องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองช่าง

นางประชุม ใจจันทึก
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
(นักบริหารงานช่าง )
 

 
  นางประชุม ใจจันทึก
 
  นายช่างโยธา
 
 

 
  นายอณัฐชัย นามบุตร  
  นายช่างโยธา
(ลูกจ้างประจำ)
 
 


 นางสาวศิธิปภา แพทย์เสลา นายสวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ(พนักงานจ้างตามภารกิจ) ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)


   

นางสาวขวัญทิชา ทองดี  นายสุวิชัย อินทรพุฒิ  
(พนักงานจ้างทั่วไป)  คนงานทั่วไป