วันที่
ชื่อเรื่อง
14  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะชำรุด หมายเลขทะเบียน 84-4582 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0003), หมายเลขทะเบียน 85-5328 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 57 0004) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ หมายเลขทะเบียน บร-8851 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 003 58 0002) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ม.ค. 2565
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน ยู.เอช.ที รสจืด ขนาด 200 มิลลิลิตร จำนวน 13,140กล่องๆ ละ7.82บาท ให้กับ ศพด.อบต.มวกเหล็ก 3 ศูนย์ และโรงเรียนสังกัด สพฐ. 4 แห่ง รวมจำนวนนักเรียน 657 คน เปิดภาคเรียน ที่ 2/2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 84-4582 สระบุรี (หมายเลขครุภัณฑ์ 005 53 0003) รายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ FUJI XEROX P265DW สีดำ (เลขครุภัณฑ์ 481 60 0019) 2 กล่อง, หมึกพิมพ์ FUJI XEROX P265DW สีดำ (เลขครุภัณฑ์ 481 60 0018) 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  ธ.ค. 2564
จ้างเช่าที่พักชั่วคราว (เต๊นท์) และไฟแสงสว่าง โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 จุดบริการประชาชนในระยะที่ 1 (เทศกาลปีใหม่) วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าน ประจำปีงบประมาณ 2565 (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
22  ธ.ค. 2564
จ้างเหมาทำป้าย โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2565 จุดบริการประชาชนในระยะที่ 1 (เทศกาลปีใหม่) วันพุธ ที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง วันอังคาร ที่ 4 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุสำนักงาน ของ 3 ศพด. (รายละเอียดแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง