องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางสาวรวมพร  ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นางสาววรัญญา สวนขวัญ นายจำปี  หอมบุตร นายชิลนะกร จาดสุวรรณ
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์


คนงานประจำรถขยะ


 นายสอาด  คิดระเบียบ -ว่าง- นายสนั่น  ศิริกระจาย

 คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ

 คนงานประจำรถขยะ

 
   
นายศักดิ์ชาย  หวลห้อย นายสุริยนต์  อุบลหอม นายนพดล  จักรพล นายสุรศักดิ์  อู่เงิน
คนงานประจำรถขยะ

คนงานประจำรถขยะ
คนงานประจำรถขยะ
 
คนงานประจำรถขยะ