องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ


นางภาราดา แดนวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก


นางศุภณัฐ  เชื้ออาษา นายวรศักดิ์  ชะเอมเทศ นายสมชาติ อินทรพุฒิ
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวตีรณา อิศรภักดี นายวรศักดิ์ ชะเอมเทศ นางสาวบุษกร ทาสี
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม