องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี : www.muakleksao.go.th
 
 
ข้อมูล อบต.
ITA อบต.มวกเหล็ก
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
สถิติผุ้เข้าชม
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2556
หัวหน้าส่วนราชการ

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

นางสาวบุษกร ทาสี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
นางรวมพร ไชยหงษ์ นางรวมพร ไชยหงษ์ นางประชุม ใจจันทึก
หัวหน้าสำนักปลัด หัวหน้าสำนักปลัด
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
นายช่างโยธา
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
-ว่าง-
นางสาวบุษกร ทาสี นางสาวบุษกร ทาสี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม