องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สำนักงานปลัด

 
นางรวมพร ไชยหงษ์
หัวหน้าสำนักปลัด
 

 
น.ส.บังอร เข่งพิมล
-ว่าง-
นายประสพโชค เอี่ยมกมล นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์
 นักทรัพยากรบุคคล  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน
 เจ้าพนักงานป้องกันนายสมุทร  ชาทองยศ  น.ส.สุทธินี สิทธิสนธิ์

นิติกรปฎิบัติการ นักจัดการงานทั่วไป(ลูกจ้างประจำ)
       
น.ส.นิธิมา ประทับศักดิ์  นายภูวนาท วุฒิกมลชัย  น.ส.เมตตา ศิริสุทธิ์  น.ส.ชไมพร พันธ์วารี
 ผู้ช่วยเจ้าพนักงานวิเคราะห์ฯ  ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล  ผู้ช่วยนีกจัดการงานทั่วไป  ผู้ช่วยนักเจ้าพนักงานธุรการ
       
 น.ส.สิริยากร เทียบสี  นายสุรศักดิ์  นามคุณ นายณรงค์ แก้วเสถียร
  นายทนง  สุขมนต์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
 พนักงานขับรถยนต์ พนักงานขับรถยนต์
 
 
   
น.ส.วัณธณี พุ่มรัตน์

 นายพิทยา อุบลหอม  นายสมพร คิดระเบียบ
นักการภารโรง
 พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา  พนักงานขับรถยนต์(กู้ชีพกู้ภัย)
       
น.ส.จีรภา สงโสด
 นายเอกพรรณ บรรทม
   
 คนงานทั่วไป  พนักงานดับเพลิง