วันที่
ชื่อเรื่อง
13  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ส.ค. 2563
ซื้อโครงการติดตั้งเสียงตามสายแบบมีสาย หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา จำนวน 9 จุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ส.ค. 2563
ซื้อวัสดุก่อสร้างตามโครงการท้องถิ่นประชารัฐร่วมใจ เทิดไท้องค์ราชัน ราชินี โครงการซ่อมแซมบ้านประชารัฐ หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (บ้านนางแป้น สุภานิช) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
7  ส.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-8851 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 003 58 0002) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ส.ค. 2563
ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ สี สีฟ้า สีเหลือง สีม่วงแดง เพื่อใช้ในสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
จ้างเหมาซ่อมแซมรถกระเช้า หมายเลขทะเบียน 84 -5629 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 011 53 0001) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุสำนักงาน (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
17  ก.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ก.ค. 2563
จ้างเหมาตามโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยว ปรับปรุงทัศนียภาพ และส่งเสริมการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
14  ก.ค. 2563
จ้างเหมาจัดจ้างสถาบันการศึกษาสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖3 จำนวน ๔ งาน ดังนี้ ๑.งานด้านโยธา การขออนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง, 2.งานด้านรายได้หรือภาษี, 3.งานด้านสาธารณสุข, 4.งานด้านการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง