วันที่
ชื่อเรื่อง
23  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตู้นิรภัย (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างระบบประปาแบบหอถังโครงเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
จ้างโครงการชุมชนติดตั้งโคมไฟฟ้าแสงสว่างโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองช่าง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า, เครื่องหมายประจำสัตว์, ใบรับรองการฉีดวัคซีน, ไซลิ้ง และเข็มฉีดยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  มิ.ย. 2565
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน จำนวน 5 ตัว (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง