วันที่
ชื่อเรื่อง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุกเดิม หมู่ที่ 10 บ้านซับอิจิ (จากถนนคอนกรีตเข้ากลุ่มบ้านนางรันดร เกลียวใจ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ส.ค. 2562
จ้างโครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก หมู่ที่ 13 บ้านท่าเสา กลุ่มวัดธรรมโอสถซอยบ้านนายตุ๋ย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาฯ จำนวน 12 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 8 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดังนี้1. หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ ยี่ห้อ Fuji serox สีดำ จำนวน 2 ตลับ (หมายเลขครุภัณฑ์ 481 60 0019) 2. หมึกเครื่องแฟ็กซ์ ยี่ห้อ PANASONIC KX-FP701 สีดำ จำนวน 2 ตลับ (หมายเลขครุภัณฑ์ 424 58 005) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
9  ส.ค. 2562
จ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศไม่ประจำทาง จำนวน 2 คัน 2 วัน เพื่อใช้ในโครงการส่งเสริมพัฒนาและเยาวชนให้มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามหลักเศษรฐกิจพอเพียง ประจำปี 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
จ้างเหมาพ่นกำจัดยุงตามโครงการรณรงค์และป้องกันภัยโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ ดังนี้ 1. กระดาษ A4, 2. แฟ้ม 2, 3. แฟ้ม 3, 4. ธงชาติ 90 x 35 , 5. กาวยูฮู, 6. คลิปดำ No.110 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุตามโครงการรณรงค์และป้องกันภัยไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ดังนี้1. น้ำมันดีเซล จำนวน 368.86 ลิตร, 2. น้ำมันแก๊สโซฮอลล์ 95 จำนวน 173.79 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  ส.ค. 2562
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 18 รายการ (ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง