องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองการศึกษา

     
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
 
 
  นางสาวพรรณวลัย ซู  
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ  
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 นางสาวอินทิราภรณ์  กิ่งก้าน  นางสาวสิริรักษ์  โชติสาร
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการศึกษา)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ น.ส.ณัฐทิชา  อินทร์บุญมา นางสาวสายไหม  อายะชู
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ  คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

   
 นางอนันตพร  คำโคตร นางสอิ้ง ชฎาจิตร นางสาววิไลลักษณ์  อุบลหอม
นักการภารโรง(ศพด.)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นางสาววิไลลักษณ์ ชัยพฤกษ นางบังอร ช่วยพิทักษ์
น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)