องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางรวมพร ไชยหงษ์ นางสาวจินตนา พุทธขันธ์ นายโยธิน ปานช้าง
หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวพรรณวลัย ซู นางรวมพร ไชยหงษ์  นางสาวจินตนา พุทธขันธ์
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 ผู้อำนวยการกองสวัสดิการ