฯ - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน ส.ค.2565 - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท. เดือน มิ.ย.-ก.ค..2565 - 22 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิช่วยการศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2565 - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เน้นและส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นบ้าน - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การมอบอำนาจของปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทน - 9 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กวดขันดูแลความปลอดภัยของอาคารที่ใช้เพื่อประกอบกิจการเป็นสถานบริการ - 9 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจข้อมูลการก่อสร้าง/ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้านตามบัญชีนวัตกรรมไทย - 13 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรบทบาทและอำนาจหน้าที่ของอปท.ฯ - 5 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 12 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การบันทึกข้อมูลนักเรียนและเด็กเล็กของสถานศึกษาสังกัดอปท.ในระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น 2564 - 15 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย ฯ - 15 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างเดือน ต.ค.65-เม.ย.66 - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือสำรวจจำนวนบุคลากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าฯ2566 - 15 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  หลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติในการขอกันเงินงบประมาณปี 2565 ไว้เบิกเหลื่อมปี - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การลดและการยกเว้นภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 15 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2565 - 15 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งเงินภาษีบำรุงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จัดเก็บประจำเดือน มิ.ย. 2565 - 15 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานตรวจสอบพื้นที่จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 1/2565 - 14 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลวัดและสำนักสงฆ์ - 13 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การยืนยันงบประมาณไม่ซ้ำซ้อน - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการตาม พรบ.ยาเสพติด พ.ศ.2564 หลักสูตรพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การพิจารณาการดำเนินการทางวินัยพนักงานจ้างของ อบต. - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ข่าว - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามคำสั่งจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก รพ.สต.หินลับฯ - 13 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเชิญประชุมคัดเลือกผู้แทนเทศบาลและผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 9 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 1 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นผลการศึกษาการยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ - 8 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 6 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  การจัดทำหนังสือศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน รายงานประชาชน ประจำปี 2565 - 8 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก - 13 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานของอปท. - 13 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือ/แนวทางการดำเนินงานควบคุมยาสูบสำหรับอปท.ฯ - 13 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การสำรวจตำแหน่งและอัตราว่างของอปท. - 13 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 15 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  การให้ความเห็นชอบผลการทดสอบและตรวจสอบระบบควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง - 30 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยเชื้อดื้อยาปฏิชีวนะฯ - 16 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การลงทะเบียนโครงการคนละครึ่ง ระยะที่ 5 - 6 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดงานนิทรรศการไทยแลนด์เมืองอัจฉริยะ ประจำปี 2565 - 6 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 22 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดอปท.ด้านการจัดการสาธารณภัยดีเด่น 2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทาง - 9 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดตั้งเปลี่ยนแปลงฐานะ และเขต อปท. - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือ อปท. เร่งรัดการนำเข้าข้อมูลโดยย่อ และนำส่งเอกสารผู้ลงทะเบียนตามโครงการฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลป้ายและสิ่งปลูกสร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์รับรองแบบแปลนโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งตรวจสอบรายชื่อผู้ชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ - 6 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 6 กันยายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง - 5 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประกวดชิงรางวัล - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 31 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานผลการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 6 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 5 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาที่คุณของประมหากษัตริย์ - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม (ประจำเดือนกันยายน 2565) - 7 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการเด็กบ้านหมากแก้มใส ใส่ใจสุขภาพ ประจำปี 2565 - 9 กันยายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอส่งสัญญาจ้างตามการจัดสรรประจำปีงบประมาณ 2566 - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอขอบคุณ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินโครงการ พาณิชย์ ลดราคา Mobile ทั่วไทย Lot 20 จังหวัดสระบุรี - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าประกวด รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์สังคม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมสมทบทุนงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอรับการสนับสนุนรถดับเพลิงและรถฉุกเฉินพร้อมเจ้าที่ประจำรถ - 25 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญผู้ปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉินอบรมโครงการพัมนาเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอำเภอมวกเหล็ก2565 - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ก.ย.2565 - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สัญญาจ้างครูอัตราจ้าง(งบองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก) - 12 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการเพื่อประสิทธิภาพในด้านการจัดงานการช่วยเหลือประชาชนฯ - 31 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำข้อเสนอปผนงานโครงการตามร่างกรอบแผนพัฒนาภาค พ.ศ.2566-2570ฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ข้อแนะนำเกี่ยวกับการทบทวนการกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการตรวจสอบการประกอบกิจการฯ - 9 กันยายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปกิบัติการพัฒนาศักยภาพปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ระเบียบคณะกรรมการพิจารณาการใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ - 31 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ทรัพย์สินของเอกชนที่ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่ได้รับยกเว้นจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 30 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งหนังสือรวมกฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 2 กันยายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2565 - 2 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 2 กันยายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์นำส่งข้อมูลรายรับจริง-รายจ่ายจริง ของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2566 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียน นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 - 31 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 24 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอส่งแผนป้องกันและแก้ไขภาวะน้ำท่วม ปี 2565 - 31 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ - 1 กันยายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ Ombusman Awards 2022 รางวัลแห่งคุณค่าองค์กรพัฒนาสร้างสรรค์ฯ - 2 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความช่วยเหลือซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างริมทางดับ - 31 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอบรมประชุมสัมมนาเรื่องการเพื่อประสิทธิภาพในด้านการจัดงานการช่วยเหลือประชาชนฯ - 31 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตอบรับการสนับสนุน - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ตอบรับการสนับสนุน - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมสมทบทุนงานบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธิภูมิพโลภิกขุ - 29 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 8/2565 - 1 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เชิญประชุมการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หัวข้อUpskillยกระดับทักษะการสร้างสื่อดิจทัล - 2 กันยายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางการส่งเสริมจริยธรรมตามยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ - 30 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน - 30 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาโครงการชุมชนทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสระบุรี 3 2565 - 1 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำส่งวีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์เโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายตะวันออกเฉียงเหนือ-ช่วงมาบกระเบา-ชุมชนจิระ - 29 กันยายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขยายระยะเวลาการลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องท้องถิ่นฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญประชุม - 25 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนแปลงการแต่งกายในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน สิงหาคม 2564 - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สำรวจความต้องการเภสัชกรเพื่อไปปฏิบัติงานชดใช้ทุนในปีงบประมาณ 2566 - 19 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุญาตนัำนักเรียนนักศึกษาเข้ารับการสัมมนาและสอบปลายภาคนักเรียน นักศึกษาฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมหารือแนวทางการบริหารจัดการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย - 29 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งทางสาธารณะประโยชน์ที่ป่านั้นตั้งอยู่ราบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าฯ - 25 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงาน - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอยกเลิกหนังสือ - 25 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณ - 29 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ - 26 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์สื่อชุดนิทาน อ่านอุ่นรัก - 26 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  หารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2562 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมรับฟังความคิดเห็นภาคกลางโครงการศึกษาปรับปรุงกรอบแนวทางและค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการประเมินตำแหน่งและวทยฐานะข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ภาษาอังกฤษระดับปฐมวัยในโณงเรียนและศพด.ของ อปท.2565 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ช่วยสนับสนุนสั่งซื้อผลผลิตลำไยจากเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านกิจการสภาและเยาวชนฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 14 ประจำปี 2565 - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แนวทางการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านเศรษฐกิจในช่วงสถานกรณ์โควิด-19 - 26 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 10 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจการดำเนินงานป้องกันการจมน้ำ - 22 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2566ฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการศึกษาแนวทางการเตรียมความพร้อมในการถ่ายโอนภารกิจฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่2/2565 - 29 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลอาคารของส่วนราชการภายในจังหวัดสระบุรี - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การตรวจสอบที่สาธารณประโยชน์เพื่อปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการของข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการขับเคลื่อนมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฯ - 30 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการจัดอบรมหลักสูตรผู้ติดตามภายหลังปล่อยและขึ้นทะเบียนฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปกิบัติการบันทึกข้อมูลข้าราชการหรือพนักงานครูฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเฉลิมพระเกียรติฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมพิธีบวงสรวงศาลเจ้าแม่เจ็ดสาวน้อย - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 8/2565 - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบการพัฒนาประเทศฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายระยะเวลาการับสมัครโครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียวฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคนม - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ(เดือนส.ค.2565) - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศการขึ้นบัญชีรายชื่อบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯ - 8 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอเชิญเข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯและกิจกรรมสานสัมพันธ์กับภาคีเครือข่ายความ - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 4 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สระบุรี - 5 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับลงทะเบียนรับเบี้ยผู้สูงอายุ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่8/2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่น - 3 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอนพนักงานเทศบาลสายงานบริหาร - 9 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถุูกต้องฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อ่างเก็บน้ำคำตะเคียน - 18 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขออนุเคราะห์รถน้ำดับเพลิงเข้าร่วมซ้อมแผนอพยพหนีไฟ - 18 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งใบเสร็จรับเงินจากกองทุนผู้สูงอายุ - 16 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การจัดสร้างวัตถุมงคลกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  คู่มือการจัดตั้งและการบริหารจัดการศูนย์พักพิงชั่วคราว - 15 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอแจ้งเขตทางสาธารณะประโยชน์ที่ป่านั้นตั้งอยู่ราบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในเขตป่าฯ - 22 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 16 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กิจกรรมการประกวดสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบภาพยนตร์สั้น หัวข้อ วัฒนธรรม สร้างสรรค์ สรรค์สร้างสังคมไทย - 22 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการชุมชนคนทำบัญชีเพื่อความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยื่นฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การอบรมหลักสูตรออนไลน์ฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 10 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่ประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 11 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้มารับ้งินรายได้ค่าปรับอบต.ที่จำเลยว่างไว้ศาล - 22 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 15 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์ระบบฐานข้อมูลในการประเมินคุรภาพระบบประปาหมู่บ้าน - 15 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 15 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาและกัญชงของกระทรวงมหาดไทย - 16 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพิจารณาอนุญาตหรือต่อใบอนุญาตให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล - 18 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลแม่น้ำและลำคลองสาธารณประโยชน์ - 16 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานการสำรวจนาร้างและที่ดินว่างเปล่า - 16 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประจำปีงบประมาณ2565ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงมาตรฐษนการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาฯ - 18 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลผู้ที่จะจัดส่งผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่(ผลการปฏิบัติงานและผลงานทางวิชาการ) - 16 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง(ฉบับที่2)2565 - 19 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 19 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงอำเภอนำร่องฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เร่งรัดการส่งเอกสารประกอบคำขอตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่23มิ.ย.2563ฯ - 17 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอข้อมูลเพื่อสนับสนุนงบประมาณกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้กับโรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลระบบไฟฟ้าฯ - 19 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอรับทราบรายงานการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุกรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ - 24 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ตรวจสอบสถานการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตำหน่ง หน้าที่บุคคล - 8 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 3 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 3 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการเสนอโครงการขอรับเงินอุดหนุนด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอส่งแผนการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำ(ฤดูฝน)พ.ศ.2565และแผนการจัดสรรน้ำฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รายงานารุปผลการประเมินประสิทธิภาพของอปท.ประจำปี 2564 - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเช่ารถประจำตำแหน่งของอปท. - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และแนวทางปกิบัติการขออนุญาตใช้ตราสัญลักษณ์พระราชพิธีมงคลเฉลิมพระเกียรติชนมพรรษา 90 พรรษาฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเวียนกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์2559 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการขอรับการจัดสรรงบประมาณและอัตรากำลังข้าราชการฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการจดทะเบียนพาณิชย์การประกอบพาญิชยกิจเกี่ยวกับกัญชา กัญชง - 5 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็ฏทรอนิกส์(e-GP)(เพิ่มเติม) - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ็อมแนวทางและขยายเวลาการสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร - 5 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เลือนกำหนดการโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปดกี่ยวกับการประเมินข้าราชการฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนรับชมการบรรยายพิเศษ(รู้เท่าทันสื่อยุคดิจิทัล เพื่อการรู้เท่าทันภัยออนไลน์) - 10 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินจีดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เลื่อนกำหนดการอบรมพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 9 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กำหนดโครงการฝึกอบรมการใช้งานระบบแผนที่ภาษีฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ The Smart City Showcase Awards 2022 - 9 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสำรวจผู้ประกอบการจำหน่ายวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับสัตว์ ประจำปีงบประมาณ2565 - 9 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการและการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 5 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักสูตรการควบคุมงานก่อสร้างว่างท่อประปาฯ - 5 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  การรายงานข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท. - 11 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา2565/1 - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมโ๕รงการอบรมออนไลน์หลักสูตรการค้นหาป้องกันภาวะเสี่ยงต่อการมีความบกพร่องทางการเรียนรู้ฯ - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโครงการส่งเสริมคุณภาพสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยด้านสุขภาพ 4D - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสระบุรี ครั้งที่9/2565 - 11 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสัมพันธ์ผลงานบุคคลหรือองค์กรที่ได้รับรางวัลฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารการแพทย์ฉุกเฉินอปท.(บฉถ.)รุ่นที่3 - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมอบรม - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และประชุมหารือเรื่องร้องเรียน - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมโครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ - 2 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สรุปสถิติผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่รอบ 6 เดือน ฯ - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ทุนฝึกอบรมออนไลน์ฯ - 1 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 7/2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินโครงการที่ได้รับเงินงบประมาณสนับสนุนประจำปีงบประมาณ2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 9 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 8 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนเคาระห์ใช้สถานที่ - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์รับโอน พนักงานส่วนตำบล - 1 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอชิญร่วมเป็ฯเกียรติในกิจกรรมโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยเชื้อดื้อยาด้านจุลชีพในรร. - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญสมัครเข้าอบรมหลักสูตรวุฒิบัตรการเสริมสร้างธรรมมาภิบาลท้องถิ่น รุ่นที่ 1 ประจำปี 2565 - 18 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสระบุรี - 4 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการดำเนินงานตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี และ ซี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  นำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 9 มีนาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งโครงการเพื่อจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566 - 8 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสัญญาจ้าง - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการขียนแบบ ถอดแบบ ทำรายการวัสดุราคากลางฯ - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 4 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการปรับสภาพแวดล้แมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอรับการสนับสนุนงบประมาณโ๕รงการปรับสภาพแวดล้อมและสั่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 3 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดส่งหนังสือข้อมูลรายได้ของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2564 - 5 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สอบถามโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 สิงหาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมและร่างงานวันกำนันผู้ใหญ่บ้านฯลฯประจำปี2565 - 8 สิงหาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมการนำเสนอผลการจัดเก็บและรับรองข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.)ปี2565 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุน - 10 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การขับเคลื่อนแผนพัฒนาด้านการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ระยะที่1(พ.ศ.2563-2565) - 8 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอรับเงินอุดหนุนเสนอโครงการ - 10 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลากเรื่องกำหนดประเภทของสินค้าที่ควบคุมฉลาก 2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การอบรมหลักสูตรบุคลิกภาพในงานราชการฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการกรณีการก่อสร้างอาคารในที่ดินของรัฐโดยมิชอบ - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางปฏิบัติตามาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติการขุดดินและถมดิน 2543 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการเร่งรัดติดตามกรณีเงินขาดบัญชีหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 6 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การขอรับทุนการศึกษาสำหรับนักเรียน นักศึกษา - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การส่ง(ร่าง)รายงานการประเมินคุณภาพภายนอก ผลการประเมิน SAR ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  การจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปท.ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุของกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งมอบรายงานผลการวิจัยและประเมินความพึงพอใจ - 26 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และเข้าร่วมโครงการอบรมฯ - 9 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่อปท.เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติแร่พ.ศ.2560 - 1 สิงหาคม 2565 [ กองช่าง]
  คู่มือหลักเกณฑ์และมาตรฐานคุณภาพระบบประปาหมู่บ้านของอปท - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเข้าพบเพื่อนำเสนอระบบบริหารจัดการสำนักงานอัจฉริยะ - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมและป้องกันทันตสุขภาพในกลุ่มนักเรียนมัธยม อ.มวกเหล็ก 2565 - 27 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการอสม.ร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง ปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  รายงานผลการดำเนินงานโ๕รงการอสม.รพ.สต.หลังเขาร่วมใจต้านภัยโรคเบาหวาน ปี 2565 - 10 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การรณรงค์วันตับอักเสบโลก ประจำปี 2565 - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพว่าด้วนศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.หลังเขาปี2565 - 27 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  โครงการ 22-CL-11-GE-WSP-A Workshop on Ruralฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการประเมินศักยภาพของสถานศึกษาในการรับมือการแพร่ระบาดของโควิด19 - 2 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 2 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 14 - 3 สิงหาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  เสนอโครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากในกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูงฯ - 3 สิงหาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้สูงอายุ - 3 สิงหาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุคราะห์บุคลากร - 29 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่องกฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการสาธษรณสุขชุมชน ปี 65 - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดอปท.ฯ - 4 สิงหาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปีงบประมาณ 2565 ละจัดส่งตัวอย่างโ๕รงการสำหรับกองทุนฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 3 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 19 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสมัพันธ์การรับโอนพนักงานฯ - 7 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 28 ก.ค.2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเช่าพระบูชา - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเปิดประะชุมสภา อบต.มวกเหล็ก สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินงานการลดใช้พลังงานอย่างน้อยร้อยละ 20 ตามมติคณะรัฐมนตรี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ประจปี 2565 ของจังหวัดสระบุรี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการรวมใจเป็นหนึ่งเดียว MOI RUN 2022 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 25 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมการปรชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนากลไกการมีส่วนร่วมของประชาชน - 25 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันด้านภัยอาชญากรรมทางเทคโนโลยี - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน ส.ค.2565 - 26 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  สอบถามการโอน(ย้าย)ของพนักงานส่วนตำบล - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ในการใช้จสถานที่สำหรับประชาสัมพันธ์การให้บริการของธนาคาร - 22 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การกำกับ ตรวจติดตาม ประเมินการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ2565 - 1 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้อปท.ตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและรายงานผลการดำเนินงานในการช่วยเหลือประชาชนของอปท. - 27 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้หักชำระหนี้เงินกู้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ข้าราชการและลูกจ้างประจำ - 3 สิงหาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งขอปรับกำหนดการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 27 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวชนิดโรคปากและเท้าเปื่อยในโคเนื้อ - 4 สิงหาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งยกเลิกโครงการฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งยกเลิกโครงการฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญทำบุญในการถวายผ้ากระฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย ประจำปี 2565 - 21 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศเรื่องการจัดซื้อวัตถุดิบอาหารสัตว์ ด้วยวิธีกรณีพิเศษ - 15 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566 ของ อปท. - 19 กรกฎาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  สำรวจความต้องการทันตแพทย์เพื่อไปปฏฺบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2566 - 22 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการรับรองเข้าร่วมเครือข่ายวิทยุคมนาคมการแพทย์ฉุกเฉิน - 20 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 70 พรรษา 28 ก.ค.2565 - 18 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามคำสั่งการของรองนายกรัฐมนตรี(พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ)ในการแถลงผลงานการบริหารจัดการน้ำฯ - 21 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืนหลักสูตรการพัฒนาผู็บริหารการศึกษาฯ - 25 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ดูแลผู้สูงอายุ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งผลการสงเคราะห์ในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งหนังสือรัฐบาลสร้างงาน สร้างอาชีพ - 26 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งผลวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2566ฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การขอรับการสนับงบประมาณที่อปท.เบิกจ่ายเงินรายได้ตามข้อบัญัตญัติ/เทศบัญญัติ ไปพลางก่อนฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกอปท.ต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ ประจำปี 2565 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาปฐมวัย(ศพด.)ผลการประเมิน SAR - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของอปท. ประจำปีงบประมาณ2566 - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  กำกับติดตามประเมินผลการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ปีงบประมาณ2565 - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  มาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางการพิจารณาลักษณะงานตามประเภทสาขางานก่อสร้าง - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการเตรียมความพร้อมเพื่อการปิดบัญชี 2565 ฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 25 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งหนังสือรายงานผลการดำเนินการโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข พ.ศ.2561-2565 - 22 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างระเบียบคณะกรรมมตารฐานทางจริยธรรม - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งข้อมูลคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและฝนน้อยกว่าปกติตามมาตรการที่ 1 ในมาตรการรับมือฤดูฝน ปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การตรวจสอบคุณสมบัติผู้เสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ประจำปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 29 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์สัปดาห์รณรงค์คัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ปีงบประมาณ 2565 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเบิกเงินโครงการนักเรียนประถมศึกษาร่วมใจต้านภัยด้านภัยดื้อยาโรงเรียนบ้านหลังเขา - 7 กรกฎาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การสนับสนุนการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชด้วยเรือท้องแบนติดเครื่องยนต์ฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญฝึกอบรมหลักสูตรศิลปะการพูดในที่ชุมชน รุ่นที่ 206 - 24 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์สำรวจคนพิการที่ต้องการขอมีผู้ช่วยคนพิการ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)แก้ไข ครั้งที่ 10 พ.ศ.2564 ของ อบจ.สระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570)แก้ไข ครั้งที่ 2 พ.ศ.2565 ของ อบจ.สระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอให้หักเงินได้เพื่อผ่อนชำระหนี้สินเชื้อ - 1 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การให้ความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่ในการจัดฝึกอบรม - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสมัพันธ์ - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ข้อมูลการมอบอำนาจเจ้าท่าแก่อปท.และแนวทางการพิจารณาการอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเรียกรับผลประโยชน์จากการประเมินผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้ด้านการคลังการควบคุมภายในและการบริหารฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่อปท.ฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 6 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 6 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบลฯ - 24 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือนกรกฎษคม 2565 - 1 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การมอบหมายภารกิจการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชื่อการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งขั้นตอนการขอรับบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติการและสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ถือบัตร - 19 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนรองรับสถานการณ์อุบัติเหตุกลุ่มชน การเผชิญเหตุรุนแรง และการทำงานเป็นทีมร่วมฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประชาสัมพันธ์โครงการใจเป็นหนึ่งเดียว MOI Run 2022 - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งผลการประกันคุณภาพภายนอกสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย(ศพด) ผลการประเมิน SAR - 23 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 1 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ2565 - 1 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับกัญชาหรือกัญชงในสถานศึกษาสังกัดอปท. - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานผลการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานการณ์โควิด-191 1/65 - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รับสมัครผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม ประจำปี 2565(ออนไลน์)ภายใต้โครงการเรือเยาวขนเอเชียอาคเนย์ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติผลิตต้นกล้ากัญชาดังใจปราถนา ด้วยเทคนิคเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้าร่วมงานนิทรรศการทางลัดสู่ธุรกิจกัญชาฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินโครงการพาณิชย์ ลดราคา ฯ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมความรู้ประกันภัยฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามข้อมูลการลงทุนของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคเนื้อ - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อรถยนตฺบรรทุก 6 ล้อ แบบเทท้ายฯ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565ฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  การกำหนดหลักสูตรการอบรมสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภททั่วไปฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2565 สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรฯ - 12 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 5 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการฯในสัดส่วนของผู้แทนประชาคมท้องถิ่น - 8 กรกฎาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือในการตอบแบบสำรวจข้อมูลความรู้ความเข้าใจและข้อคิดเห็นของผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 12 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 7 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2566 - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลสถานการณ์ความร้ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมในการจัดการฟาร์มหมูฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือสำรวจข้อมูลถนนและแหล่งกักเก็บน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบของอปท. - 18 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางและปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติด้านทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ 2567 - 12 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเสนอการพิจารณาให้ความเห็นชอบเพื่อประกอบการขออนุญาตใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ - 11 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่ววมือสนับสนุนกิจกรรม วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  ขอประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการชุมชนปลอดภัย - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเชื่อมสัญญาณรายการวิทยุรายการคุยเรื่องบ้าน คุยเรื่องเมือง คุยทุกเรื่อง กับรัฐมนตรี - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ตัวอย่างระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ... - 30 มิถุนายน 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  การรับฟังความคิดเห็นต่าร่างพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่..) - 30 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุด พ.ศ.2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า - ออกบ้านพักอาศัย - 29 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ประชาสมัพันธ์สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวสัดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การประกาศงานประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี(เพิ่มเติม) - 29 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  (ร่าง)แผนการเฝ้าระวัง การป้องกัน และการควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อมระดับชาติฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยและนวัตกรรมของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนพ.ค.2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา MIT กุญแจการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ-บทบาทและความสำคัญ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ตรวจราชการแผ่นดิน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์การผู้ใช้น้ำ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ฝึกอบรมระบบควบคุมอัตโนมัติและอุปกรณ์ไฟฟ้าในงานประปาฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองช่าง]
  โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการประเมินผลงานข้าราชการฯ - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ผลการประชุมประชาสมัพันธ์โครงการออกแบบการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชน - 4 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การบูรณาการแก้ไขปัยหาความเดือดร้อนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  ผ่อนคลายมาตราการป้องกันและควบคุมการระบาดของโณคโควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดสระบุรี - 6 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้ผู้ปกครองในช่วงสถานการณ์โควิด-19 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การสำรวจความต้องการเครื่องจักรกลและเครื่องมือทางการเกษตร - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกินด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ65 - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลฯ - 19 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 20 กรกฎาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 8 กรกฎาคม 2565 [ กองคลัง]
  เชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม - 4 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอนำเสนอบริการ DATA City Platform Solution - 1 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนย้ายพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายบริหาร - 9 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับปัญหาการจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เสี่ยงเกิดอุทกภัย - 7 กรกฎาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเตรียมความพร้อมสถานการณ์น้ำท่วมเฉียบพลันฯ - 9 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 7 กรกฎาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 21 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระบุรี - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการสรรหาตำแหน่งสายงานผู้บริหารกรณีไม่มีบัญชีหรือบัญชีผู้ผ่านการสรรหาหมดแล้ว - 27 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งรายงานการเลือกสถานพยาบาลในการรับบริการทางการแพทย์ - 17 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี(ศูนย์การทหารม้า) - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งยอดเรียกเก็บเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2565 - 1 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประกาศผลการประชาคมท้องถิ่นระดับจังหวัด - 20 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน - 22 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม - 16 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรายงานการจัดกิจรรมจิตอาสาพระราชทานผ่านระบบรายงานอิเล็กทรอนิกส์ฯ - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในเขตชุมชน - 21 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการศึกษาศักยภาพและขีดความสามารถของอปท.ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - 24 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  แนวทางการจัดทำผังนโยบายระดับจังหวัดเพื่อขับเคลื่อนงานด้านการผังเมืองตามพระราชบัญญัติการผังเมือง2562 - 28 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ตอบแบบสำรวจปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารทรัพยากรน้ำฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ชอเชิญประชุมขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยฯ - 28 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง(จากการปลดล็อค) - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน มิ.ย.2565 - 27 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเปิดข้อเสนอคำขออาสาสมัครญี่ปุ่น - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ - 28 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนตำบลเป็นที่ปรึกษา - 21 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวบุคลากร - 28 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์พนักงานส่วนท้องถิ่น รับรองแบบรูปรายงานก่อสร้างฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประชาสัมพันธ์การจัดสรรเงินกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การคัดเลือกเด็กดีเด่น เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการน้ำฤดูฝนและพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วม ประจำปี 2565 - 17 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอรับการสนับสนุนวิทยากร - 16 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอส่งตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตรนักจัดการงานทั่วไป รุ่นที่ 19 - 10 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งย้ายที่ตั้งสำนักงานสหกรณืออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำกัด - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ทำลูกระนาดยาง - 24 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอถอนหลักประกันสัญญา - 28 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นฯ - 15 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.ระดับชาติ ครั้งที่ 6 - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของอปท. ประจำปีงบประมาณ2565 - 27 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิะีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิ.ย.)ประจำปี2565 - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 - 29 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  การป้องกันการทุจริตการจ่ายเงินผ่านระบบ KTB - 30 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญประชุมซักซ้อมหลักเกณฑ์และแนวทางการคัดเลือกอปทต้นแบบศูนย์บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบฯ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการออกคำสั่งของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ ตามมาตรา 34 (1) ฯ - 29 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แรวทางรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก(26มิ.ย.)ประจำปี2565 - 29 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน จังหวัดสะอาด จังหวัดสระบุรี ประจำปี 2565 - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือแจ้งแนวทางการขึ้นทะเบียน การตรวจสอบการขึ้นทะเบียนและการแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ - 30 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การขับเคลื่อนนโยบายศูนย์ราชการสะดวก - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การลงโทษข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นกรณีคณะกรรมการ ป.ป.ช.มีมติชี้มูลว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ - 29 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังเสวนาวิชาการฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรเทคนิคการพิจารณากลั่นกรองร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 - 15 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ระเบียบคระกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสภาพการณ์และสิ่งแวดล้อมฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นเพื่อสนับสนุนการำเนินงานด้านกิจการสภาเด็กและเยาวชนฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 22 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล(ร่าง)แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ฉบับที่2ฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ เจ้าพนักงานธุรการ]
  แนวทางและเงื่อนไขการขอชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัดOIT - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ส่งสำเนาประกาศกรมทางหลวงชนบทเรื่องรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับฝึกอบรมฯออนไลน์ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้งานระบบแผนที่ภาษีที่ดินและทะเบียนทรัพย์สิน - 22 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์แพลตฟอร์มแจ้งซ่อมและบริหารจัดการปัญหาบ้านเมืองฯ - 22 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดหน่วยสงเคราะห์เคลื่อนที่ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  กาจัดเก็บข้อมูลถังขยะเปียกลดโลกร้อนของอปทฯ - 27 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครนักศึกษาใหม่ฯ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเช่าบ้านพักอาศัยในระหว่างรับราชการ - 1 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นๆ ผ่านระบบ KTB - 19 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเปลี่ยนแปลงการจัดงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล - 7 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) - 13 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ระเบียบคณะกรรมการผังเมืองว่าด้วยการจัดทำรายงานการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงสถาพการณ์ฯ - 10 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญศึกษาเรัยนรู้ ทฤษฎีใหม่ ประยุกต์ โดก หนอง นา โมเดล - 20 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การประชุมเลขานุการคณะทำงานเพื่อปฏิบัติการแก้ไขปัญหาผักตบชวาระดับจังหวัด - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การลงทะเบียนผู้มีสิทธิใช้งานในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งปิดดำเนินกิจการบ้านภูผาป่าสัก - 16 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งลดธงครึ่งเสา - 15 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโ๕รงการเด็กไทยไม่กินหวาน ประจำปี 2565 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศกำหนดเขตโรคระบาดขั่วคราวชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคนม - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้าถนนปลอดภัย ปี 3 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอทราบผลการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ - 17 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การมอบหมายภารกิจการรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาฯ - 17 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมโครงการพลังชุมชนสร้าถนนปลอดภัย ปี 3 - 15 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการก่อสรา้งทางสำหรับรถจักรยานสัญจร - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกและเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ใช้สถานที่จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่อปท. - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางการจัดสรรงบประมาณรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  กำหนดการจัดการอบรมคดีพิพาทเกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - 20 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเด็กตัญญูโรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะฯ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566 - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์เข้าศึกษาดูงาน - 15 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เชิญเข้าร่วมงานเปิดตัวหนังสือบันทึกปลอดภัย เจ็ดสหาย 1784 - 16 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งบัญชีผู้ใช้งาน(User)ขอระบบ Thai Water Plan เพื่อจำทำแผนปฏิบัติการด้านมรัพยากรน้ำ - 16 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมการควบคุมเครื่องสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้าในงานประปา - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญชวนส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการเขียนแบบฯ - 30 มีนาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศประชาคมท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การโอนเงินจัดสรรค่าภาคหลวงแร่ และเงินอื่นๆ ผ่านระบบ KTB - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แผนปฏิบัติงานเก็บรวบรวมและกำจัดขยะอันตรายชุมชนของ อปท.ที่เป็นจุดรวบรวมปีงบประมาณ 2565 - 20 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การเร่งรัดดำเนินการพิสูจน์สิทธิการครอบครองที่ดิน - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวปฎิบัติในการเรียกรายงานงบทดลอง-หน่วยเบิกจ่าย ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพนธ์และขอเชิญบุคลากรอปท.สมัครเข้าร่วมโครงการฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งแผนการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานตลาดนัดน่าซื้อฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจฯ - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำร่างข้อบัญญัติท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติระเบียบการจอดรถยนต์ในเขตอปท.พ.ศ.2562 - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  หลักเกณฑ์การขอเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด อำเภอ และตำบล หมู่บ้าน หรือสถานที่ราชการอื่นๆ - 16 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูและบคลากรทางการศึกษาฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการศึกษษอบรมหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง ด้านการพัฒนาผู้นำเมืองฯ - 20 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรถไฟแห่งประเทศไทย ขอเพิ่มวัตถุประสงค์การเข้าใช้ประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน สังกัดอปท. - 21 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประสานแจ้งการสนับสนุนนโยบายทศวรรษมตราการการชลอไตเสื่อมฯ - 21 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณของอปท.(ฉบับที่3)พ.ศ.2565 - 21 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศเพิ่มเติมรายชื่อข้าราชการพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาความเหมาะสมฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 2 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประชาสัมพันธ์และเปิดรับสมัครโครงการฝึกอบรมหลักสูตรผู้บริหารอปท. รุ่นที่ 1 - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินการใช้ประโยชน์และการสำรวจความพึงพอใจระบบสารสนเทศฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ให้บริษัท พุทธธรรมประกันภัย จำกัด (มหาชน)หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติหอพัก 2558 - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสนับสนุนดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ(ร่าง)กรอบแนวทางการประกันคุณภาพฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป กรณีใบอนุญาติหมดอายุ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือตอบแบบสอบถาม อาสายุวกาชาดดีเด่น - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่นฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ข้อเสนอแนะเพื่อป้องกันการทุจริต ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการฝึกอบรมการบันทึกบัญชีของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ - 18 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการอาหารเสริม(นม)โรงเรียนฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565ฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แผนแม่บทการบริหารจัดการแร่ พ.ศ.2560-2564 มีผลใช้ได้จนถึงวันที่ 31 ธ.ค.2565 - 14 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอำเภอนำร่องบำบัดทุกข์ บำรุงสุข แบบบูรณาการ และสร้างนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปาก และโรคติดต่อที่สำคัญฯ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนโครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 14 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  จัดสั่งบัญชีประสานโครงการพัฒนาของอปท.ในเขตจังหวัดสระบุรี - 31 พฤษภาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  แจ้งกำหนดการนิเทศนักเรียนนักศึกษาฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่1/2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร City at the Next Level - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูประชากรสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ในพื้นที่มกรดโลกดงพญาเย็น-เขาใหญ่ฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บันทึกท้องถิ่น 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งประกาศอำเภอมวกเหล็ก - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 8 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งเปิดระบบให้ผู้ที่เคยได้รับประกาศนียบัตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ติดป้ายประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงเว็บไซต์(Banner) - 10 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 14 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอเชิญสมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการการแพทย์ฉุกเฉินในอปท.(บฉถ.)รุ่นที่ 2 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ โดย สมศ. - 6 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การนำส่งเงินให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระบบ GFMIS - 6 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกค์ฯ - 6 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน ครั้งที่ 3/2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงิรอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ความก้าวหน้าของการจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน(ไตรมาส2/2565) - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนธุรกิจและอุสาหกรรม พ.ศ.2565(แจงนับ) - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การสมัครคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อขอรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือนเม.ย.2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองคลัง]
  การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำขององค์กรผู้ใช้น้ำ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  ลงพื้นที่สำรวจกลุ่มเป้าหมายครัวเรือนตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มเปราะบางรายเดือน - 13 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การจัดงานโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 เฉลิมพระเกียรติ - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ่อดักไขมัน - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมจัวพนักงานส่วนตำบล - 8 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประมวลจริยธรรมพนักงานท้องถิ่นและการรับฟังความคิดเห็นฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่าย - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  โครงการพัฒนาผู้ประกอบการวิชาชีพครูระดับปฐมวัยฯ - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 7 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์น้ำดื่ม - 7 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลประเภทอื่น - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม ประจำเดือนมิถุนายน 2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  เชิญประชุมเพื่อรับฟังการแถลงผลงานบริหารจัดการน้ำฤดูแล้ง ปี 2564/2565 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 6 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 30 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ผลการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกฯ - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เพื่อรวบรวมข้อมูลการสำรวจเรื่องอปท.กับการสนับสนุนตำบลขับขี่ปลอดภัยฯ - 1 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 - 6 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้ที่และรถกู้ชีพ - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการโลกสวยตาใสครูไทยไร้ต้อกระจก - 9 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สรุปผลการประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศปก.ศบค.) - 8 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์(ปูนซีเมนต์ไฮดรอลิก)สำหรับงานก่อสร้างของรัฐหน่วยงานรัฐภายในจังหวัด - 8 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาอุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย ครั้งที่ 2/2565 - 6 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  กฎกระทรวง ฉบับที่ 69 (พ.ศ.2564)ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร 2522 - 9 มิถุนายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานข้อมูลนักเรียน ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2565 (เพิ่มเติม) - 13 มิถุนายน 2565 [ กองการศึกษา]
  การเปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อการขอรับทุนจากกองทุนพิเศษแม่โขง-ล้านช้าง ประจำปี 2566 - 9 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  สื่อประชาสัมพันธ์ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนของอปท.และศูนย์ปฏิบัติการร่วมฯ - 9 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานวันอนุรักษ์ลำน้ำมวกเหล็กประจำปี2565 - 8 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรซักซ้อมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2566ฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  รับสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจรในชุมชนระดับตำบล2565ฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การประชุมติดตามการดำเนินงานการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ประชาสัมพันธ์การช่วยเหลื่อครอบครัวนักเรียนและเด็กในด้านลดภาระค่าใช้จ่าย - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แจ้งแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนี่ยมการออกใบอนุญาตฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอแจ้งปรับขั้นตอนการประเมินสถานประกอบการ ระบบ Thai Stop Covid Plus - 1 มิถุนายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  สรุปผลการประชุม ก.จ.ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรายงานทะเบียนข้าราชการบำนาญส่วนท้องถิ่น และบำเหน็จรายเดือนของ อปท. ปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  กฎกระทรวงการยื่นอุทธรณ์และวิธีพิจารณาในการวินิจฉัยคำอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยังเมือง พ.ศ.2565 - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ประกาศคณะกรรมการผังเมืองเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการรับฟังความคิดเห็นการปรึกษาหารือและการมีส่วนร่วมฯ - 30 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การสำรวจหอพักที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพักและไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 27 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือนมิถุนายน2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอนพนักงานเทศบาล - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  สรุปประเด็นที่เกี่ยวข้องกับอปท.ในการเสวนาทางวิชาการเพื่อดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวฯ - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ่อพักพร้อมผ่าตะรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่1 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้นหมาก - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  โครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านช่างของ อปท. ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือให้อปท.บันทึกข้อมูลในระบบประเมินผลมาตรฐานขั้นต่ำการจัดการสาธารณะของอปท.ปี2565 - 1 มิถุนายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 26 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรสาธารณภัยท้องถิ่น - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ข้อสั่งการกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ในการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยฯ 65 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกันในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 - 2 มิถุนายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนพนักงานส่วนตำบล - 30 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งโอนเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2565 - 31 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์ขอเรียนเชิญเข้าร่วมซ้อมแผนฉุกเฉิน - 26 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การคัดเลือกบุคคลเพื่อรับรางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2565 - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.เรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและอัตราการจัดสรรเงินอุดหนุนฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน - 25 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการระดับชาติฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมป่าไม้ ตามพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช 2484 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  มอบอำนาจให้เป็นผู้ลงนามให้สัญญาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการวิจัยสำรวจและประเมินความพึงพอใจฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เตือนให้ชำระเงินสมทบทุนประกันสังคมเพิ่มเติม - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งการยึดและขอให้แจ้งรายการภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง - 27 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอนำส่งรายได้ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล ตามพระราชบัญญัติน้ำบาดาล พ.