องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองการศึกษา

     
  -ว่าง-  
  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
 
 
  -ว่าง-  
  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ  
   
 
  (ว่าง)  
   (ครูผู้ดูแลเด็ก)  

 
 
 นางสาวอินทิราภรณ์  กิ่งก้าน  นางสาวสิริรักษ์  โชติสาร
 ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(งานการศึกษา)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


 

นางชญาณ์พิมพ์ พนมเขเจริญ นางสาวปรียานุช  สอระภูมิ นางสาวอ้อทิพย์  เอมสวาท
น.ส.ณัฐทิชา  อินทร์บุญมา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ (ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)

 
 
 
นางสาวสายไหม  อายะชู
 นางอนันตพร  คำโคตร
 นางสอิ้ง ชฎาจิตร
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นักการภารโรง(ศพด.)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

นางสาวนงลักษณ์  เชิดชู นางสาววิไลลักษณ์  อุบลหอม น.ส.วิภาดา  หอมสมบัติ
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
(ผู้ดูแลเด็ก)
(พนักงานจ้างทั่วไป)
คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)