วันที่
ชื่อเรื่อง
27  พ.ค. 2563
ซื้อน้ำยากำจัดยุงและทรายกำจัดลูกน้ำยุงลาย ตามโครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
26  พ.ค. 2563
จ้างโครงการปรับปรุงท่อประปารอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 4 บ้านเหวลาด (รอบหมู่บ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  พ.ค. 2563
จ้างโครงการจ้างเหมาเป่าล้างบ่อบาดาล หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง (บริเวณบ้านนางสาวมุกดา ใจเที่ยง) หมู่ที่ 5 บ้านหินลับ (บริเวณบ้านนางอมร กลิ่นแก้ว) และลงซัมเมอร์ พร้อมตรวจสอบระบบไฟฟ้า และเชื่อมระบบประปาหมู้บ้านให้ใช้การได้ดี, หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ (บริเวณบ้านนางทองรัก ทองบัวสี) รวมเป็นเงิน 22,180.- บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อซื้อวัสดุสำนักงาน มู่ลี่อลุมิเนียม 25 ม.ม. , สติ๊กเกอร์ซีทรู เป็นเงิน 22,000 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลมวกเหล็ก จำนวน 8 รายการ(ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
20  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 13 รายการ (รายละเอียดตามเนียบท้าย) เป็นเงิน 11,584 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  พ.ค. 2563
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ชนิด ยู.เอส.ที ปิดภาคเรียนที่ 2/2562 เพิ่มระยะเวลาออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVIC) เป็นเงิน 154,906.38 บาท โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 6 บ้านซับประดู่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
15  พ.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำกักเก็บน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านหลังเขา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12  พ.ค. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง