วันที่
ชื่อเรื่อง
9  เม.ย. 2564
จ้างเช่าที่พักชั่วคราว ไฟแสงสว่าง โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสำคัญ ประจำปีงบประมาณ 2564 จุดบริการประชาชนในระยะที่ 2 (เทศกาลสงกรานต์) วันเสาร์ ที่ 10 เม.ย. 64 ถึงวันศุกร์ ที่ 16 เม.ย. 64 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อถ้วยรางวัล โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 10, 11, 17, 18 และ 24 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเช่าเครื่องขยายเสียง จำนวน 5 วัน (ใช้วันที่ 10,11,17,18, และ 24 เมษายน 2564 โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างเตรียมพิธีเปิด โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 จำนวน 7 รายการ(ตามรายการแนบท้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด อบต.มวกเหล็กคัพ ครั้งที่ 21 ประจำปี 2564 จำนวน 4 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อชุดกีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ 21 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อชุดของรางวัลสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 300 ชุด เพื่อใช้ตามโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ประจำปี 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดฯ ครั้งที่ 21 จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  เม.ย. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่ามะปราง (หน้าศาลเจ้าแม่) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
30  มี.ค. 2564
จ้างโครงการชุมชนก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านปากคลอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง