วันที่
ชื่อเรื่อง
22  ม.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ (หมายเลขครุภัณฑ์ 009 58 0002) หมายเลขทะเบียน บร-8851 สระบุรี รายละเอียดตามแนบท้าย เป็นเงิน 83,933.50 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุม มองคงที่ หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน จำนวน 3 จุด ๆละ 3 ชุด รวม 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุม มองคงที่ หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง จำนวน 1 จุด ๆละ 2 ชุด รวม 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ม.ค. 2563
ซื้อกล้องวงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคารคุณลักษณะพื้นฐานตามเกณฑ์ของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านเขาไม้เกวียน (บริเวณ รพ.สต.หินลับ ต่อจากถนนเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา (บริเวณกลุ่มบ้านคุณอุบล โมกชคลา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ(บริเวณซอยวัดซับอิจิ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ม.ค. 2563
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก(บริเวณข้างโรงเรียนบ้านหมาก กลุ่มบ้านนายบุญทัน เดชดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
จ้างเหมาโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1.เช่าเก้าอี้ จำนวน 200 ตัว, 2.เช่าเต้นท์ จำนวน 6 หลัง เป็นเงิน 7,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ม.ค. 2563
ซื้อโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ดังนี้ 1. ของเด็กเล่น จำนวน 50 โหล, 2.ขนมคบเคี้ยว จำนวน 90 โหล เป็นเงิน 14,000.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง