องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สำนักงานปลัด

 
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 
 
น.ส.บังอร เข่งพิมล
นางสุภาวดี  แสงสว่าง
นายประสพโชค เอี่ยมกมล นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการ
 เจ้าพนักงานป้องกันนายสมุทร  ชาทองยศ  น.ส.สุทธินี สิทธิสนธิ์

นิติกร นักจัดการงานทั่วไป


   
นางสาวณัฏทิชา วันเพ็ง น.ส.จีรภา สงโสด  น.ส.เมตตา ศิริสุทธิ์  น.ส.ชไมพร พันธ์วารี
 ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
       
 น.ส.สิริยากร เทียบสี  นายสุรศักดิ์  นามคุณ นายณรงค์ แก้วเสถียร
  นายทนง  สุขมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 
น.ส.วัณธณี พุ่มรัตน์
นางสาวสุวิชา  รัตนมรรคคา  นายพิทยา อุบลหอม  นายเอกพรรณ บรรทม
นักการภารโรง นักการภารโรง  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา พนักงานดับเพลิง

   
 
นายชนิล สวนมอน นายกฤษดา คำโคตร
 
พนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย   คนงานทั่วไป