วันที่
ชื่อเรื่อง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กระดาษ A4 จำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 650.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  ธ.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน งานกองการศึกษา ตามรายการแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ จำนวน 2 คัน ดังนี้ 1. รถบรรทุกขยะ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0003) หมายเลขทะเบียน 84 - 4582 สระบุรี, 2.รถบรรทุกขยะ (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) หมายเลขทะเบียน 85 - 5328 สระบุรี รายละเอียดตามแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18  พ.ย. 2562
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกขยะหมายเลขทะเบียน 85-5328 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเช่าโต๊ะ, เก้าอี้, เต้นท์, เวที ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ม. โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงชาวตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 3x6 เมตร จำนวน 3 ป้ายๆละ 5,400 บาท และป้ายประชาสัมพันธ์ ขนาด 4x8 เมตร จำนวน 1 ป้ายๆละ 4,800 บาท โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงชาวตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาจัดตกแต่งสถานที่จัดการประกวด ตลอดจนบริเวณจัดงาน และจ้างเหมาจัดนิทรรศการประเพณีลอยกระทง โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงชาวตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับรับรองแขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ ผู้ร่วมกิจกรรมจำนวน 400 คน ๆ ละ 50 บาท โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงชาวตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  พ.ย. 2562
จ้างเหมาเครื่องขยายเสียงเวทีกลาง, การแสดงดนตรี และมหรสพ โครงการสืบสานงานประเพณีลอยกระทงชาวตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง