องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
สำนักงานปลัด

นางศุภณัฐ เชื้ออาษา
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
 
นางสาวบังอร  เข่งพิมล นายเมธิณัฏฐ์ สุขสวัสดิ์ นายประวิทย์  รามศรี
นักทรัพยากรบุคคล
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
 
 


นางสาวสุทธินี  สิทธิสนธิ์ (ว่าง)

นางสาวชไมพร พันธ์วารี
 นางสาวสิริยากร เทียบสี
นักจัดการงานทั่วไป
(ลูกจ้างประจำ)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิเคราะห์
นโยบายและแผน
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายสุรศักดิ์  นามคุณ 
นายณรงค์ แก้วเสถียร
 นายทนง สุขมนต์
 นายพิทยา อุบลหอม
พนักงานขับรถยนต์
(รถดับเพลิง)
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ

 พนักงานขับรถยนต์
(พนักงานจ้างตามภารกิจ)
 พนักงานขับเครื่องจักรกล
ขนาดเบา(รถกระเช้า)
(พนักงานจ้างทั่วไป)

   

    


 

นางพิสวาส แสนแก้ว
 นางสาววัณธนี พุ่มรัตน์
นายศักดิ์ชาย หวลห้อย
นายอานนท์ ศรีไชย
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
นักการภารโรง
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 คนงานทั่วไป
(พนักงานจ้างทั่วไป)
 พนักงานขับรถยนต์(รถกู้ชีพ-กู้ภัย)
(พนักงานจ้างทั่วไป)