องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

 
 นางสาวรวมพร  ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


นางสาวรัตติยา  ของอ่อน
นางสาววรัญญา สวนขวัญ นายจำปี  หอมบุตร นายชิลนะกร จาดสุวรรณ
 ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  พนักงานขับรถยนต์
(รถบรรทุกขยะ)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 นายสอาด  คิดระเบียบ นายสมคิด  ม่วงย้อย นายสนั่น  ศิริกระจาย

 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)

 
   
นายศักดิ์ชาย  หวลห้อย นายสุริยนต์  อุบลหอม นายนพดล  จักรพล นายสุรศักดิ์  อู่เงิน
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานประจำรถขยะ
(พนักงานจ้างทั่วไป)