หนังสือราชการ งานธุรการกลาง องค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก

  แนวปฏิบัติการดำเนินการประเมินผลงานข้าราชการครูหรือพนักงานครูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - 26 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  ขอแจ้งปิดการจราจร 1 ช่องถนน ทางหลวงแผ่นดิน 2224 - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ขอความเป็นธรรม - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561-2565 แก้ไขครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562 - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบาบและซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น - 13 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การจัดกิจกรรมจิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ พัฒนาลำคลองบ้านหมาก หมู่ 1 - 16 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเเจ้งการปฎิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งเเวดล้อมประจำเดือน กันยายน 2562 - 2 กันยายน 2562 [ กองสาธารณสุข]
  รายงานการขอรับสนับสนุนงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ - 2 กรกฎาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การประชาสัมพันธ์เเละรับสมัครสมาชิกกองทุนการออมเเห่งชาติ - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  เชิญประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนเเละสนับสนุนการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ส่งสัญญาจ้างครูอัตราจ้าง งบประมาณสนับสนุนจาก อบต.มวกเหล็ก - 26 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  เรียนเชิญเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปรับเปลีายนฟฤติกรรมสุขภาพคนมวกเหล็กห่างไกลโรคเบาหวาน - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  การรับการโอนย้ายพนักงานส่วนตำบล - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุม - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมกิจกรรม ทัพฟ้า-มวกเหล็ก สัมพันธ์ ประจำปี 2562 - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอรับการสนับสนุนอาหารเลี้ยงผู้ร่วมบริจาคโลหิต - 22 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมทดสอบสมรรถภาพทางกาย - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้าย - 2 กันยายน 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ประชาสัมพันธ์ (สำรวจจำนวนศึกษานิเทศก์) - 21 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการคนพิการทั่วไปจ.สระบุรี 2562 - 30 สิงหาคม 2562 [ กองสวัสดิการสังคม]
  ขอความอนุเคราะห์ตอบเเบบสำรวจการสมัครรับรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมและเข้าร่วมฝึกซ้อมแผนเตือนภัย ด้านป้องกันเเละระงบอัคคีภัย - 20 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด งานป้องกัน]
  ส่งมอบงาน / เเจ้งหนี้ - 23 สิงหาคม 2562 [ กองคลัง]
  ขออนุมัติเดินทางไปราชการในราชอาณาจักร - 26 สิงหาคม 2562 [ กองสวัสดิการสังคม]
  การเเต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานวิชาการจัดการศึกษาท้องถิ่น - 22 สิงหาคม 2562 [ กองการศึกษา]
  ขอความอนุเคราะห์เผยเเพร่ประชาสัมพันธ์การควบคุมแล้วป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน - 22 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ขอทราบข้อเท็จจริง - 28 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  กรมปกครองท้องถิ่นเเจ้งเเนววินิจฉัยคณะกรรมการวิฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง - 20 สิงหาคม 2562 [ กองคลัง]
  การเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่น ประจำปีงบ 2563 - 14 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  บัญชีนวัตกรรมไทย - 20 สิงหาคม 2562 [ กองช่าง]
  ตอบรับการศึกษาดูงาน - 14 สิงหาคม 2562 [ กองสาธารณสุข]
  ขอเชิญร่วมสั่งจองเสื้อโปโลสีเหลืองตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิษก ปี2562 - 14 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอความอนุเคราะห์การประชาสัมพันธ์ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอแแจ้งปิดการจราจร 1 ช่องทาง บริเวณหน้าโรงเรียนนายเรืออากาศ - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]
  แจ้งเปลี่ยนวันรัมอบประกาศเกียรติบัตร หมู่บ้าน/ชุมชน/วัด/โรงเรียนต้นเเบบในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย - 15 พฤศจิกายน 2562 [ สำนักงานปลัด]
  ขอเชิญประชุมการขับเคลื่อนนโยบาบและซักซ้อมเเนวทางการปฏิบัติงานขององค์กรปกครงส่วนท้องถิ่น - 15 สิงหาคม 2562 [ สำนักงานปลัด]

Log in

: เข้าสู่ระบบ :