องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ


นางภาราดา แดนวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

น.ส.บังอร เข่งพิมล นายวรศักดิ์  ชะเอมเทศ นางประชุม ใจจันทึก
 นักทรัพยากรบุคคล
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด
ผู้อำนวยการกองคลัง นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นายวรศักดิ์ ชะเอมเทศ นางสาวบุษกร ทาสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม