วันที่
ชื่อเรื่อง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ เป็นเงิน 5,515 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน สำนักปลัด เป็นเงิน 6,800 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด ตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนโครงการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านโชคชัยพัฒนา ตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  มี.ค. 2563
จ้างโครงการชุมชนการปรับปรุงศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง ตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอคนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก (บริเวณบ้านมอมะเกลือ ซอย 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด (บริเวณ รพ.สต.สาวน้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการดาดคอนกรีตกันตลิ่งพัง หมู่ที่ 3 บ้านมวกเหล็ก (บริเวณตรงข้ามตลาดสีทองคำ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2563
จ้างโครงการซ่อมแซมฝายน้ำล้น(บริเวณข้างสะพานเหล็ก อบจ.) หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง