องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองสวัสดิการสังคม ฯ

 
 
   นางสาวจินตนา พุทธขันธ์  
   ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
   
 
  นายเอก เสาร์แก้ว  
   เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 
นางสาวอุษา พยัคฆเพศ นางสาวศศิพร ลานอก -ว่าง-
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
 
 
 นายเนรมิตร จักรพล
นายทศพล  ศรีฟ้า 
 พนักงานขับรถ

คนงานทั่วไป