องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองการศึกษา

     
  นางสาวจินตนา  พุทธขันธ์
 
  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
(นักบริหารงานการศึกษา )
 
 
 
  ว่าง
 
  (นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ)
 
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 นางสาววงเดือน  บุตรดี  นางสาวสิริรักษ์  โชติสาร
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการศึกษา)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


 

นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ นางสาวปรียานุช  สอระภูมิ นางสาวอ้อทิพย์  เอมสวาท
น.ส.ณัฐทิชา  อินทร์บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)

 
 
 
นางสาวสายไหม  อายะชู
 นางอนันตพร  คำโคตร
 นางสอิ้ง ชฎาจิตร
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)


นางสาวนงลักษณ์  เชิดชู
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)


 นักการภารโรง(ศพด.)
(พนักงานจ้างทั่วไป)นางสาววิไลลักษณ์  อุบลหอม
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)


น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)