องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองการศึกษา

     
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 นางสาวอินทิราภรณ์  กิ่งก้าน  นางสาวภิญญดา  โชติสาร
 ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป

นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ น.ส.จิรัชยา  อินทร์บุญมา นางสาวสายใหม  อายะชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป

ผู้ดูแลเด็ก

   
 นางอนันตพร  คำโคตร นางสอิ้ง ชฎาจิตร นางสาววิไลลักษณ์  อุบลหอม
นักการภารโรง

ผู้ดูแลเด็ก

ผู้ดูแลเด็ก
นางสาววิไลลักษ์ ชัยพฤกษ์ -ว่าง-
น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป