วันที่
ชื่อเรื่อง
28  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านหลังเชา(สายซับตาเพ็งบริเวณทางขึ้นเนินกลุ่มบ้านนายพงษ์พันธ์ ทันทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง(บริเวณซอยบ้านหมอไกรลาศ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง(ซอยหน้าโรงน้ำแข็งโบว์แดง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ม.ค. 2564
ซื้อน้ำยาพ่นกำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลายตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ม.ค. 2564
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ (มายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) หมายเลขทะเบียนรถ 85 - 5328 สระบุรี รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านหมาก(บริเวณบ้านป้าเปรี้ยว แดนดี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ม.ค. 2564
ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ(บริเวณบ้านนายผุย สำราญรื่น) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ม.ค. 2564
จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา(บริเวณกลุ่มบ้านนายรัง เดชสิมา) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง