องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
  นางสาวบุษกร ทาสี  
  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
 
  -ว่าง-
 
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 นางสาวภัทรชนา  ยอดวิเศษ นางสาวจีระภา นิลมาลา นางสาวอุษา พยัคฆเพศ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 

 
  นางวีระนุช คำสุวรรณ์  นายเนรมิตร จักรพล นายทศพล  ศรีฟ้า 
 คนงานทั่วไป
 (พนักงานจ้างทั่วไป)
 พนักงานขับรถ
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป