องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
กองคลัง

นางสาวจินตนา พุทธขันธ์
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง
(ว่าง) (ว่าง) (ว่าง)
(ว่าง)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  เจ้าพนักงานพัสดุ
       

นางสาวจินดา  เหลืองอ่อน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้
(ลูกจ้างประจำ)

นางสาววันเพ็ญ ชัยบุรัมย์  นางสาวสุภิสสรา แก่นวิจิตร นางสาวกัลยา  กิจจานนท์
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นางสาวเขมากร ทองกลม
นายสุวิทย์  รังสะอินทร์  นายปิยะ  เล็งกลาง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ พนักงานขับรถยนต์ คนงานทั่วไป

นางสาวธนิดา  พือสันเทียะ
นายอาคม  อุดมโภชน์
คนงานทั่วไป
คนงานทั่วไป