องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองช่าง


นายโยธิน ปานช้าง
ผู้อำนวยการกองช่าง

 

 
  นางประชุม ใจจันทึก
 
  นายช่างโยธา
 
 
 
 นายอณัฐชัย นามบุตร
นายปรมินทร์  ปวงจันทร์หอม
 นายช่างโยธา
(ลูกจ้างประจำ)

 นายช่างเขียนแบบ

นางสาวจีระภา  นิลมาลา นายสวราชย์ ศรีแสงเพ็ญ  นางสาวขวัญทิชา  ทองดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นางสาวลลิตา ปวงจันทร์หอม


คนงานทั่วไป