ศ.2520 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ยินดีให้บริการด้านงานออกแบบก่อสร้างของภาครัฐและให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม - 20 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ให้ปิดประกาศ - 18 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีตรวจสถานที่จัดตั้งตลาดสีทองคำ - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ป้องกันในการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2565 - 20 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อชี้แจงการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรฯ - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมคณะทำงานกิจกรรมทำความสะอาดลำน้ำมวกเหล็กฯ 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขออนุญาตส่งเจ้าหน้าที่มาปฏิบัติราชการ - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งค่าใช้จ่ายบำรุงสถานที่ศาลาประชาคม หมู่ที่ 7 เพื่อเป็นศูนย์พักคอยฯ - 27 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การตรวจประเมินมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก - 25 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีที่เบิกจ่ายฯ - 25 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการตามข้อสั่งการจากการประชุมคณะอนุกรรมการอำนวยการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ 1/2565 - 24 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์อุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัย ครั้งที่ 12 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์กิจกรรมเสวนาการพัฒนาแนวทางการทำงานควบคุมยาสูบฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีป้ายของโรงเรียนเอกชนและสถาบันอุดมศึกษา - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การเผยแพร่ผลการประชุมโครงการเสรมสร้างความมั่นคงทางสังคมฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการกำหนดจำนวนตำแหน่งพนักงานครูและบุคลการทางการศึกษาฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 (เงินเดือน ค่าตอบแทนฯ) - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การประชาสัมพันธ์และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อคัดเลิอกรับรางวัลธัญญารักษ์อวอดร์ดประจำปี 2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญเข้ารับฝึกอบรมหลักสูตรการบันทึกบัญชีสถานศึกษาและปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค - 19 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอให้สำรวจตรวจสอบแหล่งน้ำที่อยู่ในความรับผิดชอบและวางแผนดำเนินการกำจัดผักตบชวาและวัชพืช - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เลื่อนกำหนดการโ๕รงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการร่วมว่าด้วยมาตราฐานทั่วไปฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินการตามมาตราการโควิด-19 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาจัดงานประเพณีท้องถิ่นสระบุรี - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การรับรองรายงานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานของ อปท. - 20 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ยืมตัวพนักงานส่วนท้องถิ่น - 18 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเสนอชื่อผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ ประจำปี2565 - 24 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือคัดเลือกและเสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับการคัดเลือกเป็นแม่ดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การพิจารณาคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติ ปีพุทธศักราช 2565 - 23 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความคิดเห็นและความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียประจำปี 2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสสำหรับอปท.(พ.ศ.2566-2570) - 19 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  แผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรภาคประชาสังคม ระยที่ 1 (2564-2565) - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  หลักเกณฑ์การเปิดโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามโครงการสัตว์ปลอดโลกฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการนักดิจิทัลพัฒนาเมืองรุ่นใหม่ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และรณรงค์การจัดกิจกรรมวันป่าชุมชนแห่งชาติ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เชิญชวน อปท. ทั่วประเทศรวมรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่ ปี 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การพัฒนาระบบงานภาครัฐในรูปแบบดิจิทัล - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความร่วมมือกำกับติดตามให้สถานศึกษาต้องปฏิบัติตามาตรการการเปิดเรียนฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การยืมใช้ทระพย์สินของ อบจ.สระบุรี - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านพัสดุระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เรื่องการศึกษาต่อระดับ ปริญญาตรีฯ - 1 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ร่วมโครงการอบรมการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สื่อประชาสัมพันธ์ของ อปท.ฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเร่งรัดดำเนินการพิส๔ทน์สิทธิการครอบครองที่ดิน - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ประกาศกรมอนามัยเรื่องการนำใบกัญชามาใช้ในการประกอบอาหารฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  อนุบัญญัติที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมโรคจากการประกอบอาชีพฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การดอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การประชาสัมพันธ์เชิญชวนส่งบทความวิจัยฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การคัดเลือกนวัตกรรมหรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศฯ - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการพัฒนาทักษะทางด้านกีฬาคาราเต้เพื่อความเป็นเลิศในถานศึกษาสังกัด อปท. 2565 - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหาผลกำไรพ.ศ.. - 18 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอเชิญชวนเข้าร่วมโครงการฯ ของสำนักงานยุวกาชาด 2565ญ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความร่วมมือหักเงินพนักงานส่งค่าหุ้นและชำระหนี้เงินกู้ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การดำเนินการตามาตรการโควิด-19 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งข้อสั่งการจัดตั้งจุดตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การรับสมัครผู้ทำคุณประโยชน์ดีเด่นแก่ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบากฯ - 17 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ซ่อมแซมถนน และติดไฟฟ้าถนน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  ขอเชิญเข้ารับกสนฝึกอบรมและเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านการป้องกันและระงับอัคคีภัย - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการประสานแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับอำเภอ - 11 พฤษภาคม 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  ขอความอนุเคราะห์รายงานปัยหาและอุปสรรคจากการบังคับใช้ผังเมืองรวมจังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งแนวทางการพิจารณาอนุมัติกู้เงินของ อบต. - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การติดตามสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค ปี 2565 - 10 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานส่วนตำบล - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดกองช่างเพื่อออกแบบ/รับรองแบบงานก่อสร้าง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งคำสั่งฯออกตรวจสถานที่เก็บรักษาวัตถุระเบิด - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์รถน้ำ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมิอประชาสัมพันธ์โครงการเสริมสร้างบ้านเมืองสุจริต - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ 12 ส.ค.2565 - 12 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ชื่อการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 12 ส.ค.2565 - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดกิจกรรม KM Online - 12 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  เร่งรัดการบันทึกข้อมูลรายงานผลกิจกรรมช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยแล้งผ่านระบบINFO - 17 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ใบคำร้อง - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอให้จัดส่งข้อมูลค่าตอบแทนเสี่ยงภัยของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในการเฝ้าระวังฯ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ส่งมอบงาน/แจ้งหนี้ - 19 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564 ของ อบต.มวกเหล็ก - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การใช้คำนำหน้านาสตรีผู้ได้รับพราราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า - 6 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  โครงการแว่นตาพอเพียง สู่ชุมชน - 11 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์หนังสือ SDG GUIDEBOOK คู่มือเปลี่ยนแปลงโลกอย่างไรให้ยั่งยืน - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ประชาสัมพันธ์สรุปผลการจัดงานเสวนา Policy Innovation Exchange ครั้งที่ 2 - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกรณีการตราร่างกฎหมายหรือร่างอนุบัญญัติที่ต้องจัดให้มีแผนที่ท้าย - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเลื่อนการฝึกอบรมโครงการสัมมนาระเบียบกฎหมาย สาธารณสุขฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือดำเนินการจัดตั้งจุดตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วย ATK ในลักษณะ Drive Thru - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์การให้บริการของค่ายหลวงบ้านไร่ สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ จังหวัดสระบุรี - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานโ๕รงการ โลกสวย ตาใส ครูไทยไร้ต้อกระจก - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการสร้างประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันให้เกษตรกร - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แผนปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความร่วมมือประสานสถานศึกษาประเมินตนเองผ่านระบบ TSC+ ฯ - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 12 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ยืนยันจำนวนความต้องการจัดสรรนักศึกษาทันตแพทย์ผู้ทำสัญญาฯ ปีการศึกษา 2564 รอบ 3 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอยืมตัวข้าราชการเพื่อเป็นผู้รับรองแบบ - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธษรณะของ อปท. - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนตำบลคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล(ก.อบต.) - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ส่งตัวนักเรียนเข้าฝึกงาน ฝึกอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์พิจารณาขอใช้บัญชีบรรจุข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับค่าตอบแทนแก่ผู้ให้ข้อมูลข่าวสารฯ - 11 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  แก้ไขแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ประจำปี 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 2540 - 10 พฤษภาคม 2565 [ นักจัดการงานทั่วไป]
  แจ้งผลการตรวจสอบบัญชีค่าจ้างประจำปี 2564 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  รายงานการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2562 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  บัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีวัตกรรมไทย - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การดำเนินการสรรหากรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสระบุรี - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมปฏิบัติการเตรียมความพร้อมกลไกการขับเคลื่อนการขจัดความยากจน - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  จัดงานสัมมนาและฝึกอบรมสัญจรฯ - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  ใบคำร้อง - 11 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอส่งรายงานและหลักฐานการใช้จ่ายเงินอุดหนุนพร้อมรายงานการดำเนินโครงการจ้างครูขาดแคลน2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่น - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์ลดโลกร้อน(ไฮดรอริก)สำหรับการก่อสร้างของ อปท. - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 25 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  แผนดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมของสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 31 มี.คม.2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การจัดทำสัญญามอบให้เอกชนทำหน้าที่เรียกเก็บค่าธรรมเนี่ยมจิดรถยนต์แทนอปท. - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ระบบบริหารการเผาในที่โล่ง (Burn check) สำหรับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันฯ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  การอบรมพัฒนาสมรรถนะของครูรายบุคคลสายงานการสอนและบุคลากรทางการศึกษาฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญบุคลากรสมัครเข้าร่วมประชุมและประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่8/2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2566ฯ - 21 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนฯ - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การส่งเสริม สนับสนุน สินค้าและบริการจากวิสาหกิจเพื่อสังคมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  จัดสรรเงินค่าภาคปิโตรเลียม - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองคลัง]
  การบรรจุเนื้อหาวิชาเขตทางทะเล และการจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งฯ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองช่าง]
  การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองเขตที่ดิน - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอให้ปิดประกาศ - 9 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอส่งข่าวสารสำนักงานจัดหางานจังหวัดสระบุรี - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งข้อมูลจำนวนเด็กนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ข้อมูลแหล่งกำเนิดมลพิษที่เข้าข่ายต้องดำเนินงานตามกฎกระทรวงซึ่งออกตามความในมาตรา80 - 28 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดกิจกรรมเฉลิมระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันฉัตรมงคล) - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 งบอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป ฯ - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ขอเชิญประชุมประจำเดือน พ.ค. 2565 - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งมติ ก.อบต. จังหวัดสระบุรี ครั้งที่ 4/2565 - 29 เมษายน 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  การเตรียมความพร้อมป้องกันและระงับอัคคีภัยในพื้นที่ - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  รายงานข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  การจัดทำแผนพัฒนากำลงคนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.2565-2570 - 18 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  เอกสารเพิ่มเติม ประกอบสัญญาจ้าง - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  โครงการแบ่งปันรายได้ให้กับเกษตรกรและชุมชน - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต(หมู่บ้านธารทิพย์ ซอย 2) - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการติดตั้งยางชะลอความเร็วพร้อมตีเส้นรัมเบิ้ลสตริปและติดตั้งป้ายเตือนกระโดน ม.2 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แจ้งเข้าดำเนินงานโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  การประเมินราคากลางของรถยนต์ - 6 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอแจ้งรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเข้ารับการฝึกงาน ฝึกอาชีพ ภาคเรียนที่ 1/2565 - 5 พฤษภาคม 2565 [ นักทรัพยากรบุคคล]
  ให้เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบสภาพป่า บริเวณพื้นที่ที่บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ขออนุญาตเข้าทำฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 9 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 2 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอโต้แย้งผลการตรวจสอบข้อเท็จจริง - 6 พฤษภาคม 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตรแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ตำแหน่งผู้บริหารท้องถิ่นฯ - 21 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสระบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565 - 6 พฤษภาคม 2565 [ สำนักงานปลัด]
  การแจ้งยอดเรียกเก็บประจำเดือน - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การลดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 10 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  การจัดทำแผนการปฏิบัติงานของเครื่องจักรกล ประจำปีงบประมาณ 2566 - 7 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  แนวทางการดำเนินการด้านผังเมือง - 22 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการ อสม.ร่วมใจต้านภัย โรคเบาหวาน ปี 2565 - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบล - 25 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ใบคำร้อง - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  คำขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ - 2 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเบิกงเินโครงการดูแลสุขภาพด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย รพ.สต.หลังเขา - 27 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ใบคำร้อง - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความอนุเคราะห์ดำเนินการคัดเลือกคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง ประจำปี2564 - 20 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ส่งประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ - 26 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือปิดประกาศ - 22 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี - 18 เมษายน 2565 [ ผช.จนท.วิเคราะห์]
  การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ - 26 เมษายน 2565 [ หัวหน้าสำนักปลัด]
  ขอแจ้งการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำเดือน พ.ค.2565 - 29 เมษายน 2565 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณออกมาตราการช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาความเดือดร้อนฯ - 23 กุมภาพันธ์ 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพที่เกิดจากนโยบายสาธารณะ 2564 - 12 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แบบคำร้องขอข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ใบคำร้อง - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียน ปีการศึกษา 2564 - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แผนการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 - 27 เมษายน 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการดำเนินงานโครงการอุดหนุนโรงเรียนหลังเขา - 4 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ไข้เลือดออกให้ความรู้แกนนำครัวเรือน - 5 พฤษภาคม 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การแก้ไขปัญหาการถอดแยกซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โดยการเผา - 29 เมษายน 2565 [ กองสาธารณสุข]
  แจ้งเลื่อนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนภาษีและทะเบียนทรัพย์สินด้วยโปรแกมประยุกต์ฯ - 28 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับทางเข้า-ออกบ้านพักอาศัย - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอรังวัดตรวจสอบทางสาธารณประโยชน์หมู่ที่ 3 - 20 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  ขอเบิกเงินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกต่อเนื่อง ปี 2565 - 29 เมษายน 2565 [ คณะกรรมการกองทุน สปสช.]
  การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. 2542ฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  แนวทางประกอบการพิจารณาอนุมัติการกู้เงินของอบต. - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการคัดเลือกบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านการส่งเสริมสุขภาพฯ - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 19 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรม - 18 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  สำรวจข้อมูลผู้สูงอายุที่ได้รับบำนาญจาหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ อปท.(เพิ่มเติม) - 3 พฤษภาคม 2565 [ กองสวัสดิการสังคม]
  รายงานผลการตรวจสอบข้อมูลโครงการ CoST ประจำปีงบประมาณ 2564 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การฝึกอบรมหลักพื้นฐานของการผลิตควบคุมคุณภาพน้ำประปาฯ - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  รายงานผลการดำเนินโครงการจัดหาครูผู้สอนและบุคลากรเสริมฯ - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองการศึกษา]
  แนวทางการแก้ไขผังเมืองเฉพาะบริเวณส่วนหนึงส่วนใด มาตรา35 - 29 เมษายน 2565 [ กองช่าง]
  ขอความร่วมมือเร่งดำเนินการมาตราการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อนำโดยยุงลายก่อนระบาด - 5 พฤษภาคม 2565 [ กองสาธารณสุข]
  ขอความร่วมมือรายงานผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัย ประจำปี 2565 - 26 เมษายน 2565 [ กองการศึกษา]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษายน 2565 [ กองคลัง]
  ใบเสนอราคา - 26 เมษ